Hoppa till huvudinnehållet

Komplexa fonder.


UCITS-fonder med krav på högre kunskapsnivå och Alternativa Investeringsfonder ("AIF"), vidare kallade "specialfonder", liknar till stor del vanliga UCITS-fonder, men det finns viktiga skillnader att känna till gällande:

  • Placeringsstrategi och diversifiering

  • Beloppskrav och handel

  • Avgifter

  • Tillgången du äger

Ovan faktorer gör att specialfonder generellt sett betraktas som mer riskfyllda än vanliga fonder och därför kräver mer förhandskunskaper eller erfarenhet av en investerare för att förstå.

Nedan hjälper vi dig att få en överskådlig bild av specialfonders generella egenskaper.


Vad är en specialfond?

Med specialfond avses företag som har bildats för kollektiva investeringar och som tar emot kapital från ett antal investerare för att investera företaget i enlighet med en fastställd investeringspolicy till förmån för dess investerare. Tillgången du äger är inte alltid en vanlig fondandel utan det kan tex vara en aktie eller andra typer av finansiella instrument.


Placeringsstrategi och diversifiering

Det som främst särskiljer en specialfond från en "vanlig" UCITS-fond är att fondförvaltaren har ett friare mandat att kunna investera i olika, mer svårtillgängliga, tillgångsslag så som onoterade bolag, illikvida och/eller reala tillgångar, tex fastigheter eller skog samt derivat, tex optioner. Det är vanligt att förvaltningen av tillgångarna i en specialfond görs genom aktiva investeringsbeslut av fondens förvaltare och att investeringarna utgörs av tillgångar som har en generellt lägre likviditet än noterade värdepapper. Risk och avkastning är således inte bara beroende av den underliggande marknaden utan även av förvaltarens förmåga att genomföra specialfondens placeringsstrategi och de underliggande tillgångarnas prissättning och likviditet. I vissa specialfonder används även belåning vilket också innebär att både risken och avkastningsmöjligheterna ökar. Utöver ovan har även förvaltaren för specialfonden möjlighet att investera i färre innehav jämfört med en vanlig UCITS-fond, vilket innebär lägre diversifiering. Sammantaget gör ovan att specialfonderna i sin natur anses mer riskfyllda.

Beloppskrav och handel 

Innan en investering i specialfonder bör du som investerare se över eventuella beloppsgränser, då en del fonder har regler för hur stor den minsta investering får vara, vilket gör att en sådan fond ämnar sig för investerare med en högre andel fritt kapital.
Gällande handel med specialfonder kan det både finnas de som handlas dagligen medan andra har en lägre handelsfrekvens t.ex. månatliga köp och kvartalsvisa sälj. Vissa specialfonder kan också handlas på börsen.

Börshandlade specialfonder handlas på en reglerad marknad där specialfonden prissätts kontinuerligt under handelsdagen av potentiella köpare och säljare. Det är viktigt att känna till att även om en specialfond är noterad finns det en risk att likviditeten i den specifika specialfonden är låg, vilket kan göra det svårt att sälja ett innehav vid önskad tidpunkt. Det är vanligt att börshandlade specialfonder tar in nytt kapital genom att emittera nya andelar. Syftet med det är normalt att förvaltaren vill använda de nya pengarna till att göra nya investeringar. Emissionerna kan göras med eller utan företrädesrätt för befintliga andelsägare. Om en emission genomförs utan företrädesrätt kan det medföra en utspädning av befintliga andelsägares innehav. Eftersom de börshandlade specialfonderna, trots att de är börshandlade, ibland har låg likviditet har en del specialfonder även inlösenperioder. Under en inlösenperiod kan en ägare lösa in andelar till ett pris som bestäms av fondbolaget, ungefär som en vanlig fond. 

Bra att känna till om avgifter

Det viktigt att känna till att specialfonder kan ha olika typer av avgifter förknippade till sig. Förutom den fasta förvaltningsavgiften och den årliga avgiften är det vanligt att specialfonder även tar ut en resultatbaserad avgift. Resultatbaserade avgifter tas ut om fondens avkastning överstiger specialfondens utsatta riktmärke, ett så kallat "high water mark", som ofta sätts i relation till ett jämförelseindex. Detta riktmärke är fast och anges i fondens faktablad.  Observera att även om specialfonden är börshandlad så kan courtage och en eventuell spread tillkomma. Med spread menas den skillnad som kan uppstå mellan bästa köp- och säljkurs.

En ny avgift som fonder kan ta ut och som är bra att känna till är den så kallade Swing Pricing-avgiften. Detta är en köp- och säljavgift som tillfaller fonden vid ett specifikt transaktionstillfälle. Kort och gott innebär det att när ett större in- och/eller utflöden ur en fond sker så kan kostnaden för att hantera flödet åläggas köparen/säljaren genom att denne får en lägre kurs (NAV) vid transaktionstillfället. Det innebär i dessa fall att NAV-kursen skiljer sig från den faktiska officiella NAV-kursen. Anledningen till att fondbolag infört Swing Pricing är för att transaktionskostnader inte ska drabba de långsiktiga befintliga kvarvarande investerarna i fonden. Utan istället avser denna avgift att belasta de investerare som orsakat kostnaderna i fonden.

Tillgången du äger

En specialfond kan bestå av olika typer av finansiella instrument såsom till exempel fondandelar, stamaktier, preferensaktier, obligationer, kapitalandelsbevis och vinstandelsbevis. Bland börshandlade specialfonder är kapitalandelsbevis och vinstandelsbevis vanligt förekommande.

  • Fondandelar är antalet utställda andelar i fonden som investeraren äger.

  • Stamaktier är den vanligaste formen av delägande i ett företag.

  • Preferensaktier är aktier som har en på förhand bestämd utdelning och vanligtvis en förutbestämd tidpunkt då företaget som emitterat preferensaktien köper tillbaka den.

  • Obligationer är enkelt förklarat ett lån. När du köper en obligation lånar du ut pengar till det företag eller den stat som gett ut obligationen. I utbyte får du som investerar vanligtvis en avkastning i form av ränteutbetalningar och en återbetalning av lånet vid löptidens slut.

  • Vinstandelsbevis är lån vars ränta helt eller delvis är beroende av vinsten i det utgivande bolaget eller av utdelningen till aktieägarna.

  • Kapitalandelsbevis är lån där återbetalningsbeloppet som bolaget ska betala tillbaka helt eller delvis är beroende av vinsten i det utgivande bolaget eller av utdelningen till aktieägarna.

Kom ihåg

Informationen på den här sidan upplyser inte dig som investerare om alla risker kopplade till specialfonder. För att du ska kunna ta ett välgrundat investeringsbeslut är det viktigt att ta del av t.ex. prospekt, fondbestämmelser och faktablad innan du investerar.

Kunskapstest.

Om du har läst på och är intresserad av att handla så behöver du, innan du kan handla, först klara ett kunskapstest.

© 2024 Nordnet Bank AB.
Nordnet | Box 30099 | 104 25 Stockholm