Hoppa till huvudinnehållet

Årlig kostnadsredovisning.


Nya regelverk förbättrar investerarskyddet genom ökad transparens.

Till följd av att MiFID II (Markets in Financial Directive II) och IDD (Insurance Distribution Directive) trätt i kraft medför det krav på värdepappersinstitut respektive försäkringsbolag att årligen redovisa de kostnader som har uppstått till följd av att kunden nyttjat tjänster hos bolaget och/eller investerat i finansiella instrument.

Det huvudsakliga syftet med kostnadsredovisningen är att stärka investerarskyddet genom ökad transparensen.

Vad den årliga kostnadsredovisningen ska innehålla och hur den ska vara utformad anges i regelverken, och syftet är att kostnadsredovisningen från olika bolag ska vara jämförbara. Nordnet har valt att använda samma uppställning av kostnadsredovisningen för bank- och försäkringsprodukter, så att du som kund lättare ska kunna jämföra mellan de olika produkttyperna hos Nordnet. Nedan finner du beskrivning av vad de olika delarna inom kostnadsredovisningen innehåller, dess syfte samt förklaring av hur de har beräknats.

Tjänste-/försäkringskostnader.

Tjänste-/försäkringskostnader omfattar de kostnader som har uppstått och avgifter som har dragits till följd av att du har konto/försäkring hos Nordnet. En del kostnader är direkta kostnader som påverkar ditt saldo på kontot, exempelvis transaktionsavgifter såsom courtage och avgifter för övriga tjänster, medan andra är indirekta kostnader, exempelvis valutaväxlingskostnader som uppstår till följd av en skillnad i valutakursen (valuta-spread).

Nordnet beräknar de årliga tjänste-/försäkringskostnaderna baserat på de transaktioner som har genomförts och avgifter som har dragits under året. De olika kostnadstyperna redovisas separat beroende på kostnadens karaktär. Nordnet redovisar även undergrupper av kostnader, för att du som kund ska förstå mer vad kostnaden relaterar till. Nedan kan du läsa mer om vad de olika kostnadstyperna innehåller.

Engångskostnader
Kostnader och avgifter som skulle påföras i samband med att du öppnar/avslutar ditt konto/din försäkring hos Nordnet. Eftersom Nordnet inte har sådana avgifter kommer denna post alltid att vara noll.

Löpande kostnader
Kostnader och avgifter som Nordnet löpande tar ut, exempelvis avgiften för Nordnets portföljförvaltningstjänst. För försäkringar innefattas även riskavgift samt den avgift som Nordnets pensionsbolag tar för att täcka den schablonskatt som Nordnets pensionsbolag betalar till skatteverket. I och med att schablonskatten inom försäkringar betalas av Nordnets pensionsbolag och du som kund betalar motsvarande som en avgift till Nordnets pensionsbolag, ska den redovisas på den årliga kostnadsredovisningen, till skillnad från schablonskatten på ett Investeringssparkonto, som inte redovisas eftersom den tas upp i den årliga självdeklarationen. Om du förutom att vara kund hos Nordnet även är kund hos en kapitalförvaltare eller försäkringsförmedlare kan det tillkomma vissa specifika kostnader såsom plattformsavgift och kapitalavgift, vilka redovisas under denna sektion. Eventuell moms för tjänster med löpande kostnader särredovisas.

Transaktionskostnader
Kostnader och avgifter som är relaterat till att du handlar med finansiella instrument vilka oftast är Nordnets courtage samt de växlingskostnader som uppstår då en automatisk valutaväxling sker vid handel med finansiella instrument i andra valutor. Observera att om du har valutakonton och utför en valutaväxling redovisas kostnaden under posten ”Övriga kostnader” eftersom manuell valutaväxling inte direkt kan kopplas till handel med instrument. Inom undergruppen transaktionsavgifter finns förutom courtage även extra clearing-avgifter som påförs vid handel med vissa derivat samt transaktionsskatt för handel i vissa utländska instrument.

Tillfälliga kostnader
Kostnader och avgifter som plötsligt skulle uppstå till en följd av att du har konto hos Nordnet, exempelvis om avgifter skulle påföras beroende på resultatet på kontot. Eftersom Nordnet inte har sådana avgifter kommer denna post alltid att vara noll.

Övriga kostnader
Kostnader och avgifter som är relaterat till de övriga tjänster som Nordnet erbjuder och som inte redovisas i någon av de andra kostnadstyperna. Inom denna kategori innefattas exempelvis avgifter för administrativa tjänster, realtidskurser, handelsapplikationer och nyhetstjänster. Kostnader som uppstår vid en valutaväxling på valutakonton, manuell valutaväxling, redovisas även under denna post. Eventuell moms för tjänster inom övriga kostnader särredovisas. Om beloppet är negativt kan det innebära att du har fått en avgift återbetalt men att kostnaden som återbetalningen avser skett föregående år. För redovisning av olika avgifter summeras beloppen från de specifika transaktionerna som skett under året, inklusive eventuella återbetalningar. Du ser alla transaktioner som skett i transaktionshistoriken som du finner på nordnet.se.

Instrumentkostnader.

Instrumentkostnader tas ut av producenterna till instrumenten och innefattar de kostnader och avgifter relaterade till att du som kund har handlat med och/eller ägt instrument under året. För att Nordnet ska kunna redovisa dessa kostnader så måste producenterna till instrumenten skicka information om vad kostnaden varit under året. Om producenterna skickar felaktig kostnadsinformation kommer således instrumentkostnaderna bli felaktiga. Om producenterna inte skickar någon eller ofullständig information om kostnaderna kan Nordnet inte redovisa fullständig instrumentkostnad, vilket redovisas i avsnittet ”Kostnader per instrument”.

Nordnet beräknar instrumentkostnaderna baserat på information om kostnaderna från producenterna för respektive instrument, tillsammans med de transaktioner som har skett samt de innehav som funnits på kontot/försäkringen under året. Instrumentkostnaderna är uppdelade i samma typer som tjänste-/försäkringskostnaderna, baserade på kostnadernas karaktär, men med skillnad att det inte finns övriga kostnader. Nedan kan du läsa mer om vad de olika kostnadstyperna innehåller.

Engångskostnader
Kostnader och avgifter som tas ut av producenten till instrumentet och som uppstår i början eller slutet av en investering i ett instrument, exempelvis köp- och säljavgifter inom fonder och spread-kostnader vid handel med olika typer av paketerade instrument, exempelvis börshandlade produkter. Spread-kostnaden är en indirekt kostnad och definieras som skillnaden mellan instrumentets uppskattade marknadsvärde och det pris som du som kund får köpa/sälja för under den specifika handelsdagen. Om spread-kostnaden är negativa innebär det inte att du fått en återbetalning utan beror på att instrumentets uppskattade marknadsvärde inte var lika med mittenpriset mellan köp- och säljpriset då handeln skedde. Observera att spread-kostnader uppstår vid handel med fler instrumenttyper än de som redovisar dessa idag, exempelvis vid handel med ETF:er och standardiserade derivat.

Löpande kostnader
Kostnader och avgifter som uppstår i samband med att du äger ett instrument och som tas ut löpande av producenten av instrumentet, exempelvis fonders årliga avgift och avgifter inom paketerade instrument, exempelvis börshandlade produkter.

Transaktionskostnader
Kostnader och avgifter som tas ut av producenten till instrumentet och är relaterat till de transaktioner som sker inom instrumentet, exempelvis då fondbolag handlar med fondens innehav. I dagsläget finns ingen angiven standardiserad metod för att beräkna transaktionskostnader, vilket resulterar i att kostnadspunkten inte bara varierar med hur stor den faktiska kostnaden varit utan även med fondbolagets val av beräkningsmetod.

Tillfälliga kostnader
Kostnader och avgifter som tas ut av producenten till instrumentet och är relaterat till att en plötslig händelse inträffar, exempelvis att ett på förhand angett resultat uppnås, dvs. performance-avgifter inom fonder. Eftersom fondbolagen oftast inte skickar information om vad kostnaderna varit för varje dag under året utan istället en genomsnittlig kostnad för hela eller delar av året, kan denna kostnadspunkt bli mindre korrekt.

Effekten av kostnader på avkastningen.

Kostnadernas effekt på din avkastning beräknas som skillnaden mellan den avkastning du teoretiskt skulle ha fått om inga kostnader uppstått och den faktiska avkastning som du fick under året. Syftet är att du som kund ska få förståelse om hur kostnader och avgifter påverkar din avkastning.

Den totala kostnaden som uppstått under året beräknas genom att summera alla kostnader och avgifter relaterat till transaktioner och/eller innehav, dvs. summan av tjänste-/ försäkringskostnaderna och instrumentkostnaderna

Den faktiska avkastningen, som benämns Avkastning inklusive kostnader i kostnadsredovisningen, beräknas som en tidsviktad avkastning vilken exkluderar insättningar och uttag. Eventuella fel i avkastningsberäkningen kan exempelvis bero på att Nordnet inte har haft tillgång till rätt värdering av instrument på kontot/försäkringen.

Den teoretiska avkastningen, som benämns Avkastning exklusive kostnader i kostnadsredovisningen, beräknas genom att summera den totala kostnaden med den faktiska avkastningen som du fick under året.

Avkastning inklusive kostnader och Avkastning exklusive kostnader redovisas både som ett belopp samt som den procentuella utvecklingen under året och skillnaden mellan dem utgör effekten av kostnaderna på avkastningen. Beräkningen inkluderar ej avkastning från eventuella alternativa investeringar, dvs. om ett belopp motsvarande kostnaderna skulle ha investerats och då medfört ytterligare positiv eller negativ avkastning. Observera att Nordnet är beroende av att producenterna skickar fullständig kostnadsinformation för att den totala kostnaden ska bli komplett. I avsnittet ”Kostnader per instrument” redovisas om Nordnet saknar kostnadsinformation från producenterna.

Relativa kostnader.

En del kostnader och avgifter är relaterade till att du handlar med instrument, andra till att du äger instrument och/eller använder vissa tjänster. För att du ska få bättre förståelse om kostnadernas storlek i jämförelse med din handel/ditt innehav redovisas de relativt din totala omsättning respektive ditt genomsnittliga marknadsvärde under året.

De kostnader och avgifter som är relaterat till din totala omsättning under året är de som direkt är hänförliga till att du handlar med instrument, dvs. transaktionskostnader inom tjänste-/försäkringskostnader samt engångskostnader inom instrumentkostnader. Din totala omsättning har beräknats genom att summera absolutbeloppen för alla köp- och sälj transaktioner under året. Din totala omsättning redovisas inte men kan beräknas genom att dividera ett av kostnadsbeloppen med motsvarande procenttal som redovisas i tabellen med kostnader i relation till total omsättning .

De kostnader och avgifter som är relaterat till ditt genomsnittliga innehav under året är de som är direkt hänförliga till att du ägt ett instrument och/eller använt en investeringstjänst och/eller de tjänster som direkt är kopplade till att du har konto/försäkring hos Nordnet. Dessa är de löpande kostnader inom tjänste-/försäkringskostnader samt löpande-, transaktions- och tillfälliga kostnader inom instrumentkostnader.

Ditt genomsnittliga innehav har beräknats genom att summera marknadsvärdet för varje dag under året och sedan dividera med totala antal dagar för året. Ditt genomsnittliga marknadsvärde redovisas inte men kan beräknas genom att dividera ett av kostnadsbeloppen med motsvarande procenttal som redovisas i tabellen med kostnader i relation till genomsnittligt marknadsvärde. Observera att de relativa kostnaderna med avseende på ditt genomsnittliga marknadsvärde är uttryckta i årstakt, dvs. kostnaden uttryckt i procent avser kostnaden för ett helt år.

Kostnader per instrument.

Kostnadernas effekt på din avkastning beräknas som skillnaden mellan den avkastning du teoretiskt skulle ha fått om inga kostnader uppstått och den faktiska avkastning som du fick under året. Syftet är att du som kund ska få förståelse om hur kostnader och avgifter påverkar din avkastning.

Den totala kostnaden som uppstått under året beräknas genom att summera alla kostnader och avgifter relaterat till transaktioner och/eller innehav, dvs. summan av tjänste-/ försäkringskostnaderna och instrumentkostnaderna

Den faktiska avkastningen, som benämns Avkastning inklusive kostnader i kostnadsredovisningen, beräknas som en tidsviktad avkastning vilken exkluderar insättningar och uttag. Eventuella fel i avkastningsberäkningen kan exempelvis bero på att Nordnet inte har haft tillgång till rätt värdering av instrument på kontot/försäkringen.

Den teoretiska avkastningen, som benämns Avkastning exklusive kostnader i kostnadsredovisningen, beräknas genom att summera den totala kostnaden med den faktiska avkastningen som du fick under året.

Avkastning inklusive kostnader och Avkastning exklusive kostnader redovisas både som ett belopp samt som den procentuella utvecklingen under året och skillnaden mellan dem utgör effekten av kostnaderna på avkastningen. Beräkningen inkluderar ej avkastning från eventuella alternativa investeringar, dvs. om ett belopp motsvarande kostnaderna skulle ha investerats och då medfört ytterligare positiv eller negativ avkastning. Observera att Nordnet är beroende av att producenterna skickar fullständig kostnadsinformation för att den totala kostnaden ska bli komplett. I avsnittet ”Kostnader per instrument” redovisas om Nordnet saknar kostnadsinformation från producenterna.

© 2024 Nordnet Bank AB.
Nordnet | Box 30099 | 104 25 Stockholm