Hoppa till huvudinnehållet
Den webbläsare du använder stöds inte längre. Klicka här för att se vilka rekommenderade webbläsare som stöds.

Allmänna villkor mobilapplikation.


1. ALLMÄNT

1.1 Nordnet Bank AB (”Nordnet”), tillhandahåller en möjlighet för befintliga kunder och andra användare (”Användare”) att få tillgång till Nordnets applikation för mobila enheter (”Mobilapplikationen”) i enlighet med dessa allmänna villkor för mobilapplikation (”Villkor”). Genom att godkänna dessa Villkor erhåller Användare en licens enligt punkt 7.2 nedan. Licensen gäller för samtliga uppdateringar av Mobilapplikationen som tillhandahålls av Nordnet, såvida inte sådan uppdatering åtföljs av en separat licens mot separata licensvillkor.

1.2 De produkter och tjänster som från tid till annan kan utnyttjas via Mobilapplikationen kan över tiden komma att variera i omfattning och utformning. Nordnet förbehåller sig även rätten att fortlöpande utveckla, utöka, inskränka eller i övrigt förändra Mobilapplikationens utformning, tekniska specifikationer, system och övriga funktioner samt villkoren för dessa.

1.3 Vid ingående av avtal om Mobilapplikationen, typiskt sett via internet och tillämplig handelsplats för applikationer, ska Användaren i samband därmed fylla i begärda uppgifter och bekräfta att Användaren vill ingå ett avtal för att använda Mobilapplikationen. Innan Användaren kan börja använda Mobilapplikationen ska Användaren ta del av och acceptera dessa Villkor.

1.4 Genom godkännande av dessa Villkor förbinder sig Användaren att följa dessa Villkor tillsammans med de användarinstruktioner som Nordnet kan komma att lämna vid var tid.

2. FÖRHÅLLANDET TILL NORDNETS ANDRA VILLKOR

2.1 Dessa Villkor reglerar enbart Användarens rätt till och användning av Mobilapplikationen och inte de eventuella tjänster och produkter som Användaren utnyttjar via Mobilapplikationen. För varje sådan tjänst eller produkt gäller istället det som vid var tid anges i villkoren för produkten eller tjänsten ifråga samt övriga handlingar som hör till densamma. I den mån dessa Villkor innehåller bestämmelser som är oförenliga med de särskilda villkoren, ska de särskilda villkoren ha företräde.

3. VILLKOR FRÅN FÖRETAG SOM TILLHANDAHÅLLER HANDELSPLATSER FÖR MOBILAPPLIKATIONEN

3.1 I de avtal som Nordnet ingått med de företag som tillhandahåller de handelsplatser för applikationer där Nordnet valt att göra Mobilapplikationen tillgänglig för nedladdning finns krav på att Användaren uppfyller vissa särskilda villkor till förmån för sådana företag. Genom godkännande av dessa Villkor förbinder sig Användaren att även följa de särskilda villkor som anges här:

a) Användaren godkänner att dessa Villkor endast gäller mellan Användaren och Nordnet och inte mellan Användaren och det företag som tillhandahåller handelsplatsen för Mobilapplikationen.
b) Användaren godkänner att Nordnet, och inte det företag som tillhandahåller handelsplatsen för Mobilapplikationen, ensamt ansvarar för Mobilapplikationen och dess innehåll.
c) Användaren bekräftar att det företag som tillhandahåller handelsplatsen för Mobilapplikationen inte har några skyldigheter vad gäller underhålls- och supporttjänster avseende Mobilapplikationen.
d) Användaren bekräftar att Nordnet ensamt är ansvarigt i enlighet med dessa Villkor för alla eventuella krav, förluster, skadeståndskrav, skador, utgifter eller kostnader som uppstår till följd av att eventuella garantier inte efterföljs, med undantag för sådana garantier som eventuellt lämnas av det företag som tillhandahåller Mobilapplikationen på en handelsplats för applikationer.
e) Användaren bekräftar att Nordnet ensamt ansvarar i enlighet med dessa Villkor för att bemöta alla krav från Användaren eller tredje part vad gäller Mobilapplikationen eller Användarens innehav och/eller användning av Mobilapplikationen.
f) Användaren godkänner att, i den händelse någon tredje man hävdar att Mobilapplikationen inkräktar på dennes immateriella rättigheter, Nordnet ensamt, och inte företaget som tillhandahåller handelsplatsen för Mobilapplikationen, är ansvarigt i enlighet med dessa Villkor för undersökning, försvar, förlikning och avförande av alla sådana immaterialrättsliga krav.
g) Användaren försäkrar att (i) han/hon inte befinner sig i ett land som lyder under embargo från USA, eller som av USA har designerats som ett ”terroriststödjande” land; och att (ii) han/hon inte är registrerad på någon lista hos amerikanska myndigheter såsom förbjuden eller begränsad part.
h) Användaren åtar sig att vid sidan av dessa Villkor även uppfylla eventuella tillämpliga avtalsvillkor från tredje part.


4. BEHANDLING AV PERSONUPPGIFTER


4.1 Nordnet behandlar i egenskap av personuppgiftsansvarig de personuppgifter som lämnas och inhämtas i samband med ansökan och avtal, eller som i övrigt registreras i samband med administrationen av förevarande produkter och tjänster. Ändamålen med behandlingen är att samla in, kontrollera och registrera personuppgifterna inför ett ingående av ett avtal samt att dokumentera, administrera och fullgöra ingångna avtal. Därutöver kan uppgifterna komma att behandlas för att uppfylla rättsliga förpliktelser, genomföra marknads-, affärs- och kundanalyser (inbegripet profilering), bedriva marknadsföring samt förbättra, utveckla och kundanpassa de tjänster och produkter som erbjuds. Personuppgifterna kan även komma att behandlas för andra ändamål än för vilka de samlats in, i enlighet med tillämplig lag. Om direktreklamspärr har begärts kommer uppgifterna inte att behandlas för direktmarknadsföring. Fullständig information om behandlingen av personuppgifterna och registrerades rättigheter finns på www.nordnet.se. Genom att ingå förevarande avtal bekräftar du som registrerad att du tagit del av denna information.

5. TEKNISK UTRUSTNING

5.1 Det åligger Användaren själv att på egen bekostnad skaffa, inneha och underhålla all nödvändig utrustning som behövs för att kunna använda Mobilapplikationen, såsom exempelvis mobiltelefon, smartphone, surfplatta eller annan mobil enhet, dator, programvara, e-postadress, internetabonnemang, mobilabonnemang, SMS-funktion samt eventuell övrig utrustning.

5.2 Användaren ska visa normal aktsamhet och skydda sin tekniska utrustning mot obehörigt nyttjande, bl.a. genom att använda erforderliga antivirusprogram och brandvägg.

6. SÄKERHETSLÖSNING

6.1 För att få tillgång till vissa tjänster via Mobilapplikationen krävs de säkerhetslösningar som Nordnet vid var tid anvisar (elektronisk identifierings- och säkerhetsutrustning såsom exempelvis personlig kod, BankID eller annan e-legitimation med vilken Användaren kan styrka sin identitet gentemot Nordnet). Användning av sådan säkerhetslösning regleras i särskilda användarinstruktioner och villkor från tredje part som Användaren själv ansvarar för att sätta sig in i och följa.

6.2 Användaren är införstådd med att samtliga uppdrag och instruktioner som lämnas till Nordnet med utnyttjande av Användarens användarnamn och lösenord är, oavsett vem som lämnat uppdraget eller instruktionen, bindande för Användaren. Användaren förbinder sig att:a) vidta alla rimliga åtgärder för att skydda och hantera sin säkerhetslösning på ett sådant sätt att ingen obehörig person får tillgång till detta såsom genom att hålla användarnamn och lösenord hemliga och, vid användning av säkerhetslösning via en mobil enhet, se till att använda den mobila enhetens tillämpliga säkerhetsanordningar exempelvis telefonlåskod;
b) inte anteckna eller förvara användarnamn och lösenord på ett sådant sätt att deras samband med Mobilapplikationen eller de andra elektroniska tjänster Nordnet tillhandahåller framgår; och
c) att omedelbart kontakta Nordnet vid misstanke om att någon obehörig utnyttjar, har utnyttjat eller kommer att utnyttja Mobilapplikationen och/eller övriga e-tjänster via Användarens behörighet.


7. IMMATERIELLA RÄTTIGHETER

7.1 Samtliga immateriella rättigheter och tekniska lösningar avseende Mobilapplikationen tillhör Nordnet eller eventuell tredje man med vilken Nordnet samarbetar. Nordnet och dess samarbetspartners behåller samtliga immateriella rättigheter till all information som tillhandahålls via Mobilapplikationen samt till allt övrigt offentliggjort material, logotyper, bilder, videos, databaser och dyl. Sådant material som beskrivs i denna punkt får inte användas av Användaren utan skriftligt tillstånd från Nordnet såvida Användarens användning inte är nödvändig för att Användaren ska kunna använda Mobilapplikationen enligt dessa Villkor.

7.2 Genom dessa Villkor ges Användaren en icke-överlåtbar licens under avtalets giltighetstid att använda Mobilapplikationen på mobila enheter med operativsystem iOS, Android eller Windows som Användaren äger och kontrollerar.

7.3 Användaren får inte (och får inte försöka) (1) utföra reverse engineering, dekompilera eller ta isär koden för Mobilapplikationen utom i den utsträckning det är tillåtet enligt tvingande lag, (2) kringgå eventuella tekniska begränsningar i Mobilapplikationen, (3) göra flera kopior av Mobilapplikationen än som är tillåtet enligt tvingande lag, (4) göra Mobilapplikationen tillgänglig för andra att kopiera, (5) distribuera, underlicensiera, hyra ut, leasa ut, eller låna ut Mobilapplikationen, eller (6) överlåta Mobilapplikationen eller dessa Villkor till tredje man.

8. TJÄNSTERNAS TILLGÄNGLIGHET, AVBROTT OCH AVSTÄNGNING

8.1 Även om Nordnet har som ambition att ha en hög tillgänglighet för Mobilapplikationen och tillhandahålla den utan tekniska störningar kan Nordnet inte garantera att Mobilapplikationen alltid kommer att kunna vara fullt ut tillgänglig. Nordnet kan av säkerhetsskäl, myndighetsbeslut, tekniska- eller underhållsmässiga skäl tidvis behöva begränsa tillgängligheten till eller avbryta tillhandahållandet av Mobilapplikationen.

8.2 Nordnet har rätt att utan föregående meddelande till Användaren helt eller delvis spärra åtkomst till Mobilapplikationen:a) om felaktigt användarnamn och lösenord används eller vid upprepade misslyckade inloggningsförsök till Mobilapplikationen;
b) vid misstanke om obehörigt utnyttjande av användarnamn och lösenord;
c) om Användaren bryter mot riktlinjer utfärdade av Nordnet eller tredje man avseende Mobilapplikationen, säkerhetslösning eller Nordnet har skälig anledning att anta att Mobilapplikationen kan komma att användas i strid med Villkoren eller i strid med gällande lagstiftning, förordning eller myndighets föreskrifter;
d) Användaren vid användning av Nordnets Mobilapplikation agerar på ett sätt som kan orsaka Nordnet eller tredje man skada.

8.3 Nordnet är inte ansvarig vare sig för direkt eller indirekt skada som Användaren eller annan åsamkas till följd av sådan begränsad tillgänglighet eller spärrning av Mobilapplikation som angetts ovan i denna punkt 8.

9. ANSVAR & ANSVARSBEGRÄNSNING

9.1 Nordnets ansvar gentemot Användaren är begränsat till vad som anges i dessa Villkor och tvingande lagstiftning.

9.2 Nordnet eller tredje man med vilken Nordnet samarbetar har ingen skyldighet att ersätta Användaren för skada som Användaren skulle kunna lida till följd av att Mobilapplikationen inte motsvarar Användarens förväntningar eller för Användarens användande av Mobilapplikationen. Nordnet eller annan tredje man med vilken Nordnet samarbetar ersätter aldrig skador hänförliga till näringsverksamhet eller indirekta skador såsom utebliven vinst och andra följdskador, förutom vid uppsåt eller grov vårdslöshet, vid personskada eller vid sådant ansvar som följer av tvingande lag.

9.3 Finansiell information som visas genom Mobilapplikationen visas endast i allmänt informationssyfte och är inte avsedd att förlitas på som finansiell rådgivning.

9.4 Mobilapplikationen tillhandahålls i befintligt skick och Användaren ansvarar själv för sin användning av Mobilapplikationen och den tekniska utrustning, mjukvara och annan utrustning som krävs för användning av och tillgång till Mobilapplikationen. Nordnet eller annan tredje part med vilken Nordnet samarbetar för att tillhandahålla Mobilapplikationen till Användare ansvarar inte för skada som uppkommit genom att Användaren inte iakttagit vad som ankommer på denne enligt Villkoren eller Nordnets instruktioner, eller om Användaren inte har följt bestämmelserna i sådana särskilda villkor som gäller för respektive handelsplats för mobilapplikationer där kund ges tillgång till Mobilapplikationen.

9.5 Nordnet utfärdar inga garantier och friskriver sig från alla uttryckliga, underförstådda eller lagstadgade garantier, inklusive garantier om kvalitet, äganderätt, frånvaro av intrång i tredje mans rättigheter, allmän lämplighet och lämplighet för ett visst ändamål.

9.6 Nordnet är inte ansvarig för skada som beror av svenskt eller utländskt lagbud, svensk eller utländsk myndighetsåtgärd, krigshändelse, strejk, blockad, bojkott, lockout eller annan liknande omständighet. Förbehållet i fråga om strejk, blockad, bojkott och lockout gäller även om Nordnet själv är föremål för eller vidtar sådan konfliktåtgärd. Nordnet är även befriat från påföljd för underlåtenhet, från Nordnet respektive från av Nordnet anlitad underleverantör, att fullgöra förpliktelse om underlåtenheten har sin grund i omständighet som förhindrar eller avsevärt försvårar fullgörande i rätt tid, exempelvis vid elektronisk informationsbehandling och överföring eller systemtekniska problem, och som därtill ligger utanför partens skäliga kontroll. Nordnet frånsäger sig helt ansvar för eventuell radering eller misslyckande med att vidarebefordra information.

9.7 Skada som uppkommit i andra fall än vad som anges ovan ska inte ersättas av Nordnet om Nordnet varit normalt aktsam.

9.8 Om skada uppstår har såväl Användaren som Nordnet en skyldighet att vidta skäliga åtgärder för att begränsa sin skada. Försummar någon av parterna detta kan ersättningen reduceras i motsvarande mån.

9.9 Användaren är skyldig att hålla Nordnet skadeslöst för skada som orsakas Nordnet på grund av hur Användaren använder Mobilapplikationen, exempelvis om Användarens användning orsakar driftstörningar, driftavbrott eller skada. Användaren är ansvarig för skada eller förlust som drabbar Nordnet, tredje man eller Användaren själv på grund av att Användaren inte iakttagit vad som åligger denne enligt ovan. Om två eller flera personer gemensamt ingått avtal om användning av Mobilapplikationen svarar sådana personer solidariskt för nu nämnd skada eller förlust. Om Användaren är en juridisk person svarar Användaren för att endast behöriga personer hos Användaren har kännedom om och får använda användarnamn och lösenord för Mobilapplikationen.

10. PRISER

10.1 Nordnet tar inte ut någon avgift av Användaren för Användarens användning av Mobilapplikationen. Användaren är dock medveten om att för eventuell användning av Nordnets produkter och tjänster via Mobilapplikationen tillämpas de villkor och avgifter som gäller för produkten eller tjänsten ifråga enligt Användarens separata avtal med Nordnet. För kommunikations- och abonnemangsavgifter samt eventuella andra kostnader för nödvändig utrustning ansvarar Användaren själv.

11. REKLAMATION

11.1 Skulle det uppstå något problem för Användaren vid användning av Mobilapplikationen eller om Användaren är missnöjd på något sätt med Mobilapplikationen kan Användaren framföra detta till Nordnet på det sätt som vid var tid framgår av information i Mobilapplikationen och Nordnets webbplats. Om Användaren anser att Mobilapplikationen är felaktig är det dock viktigt att Användaren alltid meddelar detta till Nordnet snarast efter det att Användaren upptäckt det aktuella felet (reklamation). Om reklamation inte lämnas inom denna tid förlorar Kunden rätten att begära ersättning eller kräva andra åtgärder från Nordnet.

11.2 Nordnet kommer att försöka finna en lösning för Användaren på det aktuella problemet. Om Användaren av något skäl inte skulle vara nöjd med hanteringen av Användarens reklamationsärende hos Nordnet har Användare som är konsument möjlighet att vända sig till allmänna reklamationsnämnden (ARN) för prövning (kostnadsfritt).

11.3 Reklamation avseende tjänster eller annat som Användaren köpt eller på annat sätt erhållit från annan än Nordnet ska riktas mot berörd leverantör. Fel eller utebliven information från tredje part ska anmälas till den som avsänt eller borde ha avsänt informationen. Nordnet vill i detta avseende särskilt framhålla att Nordnet inte vidarebefordrar några som helst frågor eller reklamationer. Alla sådana eventuella frågor och reklamationer ska riktas direkt mot berörd leverantör.

12. ÅNGERRÄTT

12.1 Genom godkännande av dessa Villkor går Användaren med på att det inte finns någon ångerrätt för detta avtal

13. AVTALSTID & UPPSÄGNING

13.1 Avtal som ingåtts mellan Nordnet och Användare enligt dessa Villkor gäller från den dag det ingåtts enligt punkt 1.3 ovan och tillsvidare så länge Användaren använder Mobilapplikationen. Användaren har rätt att när som helst säga upp avtalet att upphöra omedelbart. Uppsägning från Användarens sida sker genom att Användaren upphör med all användning av Mobilapplikationen och raderar samtliga fullständiga eller partiella kopior av Mobilapplikationen. För det fall Användaren återupptar sin Användning av Mobilapplikationen är dessa Villkor åter tillämpliga mellan Nordnet och Användaren för sådan användning och gäller tillsvidare.

13.2 Nordnet har rätt att säga upp avtalet att upphöra tidigast en månad efter uppsägningen. Nordnet har dock rätt att säga upp avtalet till omedelbart upphörande enligt punkt 8.2 ovan samt för det fall:

a) Användaren använder Mobilapplikationen i strid med gällande lagstiftning, förordning eller myndighets bindande föreskrifter; eller
b) Det kan antas att Användaren inte kommer att fullgöra sina åtaganden enligt dessa Villkor eller annat åtagande som föreligger mot Nordnet eller bolag i Nordnets koncern. I sådana fall äger Nordnet rätt att omedelbart spärra personligt lösenord eller motsvarande säkerhetslösning, engångskod, kort och certifikat. När avtalet upphört får varken personligt lösenord eller motsvarande säkerhetslösning, engångskod, certifikat eller kort som används för inloggning, användas.

13.3 Uppsägning från Nordnets sida sker till de av Nordnet registrerade kontaktuppgifterna till Användaren.

14. TILLGÅNG TILL VILLKOR OCH INFORMATION

14.1 Användaren kan alltid få tillgång till Nordnets samtliga villkor samt information beträffande Nordnets samtliga produkter och tjänster via Nordnets hemsida, alternativt via Nordnets kundservice på telefon 08-506 330 00. Informationen kan i vissa fall basera sig på uppgifter från eller tillhandahållas direkt av andra än Nordnet. Nordnet tar inte något ansvar för att sådan information eller uppgifter är korrekta eller för eventuell skada eller olägenhet som uppkommer för Användaren på grund av eventuella brister eller fel i sådan information.

15. ÄNDRING

15.1 Nordnet förbehåller sig rätten att när som helst ändra dessa Villkor. Om Nordnets ändringar av dessa Villkor inte är acceptabla för Användaren har Användaren rätt att omedelbart och avgiftsfritt säga upp sitt avtal till upphörande.

16. TILLÄMPLIG LAG OCH TVISTER

16.1 Avtal enligt dessa Villkor regleras av svensk lag.

16.2 Tvist rörande tolkning och tillämpning av dessa Villkor ska avgöras av svensk domstol enligt svensk rätt.

16.3 Tvist kan även prövas av ARN vars beslut är en rekommendation till parterna om hur tvisten bör lösas. Du kan läsa mer om ARN på www.arn.se.

Nordnet Bank AB Box 30099, 104 25 Stockholm Tel: +46 8 506 330 00

Denna version av Villkor är giltig från och med 2018-10-02. Nordnet kan modifiera Villkoren från tid till annan, exempelvis för att uppfylla skyldigheter enligt lag.