Detta är ett erbjudande från Skogsfond Baltikum AB (publ)

Upp

Skogsfond Baltikum genomför emission inför notering på NGM

Nordnet erbjuder dig möjligheten att teckna aktier i Skogsfond Baltikum inför notering på NGM Nordic AIF. Eventuell tilldelning är courtagefri hos Nordnet.

 

Kort om fonden

Skogsfond Baltikum AB (publ) är en svensk alternativ investeringsfond (AIF) som investerar i baltisk skog där förvärvspriset är väsentligt lägre än i Sverige.

Målsättningen är att generera en genomsnittlig årlig nettoavkastning om 7-9 % på investerat kapital. Fondens investeringshorisont är 8 år och riktar sig till alla typer av investerare.

Förvaltningsteamet kopplade till Skogsfond Baltikum har tidigare förvärvat, utvecklat och sålt sammanlagt 56 000 hektar skog och mark i Baltikum i tre stora och framgångsrika investeringsprojekt sedan 2001.

Länk till styrelse, ledning och Advisory boardlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster


Goda avkastningsmöjligheter i Baltikum

Upp till fem gånger mer tillväxt för pengarna.

  • Riskerna för prisfall, stormskador, skadedjur och brandskador är lägre i Baltikum jämfört med Sverige.
  • Östersjöområdets skogsindustri är redan en av världens mest utvecklade regioner och investerar för ökad kapacitet.

 

Förnybar skogsråvara i en fossilfri framtid

Skogsråvarorna sågvirke, massaved och bioenergi är förnybara. Följande globala megatrender indikerar att skogsråvaran kommer spela en viktig roll i omställningen till ett fossilfritt samhälle:

  1. Resursbrist ser ut att bli en följd av global befolkningsökning, urbanisering och ökad levnadsstandard.
  2. Klimatförändringar ger förändringstryck till att fasa ut fossila byggnadsmaterial som stål och betong, fossila engångsmaterial som plast samt fossila energikällor som olja och kol.
  3. Omställning till förnybart kommer ske i den takt konsumenter, investerare och politiker tar alltmer hållbara beslut.

OBS! FN:s Food and Agriculture Organisation (FAO) beräknar i sitt huvudscenario att globalt behov av skogsråvara kommer att öka med ungefär 50 % inom loppet av tio år.

Fakta

Fondfakta

 

Teckningskurs

1 000 kr/aktie

Anmälningsperiod

15 maj - 7 juni

Pengar ska finnas på depån

7 juni 23:59 

Courtage

0 kr

Målavkastning

7-9% genomsnittlig årlig nettoavkastning (efter kostnader och avgifter)

Placeringshorisont

8 år

Förvaltningsavgift

0,65%

Prestationsbaserat arvode

20 % på utskiftad vinst över årligt tröskelvärde 3%

Minsta teckning

10 aktier = 10 000 kr

Preliminär första handelsdag

18 juli 2019

Lista

NGM Nordic AIF

Kortnamn för aktien

SKOG A

Bolagets hemsida

Skogsfondbaltikum.selänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster


Går att teckna i:

Specifika krav för att få teckna:

För att få en godkänd ansökan krävs det att du som kund utfört kunskapstestet: "komplexa fonder". Har du ej utfört testet eller inte vet om du utfört testet så kan du klicka på knappen nedan.

Vid överteckning kan din tilldelning, utan företräde, komma att ske med ett lägre antal än du önskat teckna eller helt utebli. Det spelar ingen roll när under teckningsperioden du anmäler dig. Transaktionen kan avbrytas, dock ej efter det att ovillkorad handeln med värdepapperen har inletts. Fondandelarna anses vara ett komplicerat instrument. För att Nordnet skall godkänna din teckning i erbjudandet behöver du ha genomfört en passandebedömning för komplexa fonder, som du kan göra härlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Fullständiga villkor:

Prospekt

Vd har ordet

”För oss är det viktigt att säkerställa att vi uppnår en god avkastning till investerarna och samtidigt bidrar till en hållbar framtid. Med vårt erfarna förvaltningsteam förvärvar vi prisvärda skogsfastigheter som genom lämpliga tillväxtfrämjande aktiviteter ökar den värdefulla tillväxten i skogen. Det betyder ökad produktion av förnybar skogsråvara och mer inbunden koldioxid per hektar och år, vilket bidrar till både investerarnytta och klimatnytta.”

Carl Olén,
Vd Skogsfond Baltikum

Fem viktiga faktorer för värdeutveckling

 

Genomsnittlig årsavkastning om 7-9 % netto kan uppnås genom:

  1. Tillväxt: Ändamålsenligt skött skog växer mer än vad som avverkas, vilket leder till ökad nettovolym i stående skog.
  2. Avverkningar från baltisk skog har betydligt högre avverkningsnetto än förvärvspriset och är därmed lönsamma.
  3. Portföljpremium: Förvärv av många prisvärda skogsfastigheter skapar ett stort konsoliderat innehav med ett högre värde per skogsfastighet än enskilda objekt. Detta värde realiseras när portföljinnehavet säljs.
  4. Hävarmseffekt på värdetillväxten uppnås genom belåning på upp till 30 %.
  5. Kostnadskontroll: Erfaren ledning och kompetent förvaltningsteam med rätt incitament säkerställer ett pragmatiskt förhållningssätt till skogliga aktiviteter och god kostnadskontroll.Investering som ger stabil tillväxt och riskspridning

Traditionella investeringar är aktier i verksamhetsdrivande noterade bolag (volatila) och räntepapper som till exempel stadsskulsväxlar (låg avkastning). Alternativa tillgångsslag kan sprida riskerna och skapa en mer välkomponerad investeringsportfölj.

Skog är ett naturligt växande tillgångsslag som är relativt värdebeständigt och konjunkturoberoende. Skogsinvesteringar kan i många fall minska portföljrisken och samtidigt bidra till att öka den förväntade avkastningen över tid.Risker

Från och med den 3 januari 2018 tillkommer nya krav på rapportering och översyn av teckningar vid företagshändelser i och med implementeringen av MIFID II/MIFIR. Av den anledningen kommer Nordnet förbehålla sig rätten att stryka svar på företagshändelser där de nya kraven inte är uppfyllda. De nya kraven gör gällande att bland annat att en depå som innehas av minderårig behöver svar erläggas via fullmaktsinnehavare och företagskunder behöver ha rapporterat in en LEI-kod till Nordnet för att kunna delta i företagshändelser. Läs mer om LEI för företagskunder härlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Notera att fondandelarna inte erbjuder någon garanterad intäkt och inget kapitalskydd, en investering i fondandelarna är endast lämpad för investerare som inte har ett behov av en garanterad intäkt eller kapitalskydd. En investerare som väljer att investera i fondandelarna i erbjudandet ska vara kapabel att utvärdera fördelar och risker med en sådan investering och kunna bära eventuella förluster som kan uppstå i samband med en investering i aktier.

Fondandelarna anses vara ett komplicerat instrument. För att Nordnet skall godkänna din teckning behöver du ha genomfört en passandebedömning för komplexa fonder, som du kan göra härlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Eftersom Nordnet inte har all information om dig som kund med avseende på de kriterier som tas i beaktning (läs mer härlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster) så kommer Nordnet inte kunna genomföra en fullständig målmarknadsbedömning. De kriterier som Nordnet har kännedom om kommer dock att beaktas. Bland annat medför det att instrument som är avsedda för professionella kunder inte kommer att erbjudas till icke-professionella kunder, du som innehavare kan dock alltid sälja instrument oaktat målmarknadsbedömning. Kunskapsnivån kommer Nordnet att säkerställa genom att du som kund gör kunskapstesten på Nordnets hemsida.

Målmarknadsbedömningen är inte att anses som en passandebedömning i enlighet med MiFID II eller en rekommendation till någon investerare eller grupp av investerare att investera i, införskaffa, eller vidta någon annan åtgärd rörande aktier i erbjudandet.

Skogsfond Baltikum verksamhet är, liksom allt företagande, förenad med risk. Det är därför av stor vikt att vid bedömning av bolagets verksamhet beakta relevanta risker. Finansiella instrument kan både öka och minska i värde. Hela det investerade kapitalet kan förloras, och en investerare bör göra en samlad utvärdering av informationen i prospektet tillsammans med en allmän omvärldsbedömning. Ett antal faktorer utanför bolagets kontroll påverkar dess resultat och finansiella ställning.

I bolagets prospekt listas de riskfaktorer som av bolaget bedöms vara de som kan komma att få störst inverkan på bolagets framtida utveckling. Förteckningen över tänkbara riskfaktorer skall inte anses som fullständig. Riskerna är inte heller rangordnade efter grad av betydelse. Innan du tecknar fondandelar i Skogsfond Baltikum bör du läsa bolagets prospekt som finns tillgängligt här och på bolagets hemsida.

Eventuella beslut om att investera i Skogsfond Baltikum måste uteslutande fattas baserat på informationen, i dess helhet, i prospektet där ovan nämnda riskfaktorer ingår.

Nordnet mottar en engångsersättning från bolaget eller rådgivaren i Erbjudandet i samband med noteringen. Läs mer om tredjepartsersättningar härlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. Observera att tilldelningen bestäms av bolagets styrelse. Nordnet beslutar ej kring tilldelning. För mer information om tilldelningsprinciper, se prospektet.

Materialet ovan som är hämtat från erbjudandehandlingarna har inte granskats av Nordnet före publicering. Nordnet friskriver sig helt från ansvar för det resultat som kan bli följden av att en användare på olika sätt utnyttjar detta material.

Materialet ska inte uppfattas som att Nordnet tillhandahåller investeringsrådgivning eller sprider investeringsrekommendationer.

Finansiella instrument kan både öka och minska i värde. Det finns en risk att du inte får tillbaka de pengar du investerar. Innan du investerar i en fond bör du läsa informationsbroschyren som finns hos fondbolaget och faktabladet som du hittar i orderläggningsfönstret samt på fondens produktsida på nordnet.se.