Hoppa till huvudinnehållet

Hej! Vad kan vi hjälpa dig med?

Vad är en framtidsfullmakt och hanterar Nordnet sådana?

Med en framtidsfullmakt kan du bestämma vem som ska ha rätt att fatta beslut åt dig senare i livet, när du inte längre själv har möjlighet. Framtidsfullmakt fungerar som alternativ till god man och förvaltare och avser ekonomiska och personliga angelägenheter.

Nordnet tillhandahåller inte någon mall för framtidsfullmakter, däremot kan vi registrera en framtidsfullmakt så att fullmaktstagaren kan få fullmakt över kontot när framtidsfullmakten ska träda i kraft. För att framtidsfullmakten ska träda i kraft behöver framtidsfullmakten vara korrekt utformad. Vi rekommenderar att man använder sig av den mall som Svenska Bankföreningen har tagit fram för hur en framtidsfullmakt ska vara utformad. Du finner mallen här och mer information som Svenska Bankföreningen tagit fram kring framtidsfullmakter här.

Om ni skrivit framtidsfullmakt med Svenska Bankföreningens mall

För att vi ska kunna registrera framtidsfullmakten behöver följande blanketter skickas in i original till Nordnet, tillsammans med ID-kopior för både fullmaktsgivaren och fullmaktstagaren:

 • Framtidsfullmakten i original.
 • Giltig ID-kopia för både fullmaktsgivaren och fullmaktstagaren (exempelvis en bild på körkort, pass eller annan giltig legitimation)
   

Om ni skrivit en egen framtidsfullmakt (inte använt Svenska Bankföreningens mall)

För att Nordnet ska kunna registrera en egenskriven framtidsfullmakt behöver den även kompletteras med Nordnets egna fullmakt. Observera att Nordnetfullmakten är kontospecifik, det behövs alltså en fullmakt per Nordnetkonto.

För att vi ska kunna registrera framtidsfullmakten behöver följande blanketter skickas in i original till Nordnet, tillsammans med ID-kopior för både fullmaktsgivaren och fullmaktstagaren:

 • Framtidsfullmakten i original.
 • Giltig ID-kopia för både fullmaktsgivaren och fullmaktstagaren (exempelvis en bild på körkort, pass eller annan giltig legitimation).
 • Nordnets egna fullmakt. Denna fullmakt används för ISK och aktie- och fonddepåer och denna används för försäkringar så som kapitalförsäkringar eller tjänstepensionsförsäkringar.

 

Formkrav

För att framtidsfullmakten ska vara giltig behöver den uppfylla vissa formkrav:

 • Fullmakten får upprättas av den som fyllt 18 år och som inte är beslutsoförmögen.
 • Fullmakten ska vara skriftlig och fullmaktsgivarens underskrift ska bevittnas av två samtidigt närvarande vittnen.  Vittnena ska i sin bevittning intyga att de var samtidigt närvarande.
 • Vittnena ska i sin bevittning också intyga att fullmaktsgivaren är vid sunt och fullt förstånd och att denne  undertecknat fullmakten av fri vilja.
 • Fullmaktshavare, den som är under 15 år eller den som på grund av en psykisk störning saknar insikt om betydelsen av vittnesbekräftelsen får inte vara vittne. Inte heller fullmaktsgivarens make, sambo eller den som står i rätt upp- eller nedstigande släktskap (det vill säga föräldrar, barn, barnbarn med flera) eller svågerlag (det vill säga svåger, svägerska, svärföräldrar, svärson, svärdotter, styvbarn, styvföräldrar) till fullmaktsgivaren eller är hans eller hennes syskon får vara vittne.
 • Vid ändring av framtidsfullmakten gäller samma krav som när man upprättar en framtidsfullmakt för första gången, om inte ändringen endast gäller att fullmakten ska begränsas.
 • Fullmakten ska uppvisas i original när den används gentemot tredje man, till exempel en bank.

 

Originalhandlingar

Det går bra att skriva i brevet, som skickas till Nordnet, om man vill att vi återsänder framtidsfullmakten i original. Önskar man att så sker ska det framgå tydligt var vi ska återsända originalet. Vill man trots det inte skicka framtidsfullmakten i original så accepterar vi en bestyrkt kopia.
En bestyrkt kopia innebär att en oberoende privatperson styrker att fullmakten är en kopia av ett original. Bestyrkningen ska vidimeras med:

 1. Namnförtydligande.
 2. Originalsignatur.
 3. Kontaktuppgifter (adress och telefonnummer).

 

Undantag

Observera att Nordnets avtal och villkor kan skilja sig gentemot vad som står i er framtidsfullmakt. Uttag från Nordnet kommer exempelvis endast kunna utföras mellan samma ägares konton.

Saknas framtidsfullmakt eller uppfyller den inte formkraven?

Saknas det en fullmakt eller uppfyller inte fullmakten formkraven finns möjlighet att se över förvaltarskap eller god man.

Fick du svar på din fråga?

Tillbaka
© 2024 Nordnet Bank AB.
Nordnet | Box 30099 | 104 25 Stockholm