Hoppa till huvudinnehållet
Just nu får vi många frågor om börsnoteringar. Du hittar alla aktuella företagshändelser som Nordnet erbjuder här.

Hej! Vad kan vi hjälpa dig med?

Varför ställs inga priser i produkten?

Under normala marknadsförhållanden agerar Nordea market maker för de börshandlade produkter som ingår i Nordnet Markets. Nordeas roll som market maker innebär att man i möjligaste mån ställer köp- och säljkurser för den som vill handla. I förhållande till kunden finns ingen skyldighet för Nordea att alltid ställa priser, men det framgår av prospektet att Nordea har för avsikt att göra så under normala marknadsförhållanden. Det är samma bestämmelser som gäller oavsett om ett instrument är emitterat för Nordnet eller om det är Nordeas egna instrument. Även om Nordea avser att alltid ställa priser så finns det situationer då man inte kan erbjuda köp- och säljkurser.

Nordea har ingått avtal avseende market making med Nasdaq. Avtalet gäller för instrument som är emitterade av Nordea under Nordeas Warrant&Certifikat-program och som är upptagna till handel i Sverige, Finland och Danmark och Norge. Enligt dessa avtal har Nordea som market maker en skyldighet att under normala marknadsförhållanden ställa priser för att säkerställa viss likviditet i de instrument som avtalet gäller. Enligt Nasdaqs market making-avtal ska Nordea som market maker för securitised derivatives, vilket är kategorin dessa instrument faller inom, ställa priser minst 50% av den kontinuerliga handeln under normala marknadsförhållanden. Nordea kvoterar priser väl över den avtalade andelen.

Vad avser market making så hanteras alla instrument på samma sätt och är föremål för samma regler och bestämmelser. Nordea gör ingen skillnad mellan Nordnets instrument och Nordeas egna instrument, och Nordea gör alltid sitt yttersta för att kunderna alltid ska kunna handla. Ibland inträffar händelser och föreligger omständigheter som gör att det är svårt eller omöjligt att ställa priser. Det kan vara att det är väldigt volatilt och turbulent i marknaderna, eller att referenstillgången är svår att prissätta.

Ibland kan Nordea precis som andra företag uppleva tekniska störningar, som kan bero på faktorer utanför Nordea eller tekniska problem inom Nordea. Market making och en banks handel med finansiella instrument är beroende av ett flertal avancerade IT-system. Dessa system kan, trots att alla säkerhetsåtgärder vidtagits, också erfara störningar. Nordea har många och omfattande backup-rutiner för sådana situationer, men tyvärr kan det bli så att det för ett tag inte är möjligt att handla. En sådan händelse rapporteras både till handelsplatsen och inom Nordea, och den utreds för att se om det finns någonting ytterligare Nordea kan göra för att minska risken för eller förhindra helt att det inträffar igen. Det är viktigt att veta att Nordeas handelssystem är klassificerade som affärskritiska och har därmed högst prioritet i hela banken. Nordea har specialiserade team vars högsta prioritet är att snabbt säkerställa att allt fungerar som vanligt igen i händelse av tekniska störningar.

Det finns också bestämmelser i avtalen om market making om den tillåtna storleken på köp-/säljspread, skillnaden mellan köpkursen och säljkursen. Spreaden varierar beroende på vad det är för instrument och på rådande marknadsförhållanden. Spreaden är ett uttryck för bankens riskhanteringskostnad för att ställa priser, och dessa kostnader ökar bland annat när det är turbulent i marknaderna. Marknadsplatsen kan också bedöma att det föreligger onormala marknadsförhållanden s.k. Stressed Market conditions, till exempel om det är turbulent i marknaderna. I ett sådant läge har Nordea som market maker rätt att kvotera med en bredare spread, eftersom riskerna ökar markant för market makern i sådana situationer i kombination med att kostnaderna för riskhantering går upp. För att bedöma om det föreligger sådana omständigheter finns regler för beräkning av volatilitet, volatility guard, som slår till om det är extrem volatilitet i marknaderna eller något särskilt instrument. Handelplatsen kan också meddela handelsstopp i extrema situationer. Avsikten med detta att skydda investerarna och marknaden eftersom prisbildningen i sådana situationer inte alltid är pålitlig.

Handelsplatsen kan också bedöma att det föreligger särskilda omständigheter eller om någon särskild händelse har inträffat s.k. Exceptional Circumstance, i dessa fall blir Nordea befriad från sitt åtagande att ställa priser. Nordea gör alltid sitt yttersta för att kunna erbjuda köp- och säljkurser så långt det är möjligt, även om åtagandet formellt inte gäller.

Fick du svar på din fråga?

Tillbaka