Hoppa till huvudinnehållet
Planerat driftunderhåll lördag kl 10:00-13:00. Under denna tid är det inte möjligt ta del av några av våra funktioner eller tjänster. 

Hej! Vad kan vi hjälpa dig med?

Inom vilka finansiella instrument kan jag placera i en IPS?

I en IPS kan du placera i följande finansiella instrument

Aktier och börser:

 • Aktier upptagna till handel på Nasdaq OMX Nordic Exchange Stockholm AB (Stockholmsbörsen)
 • Aktier upptagna till handel på Nordic Growth Market NGM AB (NGM-börsen)
 • Aktier som handlas på en reglerad marknad, dock inte aktier som endast handlas på MTF:er såsom First North, Nordic MTF, samt Spotlight Stock Market.

Andra svenska värdepapper: 

 • Teckningsrätter
 • Statsobligationer och statsskuldväxlar
 • Konvertibler, obligationer

Utländska värdepapper: 

 • Alla aktier som handlas på börserna i Oslo, Köpenhamn, Helsingfors, Tyskland.
 • Aktier som handlas på NYSE, Nasdaq samt Toronto Stock Exchange.
 • Alla aktier som handlas på en reglerad marknad inom EES eller motsvarande handelsplats utanför EES, dvs aktien måste handlas på en börs eller en annan handelsplats som kan likställas med en börs eller reglerad marknad för att vara tillåten inom IPS.

Strukturerade produkter:

 • Strukturerade produkter är ett samlingsnamn på ett stort antal produkter med varierande innehåll och konstruktion. För att komma fram till om en strukturerad produkt är tillåten i IPS måste man först kontrollera om produkten uppfyller kravet på att vara ett fondpapper. Om produkten är ett derivat uppfyller det inte kravet på att vara ett fondpapper.
 • Om den aktuella produkten är ett fondpapper måste även kravet på att fondpappret handlas på en reglerad marknad vara uppfyllt. Detta innebär t ex att aktieindexobligationer inte kan handlas inom IPS, trots att de klassas som fondpapper, om de inte är upptagna till handel på en reglerad marknad.

Fonder:

 • Alla svenska fonder som är investeringsfonder enligt definitionen i lagen om investeringsfonder är tillåtna inom IPS. I definitionen investeringsfond ingår såväl värdepappersfonder som specialfonder, varför samtliga dessa fonder är tillåtna inom IPS. Vidare är även s k UCITS-fonder tillåtna samt andra utländska fonder som har fått tillstånd från Finansinspektionen att sälja sina andelar i Sverige. Information om vilka utländska fonder som har fått ett sådant tillstånd finns på Finansinspektionens hemsida.
 • Övriga utländska fonder accepteras inte.

Placeringsmöjligheterna kan utökas eller begränsas beroende på vad som vid var tid godkänns av Nordnet.

Observera att det i fondförsäkring endast går att placera i Investeringsfonder enligt lag (2004:46) om Investeringsfonder samt i övriga fonder enligt Nordnets ordinarie fondutbud och att depån endast får innehålla likvider i samband med utbetalning.

 

Notera att personer som har anknytning och är deklarationsskyldig i USA inte kan handla värdepapper med amerikansk emittent* då vi har identifierat ett krav på att segregera och rapportera dessa innehav separat. Detta gäller från och med 24:e juni 2019.

* Med värdepapper menar vi bland annat aktier, börshandlade fonder (ETF) och börshandlade produkter (ETP), där emittenten är ett USA-baserat företag. Detta inkluderar, men begränsas inte till, i stort sett samtliga värdepapper med US ISIN-kod, vilket inte längre kommer vara tillåtet att hålla eller handla. Är du osäker på värdepapper kan du ta kontakt med kundservice.

Fick du svar på din fråga?

Tillbaka