Hoppa till huvudinnehållet

Hur värderar man en aktie?

Det är omöjligt att säga vad som är ett rimligt pris för en aktie, men nyckeltal kan ge en fingervisning på hur billig eller dyr aktien är i jämförelse med andra bolag, och framförallt jämfört med andra bolag inom samma bransch. Att förstå och behärska nyckeltal är en viktig del för att kunna analysera bolagens räkenskaper. Här följer förklaringar på sex av de mest användbara nyckeltalen. Att ha i åtanke är att nyckeltal generellt sätt är lägre när räntan är låg samt att det inte finns ett enda nyckeltal som kan säga allt om ett företag, utan man bör använda dessa i kombination med varandra.

Direktavkastning

Ett utav de enklaste och viktigaste nyckeltalen. Genom att dividera historisk eller förväntad utdelning per aktie med priset per aktie får vi fram direktavkastningen, den del av vinsten som bolaget delar ut till sina aktieägare.
Ju högre direktavkastning, desto mer utdelning får du per investerad krona vilket är positivt.

Räntabilitet (return on equity)

Direktöversatt “räntabilitet på eget kapital”, vilket innebär att man mäter företagets förmåga att generera avkastning på aktieägarnas insatta kapital – tillgångarna minus skulderna utgör det egna kapitalet. Stockholmsbörsen avkastar ungefär 15 procent vilket är högt, med tanke på den låga räntan och inflationen. Ju högre räntabilitet ett företag, desto bättre är företaget på att skapa vinst.

P/E-tal (price/earnings)

Här värderar vi företaget utifrån hur många gånger årsvinsten vi får betala för bolaget, genom att dividera priset per aktie med vinsten per aktie. Man kan också förklara värderingen med att P/E-talet motsvarar den tid i år det kommer ta att få tillbaka din investering i utdelning, givet att bolaget delar ut 100 procent av vinsten och att den är konstant under hela perioden. Vanligast är att man beräknar vinsten per aktie genom att titta på de fyra senaste kvartalen. Stockholmsbörsen handlas normalt till ett P/E-tal på 15, som lägst på ca 12 och som högst på ca 20.
Kom ihåg att detta nyckeltal endast är relevant för bolag som värderas utifrån vinst och inte tillgångar, såsom fastighets-, läkemedels- och investmentbolag.

Teoretiskt är lägre P/E-tal att betrakta som billigare och högre som dyrare. Jämför sedan företagets P/E-tal mot konkurrenter och mot börsen som helhet.

P/S-tal (price/sales)

Det här nyckeltalet mäter värderingen av varje omsättningskrona som bolaget genererar. Detta genom att dividera priset per aktie med den totala omsättningen. Företag med höga marginaler får en högre värdering eftersom man är beredd att betala mer för varje krona, då en större del av varje krona blir vinst. Enklast är att jämföra detta nyckeltal historisk, för att få en bild av nuläget. Stockholmsbörsen handlas sällan över 2 i P/S-tal.

Samma gäller för P/S-talet som för P/E-talet, att lågt är att betrakta som billigare och högre som dyrare. Om du tror att försäljningen kommer öka kraftigt i framtiden så kanske du är villig att acceptera högre P/S-tal, men samtidigt ökar detta risken då det är större press att företaget måste leverera nu.

P/Ek-tal (price/book)

Genom att dividera priset per aktie med det bokförda värdet på det egna kapitalet får vi en värdering på det egna kapitalet. Genom att dividera räntabiliteten med P/Ek-talet får vi fram avkastningen i kronor för varje krona vi investerar i eget kapital.

Soliditet

Det här nyckeltalet mäter bolagets förmögenhet. Genom att dividera eget kapital med totalt kapital får vi fram hur stor del av företags tillgångar som är finansierat med aktieägarnas pengar plus årsvinster. Soliditeten brukar normalt vara mellan 30-40 procent. Anledningen till att bolag tar lån för att finansiera sina tillgångar är att det finns bättre möjligheter till hög avkastning på det egna kapitalet via andra investeringar än att finansiera hela sin verksamhet med eget kapital. För låg soliditet kan antyda att företaget har för mycket belåning och det kan få väldigt negativa effekter.