Hoppa till huvudinnehållet

Det här är ett erbjudande från Nordic Asia Investment Group 1987 AB
Materialet nedan är hämtat från erbjudandehandlingarna och har inte granskats av Nordnet före publicering. Nordnet friskriver sig helt från ansvar för det resultat som kan bli följden av att en användare på olika sätt utnyttjar detta material. Materialet ska inte uppfattas som att Nordnet tillhandahåller investeringsrådgivning eller sprider investeringsrekommendationer. Finansiella instrument kan både öka och minska i värde. Hela det investerade kapitalet kan förloras, och en investerare rekommenderas att ta del av och göra en samlad utvärdering av informationen i erbjudandehandlingarna, tillsammans med en allmän omvärldsbedömning.
Nordnet mottar en engångsersättning från bolaget eller rådgivaren i Erbjudandet i samband med noteringen. Läs mer om tredjepartsersättningar härlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.


Nordic Asia Investment Group 1987 AB.

Nordnet erbjuder dig möjligheten att anmäla teckning av aktier i Nordic Asia Investment Group 1987 AB inför bolagets notering på Nasdaq First North Growth Market Sweden. Eventuell tilldelning är courtagefri hos Nordnet.

Kort om bolaget.

Fakta om noteringen.

Nordic Asia Investment Group 1987 AB.

Prisintervall

7,5 – 10,5 SEK per aktie. Erbjudandepriset fastställs till substansvärde per stamaktie utan rabatt eller premie till substansvärde, med avstämningsdag den 6 december 2021

Courtage

0 SEK

Erbjudandestorlek

200 miljoner SEK

Utökningsoption

Högst 100 miljoner SEK

Lock up

Styrelseledamöterna och de ledande befattningshavarna har åtagit sig, med sedvanliga förbehåll, att inte sälja sina innehav under en period om 365 dagar efter det att handeln med Bolagets B-aktier har inletts på Nasdaq First North.

Cornerstone-investerare

Kari Stadigh tidigare koncernchef för Sampo Group, Stadiumgrundarna Ulf och Bo Eklöf via bolag, Knil AB med VD Martin Julander, grundarna av AQ Group Per-Olof Andersson och Claes Mellgren, Pong Invest, med flera har åtagit sig att förvärva B-aktier i Erbjudandet till ett belopp om sammanlagt 100 Mkr, vilket motsvarar 50 procent av Erbjudandet. Cornerstone-investerarna kommer att prioriteras i tilldelningen av B-aktier i Erbjudandet och erhålla full allokering enligt respektive åtagande. Erbjudandepriset är detsamma för Cornerstone-investerarna som för övriga investerare.

Teckningsperiod

23 november – 6 december 2021

Pengar ska finnas på depån

6 december 2021 kl. 23.59

Fastställande av erbjudandepris

Erbjudandepriset fastställs till substansvärde per stamaktie utan rabatt eller premie till substansvärdet, med avstämningsdag den 6 december 2021

Offentliggörande av erbjudandepris & tilldelning

7 december 2021

Minsta teckning

Minst 667 aktier. Därefter sker teckning i valfritt antal aktier

Marknadsplats

Nasdaq First North Growth Market

Kortnamn för aktien

NAIG B

Första dag för handel

16 december 2021

Bolagets hemsida

nordicasiagroup.comlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Vid överteckning kan din tilldelning komma att ske med ett lägre antal än du önskat teckna eller så kan tilldelning helt utebli. Det spelar ingen roll när under teckningsperioden du anmäler dig. Transaktionen kan avbrytas, dock ej efter det att ovillkorad handel med värdepappret inletts.

Mer information och fullständiga villkor:
ProspektPDF

Mer information.

Erbjudandet och noteringen av Nordic Asias B-aktier på Nasdaq First North är ett logiskt och viktigt steg i Bolagets framtida utveckling. Erbjudandet kommer att skapa möjligheter för accelererad tillväxt i linje med Bolagets strategi, öka Bolagets finansiella flexibilitet och bredda Bolagets ägarbas. Därtill förväntas Erbjudandet och noteringen medföra att kännedom om Bolagets verksamhet ökar och intresset stärks bland investerare och affärspartners samt att Bolaget ges tillgång till de svenska och internationella kapitalmarknaderna. Nordic Asia avser att använda emissionslikviden för att öka Bolagets positioner i befintliga portföljbolag och för att investera i nya bolag.

Sedan reformen och öppnandet av Kina 1978 har Kinas BNP ökat med mer än 90 gånger och lyft 800 miljoner människor ur fattigdom. Efter en gradvis anpassning mot en öppen marknadsekonomi har Kina genomgått en storslagen industrialisering i hög takt. Under de senaste tio åren har Kinas BNP vuxit från 6,1 biljoner USD till 14,7 biljoner USD och gått om Japan 2,8 gånger som världens näst största ekonomi. Under samma period har penetrationen av internetanvändning i Kina stigit från 25 procent till 60 procent och adderat fler än 500 miljoner nya internetanvändare. E-handelsförsäljningen i Kina ökade från 1,9 biljoner CNY under 2013 till 10,8 biljoner CNY under 2020.

Kinas skifte från en export- och infrastrukturdriven ekonomi till en konsumtionsdriven tjänstekonomi har under det senaste årtiondet vuxit i en allt snabbare takt. Även innan handelsbegränsningarna med USA på senare år har exporten som en andel av BNP minskat från 32 procent under 2008 till 18,5 procent under 2020 samtidigt som tjänstekonomin har, som andel av BNP, ökat från 44 procent till 55 procent. Försäljning inom detaljhandel har under denna period i genomsnitt vuxit med 13 procent per år, och Kina passerade USA som den största bilmarknaden redan under 2009. Därtill har e-handel gått från att utgöra cirka 5 procent av den totala detaljhandelsmarknaden till att motsvara nästan 25 procent i slutet av 2020.

Trots det snabba skiftet mot en konsumtionsdriven ekonomi står den inhemska konsumtionen endast för 39 procent av BNP. Motsvarande siffra för USA uppgår till nästan 70 procent av BNP, vilket talar för att detta skifte fortfarande är i ett tidigt skede.

I ett grundscenario prognostiseras real BNP att växa med mellan 5 och 6 procent per år fram till 2030 samtidigt som den kinesiska inhemska privatkonsumtionen förväntas öka som andel av Kinas BNP från 39 procent till 50 procent. Ökningen ger belägg för att den inhemska konsumtionen förväntas öka med cirka tre gånger under det nuvarande decenniet från nuvarande nivå om cirka 5,6 biljoner USD till över 15 biljoner USD. Den accelererande tillväxten bland kinesiska konsumenter talar för att den kinesiska konsumtionen kommer förbli det ledande dragloket i världsekonomin och överta USA som världens största ekonomi senast 2030.

 • Strategisk och långsiktig investeringsstrategi med fokus på Kinas växande konsumentmarknad.
 • Brist på direkt insyn för nordiska investerare resulterar i en signifikant underallokering till det kinesiska konsumentskiftet, där inhemsk konsumtion förväntas öka kraftigt under de kommande åren.
 • Strategisk portföljsammansättning med ett tjugotal bolag inom växande konsumentdrivna nischmarknader med strukturell tillväxt såsom 5G, handelsplattformar och lokala varumärken.
 • Fokus på ägarledda bolag med stark underliggande fundamental vinsttillväxt under tidig tillväxtfas i skiftet mot en konsumentledd ekonomi.
 • Erbjuder och möjliggör exponering till kinesiska tillväxtbolag i en tillväxtfas som annars är svåra att analysera för en nordisk investerare.
 • Svensk-kinesiska grundare med lokala anknytningar och med tillgång till ett lokalt analytikerteam på plats i Shanghai.
 • Bolagets målsättning är att skapa en årlig avkastning om minst 15 procent per år med en låg korrelation om ca 0,4 - 0,6 beta mot Stockholmsbörsen över tid.

Bolagets investeringsfilosofi bygger på långsiktig tillväxtpotential och kan sammanfattas enligt följande ramverk för investeringsbedömningar:

 • Marknadens potential: Analys av respektive branschs underliggande drivkrafter, tillväxtutsikter och konkurrenslandskap. Nordic Asia ser varje innehavsbolag som en del av samhällets ekosystem som löser eller förenklar ett samhällsproblem genom sin produkt, varför stor vikt läggs vid att förstå bolagens marknadspotential.
 • Bolagens potential: Bolagsanalys där Nordic Asia bildar en god förståelse för bolagens marknadspositioneringar genom att utvärdera strategiska konkurrensfördelar i form av bland annat integrerade värdekedjor, användarbaser, varumärken, IP-rättigheter, distributionskanaler m.fl. Detta görs för att förstå bolagens värdeerbjudande till sina kunder i syfte att utvärdera bolagens förmåga att ta marknadsandelar i sina respektive marknader.
 • Finansiell analys, risker och prognoser: Finansiell analys och interna prognoser för innehavsbolagens vinsttillväxt. Risken i en potentiell investering utvärderas och Bolagets antaganden i sina prognoser sätts i relation till den förväntade avkastningen (IRR) under ägarperioden.
 • Långsiktighet & fundament: En investering görs enbart i bolag där Nordic Asia anser att bolagens långsiktiga potential underskattas i marknaden, och att bolagen har goda förutsättningar att skapa långsiktig vinsttillväxt i förhållande till bolagens marknadsvärderingar.

Erbjudandepriset fastställs till substansvärdet per stamaktie i Nordic Asia per den 6 december 2021. Substansvärdet beräknas som nettovärdet på bolagets tillgångar, vilket i praktiken utgörs av marknadsvärdet på bolagets aktieportfölj, plus likvida medel och eventuella övriga tillgångar, minus eventuella skulder, dividerat med antal utestående stamaktier vid beräkningstillfället.

Svar på vanliga frågor.

1. Först och främst behöver du vara kund hos Nordnet. Är du inte kund hos oss kan du bli det helt kostnadsfritt här. Om du redan är kund hos oss behöver du första "Logga in" för att ta del av erbjudandet.

2. Gå till Företagshändelserlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster där du hittar aktuella erbjudanden.

3. Klicka på Läs villkor / Svara vid det erbjduandet du vill ta del utav.

4. Läs igenom villkoren.

5. Fyll i hur många aktier och/eller teckningsrätter du vill teckna/utnyttja (notera att det i många erbjudanden finns ett minimumantal som du måste ange).

1. Kolla så att du skickat in en ansökan. Du ser alla IPO:er som du svarat på under Mina Sidor - Företagshändelser - Börsnotering (IPOs) och övriga företagshändelser. Har du svarat på flera olika konton på Nordnet så se till att byta över och kolla i alla dina konton.

2. Du säkerställer att du har pengar tillgängliga på den depå du har tecknat i senast kl. 23:59 det datum som är angivet i villkoren. Har du ett kreditkonto kopplat till denna depå så räcker det med att du har tillgängligt belåningsvärde.

3. Invänta besked på tilldelning från företaget som du ansökt i.

Ja, i detta erbjudande kan du svara från flera konton. Välj de konton du vill svar för i rullistan under Läs villkor/Svara.

6 december 2021 kl. 23.59 behöver pengarna senast finnas tillgängliga på din Nordnet-depå där du ansökt om teckning ifrån. Du kan swisha in pengar till Nordnet, läs mer här.