Hoppa till huvudinnehållet
Just nu får vi många frågor om börsnoteringar. Du hittar alla aktuella företagshändelser som Nordnet erbjuder här.

Hej! Vad kan vi hjälpa dig med?

Vad är en warrant?

En warrant är en option med lång löptid, vanligtvis 1-2 år. Det är ett värdepapper som utfärdas av banker och fondkommissionärer, de så kallade emittenterna. En warrant ger rätt att köpa eller sälja den underliggande aktien till ett förutbestämt pris och en förutbestämd tidpunkt. Förutom aktier kan även aktiekorgar eller index användas som underliggande instrument. En köpwarrant (kallas ofta bara warrant) ger innehavaren rättigheten att köpa den underliggande aktien till ett förutbestämt pris på eller före ett bestämt datum. Köpwarranten lämpar sig för den placerare som tror att den underliggande aktien kommer att stiga i värde. En säljwarrant däremot ger innehavaren rättigheten att sälja den underliggande aktien till ett förutbestämt pris på eller före ett bestämt datum.

Warranter kan antingen ha kontant slutavräkning av lösenprisdifferensen eller leverans av aktier till lösenpriset. Lösenprisdifferensen är skillnaden mellan lösenpriset och kursen på den underliggande aktien vid lösentidpunkten.

Två fördelar med warranter gentemot optioner är att de är billigare att handla med och att de inte kräver några specialavtal innan du kan börja handla. Riskerna är dock relativt stora för båda typerna av instrument - värdet på såväl warranter som optioner svänger mer än värdet på de underliggande värdepapperen. Tänk även på att warranter utfärdas av olika emittenter vilket innebär att villkor och namngivningsprinciper kan skilja sig åt mellan utfärdarna. Det är viktigt att du sätter dig in i vad handel med warranter innebär för att du ska kunna utnyttja möjligheterna på bästa sätt.

Amerikansk eller europeisk warrant

Det finns två olika typer av warranter, amerikanska och europeiska. Skillnaden är att en amerikansk warrant går att lösa in till aktier när som helst under warrantens löptid. En europeisk warrant går däremot inte att lösa in till aktier förrän vid warrantens förfallodag. En europeisk warrant är alltid billigare än en amerikansk eftersom man vid ägande av amerikanska warranter får betala för rätten att när som helst kunna lösa in warranter till aktier. Notera att amerikanska och europeiska warranter är olika typer av warranter och har inget att göra med på vilken marknad som underliggande aktien eller warranten handlas på.

Paritet

Du behöver i regel flera warranter för att ha rätt att köpa den underliggande aktien. Hur många warranter som krävs varierar, och denna faktor kallas för warrantens paritet. Även benämningen multiplikator förekommer.

Exempel: Om en warrant har en paritet på 10 krävs det 10 warranter för att få köpa en aktie. Om warrantens pris är 0,50 kronor och lösenpriset är 30 kronor nås break-even när aktien står i 30 + (10 x 0,5) = 35 kronor.

Om den underliggande aktien påverkas av nyemission, fondemission eller split justeras villkoren på warranten så att antalet aktier du har rätt att köpa ökar och lösenpriset sänks. Om en aktie genomför en split 4:1 får du som ägare till warranter i aktien rätt att köpa fyra gånger så många aktier och lösenpriset sänks till ¼ av det tidigare priset.

Namn på warranter

Oavsett på vilken börs en warrant handlas så kan du utifrån kortnamnet på varje warrant utläsa mycket information då de är uppbyggda på ett strukturerat sätt. En köpwarrant med Electrolux B-aktie som underliggande tillgång, med löptid till december 2005, ett lösenpris på 140 SEK och som har utfärdats av Svenska Handelsbanken (SHB) skulle exempelvis heta: Kortnamn: ELU5K 140 SHB Långnamn: Electrolux KO ser. B 5 (140) ELU talar om vilken aktie som är underliggande. "5" står för 2005, dvs vilket år som warranten löper till (6 för 2006 etc). "K" indikerar både att det är en köpwarrant samt att den förfaller i december månad. Det finns ett system där lösenmånad jan-dec betecknas som A-K för köpwarranter och M-X för säljwarranter. Dvs en warrant som förfaller i februari månad har antingen "B" eller "N" i namnet. Nedan en lathund:

Slutmånad - Köpwarrant - Säljwarrant

Januari          - A                 - M

Februari        - B                 - N

Mars             - C                 - O

April              - D                - P

Maj               - E                 - Q

Juni              - F                 - R

Juli               - G                 - S

Augusti        - H                 - T

September   - I                  - U

Oktober       - J                  - V

November    - K                - W

December    - L                 - X
 

Faktorer som påverkar värdet av en warrant

Det finns flera faktorer som var och en påverkar marknadspriset på en warrant: underliggande aktiekurs, lösenpris, löptid, den underliggande aktiens utdelningar och kursrörelser (så kallad volatilitet).

Fick du svar på din fråga?

Tillbaka