Riskinformation.

Viktig information.

Tillgång till information och dokument på denna del av webbplatsen är på grund av regulatoriska skäl begränsad. Du ombeds att granska följande information och lämna följande bekräftelse varje gång du söker tillträde till denna information. Din bekräftelse måste vara sanningsenlig och korrekt.

Informationen på denna del av Nordnet Bank AB:s (”Nordnet”) webbplats (a) är endast avsedd för, och får endast, direkt eller indirekt, helt eller delvis, åtkommas av eller distribueras eller spridas till (i) qualified institutional buyers (såsom begreppet definieras i Rule 144A i U.S. Securities Act från 1933 i dess nuvarande lydelse (”Securities Act”)) (”QIBs”) eller (ii) personer som bor och befinner sig utanför USA, innefattande dess territorier och provinser, varje stat i USA samt District of Columbia, (”USA”), Australien, Japan eller Kanada, och bor i och befinner sig i någon annan jurisdiktion där sådan åtgärd inte utgör brott mot lokala värdepapperslagar eller bestämmelser, och (b) inte utgör ett erbjudande att sälja, eller infordrande av ett erbjudande att köpa eller förvärva värdepapper i USA, Australien, Japan eller Kanada eller någon annan jurisdiktion där sådan åtgärd kan utgöra brott mot lokala värdepapperslagar eller bestämmelser i sådan jurisdiktion.

Värdepapper som omnämns på denna del av webbplatsen (”Värdepapperna” eller ”Värdepapper”) har inte registrerats och kommer inte att registreras enligt den vid var tid gällande Securities Act och får endast erbjudas eller säljas i USA efter registrering hos United States Securities and Exchange Commission eller genom tillämpning av ett undantag från, eller genom en transaktion som inte omfattas av, registreringskraven i Securities Act och i överenstämmelse med samtliga tillämpliga värdepapperslagar i varje delstat eller annan jurisdiktion i USA. Inget erbjudande av sådana Värdepapper kommer att riktas till allmänheten i USA. Värdepapper som säljs i USA kommer endast att säljas till QIBs med stöd av undantag från registreringskraven i Securities Act. Värdepapperna har inte registrerats, och kommer inte att registreras, i enlighet med tillämplig värdepapperslagstiftning i Australien, Japan, Kanada eller någon annan jurisdiktion där det skulle vara olagligt eller kräva registrering eller annan åtgärd, och får därför inte erbjudas eller säljas för någon persons räkning eller förmån som har sin registrerade adress i, eller befinner sig i eller bor i Australien, Japan, Kanada eller någon annan jurisdiktion där det skulle vara olagligt eller kräva registrering eller annan åtgärd.

Denna information distribueras endast till och är endast avsedd för (i) personer som befinner sig utanför Storbritannien eller (ii) till professionella investerare som faller inom Artikel 19(5) i Financial Services and Markets Act 2000 (Financial Promotion) Order 2005 (”Föreskriften”) eller (iii) enheter med hög nettoförmögenhet, och andra personer till vilka det lagligen kan delges, som faller inom Artikel 49(2)(a)-(d) i Föreskriften (samtliga personer i (i), (ii) och (iii) ovan benämns gemensamt ”relevanta personer”). Värdepapperna är endast tillgängliga för, och varje inbjudan, erbjudande eller avtal om att teckna, köpa eller på annat sätt förvärva sådana Värdepapper kommer endast att behandlas avseende relevanta personer. Personer som inte är en relevant personer ska inte handla utifrån eller förlita sig på denna information.

Information och dokument på denna del av webbplatsen utgör marknadsföring och är inte ett prospekt enligt Direktiv 2003/71/EG (detta Direktiv, tillsammans med varje eventuell ändring av det och samt varje relevant implementeringsåtgärd i de relevant hemmedlemsstat enligt detta direktiv, ”Prospektdirektivet”). Ett prospekt upprättat i enlighet med Prospektdirektivet och som godkänts av Finansinspektionen förväntas publiceras av respektive bolag och kan efter publicering, efter beaktande av regulatoriska begräsningar, tillhandahållas från respektive bolags webbplats. Investerare bör inte teckna sig för några värdepapper som refereras till i informationen och dokumenten på denna del av webbplatsen baserat på annan information än den i prospektet.

I varje EES-medlemsstat som har implementerat Prospektdirektivet riktas informationen och dokumenten på denna del av webbplatsen endast till kvalificerade investerare i den medlemsstaten i Prospektdirektivets mening.

Åtkomst till informationen på denna del av webbplatsen kan vara olaglig i vissa jurisdiktioner, och endast vissa kategorier av personer får tillåtas åtkomst till sådan information och sådana dokument. Samtliga personer bosatta utanför Sverige som önskar åtkomst till dokument på denna del av Nordnets webbplats måste först försäkra sig om att de inte är föremål för lokala lagar eller bestämmelser som förbjuder eller inskränker deras rätt till åtkomst till denna del av webbplatsen, eller kräver registrering eller godkännande för deras förvärv av Värdepapper. Sådan registrering eller sådant godkännande har inte inhämtats och kommer inte att inhämtas utanför Sverige. Nordnet tar inget ansvar för någon persons brott mot tillämpliga lagar och bestämmelser.

Jag intygar därför att:

1. Jag är en QIB i USA eller är bosatt i och befinner mig i ett land utanför USA, Australien, Japan eller Kanada;
2. Jag har rätt att ta del av informationen och dokumenten på denna del av webbplatsen utan att vara föremål för några legala begränsningar och utan att någon ytterligare åtgärd krävs från Nordnets sida; och
3. Jag har läst, förstått och samtycker till att följa samtliga restriktioner som framgår ovan.