Det här är ett erbjudande från Spermosens AB


Spermosens AB.

Nordnet erbjuder dig möjligheten att anmäla teckning av aktier i Spermosens AB inför bolagets notering på Spotlight. Eventuell tilldelning är courtagefri hos Nordnet.

Om bolaget.

Fakta om noteringen.

Spermosens AB.

Pris

5,63 SEK per aktie

Courtage

0 SEK

Pre money-värdering

29.5 miljoner SEK

Teckningsförbindelser

14 miljoner SEK

Teckningsperiod

25 mars – 12 april, 2021

Pengar ska finnas på depån

12 april kl. 23:59

Minsta teckning

711st motsvarande 4 002.93 SEK

Marknadsplats

Spotlight

Kortnamn för aktien

SPERM

Första dag för handel

5 maj 2021

Bolagets hemsida

spermosens.comlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Vid överteckning kan din tilldelning om du tecknar utan företräde, komma att ske med ett lägre antal än du önskat teckna eller så kan tilldelning helt utebli. Det spelar ingen roll när under teckningsperioden du anmäler dig. Transaktionen kan avbrytas, dock ej efter det att ovillkorad handel med värdepappret inletts.

Mer information och fullständiga villkor:
MemorandumPDF
TeaserPDF

Mer information.

Infertilitet är en växande global hälsofråga enligt Världshälsoorganisationen, WHO, som beräknar att 15 % av världens befolkning, cirka 60 miljoner par är påverkade av infertilitet. Hälften av dessa orsakas av fertilitetsproblem hos mannen. Globalt genomförs årligen över 3 miljoner IVF-behandlingar men mindre än var femte behandling lyckas och leder till graviditet. Ett par måste genomgå i genomsnitt tre till åtta IVFbehandlingar utan någon garanti för att de kommer att lyckas. Sex till tio miljoner par står i kö för att få inleda IVF-behandling.

Spermosens innovation baserar sig på två forskargruppers upptäckt av JUNO-proteinet i äggceller. Först år 2014 på möss, vilket sedan bekräftades år 2018 i mänskliga äggceller. Baserat på den samlade kunskapen om JUNO-proteinet och dess betydelse för fertilisering, inlämnade Spermosens en patentansökan avseende JUNO-proteinet som en indikator för manlig fertilitet. Den europeiska patentmyndigheten (EPO) har bekräftat samtliga krav i patentansökan avseende nyhetsvärde, uppfinningshöjd och industriell tillämpbarhet.

Spermosens utvecklar en teknologi för manlig fertilitetsdiagnostik och fertilitetsbehandling. Spermosens kommer initialt kunna erbjuda den globala marknaden inom IVF en unik och innovative manlig fertilitets diagnostik, JUNO-Checked, som ska kunna fastställa om spermien kan binda till äggcellen, en förutsättning för att befruktning ska kunna ske. Med dagens teknologi går det inte att avgöra spermiens förutsättningar för att binda till äggcellen. Man kan fastställa om det finns normalt antal spermier, hur de ser ut och om de rör sig normalt men inte om spermien är fertil.

Spermosens första produkt, JUNO-Checked, kan fastställa om spermierna har möjlighet att binda till äggcellen vid en standard IVF-behandling. Att kunna avgöra om mannen är fertil förutses leda till en reduktion av antalet IVF-behandlingar per par och därmed:

  • Korta ner kötiden för barnlösapar som ofta star i kö flera år,
  • minska den psykiska påfrestning som misslyckade IVF-behandlingar innebär,
  • reducera kostnaden som paren eller sjukvårdssystemet måste betala,
  • minska antal hormonbehandlingar för kvinnan, vilka kan medföra akuta och kroniska sidoeffekter,
  • ge större möjligheter för IVF-klinikerna att behandla fler par och därmed minska kötiden,
  • minska kostnaden per behandlat par, en majoritet av IVF-behandlingarna ersätts via myndigheter eller försäkringar,
  • förbättra lönsamheten för IVF-klinikerna och deras rykte om att erbjuda kvalitativ vård.

Spermosens är i slutfasen av att utveckla JUNOChecked och marknadslanseringen är planerad till nästa år. JUNO-Checked innehåller två komponenter, ett mätinstrument med tillhörande programvara, samt engångschip. Mätinstrumentet analyserar spermierna som applicerats på chipen och utläser om de kan binda till äggcellen. Resultatet kan avläsas inom cirka 30 minuter.

Spermosens målmarknad för IVF består av drygt 3 600 IVF-kliniker som tillsammans genomför circa 3,2 miljoner IVF-behandlingar per år. Det totala marknadsvärdet för dessa klinikers IVF-behandlingar uppskattades för år 2020 till 20,5 miljarder USD och bedöms växa i genomsnitt med nio procent per år. Bolaget bedömer att det totala marknadsvärdet för JUNO-Checked på Spermosens målmarknad, dvs om alla 3,2 miljoner IVF-behandlingar använder JUNOChecked, uppgår till över 5 miljarder SEK per år.

Från och med den 3 januari 2018 tillkommer nya krav på rapportering och översyn av teckningar vid företagshändelser i och med implementeringen av MIFID II/MIFIR. Av den anledningen kommer Nordnet förbehålla sig rätten att stryka svar på företagshändelser där de nya kraven inte är uppfyllda. De nya kraven gör gällande att bland annat att en depå som innehas av minderårig behöver svar erläggas via fullmaktsinnehavare och företagskunder behöver ha rapporterat in en LEI-kod till Nordnet för att kunna delta i företagshändelser. Läs mer om LEI för företagskunder här.

Notera att aktierna inte erbjuder någon garanterad intäkt och inget kapitalskydd, en investering i aktierna är endast lämpad för investerare som inte har ett behov av en garanterad intäkt eller kapitalskydd. En investerare som väljer att investera i aktier i erbjudandet ska vara kapabel att utvärdera fördelar och risker med en sådan investering och kunna bära eventuella förluster som kan uppstå i samband med en investering i aktier.

Eftersom Nordnet inte har all information om dig som kund med avseende på de kriterier som tas i beaktning (läs mer här) så kommer Nordnet inte kunna genomföra en fullständig målmarknadsbedömning. De kriterier som Nordnet har kännedom om kommer dock att beaktas. Bland annat medför det att instrument som är avsedda för professionella kunder inte kommer att erbjudas till icke-professionella kunder, du som innehavare kan dock alltid sälja instrument oaktat målmarknadsbedömning. Kunskapsnivån kommer Nordnet att säkerställa genom att du som kund gör kunskapstesten på Nordnets hemsida.

Målmarknadsbedömningen är inte att anses som en passandebedömning i enlighet med MiFID II eller en rekommendation till någon investerare eller grupp av investerare att investera i, införskaffa, eller vidta någon annan åtgärd rörande aktier i Erbjudandet.

Spermosens AB verksamhet är, liksom allt företagande, förenad med risk. Det är därför av stor vikt att vid bedömning av bolagets verksamhet beakta relevanta risker. Finansiella instrument kan både öka och minska i värde. Hela det investerade kapitalet kan förloras, och en investerare bör göra en samlad utvärdering av informationen i prospektet tillsammans med en allmän omvärldsbedömning. Ett antal faktorer utanför bolagets kontroll påverkar dess resultat och finansiella ställning.

I bolagets prospekt listas de riskfaktorer som av bolaget bedöms vara de som kan komma att få störst inverkan på bolagets framtida utveckling. Förteckningen över tänkbara riskfaktorer skall inte anses som fullständig. Riskerna är inte heller rangordnade efter grad av betydelse. Innan du tecknar aktier i Spermosens AB bör du läsa bolagets prospekt som finns tillgängligt här och på bolagets hemsida.

Eventuella beslut om att investera i Spermosens AB måste uteslutande fattas baserat på informationen, i dess helhet, i prospektet där ovan nämnda riskfaktorer ingår.

Nordnet mottar en engångsersättning från bolaget eller rådgivaren i Erbjudandet i samband med noteringen. Läs mer om tredjepartsersättningar här. Observera att tilldelningen bestäms av bolagets styrelse i samråd med de finansiella rådgivarna. Nordnet beslutar ej kring tilldelning. För mer information om tilldelningsprinciper, se prospektet.

Materialet ovan som är hämtat från erbjudandehandlingarna har inte granskats av Nordnet före publicering. Nordnet friskriver sig helt från ansvar för det resultat som kan bli följden av att en användare på olika sätt utnyttjar detta material.

Materialet ska inte uppfattas som att Nordnet tillhandahåller investeringsrådgivning eller sprider investeringsrekommendationer.

Svar på vanliga frågor.

1. Först och främst behöver du vara kund hos Nordnet. Är du inte kund hos oss kan du bli det helt kostnadsfritt här. Om du redan är kund hos oss behöver du första "Logga in" för att ta del av erbjudandet.

2. Gå till Företagshändelserlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster där du hittar aktuella erbjudanden.

3. Klicka på Läs villkor / Svara vid det erbjduandet du vill ta del utav.

4. Läs igenom villkoren.

5. Fyll i hur många aktier och/eller teckningsrätter du vill teckna/utnyttja (notera att det i många erbjudanden finns ett minimumantal som du måste ange).

1. Kolla så att du skickat in en ansökan. Du ser alla IPO:er som du svarat på under Mina Sidor - Företagshändelser - Börsnotering (IPOs) och övriga företagshändelser. Har du svarat på flera olika konton på Nordnet så se till att byta över och kolla i alla dina konton.

2. Du säkerställer att du har pengar tillgängliga på den depå du har tecknat i senast kl. 23:59 det datum som är angivet i villkoren. Har du ett kreditkonto kopplat till denna depå så räcker det med att du har tillgängligt belåningsvärde.

3. Invänta besked på tilldelning från företaget som du ansökt i.

Ja, i detta erbjudande kan du svara från flera konton. Välj de konton du vill svar för i rullistan under Läs villkor/Svara.

Den 12 april kl. 23:59 behöver pengarna senast finnas tillgängliga på din Nordnet-depå där du ansökt om teckning ifrån. Du kan swisha in pengar till Nordnet, läs mer här.