Det här är ett erbjudande från Ovzon AB (publ)

Upp

Ovzon noteras på Nasdaq First North Premier

Nordnet erbjuder dig möjligheten att ansöka om aktier i Ovzon inför bolagets notering på Nasdaq First North Premier. Eventuell tilldelning är courtagefri hos Nordnet.

Kort om bolaget

Ovzon tillhandahåller satellitbaserade bredbandstjänster via användarvänliga, kompakta och lätta terminaler, som riktar sig till marknader och kunder i behov av hög kapacitet i kombination med mobilitet. Det omfattar bland annat användare som är beroende av realtidssensorer och videouppladdningar, antingen från rörliga plattformar som små fordon, flygplan eller drönare, eller från personal på plats som bär terminalerna med sig. Ovzons nuvarande system är utformat för att ge konkurrensfördelar genom en unik kombination av flera egenskaper, däribland hög mobilitet, höga datahastigheter både på upplänk och nedlänk, små terminaler och hög länktillgänglighet.

Ovzons egen satellitdesign skulle dessutom ge styrbara täckningsområden och möjliggöra direktkommunikation mellan små terminaler. Den första fasen av Koncernens tjänsteerbjudande lanserades 2014 och tjänsten uppskattades av Ovzon ge slutkunderna upp till 80 gånger högre datahastigheter än de som tillhandahölls av konkurrenternas tjänster, med terminaler av liknande storlek men till väsentligt lägre priser. Ovzon erbjuder sina nuvarande tjänster som totallösningar via en återförsäljningsmodell, i huvudsak till ett begränsat antal leverantörer av satellittjänster och/eller satellitoperatörer, vilka i sin tur ansvarar för att leverera tjänsten till slutkunderna. Nätverkstjänster för kundernas nätverk tillhandahålls av Ovzon, medan teleporttjänster (främst stora hubbantenner och radioutrustning, med undantag för Ovzons egen hubb- och modemutrustning) leasas av externa underleverantörer. För närvarande tillverkar Ovzon sina egna terminaler med hjälp av underleverantörer varav flertalet återfinns i närområdet av Bolagets kontor i Solna.

Fakta

Kort fakta

 

Pris

70 kronor per aktie

Bolagets marknadsvärde före erbjudandet (pre money)

350 miljoner kronor

Anmälningsperiod

9 maj - 17 maj 2018

Cornerstone Investerare

Bure Equity AB och Investment AB Öresund

Courtage

0 kr

Sista svarsdag till Nordnet

17 maj kl. 17:00

Pengar ska finnas på depån

17 maj kl. 17:00

Nu kan du swisha till ditt sparande

Läs mer här

Minsta teckning

150 aktier, motsvarande 10 500 kronor.

Förväntad första handelsdag

18 maj 2018

Lista

Nasdaq First North Premier

Kortnamn för aktien

OVZON

Bolagets hemsida

www.ovzon.comlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Går att teckna i:

Vid överteckning kan din tilldelning, utan företräde, komma att ske med ett lägre antal än du önskat teckna eller helt utebli. Det spelar ingen roll när under teckningsperioden du anmäler dig. Transaktionen kan avbrytas, dock ej efter det att ovillkorad handeln med värdepapperen har inletts.

Om bolagets tjänster

Ovzons nuvarande tjänsteutbud

Ovzons nuvarande tjänsteutbud tillhandahålls genom leasing av kapacitet från befintliga satelliter. Tjänsten säljs som totallösning eller paket och omfattar terminaler, satellitkapacitet och hubbtjänster, nätverkshantering och support. Leasingmodellen startade 2014 och tjänar som en bekräftelse på Ovzons konkurrensfördelar och affärsmodell.

Inom Ovzons nuvarande tjänsteutbud finns det två prissättningsmodeller. Bulkkapacitet, dvs. stora mängder bandbredd som vanligen tillhandahålls under ett års tid. Den svarar för cirka 95 procent av Ovzons nettoomsättning och säljs till fast pris och faktureras månadsvis. Dessutom säljs en mindre del av tjänsten per minut, i likhet med en mobiltelefontjänst. Tjänsten är också förberedd för andra prissättningsmodeller, inklusive att fakturera användare per överförd gigabyte av data. I allmänhet är marginalerna för denna försäljningsmodell högre än bulkförsäljningen, men insatserna för att öka användningen är också betydligt mer personalkrävande än att sälja bulk för längre perioder.

I sin nuvarande utformning säljs Ovzons tjänsteutbud till det amerikanska försvarsdepartementet genom IGC, medan tjänsten till mediakunder säljs direkt. Huvuddelen av de terminaler som ingår i erbjudandet har utvecklats av Ovzon. Utöver de terminaler som har utvecklats av Ovzon finns det också äldre kundterminaler som har modifierats särskilt för att användas tillsammans med Ovzons tjänster och som har fått ökad kapacitet.

 

Den satellitkapacitet som krävs för Ovzons utbud leasas från andra satellitoperatörer på fem befintliga satelliter. Ovzon köper in bandbredd i MHz, vanligen i transponderblock med ett års löptid, vilket återspeglas i kundkontrakten. Vissa av de satelliter som Ovzon använder har en begränsad återstående livslängd. Flera olika faktorer påverkar satelliters nyttjandeperiod, däribland kvaliteten på deras konstruktion, hållbarheten hos deras komponenter, förmågan att behålla rätt banposition och kontrollera satellitens funktioner och återstående bränslemängd efter uppskjutningen.

Den nuvarande tjänsten omfattar även gatewaysidan av satellitlänken. Syftet med en gateway är att via satelliten ta emot och skicka signaler från och till användarterminalerna. Ovzon leasar för närvarande en gatewayanläggning från Stellar GmbH, placerad i Tyskland, och en gatewayanläggning från Stellar Cyprus Ltd., placerad på Cypern. I leasingavtalet ingår stora antenner och radioutrustning i anslutning till antennen. Där ingår även utrymme och el till Ovzons egen utrustning för HUB och Network Management System (”NMS”) som finns installerad på platsen. Dessutom ingår i leasingavtalet support dygnet runt avseende antennproblem samt anslutning till backbone via fiber. Därigenom kan signaler överföras mellan gatewayanl äggningen och kundernas huvudkontor samt internet.

Värdekedja för satellitkommunikation

Satellitkommunikationens värdekedja, som möjliggör leverans av rymdbaserade satellitkommunikationstjänster till slutkunderna, består av fem olika huvudsegment med ett komplext nät av samband och kopplingar, däribland försäljningskanaler, vertikal integration, leasing av kapacitet, upphandlingsverktyg m.m. Värdekedjan börjar med tillverkare och operatörer uppströms och leder nedströms mot slutkunder såsom statliga myndigheter (civila/militära) och kommersiella företag.

Satellittillverkare

Satellittillverkare utvecklar, konstruerar och tillverkar satelliter i enlighet med specifikationer som avtalats med slutkunderna (tillhandahållare av satellittjänster och/eller tjänsteleverantörer). Satellittillverkare omfattar både privata företag såsom Boeing och Orbital ATK och industriella statsägda (eller knutna till staten) delar av rymdmyndigheter, däribland Rysslands ISS Reshetnev och Kinas China Great Wall Industry Corporation (”CGWIC”). Exempel på viktiga bolag som bygger stora kommersiella GEO-satelliter är Airbus, Boeing, Orbital ATK och Thales.

Uppskjutningsföretag

Uppskjutningsföretag tillhandahåller den infrastruktur och de tjänster som krävs för att skjuta upp en satellit i omloppsbana. Uppskjutningsföretagen har vuxit fram som en etablerad bransch, och satellituppskjutningar kan köpas av en rad privata och statligt ägda företag, däribland Arianespace, Boeing, ILS och SpaceX.

Tillverkare av utrustning

Tillverkare av utrustning, såsom Cobham, Harris, Raytheon och L-3, är ofta integrerade med satellittillverkare och tjänsteleverantörer/ integratorer, och genererar intäkter genom att sälja utrustning såsom fasta, flyttbara och mobila marksystem, direkt till slutkunderna eller genom att slå ihop utrustning i paketerbjudanden via tjänsteleverantörer.

Satellitoperatörer och tjänsteleverantörer

Inom FSS-segmentet har fler än 50 fasttjänst-leverantörer totalt sett 300 satelliter som tillsammans tillhandahåller cirka 650 Gbps i vanlig kapacitet och cirka 850 Gbps i HTSkapacitet, enligt Euroconsult. Vidare är sektorn konsoliderad och de fyra största leverantörerna som tillhandahåller global eller i stort sett global täckning, Intelsat, SES, Eutelsat och Telesat, står tillsammans för nästan 2/3 av intäkterna enligt Euroconsult. Tjänsteleverantörer omfattar en rad olika aktörer som förser marknaden med de olika tjänster som krävs för satellitkommunikation. Tjänsterna omfattar satellitkapacitet, kommunikationslänkar, företagsnät, upplänkar för TV-bolag, återförsäljning, distribution och avtal om anläggningsdelning m.m. och kan erbjudas antingen separat, till exempel enbart kommunikationslänkar, eller i kombination som totallösningar anpassade till olika krav hos slutkunden. Bland företagen i detta segment återfinns Iridium och Inmarsat samt Ovzon.

Slutkunder

Slutkunderna omfattar i princip hela telekommunikationsoch TV-branschen, vilka är beroende av satelliter för att vidarebefordra telekomtrafik till de mest isolerade delarna av deras nätverk, eller videoinnehåll mellan studior eller till kabelnät. Det bör noteras att vissa bolag, i synnerhet telekomoperatörer, kan agera som både slutkunder och tjänsteleverantörer och/eller operatörer. Utöver detta omfattar användargruppen tusentals företag, från USA:s försvarsdepartement till butiker, olje- och gasindustrin och tiotals miljoner konsumenter med abonnemang som tar emot TV eller internetuppkoppling via satellit.

Strategiska mål

Expansion av nuvarande tjänsteutbud och införande av nya terminaler

Den första fasen av Ovzons tjänst togs i drift 2014. Det prioriterade målet för att expandera Bolagets verksamhet är att utöka det nuvarande tjänsteutbudet till att omfatta ytterligare bandbredd, exempelvis genom att hyra kapacitet från satelliten IS39 som Intelsat planerar att ta i drift under 2019. Även satellitoperatörerna Eutelsat och Hellas-Sat planerar att ta satelliter med attraktiva geografiska täckningsområden och rätt tekniska förutsättningar för att leverera Ovzons tjänsteutbud i drift under 2019. Totalt sett bedömer Ovzon att det kommer finnas mer än 1 000 MHz tillgänglig kapacitet vid slutet av 2019 att leasa. Idag har Ovzon totalt cirka 487 MHZ bandbredd. Bolaget utvecklar även nya terminaler som kommer att vara mindre och/eller kraftfullare.

Uppskjutning av Ovzon-3

Bolagets strategiska mål sedan grundandet är att skjuta upp egna satelliter, varav den första kallas Ovzon-3. Utvecklingen av satelliten har pågått under lång tid. Bolaget bedömer att Ovzon-3 bland annat skulle öka tjänstens prestanda avsevärt, leda till nya typer av tjänster, möjliggöra användandet av ännu mindre terminaler, utöka täckningsområden och öka mängden tillgänglig bandbredd vilket sammantaget leder Bolaget att tro att de kommer kunna ta ett högre pris för en satellitkommunikationstjänst baserad på en egen satellit. De slutliga specifikationerna av Bolagets första egna satellit har ännu ej bestämts då Bolaget för närvarande utvärderar två olika alternativ: en mindre satellit med 18–24 transpondrar (36 MHz ekvivalenta transpondrar) och en total möjlig kapacitet om cirka 800 MHz eller en större satellit med 48 transpondrar (36 MHz ekvivalenta transpondrar) och en total kapacitet om cirka 1 728 MHz. Satelliten förväntas ha, beroende på det alternativ som väljs, 6–8 täckningsområden, varav 1–3 planeras vara styrbara. Baserat på nuvarande design- antaganden förväntas en större satellit kunna hantera 144 simultana terminaler med en upp/ner-länk om 6 Mbit/s och den mindre cirka 72 stycken. Mot bakgrund av tidigare arbete anser sig Ovzon vara väl positionerat att kunna uppnå detta mål utifrån ett tekniskt och regulatoriskt perspektiv. Beroende på den slutliga satellitdesignen och total kapacitet kommer Ovzon-3 kräva investeringar om totalt cirka 230 miljoner USD för att täcka, bl.a., tillverkning, uppskjutning, finansiering och försäkring av en större satellit. En mindre satellit skulle kräva en mindre investering. Avsikten är att satelliten kommer att finansieras genom en kombination av eget kapital och externa lån. Ovzons vision på lång sikt är att ha flera egna satelliter som möjliggör ett globalt tjänsteutbud och att bli en ledande leverantör av satellitkommunikation.

Konkurrenssituation

Den övergripande satellitkommunikationsmarknaden kännetecknas av stor konkurrens med ett begränsat antal stora satellitoperatörer som samtliga innehar betydande marknadsandelar. Ovzon har utformat en strategi som ger konkurrensfördelar genom en balans av flera egenskaper anpassade till de specifika kundsegmentens behov, däribland mobilitet, små terminaler, höga datahastigheter både på upplänk och nedlänk, låga kostnader och hög länktillgänglighet. Ovzon anser att det finns en begränsad konkurrens i dess nischade affärsidé att leverera satellitkommunikationstjänster med hög bandbredd mellan mobila terminaler. Ovzons ledning anser att den närmsta konkurrerande tjänsten är Inmarsat BGAN:s mobila satellittjänst på grund av de likvärdiga storlekarna på terminalerna. I en jämförelse av bandbredd har Ovzon uppvisat 80 gånger större datahastigheter än Inmarsats normala streaminghastighet i realtid på 0,256 Mbps. Ovzon har uppvisat en hastighet på 20 Mbps vid sändning och 60 Mbps vid mottagning med en terminal av liknande storlek. Inmarsat BGAN:s mobila satellittjänst 0,256 Mbps säljs för ca 15 dollar/min*. Även Iridiums satellittjänst möjliggör liknande mobilitet som Ovzon och Inmarsat, men likt Inmarsat är hastigheten begränsad. Fasta satellittjänster i allmänhet, inklusive nya tjänster baserade på högkapacitetssatelliter (”HTS”) såsom Intelsats EPIC och Inmarsats GlobalXpress, som lanserades 2016 respektive 2015, är utformade för att innehålla så mycket total bandbredd i satelliten som möjligt jämt fördelat över ett stort geografiskt område. Den utmärkande konkurrensfördelen hos dessa typer av tjänster är priset, vilket ofta är lägre än Ovzons.


 

Ur ett mobilitetsperspektiv däremot har detta val av utformning med stor total bandbredd över ett stort geografiskt område inneburit en nackdel i form av större terminaler på marken, som därmed är mindre mobila. Se bland annat exemplet ovan med en GX Flyaway-terminal med en 65 cm antenn. Detsamma gäller för tjänsterna som erbjuds av Eutelsats KA SAT satellit, YahSat och SES, dvs. de erbjuder en tjänst till ett lägre pris och relativt sett höga hastigheter men med begränsad mobilitet.

* Källa: http://www.groundcontrol.com/BGAN_Streaming_Services.htm

Vad är Nasdaq First North Premier?

Nasdaq Stockholm har två olika listor på First North, Nasdaq First North och Nasdaq First North Premier. Den senare nämnda, som bolaget avser att noteras på har högre inträdeskrav än "vanliga" First North. Bolagen som är noterade på First North Premier förbinder sig även till att följa mer strikta regler för redovisning och informationsgivning, jämfört med övriga bolag noterad på First North.

Nasdaqs intention med listan är att vidare hjälpa bolag att få mer uppmärksamhet från investerare och därmed högre likviditet. Avsikten är även att hjälpa bolag att bli mer öppna mot investerare och hjälpa bolagen att förbereda för att börsnoteras på huvudmarknaden (Nasdaq Stockholm).

Det är AlzeCures målsättning att, beroende på bland annat rådande marknadsförutsättningar, notera AlzeCure på Nasdaq Stockholms huvudlista inom 12 månader efter att noteringen på Nasdaq First North Premier fullföljts.

Risker

Från och med den 3 januari 2018 tillkommer nya krav på rapportering och översyn av teckningar vid företagshändelser i och med implementeringen av MIFID II/MIFIR. Av den anledningen kommer Nordnet förbehålla sig rätten att stryka svar på företagshändelser där de nya kraven inte är uppfyllda. De nya kraven gör gällande att bland annat att en depå som innehas av minderårig behöver svar erläggas via fullmaktsinnehavare och företagskunder behöver ha rapporterat in en LEI-kod till Nordnet för att kunna delta i företagshändelser. Läs mer om LEI för företagskunder härlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Notera att aktierna inte erbjuder någon garanterad intäkt och inget kapitalskydd, en investering i aktierna är endast lämpad för investerare som inte har ett behov av en garanterad intäkt eller kapitalskydd. En investerare som väljer att investera i aktier i erbjudandet ska vara kapabel att utvärdera fördelar och risker med en sådan investering och kunna bära eventuella förluster som kan uppstå i samband med en investering i aktier.

Eftersom Nordnet inte har all information om dig som kund med avseende på de kriterier som tas i beaktning (läs mer härlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster) så kommer Nordnet inte kunna genomföra en fullständig målmarknadsbedömning. De kriterier som Nordnet har kännedom om kommer dock att beaktas. Bland annat medför det att instrument som är avsedda för professionella kunder inte kommer att erbjudas till icke-professionella kunder, du som innehavare kan dock alltid sälja instrument oaktat målmarknadsbedömning. Kunskapsnivån kommer Nordnet att säkerställa genom att du som kund gör kunskapstesten på Nordnets hemsida.

Målmarknadsbedömningen är inte att anses som en passandebedömning i enlighet med MiFID II eller en rekommendation till någon investerare eller grupp av investerare att investera i, införskaffa, eller vidta någon annan åtgärd rörande aktier i Erbjudandet.

Ovzons verksamhet är, liksom allt företagande, förenad med risk. Det är därför av stor vikt att vid bedömning av bolagets verksamhet beakta relevanta risker. Finansiella instrument kan både öka och minska i värde. Hela det investerade kapitalet kan förloras, och en investerare bör göra en samlad utvärdering av informationen i prospektet tillsammans med en allmän omvärldsbedömning. Ett antal faktorer utanför bolagets kontroll påverkar dess resultat och finansiella ställning.

I bolagets prospekt listas de riskfaktorer som av bolaget bedöms vara de som kan komma att få störst inverkan på bolagets framtida utveckling. Förteckningen över tänkbara riskfaktorer skall inte anses som fullständig. Riskerna är inte heller rangordnade efter grad av betydelse. Innan du tecknar aktier i Ovzon bör du läsa bolagets prospekt som finns tillgängligt här och på bolagets hemsida.

Eventuella beslut om att investera i Ovzon måste uteslutande fattas baserat på informationen, i dess helhet, i prospektet där ovan nämnda riskfaktorer ingår.

Nordnet mottar en engångsersättning från bolaget eller rådgivaren i Erbjudandet i samband med noteringen. Läs mer om tredjepartsersättningar härlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. Observera att tilldelningen bestäms av bolagets styrelse i samråd med de finansiella rådgivarna. Nordnet beslutar ej kring tilldelning. För mer information om tilldelningsprinciper, se prospektet.

Materialet ovan som är hämtat från erbjudandehandlingarna har inte granskats av Nordnet före publicering. Nordnet friskriver sig helt från ansvar för det resultat som kan bli följden av att en användare på olika sätt utnyttjar detta material.

Materialet ska inte uppfattas som att Nordnet tillhandahåller investeringsrådgivning eller sprider investeringsrekommendationer.

 

Anmäl intresse via Nordnet

Teckna aktier som Nordnet-kund


Om du är kund hos Nordnet kan du snabbt och enkelt anmäla intresse om deltaganed i nyintroduktionen när du är inloggad.

Logga in på Nordnet

Teckna dig för aktier i erbjudandet under fliken Min depå > Nyintroduktioner.

Bli kund och teckna aktier


Är du privatperson men ännu inte Nordnetkund? Börja med att öppna ett konto, efter det kan du teckna aktier i inloggat läge.

Öppna ett konto med BankID – det tar bara några minuter. Att öppna ett konto och bli kund kostar ingenting.

Logga in och sätt in pengar. På Nordnet kan du swisha in pengar till ditt konto!

Anmäl intresse i erbjudandet via fliken Min depå > Nyintroduktioner.

Finansiella instrument kan både öka och minska i värde. Det finns en risk att du inte får tillbaka de pengar du investerar. Innan du investerar i en fond bör du läsa informationsbroschyren som finns hos fondbolaget och faktabladet som du hittar i orderläggningsfönstret samt på fondens produktsida på nordnet.se.