Disclaimer

Ansvarsbegrænsning
Indholdet i dette nyhedsbrev er en sammensætning og bearbejdning af information, som i god tro indhentes fra kilder, som Ritzau Finans anser for at være pålidelige. Nordnet kan ikke garantere nøjagtigheden af informationen. Hvis du vælger at træffe en investeringsbeslutning på baggrund af indholdet i nyhedsbrevet, bærer du selv hele ansvaret for dine handlinger/undladelser. Nordnet bærer ikke noget øvrigt ansvar for, hvordan information, som bringes gennem Nordnet, anvendes eller fortolkes. Der kan forekomme teknisk svigt, som påvirker indholdet i nyhedsbrevet. For sådanne fejl bærer Nordnet eller Nordnets leverandør intet ansvar, se dertil afsnit G.10 i Almindelige betingelser for depot-/kontoaftale hos Nordnet Bank, filial af Nordnet Bank AB, Sverige (2012:2) (herefter Almindelige betingelser)
Markedsføringsmateriale
Nyhedsbrevet og dets indhold skal ses som markedsføringsmateriale med sigte på at give information vedrørende investeringer. Informationen kan betragtes som en af flere kilder til en investeringsbeslutning.
Informationen i nyhedsbrevet tager ikke højde for den enkelte persons (fysisk eller juridisk) økonomiske forhold, mål, kundskab eller erfaring med investering i værdipapirer. Indholdet i nyhedsbrevet bør ikke anses som direkte eller indirekte investeringsråd, og offentliggørelse af materialet omfatter heller ikke noget forbud mod handle med de pågældende værdipapirer for Nordnets ansatte. Nyhedsbrevet og dets indhold udgør derfor ikke tilvejebringelse af tjenesten investeringsrådgivning.
Risici
Information i nyhedsbrevet, som henviser til:
- tidligere resultater, der vedrører et finansielt instrument, et finansielt indeks eller en investeringstjeneste, eller
- simulerede resultater, eller
- en prognose om fremtidige resultater
udgør ikke en pålidelig indikator for fremtidige afkast.
Idet du anvender indholdet i nyhedsbrevet som grundlag for dine investeringsbeslutninger, bør du huske på, at investeringer i værdipapirer til hver en tid vil indebære en økonomisk risiko. Før du tager de positioner, som du gør, må du på eget ansvar sørge for:
- at kontrollere udgiverens/udstederens kreditværdighed.
- at du bliver nødt til at sætte dig ind i de vilkår, som gælder for handel med værdipapirer og i det pågældende tilfælde information i prospektet, markedsføringsmateriale samt øvrig information om de faktiske værdipapirer, disses egenskaber og risici
- at det er vigtigt at kontrollere afregningsnotaer og anden rapportering om dine investeringer samt omgående reklamation af fejl eller spørgsmål, såfremt du ikke forstår beretningen
- at det er vigtigt løbende at følge udviklingen i din beholdning.
- at du efter at have foretaget en investering i værdipapirer, på eget initiativ tager de nødvendige skridt for at reducere risikoen for tab
- at en investering i værdipapirer både kan stige og falde i værdi, samt at du til og med kan miste hele det indsatte beløb. Visse investeringer i optioner eller andre derivat-instrumenter kan desuden føre til tab, som overstiger din startindskud
- at, hvis du lånefinansierer en investering i værdipapirer, øges din økonomiske risiko betydeligt
Interessekonflikter
Nordnet har fastlagt retningslinjer for håndtering af interessekonflikter. Retningslinjerne har til formål at identificere og på bedste vis undgå, at interessekonflikter opstår, og at der, såfremt en interessekonflikt opstår, sikre at disse håndteres på en forsvarlig måde.
Yderligere information om Nordnets håndtering af interessekonflikter kan fås efter anmodning.
Ophavsret og forbud mod videregivelse
Information i nyhedsbrevet må ikke distribueres eller videregives uden tilladelse fra Nordnet. Nyhedsbrevet retter sig ikke mod nogen person eller noget selskab med hjemsted i USA, Canada, Japan eller Australien eller i noget andet land, hvor offentliggørelse eller tilrådighedsstillelse af informationen er forbudt, eller hvor lovligheden deraf på nogen anden måde er begrænset. Hvis tilbud fra Nordnet, uanset af hvilken art det må være, alligevel udnyttes af en sådan person eller et sådant selskab, må dette bortses fra.
FooterBanner

Finansiella instrument kan både öka och minska i värde. Det finns en risk att du inte får tillbaka de pengar du investerar. Innan du investerar i en fond bör du läsa informationsbroschyren som finns hos fondbolaget och faktabladet som du hittar i orderläggningsfönstret samt på fondens produktsida på nordnet.se.