Nordnet Fond i fond - i samarbete med Öhman Fonder

« Tillbaka

Nordnet fond i fond

Köp

Nordnet Offensiv

Beskrivning

Nordnet Offensiv är en fondandelsfond med målsättning att ge en positiv avkastning på lång sikt med hänsyn till fondens risknivå. Fonden investerar över hela världen i andra fonder, huvudsakligen i aktiefonder och i räntefonder. Fonden förvaltas utan aktiva avsteg från normalportföljen som består av 65 procent aktier, 20 procent räntor och 15 procent alternativa tillgångsslag (råvaror och fastigheter). Fördelningen mellan tillgångsslagen syftar till att ge en avkastning i linje med fondens risknivå. Fondens förvaltare beaktar kostnadseffektivitet samt följsamhet mot respektive marknad vid val av underliggande fonder.

Derivatinstrument används för att uppnå placeringsmålen och underlätta förvaltningen av fonden. Derivatinstrument används även för att minimera oönskade effekter som förändringar i valutakurser kan ha på fondens placeringar i räntebärande värdepapper.

Fonden lämnar normalt ingen utdelning. Köp och inlösen av fondandelar kan normalt ske alla bankdagar. Rekommendation: denna fond kan vara olämplig för investerare som planerar att ta ut sina pengar inom tre år.

Innehav
Nordnet Offensiv Rating Andel
  100%

Fondkommentar

maj 2018
Roger Jansson

Förändringar i Nordnet Fond i fond

Vi ser över Nordnet Fond i fond och gör ett par förändringar för att göra fonderna bättre, billigare och enklare. Läs mer

Avkastning %

1 dag 0,2
1 vecka -0,1
1 månad 2,4
6 månader 12,8
1 år 7,5
3 år medel 9,9
5 år medel 7,3
I år 16,8

Avgifter

Köpavgift % 0,0
Säljavgift % 0,0
Förvaltningsavgift 0,49
Resultatbaserad maxavgift -

Insättningskrav

Minsta startbelopp 100 SEK
Minsta nyinsättning 100 SEK
Minsta månadsparande -

VIKTIG INFORMATION: De förslag vi lämnar till placeringar i fonder omfattar endast det engångsbelopp eller det månadssparande som du har angett. De pengar du investerar i fondandelar kan såväl öka som minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det investerade kapitalet. Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. De redovisade värdena avseende förväntad avkastning och risk är förenade med osäkerhet och skall tolkas med försiktighet och endast ses som en prognos. Innan du investerar i fonder är det viktigt att du tar del av fondens faktablad. Om du vill ha en djupare genomgång av hela din ekonomiska situation och hur du bör utforma ditt sparande avseende fler produkter och tjänster är du välkommen att kontakta oss.

Finansiella instrument kan både öka och minska i värde. Det finns en risk att du inte får tillbaka de pengar du investerar. Innan du investerar i en fond bör du läsa informationsbroschyren som finns hos fondbolaget och faktabladet som du hittar i orderläggningsfönstret samt på fondens produktsida på nordnet.se.