Nyheter m m

GlobeNewswire

Jeudan A/S15 min. fördröjning

Förändring0% Senast1 100,00 DKK
Köp Sälj Läs mer
		

Jeudan A/S: Jeudan A/S - Rapport for 1. halvår 2019

13:17 RAPPORT FOR 1. HALVÅR 2019 * Omsætning på DKK 775 mio. i første halvår 2019 (H1 2018: DKK 813 mio.) * Resultat før kurs- og værdireguleringer (EBVAT) på DKK 361 mio. (H1 2018: DKK 341 mio.) vkst p 6 % * Udviklingen på ejendomsmarkedet medfører positiv værdiregulering af ejendomme med DKK 1.035 mio., svarende til 4,1 % af den samlede ejendomsværdi (H1 2018: DKK -3 mio.) * Faldende renteniveau medfører regulering af de finansielle gældsforpligtelser på DKK -940 mio. (H1 2018: DKK -85 mio.) * Nye ejendomsinvesteringer i 2019 på DKK 0,7 mia. * Porteføljen af renteaftaler på ca. DKK 11 mia. er ad flere omgange omlagt til lavere renteniveau i 2019. Seneste omlægning i august medfører en vægtet rentesats på -0,03 % p.a. og en gennemsnitlig løbetid på ca. 10 år * Halvårets resultat, nyinvesteringerne samt omlægning af renteaftaler medfører, at Jeudan for hele 2019 opjusterer forventningen til et resultat før kurs- og værdireguleringer (EBVAT) på DKK 720-750 mio. (2018: DKK 655 mio.) mod den tidligere opjusterede forventning på DKK 680-720 mio. Omsætningen forventes uændret på niveau med 2018 (2018: DKK 1.583 mio.) Vi aflgger i dag et regnskab for de frste 6 mneder med et tilfredsstillende resultat. Det bekræfter en fortsat støt fremgang i driften, og det underbygger vores forventninger om en fortsat positiv udvikling i EBVAT i 2019 og 2020 siger adm. direktr Per W. Hallgren. Per W. Hallgren udtaler videre, p udlejningsmarkedet konstaterer vi en stabil og høj efterspørgsel på velfungerende kontorlejemål i København, som er Jeudans primære aktivitet. Vi kan også konstatere, at der hos kunderne er en stor interesse for Jeudans serviceniveau og fleksible kontraktvilkår. På investeringsmarkedet har vi i 1. halvår fortsat konstateret høj efterspørgsel og fortsat begrænset udbud. Det er derfor tilfredsstillende, at det lykkedes at gennemføre nye investeringer for ca. DKK 700 mio. i det centrale København. Henvendelser fra sælgere indikerer, at 2. halvår også kan byde på nye investeringer. Første halvårs rentefald cementerer det nuværende prisniveau på velordnede og velbeliggende ejendomme, og vi er ikke overbevist om at de stigende priser p disse ejendomme er udtmt. Per W. Hallgren slutter: på baggrund af udviklingen i 1. halvår og positive udsigter i 2. halvår opjusterer vi således forventningerne til EBVAT fra DKK 680-720 mio. til nu DKK 720-750 mio.. Yderligere oplysninger: Per W. Hallgren, adm. direktør, tlf. 3947 9102 Jeudan A/S, Bredgade 30, 1260 København K DKK mio. 2. kvt. 2019 2. kvt. 2018 1. halvår 2019 1. halvår 2018 2018 Resultatopgørelse Nettoomsætning 401 427 775 813 1.583 Bruttoresultat 253 257 480 485 954 Resultat før finansielle poster EBIT 223 228 418 426 834 Resultat før kurs- og værdireguleringer (EBVAT) 197 186 361 341 655 Kurs- og værdireguleringer 542 -102 94 -88 111 Resultat før skat 739 84 455 253 766 Resultat 575 65 355 197 597 Balance (ultimo) Investeringsejendomme m.m. 25.634 23.686 25.634 23.686 24.027 Samlede aktiver 26.024 23.944 26.024 23.944 24.263 Egenkapital 6.929 6.308 6.929 6.308 6.707 Forpligtelser 19.095 17.636 19.095 17.636 17.556 Pengestrømme Driftsaktiviteter 206 169 318 304 590 Investeringsaktiviteter -924 -162 -663 -362 -536 Finansieringsaktiviteter 532 -154 461 -171 -346 Pengestrømme i alt -186 -147 116 -229 -292 Regnskabsrelaterede nøgletal EBVAT/gns. egenkapital* % 2,9 3,0 5,3 5,5 10,2 Forrentning af egenkapital (ROE)* % 8,5 1,0 5,3 3,2 9,3 Egenkapitalandel, ultimo % 26,6 26,3 26,6 26,3 27,6 Rentedækning x 8,4 5,3 7,1 5,0 4,6 Aktierelaterede nøgletal Aktiepris, ultimo (P) DKK 1.030 986 1.030 986 946 Indre værdi, ultimo (BV) DKK 625 569 625 569 605 Pris/indre værdi (P/BV) X 1,65 1,73 1,65 1,73 1,56 EBIT pr. aktie (EBITPS)* DKK 20,1 20,6 37,7 38,4 75,2 EBVAT pr. aktie (EBVATPS)* DKK 17,7 16,8 32,5 30,8 59,1 Resultat pr. aktie (EPS)* DKK 51,9 5,9 32,0 17,8 53,8 Pengestrømme pr. aktie (CFPS)* DKK 18,6 15,2 28,7 27,5 53,2 Antal aktier, ultimo 1.000 11.086 11.086 11.086 11.086 11.086 Markedsværdi, ultimo DKK mio. 11.419 10.931 11.419 10.931 10.488 * Ikke omregnet til årsbasis LEDELSESBERETNING Jeudan-Koncernens omsætning i første halvår 2019 udgjorde DKK 775 mio. mod DKK 813 mio. i samme periode sidste år. Udviklingen dækker over en vækst i ejendomsomsætningen og et mindre fald i omsætningen fra Service. Resultat før finansielle poster (EBIT) udgjorde DKK 418 mio. mod DKK 426 mio. for samme periode sidste år. Resultat før kurs- og værdireguleringer (EBVAT) udgjorde DKK 361 mio. mod DKK 341 mio. for samme periode sidste år, svarende til en vækst på 6 %. Resultatet følger forventningen, og bestyrelsen betragter det som tilfredsstillende. Jeudan har oplevet et marked for primære kontorejendomme præget af faldne afkastniveauer i første halvår 2019, der kan henføres til den stærke efterspørgsel efter velbeliggende kontorejendomme med god bonitet fra såvel indenlandske som udenlandske kapitalstærke investorer samt det i 2019 fortsat faldende og lave renteniveau, der af markedet forventes at forblive lavt i en længere tid fremadrettet end tidligere forventninger. Jeudan har på den baggrund reduceret afkastprocenterne på en stor del af Koncernens ejendomme i Indre By i København. Den samlede værdiregulering andrager DKK 1.035 mio., svarende til 4,1 % af den samlede ejendomsværdi. Ejendomsporteføljen har herefter et gennemsnitligt afkast på 4,3 % mod 4,5 % ved årsskiftet. Et faldende renteniveau gennem første halvår 2019 medfører negative kursreguleringer af de finansielle gældsforpligtelser m.m. på DKK 940 mio. mod en negativ regulering for samme periode sidste år på DKK 85 mio. Jeudan har i august 2019 i forlængelse af det fortsatte rentefald gennemført en omlægning af renteaftaler for ca. DKK 11 mia. til lavere rente. Afdækningsprocenten er fastholdt på ca. 82 af de finansielle gældsforpligtelser over en gennemsnitlig periode på 10 år og med en vægtet rentesats på -0,03 %. Udviklingen i første halvår viser robustheden i Jeudans forretningsmodel. Jeudan forventer således fortsat et pænt resultat for 2019, trods et aktuelt rentefald for den 10-årige rente på ca. 1 %-point siden årsskiftet. En eventuelt kommende rentestigning vil føre til betydelige positive kursreguleringer og kun i beskedent omfang påvirke de løbende rentebetalinger. Investeringsmarked Interessen for velbeliggende og attraktive ejendomme med stabilt cash flow i det indre København er fortsat høj, hvor efterspørgslen overstiger det aktuelle udbud. Dette kombineret med et lavt og fortsat faldende renteniveau samt et stort likviditetsoverskud i markedet fastholder generelt priserne på et relativt højt niveau. Omsætningen af gode kvalitetsejendomme i det centrale København har i første halvår 2019 været lavere end tidligere år. Der har i første halvår 2019 været en nedgang i transaktionsvolumen på ca. 30 % sammenlignet med samme periode sidste år. En væsentlig del af dette fald kan henføres til boligejendomme, blandt andet afledt af usikkerheden omkring fremtiden for boligreguleringslovens § 5.2 og færre nye boligprojekter. Det er Jeudans opfattelse, at et fald i omsætningen for kontorejendomssegmentet ikke skyldes manglende investorefterspørgsel men mere et manglende udbud af attraktive investeringsmuligheder med et relativt sikkert afkastpotentiale. Kontorejendomme vurderes som en mere stabil investering end andre segmenter, da blandt andet aktuelt høje udlejningsprocenter medfører et stabilt cash-flow. Der spores stor interesse fra såvel indenlandske som udenlandske investorer, og indenfor de seneste seks måneder er den udenlandske efterspørgsel steget blandt en række af de største globale kapitalfonde og pensionskasser. I samme periode er flere globale kapitalfonde samt danske fonde med fokus på ejendomme fuldtegnet med mia. beløb. Kommende nybyggerier kombineret med en beskeden udvikling i behovet for nye arbejdspladser kan på sigt medføre stagnerende lejeniveauer i København og påvirke markedets samlede udlejningsprocenter de kommende år. Jeudan vurderer dog fortsat risikoen forbundet med investering i kontorejendomme som moderat i forhold til de aktuelle og faldne afkastkrav. Generelt efterspørger mange erhvervskunder i dag større fleksibilitet både i forhold til aftaleforhold og skalering af kontorarealer, hvor Jeudan allerede for år tilbage har tilpasset aftaleforhold og med sin store tilstedeværelse i det centrale København kan tilbyde kontorfaciliteter i Indre By svarende til et multibrugerhus. Kontorhoteller er et andet fleksibelt segment, som Jeudan arbejder med at udvikle yderligere, ligesom Jeudan har etableret iværksættermiljøer på Islands Brygge og i København N. Samlet set har Jeudan oplevet et marked for primære kontorejendomme præget af faldne afkast i første halvår 2019, der er foranlediget af den stærke efterspørgsel efter velbeliggende kontorejendomme med god bonitet fra såvel indenlandske som udenlandske kapitalstærke investorer samt det i 2019 fortsat faldende og lave renteniveau, der af markedet forventes at forblive lavt i en længere tid fremadrettet end tidligere forventninger. Detailejendomme påvirkes af udviklingen i nethandel og i nogen grad af ændrede indkøbsmønstre. Konsekvenserne vil influere på efterspørgslen, og hvilke butikstyper der i fremtiden efterspørges. Nethandlen forventes at påvirke detailbranchen negativt, hvorfor lønsomheden i detailbutikker generelt forventes at aftage. Risikoen ved investering i detailejendomme anses derfor som stigende, hvilket forventeligt vil afføde højere afkastkrav og dermed afmatning i priserne for detailejendomme. Jeudans portefølje indeholder kun ganske få ejendomme/lejemål i dette segment. Investering i boligejendomme påvirkes blandt andet af befolkningstilvækst og flyttemønstre. Nettotilflytningen til København fra andre kommuner har de seneste 3-4 år været lav (i perioder negativ), hvorfor den positive befolkningstilvækst i København relaterer sig til fødselsoverskud samt nettoindvandring fra udlandet. Mange studerende (også fra udlandet) flytter til København, og der ses en tendens til at en del flytter igen omkring 30 års-alderen. En fortsat høj byggeaktivitet, blandt andet drevet af udsigterne til befolkningstilvæksten, kan skabe en stigende risiko på markedet for boligejendomme, hvis den konstaterede, begyndende tomgang i visse områder vokser. Dette kan forstærkes, hvis befolkningstilvæksten i København ikke følger forventningerne. Byggeaktiviteten vedrørende boliger i København er mere end halveret fra 4.771 boliger under opførsel i første kvartal 2018 til 2.162 boliger i første kvartal 2019, jf. Danmarks Statistik. Afkastniveauet for nye boligejendomme i dele af København afspejler efter Jeudans vurdering aktuelt ikke den underliggende risikoprofil. Specielt risikoen ved nye større boliger anses for stor i forhold til mindre boliger, idet segmentet i udviklingsområderne oplever stigende tomgang. Jeudans portefølje indeholder kun ganske få ejendomme i dette segment. Den underliggende bekymring hos investorerne for recession ses dermed ikke at påvirke primære kontor- og boligejendomme, men nok mere følsomme ejendomssegmenter. Køb/salg I andet kvartal 2019 har Jeudan indgået aftale om erhvervelse af fem kontor- og boligejendomme i København K beliggende Amaliegade 15, Amaliegade 16, Amaliegade 45/Esplanaden 46, Gothersgade 103 og Nørre Voldgade 94-96. Ejendommene, der har samlet areal på ca. 13.000 m er erhvervet for DKK 510 mio., svarende til et afkast på ca. 3,8 % p.a. I første kvartal 2019 erhvervede Jeudan parkeringsanlægget Christiansbro Parkering, København K, samt ejendommen Rygaards Allé 131 på Østerbro (Den Internationale Skole) for samlet DKK 206 mio., svarende til et gennemsnitligt afkast på ca. 5 % p.a. Jeudan har i første halvår 2019 indgået aftale om salg af to erhvervsejerlejligheder på Bibliotekvej 53A-55A, Hvidovre, en grund på Herstedøstervej 15, Glostrup, ligesom salget af Amager Boulevard 115 er blevet endeligt effektueret ved et salg af datterselskabet Jeudan XI ApS. Samlede salgssummer andrager DKK 339 mio. Jeudan har en betydelig opkøbskapacitet og fører løbende drøftelser om potentielle ejendomsinvesteringer i tråd med strategien, ligesom Jeudan løbende vurderer eventuelle frasalg af Jeudans ejendomme udenfor Københavnsområdet. Udlejning Første halvår 2019 har budt på en fornuftig interesse for Jeudans ledige lejemål. Jeudans relativt høje udlejningsprocent i København har dog også medført, at det i perioder er vanskeligt at opfylde eksisterende kunders ændrede lokalebehov og potentielle kunders efterspørgsel. En manglende opfyldelse af eksisterende kunders ændrede lokalebehov kombineret med statens udflytningsprojekter har allerede og vil i andet halvår 2019 og i 2020 føre til en lavere udlejningsprocent. Dette medfører dog også, at der kan opstå muligheder for at opfylde flere eksisterende og potentielle kunders lokalebehov og ønsker om at blive kunde i Jeudan. Herudover kan det medføre en positiv justering af lejeniveauet. Udenfor København har udviklingen ikke helt samme styrke som i København, men der fornemmes fortsat en positiv interesse for ledige lejemål i visse områder. Efterspørgslen efter boliglejemål i København har i en årrække været høj, hvilket kombineret med andre faktorer har medført en høj byggeaktivitet med opførelse af et betydeligt antal boligejendomme. Lejeniveauet har gennem flere år haft pæne stigningstakter. Det er dog Jeudans opfattelse, at markedet for nye større boliglejemål i udviklingsområderne er ved at være mættet, og Jeudan ser en risiko for stigende tomgang og/eller en reduktion i lejeniveauet. I det centrale København konstateres fortsat en efterspørgsel, om end den er mindre end tidligere, og kravene til supplerende ydelser, lempeligere vilkår m.m. synes også på indtog. Jeudan har i første halvår 2019 indgået og genforhandlet lejekontrakter med en årlig leje på DKK 86 mio., hvoraf genforhandlinger andrager DKK 33 mio. Samme periode sidste år udgjorde indgåede og genforhandlede lejekontrakter en årlig leje på DKK 63 mio. Opsigelser i første halvår 2019 svarede til en årsleje på DKK 54 mio. mod DKK 50 mio. for samme periode i 2018. Jeudans udlejningsprocent i København, hvor mere end 91 % af Jeudans ejendomsportefølje er beliggende, udgjorde 95,4 ultimo juni 2019 mod 97,3 ultimo 2018. Faldet kan henføres til fraflyttede lejemål i 2019, hvor Jeudan foretager indretning af mere end 10.000 m, der skal klargøres til potentielt nye kunder, og der pågår drøftelser med potentielle/eksisterende kunder til en stor del af disse arealer. Det generelle kontorudlejningsmarked i København havde ultimo marts 2019 en udlejningsprocent på 96,1. Jeudans udlejningsprocent for hele porteføljen udgjorde ultimo juni 2019 93,9 mod 95,8 ultimo 2018. Det generelle kontorudlejningsmarked i Region Hovedstaden havde ultimo marts 2019 en udlejningsprocent på 91,5. Investeringsejendomme Lejeindtægter m.v. udgjorde i første halvår 2019 DKK 596 mio. mod DKK 586 mio. i samme periode sidste år. Den moderate stigning kan henføres til Jeudans frasalg af ejendomme i 2018 og starten af 2019 med en samlet omsætning på ca. DKK 30 mio. Nyinvesteringerne i 1. halvår er først overtaget umiddelbart før 30. juni 2019 og har derfor kun i mindre omfang påvirket positivt i første halvår. Ejendommenes driftsomkostninger udgjorde DKK 130 mio. mod DKK 120 mio. i samme periode sidste år. Herefter udgjorde segmentets bruttoresultat DKK 466 mio., svarende til niveauet for samme periode sidste år. Service Aktivitetsniveauet i Projekt & Service har, som følge af færre større renoverings- og indretningsopgaver i første halvår 2019 været lavere end samme periode sidste år, og omsætningen blev DKK 253 mio. mod DKK 305 mio. Drifts- og produktionsomkostningerne faldt tilsvarende som følge af det lavere aktivitetsniveau og udgjorde DKK 235 mio. mod DKK 281 mio. for samme periode sidste år. Herefter udgjorde bruttoresultatet DKK 18 mio. mod DKK 23 mio. for samme periode sidste år. Koncern Koncernens salgs- og marketingomkostninger udgjorde DKK 7 mio. svarende til niveauet for samme periode sidste år. Koncernens administrationsomkostninger udgjorde DKK 55 mio. mod DKK 52 mio. for samme periode sidste år. Koncernens resultat før finansielle poster (EBIT) udgjorde herefter DKK 418 mio. mod DKK 426 mio. for samme periode sidste år. Der er i 2018/2019 solgt ejendomme udenfor fokus. Dette medfører isoleret set lavere EBIT på ca. DKK 25 mio., men det medvirker samtidig til en styrket profil, når salgene bliver geninvesteret i ejendomme med en lavere risikoprofil i fokusområdet København. EBIT pr. aktie blev på DKK 37,7 mod DKK 38,4 for samme periode sidste år. De finansielle poster (netto) udgjorde DKK -58 mio. mod DKK -85 mio. for samme periode sidste år. Faldet kan henføres til omlægning af renteaftaler til lavere rente. Resultat før kurs- og værdireguleringer (EBVAT), udgjorde herefter DKK 361 mio. mod DKK 341 mio. for samme periode sidste år, svarende til en vækst på 6 %. Resultatet (EBVAT) pr. aktie blev hermed DKK 32,5 mod DKK 30,8 for samme periode året før. Kurs- og værdireguleringer Ved udgangen af hvert kvartal vurderes ejendommenes dagsværdi på grundlag af udviklingen i ejendommenes nettoresultat, reservationer til besluttede ombygninger og ejendommenes afkast. På investeringssiden er der fortsat en stor efterspørgsel efter primære ejendomme velbeliggende og velordnede ejendomme hvor udbuddet fortsat ikke kan følge med efterspørgslen. Priserne for primære ejendomme er blandt andet grundet den aktuelle udbuds-/efterspørgselssituation stigende ved en fortsat lav inflation og et meget lavt renteniveau. Jeudan har senest ved årsskiftet vurderet det fastsatte afkastkrav for de enkelte ejendomme. Udviklingen med et yderligere faldende renteniveau i første halvår 2019 kombineret med en fortsat pæn efterspørgsel fra såvel indenlandske som udenlandske investorer og et stigende lejeniveau medfører samlet set et faldende afkastniveau sammenlignet med 2018. Herudover kan Jeudan konstatere, at de i 2019 indkøbte ejendomme er sket til lavere afkastniveauer end sammenlignelige ejendomme i Jeudans ejendomsportefølje. Jeudan har hos to større erhvervsmæglere/valuarer indhentet en vurdering af markedssituationen i det centrale København, primært for den type ejendomme, som udgør en væsentlig del af Jeudans portefølje. Ultimo første kvartal 2019 var Jeudans samlede ejendomsportefølje fastsat til et gennemsnitligt afkast på 4,5 % p.a., hvoraf 91 % af porteføljen aktuelt er beliggende i København. Pr. 30. juni 2019 har Jeudan, på baggrund af ovennævnte udvikling og vurderinger, foretaget en reduktion af afkastet på en stor del af Koncernens ejendomme i Indre By i København. Den samlede værdiregulering af ejendommene bliver efter fradrag for reservationer til kommende års bygningsarbejder på DKK 1.035 mio. Efter værdiansættelsen har Jeudans ejendomsportefølje et gennemsnitligt afkast på 4,3 % p.a. og en værdi på DKK 27.183 pr. m2. De finansielle gældsforpligtelser værdireguleres til dagsværdi og påvirkes sledes af renteudviklingen. Jeudans finansieringsstrategi er som for ejendomsinvesteringerne langsigtet, hvorfor finansieringsrenterne er lst med lang løbetid. Jeudans fastrenteaftaler har en gennemsnitlig løbetid på 10 år, og kursfølsomheden udgør ca. DKK 13 mio. ved en ændring i renten på 0,01 procentpoint. På baggrund af renteforholdene pr. 30. juni 2019, hvor første kvartals rentefald fortsatte i andet kvartal, er der opgjort en negativ regulering af de finansielle gældsforpligtelser på DKK 940 mio. mod en negativ regulering på DKK 85 mio. for samme periode sidste år. Resultatet før skat udgjorde herefter DKK 455 mio. mod DKK 253 mio. for samme periode sidste år. Efter skat blev periodens resultat DKK 355 mio. mod DKK 197 mio. i samme periode sidste år. Balancen Ejendomme inkl. igangværende projekter udgjorde ultimo juni 2019 DKK 25,6 mia. mod DKK 23,7 mia. på samme tidspunkt sidste år og DKK 24,0 mia. ved årsskiftet. De materielle aktiver blev netto forøget med DKK 1.613 mio. i første halvår 2019. Forøgelsen kan henføres til periodens køb af ejendomme, opskrivning af ejendomsværdierne, forbedringer af investeringsejendomme samt afholdte omkostninger ved igangværende byggeprojekter. Modsatrettet virker periodens salg af ejendomme. Koncernens egenkapital udgjorde pr. 30. juni 2019 DKK 6,9 mia. mod DKK 6,3 mia. pr. 30. juni 2018 og DKK 6,7 mia. ved årsskiftet. Ændringen i egenkapitalen i 2019 kan henføres til periodens resultat fratrukket udbetalt udbytte i april 2019 på DKK 133 mio. Egenkapitalandelen udgjorde 26,6 % ultimo juni 2019 mod 27,6 % ved årsskiftet. De langfristede forpligtelser udgjorde DKK 17,7 mia. pr. 30. juni 2019 mod DKK 16,3 mia. pr. 30. juni 2018 og DKK 16,2 mia. ved årsskiftet. Stigningen siden årsskiftet kan henføres til optagelse af finansiering i nye ejendomme samt omlægning af renteaftaler. De kortfristede forpligtelser udgjorde DKK 1,4 mia. pr. 30. juni 2019 mod DKK 1,3 mia. pr. 30. juni 2018 og DKK 1,4 mia. ved årsskiftet. Pengestrømme og likviditet Likviditetspåvirkningen før ændring i driftskapitalen udgjorde i første halvår 2019 DKK 346 mio. mod DKK 344 mio. for samme periode sidste år. Efter ændringer i driftskapitalen udgjorde likviditetspåvirkningen DKK 318 mio. mod DKK 304 mio. for samme periode sidste år, svarende til DKK 28,7 pr. aktie i første halvår 2019 mod DKK 27,5 pr. aktie samme periode sidste år. Likviditetspåvirkningen fra investeringsaktiviteterne, der primært kan henføres til periodens nettoejendomskøb og igangværende projekter, udgjorde DKK -663 mio. mod DKK -362 mio. for samme periode sidste år. Likviditetspåvirkningen fra finansieringsaktiviteterne udgjorde DKK 461 mio. mod DKK -171 mio. for samme periode sidste år. Finansieringsaktiviteterne kan primært henføres til optagelse af realkreditlån i nye ejendomme, hvilket blandt andet modsvares af betalt udbytte på DKK 133 mio. i april 2019. Herefter udgjorde de samlede pengestrømme DKK 116 mio. mod DKK -229 mio. for samme periode sidste år. Likviditetsberedskabet (inkl. trækningsrettigheder) udgjorde DKK 835 mio. pr. 30. juni 2019 mod DKK 783 mio. ultimo juni 2018 og DKK 720 mio. ved årsskiftet. Ledelsesberetning 2. kvartal 2019 Koncernomsætningen udgjorde i andet kvartal 2019 DKK 401 mio. mod DKK 427 mio. for samme periode sidste år. Udviklingen dækker over en mindre stigning i ejendomsomsætningen og et fald i omsætningen fra Service. Koncernens resultat før finansielle poster (EBIT) udgjorde DKK 223 mio. mod DKK 228 mio. for samme periode sidste år. Faldet kan henføres til det lavere aktivitetsniveau i Service. De finansielle poster (netto) udgjorde DKK 26 mio. mod DKK 42 mio. for samme periode sidste år. Faldet kan henføres til omlægning af renteaftaler til lavere rente. Resultat før kurs- og værdireguleringer (EBVAT) udgjorde herefter DKK 197 mio. mod DKK 186 mio. for samme periode sidste år, svarende til en vækst på 6 %. Værdireguleringer af ejendomme blev på baggrund af udviklingen på kontorejendoms- og rentemarkederne positive med DKK 1.035 mio. mod negative reguleringer for samme periode sidste år som følge af salg af ejendomme udenfor fokus på DKK -2 mio. Kursreguleringer af de finansielle gældsforpligtelser blev grundet et fortsat faldende renteniveau negative med DKK 494 mio. mod negative reguleringer for samme periode sidste år på DKK 101 mio. Resultat før skat blev herefter DKK 739 mio. mod DKK 84 mio. for samme periode sidste år. Begivenheder efter 30. juni 2019 Jeudan har efter halvårets afslutning udnyttet det fortsat faldende renteniveau til at foretage en ny omlægning af renteaftaler for ca. DKK 11 mia. til lavere rente. Herudover er der ikke siden 30. juni 2019 indtruffet begivenheder, der i væsentligt omfang påvirker Koncernens aktiver, passiver og finansielle stilling, og som ikke er beskrevet i nærværende halvårsrapport. Forventninger 2019 Jeudan opsøger løbende yderligere rentable investeringer i velordnede kontorejendomme i det centrale København, hvor Jeudan fortsat vil have fokus på vækst og stabilitet i den primære indtjening. Nogle større erhvervskunder i København søger i disse tider større arealer og desværre kan alle henvendelser ikke imødekommes. Jeudan forventer derfor en stigning i opsigelser af erhvervslejemål men har også en forventning om en relativ hurtig genudlejning efter opgradering af arealerne. Samlet set forventer Jeudan en uændret udlejningssituation. På baggrund af de aktuelle ejendomsinvesteringer forventes fortsat en nettoomsætning på niveau med 2018 (2018: DKK 1.583 mio.). Jeudans finansiering er langsigtet og har - ved renteaftaler med en rentedækning på 70-90 % - fast rente i gennemsnitligt ca. 10 år. Medio august 2019 har Jeudan omlagt renteaftaler for ca. DKK 11 mia. til en lavere rente. 82 % af realkreditfinansieringen er dækket med renteaftaler med en fortsat gennemsnitlig løbetid på ca. 10 år. Efter finansielle omkostninger men før kurs- og værdireguleringer opjusteres forventningen, på baggrund af halvårets resultat, nyinvesteringerne samt omlægning af renteaftaler, til et resultat før kurs- og værdireguleringer (EBVAT) i niveauet DKK 720-750 mio. mod det tidligere opjusterede resultat på 680-720 mio. (2018: DKK 655 mio.). Jeudan vil fortsætte bestræbelserne på at øge ejendommenes værdi gennem kundefokus, bygningsforbedringer og effektivisering af driften. Herved dannes grundlag for positive værdireguleringer af ejendommenes værdi. Hertil kan komme værdireguleringer af såvel ejendomme som finansielle forpligtelser positive som negative som flge af udviklingen i priserne på ejendomsmarkedet og på de finansielle markeder. De her beskrevne forventninger til den økonomiske udvikling er ifølge deres natur forbundet med risici og usikkerhedsfaktorer, der kan medføre væsentlige afvigelser i forhold til det forventede. Usikkerhedsfaktorerne udgøres blandt andet af udviklingen i leje- og serviceindtægter, omkostninger til drift og vedligeholdelse samt i et vist omfang rentesatser. For en uddybning af disse og andre faktorer henvises til afsnittet om risikofaktorer i Jeudans seneste årsrapport. Anvendt regnskabspraksis Halvårsrapporten er aflagt i overensstemmelse med IAS 34 som godkendt af EU og yderligere danske oplysningskrav til delårsrapporter for børsnoterede selskaber. Den anvendte regnskabspraksis er uændret i forhold til årsrapporten for 2018, bortset fra implementeringen af IFRS-vejledningen nr. 16. Implementeringen af denne vejledning har ikke haft nogen beløbsmæssig effekt for 1. halvår 2019, og der henvises til årsrapporten for 2018, note 28 på side 117, for en nærmere omtale heraf. Bilag Koncernens resultatopgørelse, totalindkomstopgørelse, balance, egenkapitalopgørelse, pengestrømsopgørelse, hovedtal på kvartalsbasis, segmentoplysninger samt dagsværdihierarki for investeringsejendomme og finansielle instrumenter. FINANSKALENDER 13. nov. 2019 Rapport for 1.-3. kvartal 31. dec. 2019 Regnskabsåret slutter 28. feb. 2020 Årsregnskabsmeddelelse 2019 15. apr. 2020 Ordinær generalforsamling 14. maj 2020 Rapport for 1. kvartal 18. aug. 2020 Rapport for 1.-2. kvartal 12. nov. 2020 Rapport for 1.-3. kvartal 31. dec. 2020 Regnskabsåret slutter LEDELSESPÅTEGNING Bestyrelsen og direktionen har dags dato behandlet og godkendt delårsrapporten for perioden 1. januar til 30. juni 2019 for Jeudan A/S. Delårsrapporten, som ikke er revideret eller gennemgået af Koncernens revisor, er aflagt i overensstemmelse med IAS 34, Præsentation af delårsrapporter, som godkendt af EU og yderligere danske oplysningskrav til delårsrapporter for børsnoterede selskaber. Det er vores opfattelse, at delårsrapporten giver et retvisende billede af Koncernens aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 30. juni 2019 samt af resultatet af Koncernens aktiviteter og pengestrømme for perioden 1. januar til 30. juni 2019. Vi anser ledelsesberetningen for at indeholde en retvisende redegørelse for udviklingen i Koncernens aktiviteter og økonomiske forhold, periodens resultat og pengestrømme og Koncernens finansielle stilling som helhed samt en beskrivelse af de væsentligste risici og usikkerhedsfaktorer, som Koncernen står over for. København, 22. august 2019 Direktionen Per Wetke Hallgren Adm. direktør Bestyrelsen Niels Jacobsen Claus Esbjerg Gregersen (formand) (næstformand) Tommy Pedersen Søren Bergholt Andersson Helle Okholm Resultatopgørelse DKK 1.000 2. kvt. 2. kvt. 1. halvår 1. halvår 2019 2018 2019 2018 2018 Nettoomsætning 400.885 427.343 774.866 813.467 1.583.310 Driftsomkostninger -147.579 -170.141 -294.536 -328.564 -629.455 Bruttoresultat 253.306 257.202 480.330 484.903 953.855 Salgs- og marketingomkostninger -3.555 -3.403 -6.532 -6.742 -13.955 Administrationsomkostninger -26.953 -25.366 -55.395 -52.006 -105.920 Resultat før finansielle poster (EBIT) 222.798 228.433 418.403 426.155 833.980 Finansielle indtægter 410 463 896 916 2.531 Finansielle omkostninger -26.496 -42.881 -58.721 -85.777 -181.658 Resultat før kurs- og værdireg. (EBVAT) 196.712 186.015 360.578 341.294 654.853 Gevinst/tab ejendomme 1.035.526 -1.826 1.035.044 -3.083 315.241 Gevinst/tab finansielle gældsforpligtelser -493.678 -100.548 -940.306 -84.808 -204.580 Resultat før skat 738.560 83.641 455.316 253.403 765.514 Skat af periodens resultat -163.222 -18.485 -100.625 -56.002 -168.574 Periodens resultat 575.338 65.156 354.691 197.401 596.940 Periodens resultat pr. aktie (DKK) 51,90 5,88 31,99 17,81 53,84 Periodens resultat pr. aktie, udvandet (DKK) 51,90 5,88 31,99 17,81 53,84 Totalindkomstopgørelse DKK 1.000 2. kvt. 2. kvt. 1. halvår 1. halvår 2019 2018 2019 2018 2018 Periodens resultat 575.338 65.156 354.691 197.401 596.940 Anden totalindkomst 0 0 0 0 0 Totalindkomst 575.338 65.156 354.691 197.401 596.940 Balance DKK 1.000 30. jun. 30. jun. 31. dec. 2019 2018 2018 Aktiver Materielle aktiver: Investeringsejendomme 25.228.963 23.325.954 23.628.001 Igangværende projekter, investeringsejendomme 404.686 360.278 398.790 Driftsmateriel og inventar 41.700 37.067 35.865 Materielle aktiver i alt 25.675.349 23.723.299 24.062.656 Langfristede aktiver i alt 25.675.349 23.723.299 24.062.656 Tilgodehavender: Indestående Grundejernes Investeringsfond 12.103 12.056 11.452 Igangværende arbejder 118.668 97.651 97.365 Tilgodehavender fra salg af tjenesteydelser 12.910 12.524 13.133 Selskabsskat 24.024 0 23.800 Andre tilgodehavender 25.641 25.084 41.976 Periodeafgrænsningsposter 28.456 28.962 9.015 Tilgodehavender i alt 221.802 176.277 196.741 Likvide beholdninger og værdipapirer 126.659 44.305 3.655 Kortfristede aktiver i alt 348.461 220.582 200.396 AKTIVER I ALT 26.023.810 23.943.881 24.263.052 DKK 1.000 30. jun. 30. jun. 31. dec. 2019 2018 2018 Passiver Egenkapital: Aktiekapital 1.108.645 1.108.645 1.108.645 Overført resultat 5.820.436 5.199.243 5.598.782 Egenkapital i alt 6.929.081 6.307.888 6.707.427 Langfristede forpligtelser: Realkreditlån 14.195.343 13.646.523 13.531.789 Finansieringsinstitutter 1.964.281 1.261.865 1.174.100 Deposita 172.382 167.173 164.546 Udskudt skat 1.378.313 1.199.977 1.305.193 Lovpligtige vedligeholdelsesforpligtelser 12.396 15.542 16.270 Langfristede forpligtelser i alt 17.722.715 16.291.080 16.191.898 Kortfristede forpligtelser: Realkreditlån 93.892 126.506 81.892 Finansieringsinstitutter 902.020 840.918 903.149 Deposita 176.874 170.379 179.736 Lovpligtige vedligeholdelsesforpligtelser 208 205 198 Modtagne forudbetalinger fra kunder 38.094 31.080 71.865 Leverandørgæld 97.270 93.932 59.160 Selskabsskat 0 2.496 0 Anden gæld 44.577 49.421 47.571 Periodeafgrænsningsposter 19.079 29.976 20.156 Kortfristede forpligtelser i alt 1.372.014 1.344.913 1.363.727 Forpligtelser i alt 19.094.729 17.635.993 17.555.625 PASSIVER I ALT 26.023.810 23.943.881 24.263.052 Egenkapitalopgørelse DKK 1.000 Aktie- Overført Egenkapital kapital resultat* i alt Egenkapital 1. januar 2018 1.108.645 5.134.879 6.243.524 Periodens resultat - 197.401 197.401 Anden totalindkomst - 0 0 Totalindkomst i alt - 197.401 197.401 Betalt udbytte - -133.037 -133.037 Egenkapital 30. juni 2018 1.108.645 5.199.243 6.307.888 Periodens resultat - 399.539 399.539 Anden totalindkomst - 0 0 Totalindkomst i alt - 399.539 399.539 Egenkapital 31. december 2018 1.108.645 5.598.782 6.707.427 Periodens resultat - 354.691 354.691 Anden totalindkomst - 0 0 Totalindkomst i alt - 354.691 354.691 Betalt udbytte - -133.037 -133.037 Egenkapital 30. juni 2019 1.108.645 5.820.436 6.929.081 * I overført resultat indgår indbetalt overkurs ved emission, der er en fri reserve, pr. 30. juni 2019 med t.DKK 2.061.874 (1. januar 2019: t.DKK 2.061.874; 1. januar 2018: t.DKK 2.061.874). Pengestrømsopgørelse DKK 1.000 2. kvt. 2. kvt. 1. halvår 1. halvår 2019 2018 2019 2018 2018 Resultat før finansielle poster (EBIT) 222.798 228.433 418.403 426.155 833.980 Modtagne finansielle indtægter 410 463 896 916 2.531 Betalte finansielle omkostninger -25.762 -45.853 -57.521 -90.893 -190.681 Regnskabsmæssige afskr./nedskr. 5.781 5.362 11.493 10.936 21.765 Modtaget/betalt selskabsskat 0 0 -27.729 -3.121 -36.773 Pengestrømme før ændring i driftskapital 203.227 188.405 345.542 343.993 630.822 Ændring i driftskapital: Tilgodehavender 34.795 11.991 -25.100 -30.046 -26.710 Lovpligtige vedligeholdelsesforpligtelser -3.238 42 -3.864 -321 400 Leverandørgæld m.m. -28.501 -31.446 1.440 -9.252 -14.680 Pengestrømme fra driftsaktiviteter i alt 206.283 168.992 318.018 304.374 589.832 Igangværende projekter investeringsejendomme -87.668 -146.216 -128.185 -252.771 -475.827 Forbedringer investeringsejendomme -47.017 -10.755 -69.305 -26.294 -57.893 Køb af investeringsejd. med fradrag af dep. -704.519 -7 -704.519 -89.010 -71.958 Salg af investeringsejd. med fradrag af dep. 2.091 38.391 330.162 51.916 83.736 Likvide beholdninger som er deponeret/frigivet -77.000 -41.000 -75.316 -40.508 -192 Driftsmateriel og inventar, netto -9.905 -2.405 -15.944 -5.532 -13.844 Pengestrømme fra investeringsaktiviteter i alt -924.018 -161.992 -663.107 -362.199 -535.978 Optagelse af realkreditlån 786.986 53.362 786.986 111.509 492.117 Optagelse af lån hos finansieringsinstitutter 3.474.647 0 5.318.029 0 0 Indfrielse af realkreditlån -41.588 0 -41.588 0 -430.904 Indfrielse af lån hos finansieringsinstitutter -3.474.647 0 -5.318.029 0 0 Afdrag på realkreditlån -22.955 -32.886 -43.837 -64.435 -109.082 Afdrag på lån hos finansieringsinstitutter -58.850 -44.293 -109.284 -88.257 -176.756 Modtagne deposita, netto 1.555 2.428 1.510 3.059 11.523 Betalt udbytte -133.037 -133.037 -133.037 -133.037 -133.037 Pengestrømme fra finansieringsaktiviteter i alt 532.111 -154.426 460.750 -171.161 -346.139 Pengestrømme i alt -185.624 -147.426 115.661 -228.986 -292.285 Likviditet 1. januar -424.100 -514.660 -725.385 -433.100 -433.100 Likviditet 30. juni -609.724 -662.086 -609.724 -662.086 -725.385 DKK 1.000 2. kvt. 2. kvt. 1. halvår 1. halvår 2019 2018 2019 2018 2018 Specifikation: Likvide beholdninger ifølge regnskab 126.659 44.305 126.659 44.305 3.655 Likvide beholdninger som er deponeret -77.000 -42.000 -77.000 -42.000 -1.684 Træk på driftskreditter -659.383 -664.391 -659.383 -664.391 -727.356 Likviditet 30. juni -609.724 -662.086 -609.724 -662.086 -725.385 Kreditfaciliteter 1.445.000 1.445.000 1.445.000 1.445.000 1.445.000 Finansielle reserver 30. juni 835.276 782.914 835.276 782.914 719.615 Hovedtal på kvartalsbasis DKK mio. 3. kvt. 2017 4. kvt. 2017 1. kvt. 2018 2. kvt. 2018 3. kvt. 2018 4. kvt. 2018 1. kvt. 2019 2. kvt. 2019 Resultatopgørelse Nettoomsætning 336 368 386 427 398 372 374 401 Bruttoresultat 221 227 228 257 240 229 227 253 Resultat før finansielle poster 196 191 198 228 212 196 195 223 Resultat før kurs- og værdireg. 160 147 155 186 167 147 164 197 Kurs- og værdireguleringer -69 240 14 -102 60 139 -448 542 Resultat før skat 91 386 170 84 226 286 -284 739 Resultat 71 303 133 65 176 223 -220 575 Balance (ultimo) Investeringsejendomme m.m. 22.315 23.403 23.568 23.686 23.804 24.027 23.751 25.634 Samlede aktiver 22.521 23.593 23.798 23.944 24.004 24.263 24.046 26.024 Egenkapital 5.940 6.244 6.376 6.308 6.484 6.707 6.487 6.929 Pengestrømme Driftsaktiviteter 168 145 136 169 172 113 112 206 Investeringsaktiviteter -534 -779 -200 -162 -151 -23 261 -924 Finansieringsaktiviteter 336 634 -17 -154 -60 -115 -71 532 Dagsværdihierarki for investeringsejendomme og finansielle instrumenter Anvendt regnskabspraksis, værdiansættelsesmetoder og følsomheder vedrørende dagsværdimåling af investeringsejendomme og finansielle gældsforpligtelser, er uændrede i forhold til den seneste årsrapport, hvortil der henvises. Nedenstående tabel viser klassifikationen af investeringsejendomme og finansielle instrumenter, der måles til dagsværdi, opdelt i henhold til dagsværdihierarkiet: * Niveau 1: Noterede priser på aktive markeder for identiske aktiver/forpligtelser. Beløbet svarer til Koncernens realkreditlån eksklusive renteaftaler. * Niveau 2: Noterede priser i et aktivt marked for lignende aktiver/forpligtelser eller andre værdiansættelsesmetoder, hvor alle væsentlige input er baseret på observerbare markedsdata. Beløbet svarer til Koncernens anlægslån samt renteaftaler. * Niveau 3: Værdiansættelsesmetoder, hvor eventuelle væsentlige input ikke er baseret på observerbare markedsdata. Beløbet svarer til Koncernens investeringsejendomme samt igangværende projekter investeringsejendomme. DKK 1.000 Niveau 1 Niveau 2 Niveau 3 30. juni 2019 Langfristede aktiver Investeringsejendomme 0 0 25.228.963 Igangværende projekter investeringsejendomme 0 0 404.686 Langfristede passiver Realkreditlån 14.080.978 0 0 Finansieringsinstitutter 0 1.964.281 0 Afledte finansielle instrumenter 0 114.365 0 Kortfristede passiver Realkreditlån 93.892 0 0 Finansieringsinstitutter 0 242.637 0 Aktiver/forpligtelser, der måles til dagsværdi over resultatopgørelsen 14.174.870 2.321.283 25.633.649 DKK 1.000 Niveau 1 Niveau 2 Niveau 3 30. juni 2018 Langfristede aktiver Investeringsejendomme 0 0 23.325.954 Igangværende projekter investeringsejendomme 0 0 360.278 Langfristede passiver Realkreditlån 13.614.675 0 0 Finansieringsinstitutter 0 1.261.865 0 Afledte finansielle instrumenter 0 31.848 0 Kortfristede passiver Realkreditlån 126.506 0 0 Finansieringsinstitutter 0 176.527 0 Aktiver/forpligtelser, der måles til dagsværdi over resultatopgørelsen 13.741.181 1.470.240 23.686.232 DKK 1.000 Niveau 1 Niveau 2 Niveau 3 31. december 2018 Langfristede aktiver Investeringsejendomme 0 0 23.628.001 Igangværende projekter investeringsejendomme 0 0 398.790 Langfristede passiver Realkreditlån 13.388.507 0 0 Finansieringsinstitutter 0 1.174.100 0 Afledte finansielle instrumenter 0 143.282 0 Kortfristede passiver Realkreditlån 81.892 0 0 Finansieringsinstitutter 0 175.793 0 Aktiver/forpligtelser, der måles til dagsværdi over resultatopgørelsen 13.470.399 1.493.175 24.026.791 Der er ikke sket væsentlige overførsler mellem niveauerne i perioderne. Afstemning af dagsværdihierarki fra primo til ultimo for niveau 3 DKK 1.000 Investeringsejendomme Igangværende projekter investeringsejendomme Regnskabsmæssig værdi 1. januar 2019 23.628.001 398.790 Tilgang, køb 715.112 127.715 Tilgang forbedring 73.283 0 Overførsel 118.308 -118.308 Afgang -340.872 -3.511 Værdiregulering 1.035.131 0 Regnskabsmæssig værdi 30. juni 2019 25.228.963 404.686 Regnskabsmæssig værdi 1. januar 2018 23.194.851 208.272 Tilgang, køb 89.545 254.129 Tilgang forbedring 30.243 0 Overførsel 102.093 -102.093 Afgang -92.785 -30 Værdiregulering 2.007 0 Regnskabsmæssig værdi 30. juni 2018 23.325.954 360.278 Regnskabsmæssig værdi 1. januar 2018 23.194.851 208.272 Tilgang, køb 72.521 477.565 Tilgang forbedring 66.334 0 Overførsel 287.954 -287.954 Afgang -308.368 907 Værdiregulering 314.709 0 Regnskabsmæssig værdi 31. december 2018 23.628.001 398.790 Vedhæftet fil * 309 https://ml-eu.globenewswire.com/Resource/Download/f9b85646-a02a-4d9f-a9b7-b1916cefde0d © GlobeNewswire

Finansiella instrument kan både öka och minska i värde. Det finns en risk att du inte får tillbaka de pengar du investerar. Innan du investerar i en fond bör du läsa informationsbroschyren som finns hos fondbolaget och faktabladet som du hittar i orderläggningsfönstret samt på fondens produktsida på nordnet.se.