Nyheter m m

GlobeNewswire

WirTek A/S15 min. fördröjning

Förändring0% Senast0,00 DKK
Köp Sälj Läs mer
		

WirTek A/S: Offentliggørelse af halvårsmeddelelse for 1. halvår 2019

08:39 Bestyrelsen for Wirtek a/s har i dag behandlet og godkendt halvårsregnskabet for første halvår 2019 for Wirtek koncernen. Omsætningen for første halvår 2019 blev 10.777 t.kr. hvilket er 12 % bedre end samme periode 2018. Resultat før skat for halvåret viser et overskud på 636 t.kr., 383 t.kr. mindre end for samme periode 2018. Koncernen har i første halvår investeret i at skabe et godt fundament for den fortsatte vækst gennem bl.a. ansættelse af en Senior Sales Executive i Danmark samt øget kapacitet i selskabets udviklings- og testcentre i Rumænien. Koncernen forventer, som omtalt i First North meddelelse nr. 110, betydelige løft i omsætning og indtjening som følge af indgåelse af den omtalte rammeaftale med Energinet Forretningsservice A/S. Disse økonomiske resultater forventes at udmønte sig i løbet af den næste periode og ledelsen vil fortsat følge den økonomiske udvikling i rammeaftalen nøje. Wirtek har i regnskabsperioden indgået flere andre mindre kundeaftaler med nye kunder og udvidet flere af de eksisterende kundeaftaler som en del af det almindelige og løbende salgsarbejde. Ledelsen er tilfreds med udviklingen i første halvår og har også positive forventninger til omsætning og resultat før skat for andet halvår af 2019. Ledelsen fastholder forventningerne for 2019 med en omsætning på mellem 22 mio. kr. og 25 mio. kr. og et resultat før skat på mellem 1,2 mio. kr. og 1,6 mio. kr. Ledelsen fastholder den valgte økonomiske kurs i koncernen med fokus på en solid profitabel økonomisk vækst, en fortsat god soliditetsgrad og en fortsat stigende likviditetsskabelse. Dette skal sikre virksomhedens råderum til fortsat vækst men også fortsatte forventelige udbytter til investorerne. Resume af de opnåede økonomiske resultater Halvårsregnskabet viser følgende væsentlige økonomiske resultater: * Wirtek realiserede i første halvår 2019 en omsætning på 10.777 t.kr., en vækst på 12 % i forhold til en omsætning på 9.583 t.kr. for første halvår af 2018. * Periodens resultat før skat blev et overskud på 636 t.kr., en tilbagegang på 383 t.kr. i forhold til første halvår 2018. Investeringer i den fremtidige vækst har medført øgede omkostninger i halvåret, men dette er helt planmæssigt og på linje med ledelsens forventninger. * Den likvide beholdning er faldet fra 1.308 t.kr. ultimo juni 2018 til 1.084 t.kr. ultimo juni 2019. Dette fald er dog ikke en tendens men nærmere en tilfældighed, idet den likvide beholdning de øvrige måneder i halvåret har ligget over 2 mio. kr. * Soliditeten (egenkapitalandelen) for Wirtek koncernen er uændret 44 % i juni 2019 i forhold til ultimo 2018. * EPS (indtjening pr. aktie) for perioden er på 0,08 kr. i forhold til 0,09 kr. for samme periode 2018. Væsentlige aktiviteter og hændelser i første halvdel af regnskabsåret 2019 Wirteks halvrsmeddelelse dkker perioden fra 1. januar 2019 til 30. juni 2019. Væsentlige aktiviteter og hændelser for halvåret: * Wirtek har i konsortiesamarbejde med selskabet Systemate Aarhus A/S indgået en rammeaftale med Energinet Forretningsservice A/S. Rammeaftalen løber op til 4 år og Wirtek forventer, at rammeaftalen vil medføre levering af konsulentydelser for et 2-cifret millionbeløb og give et betydeligt løft i såvel omsætning som resultat for koncernen de kommende år. * Wirtek har ansat en Senior Sales Executive med stor erfaring inden for IT sektoren. Dette tiltag skal understøtte en fortsat 2-cifret omsætningsvækst de kommende år. * Det rumænske datterselskab har i andet kvartal udskiftet en af de eksisterende kontorfaciliteter i Cluj-Napoca med nye, større lokaler for at sikre plads til at understøtte væksten. Grundet flere nye kundeaftaler skal der tilføres en del nye medarbejdere inden årets udgang. * Som et led i fastholdelse af dygtige medarbejdere og tiltrækning af nye talenter, der skal sikre den fremtidige vækst i selskabet, har ledelsen implementeret anden fase af det warrantsprogram, der blev etableret i løbet af foråret 2018. Forventninger til regnskabsåret 2019 Ledelsen fastholder forventningerne til 2019: * Omsætningen for 2019 forventes at ligge mellem 22,0 mio. kr. og 25,0 mio. kr., en vækst på 8% til 23% i forhold til 2018. * Resultat før skat for 2019 forventes at ligge i intervallet 1,2 mio. kr. til 1,6 mio. kr., en vækst på -11 % til 18 % i forhold til 2018. * Likviditetsberedskabet i Wirtek koncernen forventes at blive yderligere styrket gennem driften i løbet af 2019. Bemærkninger til den økonomiske rapportering for første halvår 2019 Wirtek koncernen består i Danmark af Wirtek a/s og det 100% ejede datterselskab Software Pro ApS samt det ligeledes 100 % ejede rumænske datterselskab Wirtek Srl. Siden afslutning af halvåret, den 30. juni 2019, har Wirtek ikke foretaget væsentlige dispositioner, som forrykker selskabets økonomiske stilling. Halvårsregnskabet for Wirtek koncernen er ikke revideret eller reviewet af selskabets revisor. Resultatopgrelse for perioden 1. januar 30. juni2019 Koncern TDKK 1. halvår 2019 1. halvår 2018 Nettoomsætning 10.777 9.583 Andre eksterne omkostninger -1.588 -1.501 Bruttofortjeneste 9.189 8.082 Personaleomkostninger -8.482 -6.977 EBITDA 707 1.105 Af- og nedskrivninger -34 -71 Resultat af primær drift 673 1.033 Finansielle omkostninger 37 14 Resultat før skat 636 1.019 Skat 89 398 Resultat efter skat 547 621 Balance 30. juni 2019 Koncern TDKK 30.6.2019 31.12.2018 AKTIVER Anlægsaktiver Immaterielle anlægsaktiver Goodwill 452 452 Software 1 3 453 455 Materielle anlægsaktiver Inventar og it-udstyr 336 163 336 163 Finansielle anlægsaktiver Deposita 158 93 158 93 Anlægsaktiver i alt 947 711 Omsætningsaktiver Tilgodehavender Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser 3.220 2.981 Andre tilgodehavender 551 581 Udskudt skat 500 500 4.271 4.062 Likvide beholdninger 1.084 2.067 Omsætningsaktiver i alt 5.355 6.129 AKTIVER I ALT 6.302 6.840 Balance 30. juni 2019 Koncern TDKK PASSIVER 30.6.2019 31.12.2018 Egenkapital Selskabskapital 1.035 1.035 Reserve for valutakursregulering -1.137 -1.134 Overført resultat 2.867 3.078 Egenkapital i alt 2.765 2.979 Gældsforpligtelser Langfristede gældsforpligtelser Gæld til associerede virksomheder 0 0 Øvrig langfristet gæld 0 0 0 0 Kortfristede gældsforpligtelser Leverandører af varer og tjenesteydelser 912 1.185 Anden gæld 2.625 2.676 3.537 3.861 Gældsforpligtelser i alt 3.537 3.861 PASSIVER I ALT 6.302 6.840 Egenkapitalforklaring 1. halvår 2019 Koncern TDKK 30.06.2019 30.06.2018 Egenkapital 1. januar 2.979 2.421 Udbyttebetaling -759 -621 Valutakursreguleringer, udenlandske dattervirksomheder -2 78 Salg af egne aktier 0 152 Periodens resultat 547 621 Egenkapital 30. juni 2.765 2.651 Nøgletal DKK 1. halvår 2019 1. halvår 2018 EPS 0,08 0,09 Pengestrmsopgrelsefor perioden 1. januar 30. juni2019 Koncern TDKK 1. halvår 2019 1. halvår 2018 Resultat før skat 636 1.019 Valutakursregulering ført på egenkapitalen -2 77 Af- og nedskrivninger, tilbageført 34 71 Pengestrøm fra drift før ændring i arbejdskapital 668 1.168 Ændring i tilgodehavender -239 -1.838 Ændring i kortfristede gældsforpligtelser -293 1.995 Pengestrøm fra primær drift 136 1.325 Betalt selskabsskat -89 -398 Pengestrøm fra driften 47 927 Salg egneaktier 0 152 Investeringer i anlægsaktiver -271 -392 Pengestrøm til investering -271 -240 Udbetalt udbytte -759 -621 Pengestrøm fra finansiering -759 -621 Pengestrøm fra drift, investering og finansiering -983 66 Likvide beholdninger, primo 2.067 1.242 Likvide beholdninger, ultimo 1.084 1.308 Selskabskapital Selskabskapitalen omfatter pr. 16. august 2019 i alt 6.902.412 stk. aktier på hver nominelt 0,15 kr. Direktionens og bestyrelsens direkte og indirekte aktiebesiddelser i Wirtek a/s pr. 16. august 2019 Michael Aaen, Adm. Direktør, 2.759.127 aktier Kent M. Sørensen, Bestyrelsesformand, 989.748 aktier Jens Uggerhøj, Bestyrelsesmedlem, 412.739 aktier Godkendt rådgiver og dennes relevante medarbejderes samlede eller indirekte aktiebesiddelser i Selskabet pr. 16. august 2019 Per Vestergaard, CDI Global ApS,har 1.650 aktier i Wirtek a/s Revisor BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab, Visionsvej 51, 9200 Aalborg Finanskalender Helårsmeddelelse 2019: 6. marts 2020 Halvårsmeddelelse 2020: 14. august 2020 Om Wirtek Wirtek er et konsulent- og udviklingshus med indgående kendskab til outsourcing af softwareudvikling og kvalitetssikring. Vores nearshore udviklings- og testcentre i Rumænien leverer fleksible ydelser af høj kvalitet til konkurrencedygtige priser. Vores kompetencer spænder bredt fra web-baserede løsninger og portaler til indlejrede systemer og mobile løsninger. Wirtek fokuserer på at opbygge langvarige kundepartnerskaber og en win-win situation ved at skabe merværdi for vores kunder. Yderligere information: Michael Aaen, Administrerende direktør, Wirtek a/s, Tlf.: +45 2529 7575 Niels Jernes Vej 10, 9220 Aalborg Ø,www.wirtek.com https://www.globenewswire.com/Tracker?data=dOrlUuhP4AgILrnK5nZs1vwCL0ga4vMqa6euxcwLCp6sKkXH2cUVXLpMwom6Jw87ZlapRYMOPC6hvr3KPGFRPA== Kent Mousten Sørensen, Bestyrelsesformand, Wirtek a/s, Tlf.: +45 2125 9001 Per Vestergaard, Certified Advisor, CDI Global, Tlf.: +45 2176 4317 © GlobeNewswire

Finansiella instrument kan både öka och minska i värde. Det finns en risk att du inte får tillbaka de pengar du investerar. Innan du investerar i en fond bör du läsa informationsbroschyren som finns hos fondbolaget och faktabladet som du hittar i orderläggningsfönstret samt på fondens produktsida på nordnet.se.