Nyheter m m

GlobeNewswire

Pandora A/S15 min. fördröjning

Förändring-4.23% Senast242,00 DKK
Köp Sälj Läs mer
		

Pandora A/S: INDKALDELSE TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING

14:25 Der indkaldes hermed til ordinær generalforsamling i Pandora A/S (Selskabet) til afholdelse Onsdag 13. marts 2019 kl. 10.00 (dørene åbnes kl. 9.00). Generalforsamlingen afholdes i Tivoli Hotel & Congress Center, Arni Magnussons Gade 2, 1577 København V med følgende dagsorden: 1. Bestyrelsens beretning om Selskabets virksomhed i det forløbne regnskabsår. 2. Godkendelse af den reviderede Årsrapport 2018. 3. Godkendelse af forslag om vederlag til bestyrelsen for 2019. 4. Forslag om fordeling af årets overskud i henhold til den godkendte årsrapport, herunder fastsættelse af udbyttets størrelse eller forslag til dækning af tab. 5. Valg af bestyrelsesmedlemmer. 6. Valg af revisor. 7. Meddelelse af decharge til bestyrelsen og direktionen. 8. Eventuelle forslag fra aktionærerne og/eller bestyrelsen. Bestyrelsen har fremsat følgende forslag: 8.1 Nedsættelse af Selskabets aktiekapital. 8.2 Sprogvalg på selskabsmeddelelser. 8.3 Sprogvalg på dokumenter til generalforsamlingens interne brug. 8.4 Bemyndigelse til bestyrelsen om Selskabets tilbagekøb af egne aktier. 8.5 Bemyndigelse til bestyrelsen til udlodning af ekstraordinært udbytte. 8.6 Bemyndigelse til generalforsamlingens dirigent. 9. Eventuelt. DE FULDSTÆNDIGE FORSLAG Ad dagsordenens punkt 2: Bestyrelsen foreslår, at den reviderede Årsrapport 2018 godkendes af generalforsamlingen. Ad dagsordenens punkt 3: Bestyrelsen foreslår, at bestyrelsens vederlag for 2019 godkendes af generalforsamlingen (uændret fra 2018): Formanden for bestyrelsen modtager DKK 1.500.000, næstformanden modtager DKK 750.000, og øvrige medlemmer af bestyrelsen modtager hver DKK 500.000 i fast honorar. Der er derudover nedsat en række udvalg. Formanden for et udvalg modtager et fast honorar på DKK 150.000, og et udvalgsmedlem modtager et fast honorar på DKK 100.000 for dette hverv, uanset hvor mange udvalg et medlem deltager i. Formanden for og medlemmerne af Revisionsudvalget modtager dog hver et tillægshonorar på DKK 50.000. Bestyrelsesformanden modtager ikke udvalgshonorar. Ad dagsordenens punkt 4: Bestyrelsen foreslår, at der af årets overskud til disposition efter Årsrapport 2018 betales et udbytte på DKK 9,00 pr. aktie á DKK 1. Der udbetales ikke udbytte på Selskabets beholdning af egne aktier. Restbeløbet henlægges til Selskabets reserver. Ad dagsordenens punkt 5: Alle generalforsamlingsvalgte bestyrelsesmedlemmer er på valg. Bestyrelsen består i dag af følgende 7 generalforsamlingsvalgte bestyrelsesmedlemmer: Navn Kandiderer til genvalg? Peder Tuborgh (formand) Ja Christian Frigast (næstformand) Ja Andrea Dawn Alvey Ja Ronica Wang Ja Bjørn Gulden Nej Per Bank Ja Birgitta Stymne Göransson Ja Herudover indstiller bestyrelsen følgende kandidater som nye medlemmer af bestyrelsen: Navn Sir John Peace Isabelle Parize Sammensætningen af Selskabets bestyrelse, inklusive de foreslåede nye kandidater afspejler den kompetence og erfaring, som skønnes påkrævet for at lede et børsnoteret selskab. Selskabet tilstræber, at bestyrelsen er sammensat af personer, som besidder de faglige kompetencer og den internationale erfaring, som kræves for at bestride hvervet som bestyrelsesmedlem. En nærmere beskrivelse af hver bestyrelseskandidat og oplysning om disses ledelseshverv e https://www.globenewswire.com/Tracker?data=iaHNg34Sf1CgVocACgnBh3SYPsTi9QtTJ2Wkqw-s-3RP55-B268rNSKTU1ArO2dCHvcI2MfLnXrIiXug6OX4AiB4R7xlNkmzLPKn1RVRIeg= r vedlagt som Bilag 1. Beskrivelsen er endvidere tilgængelig på Selskabets hjemmeside www.pandoragroup.com. Ad dagsordenens punkt 6: Bestyrelsen foreslår genvalg af Ernst & Young P/S i overensstemmelse med revisionsudvalgets indstilling. Revisionsudvalget er ikke blevet påvirket af tredjeparter og har ikke været underlagt nogen aftale med en tredjepart, som begrænser generalforsamlingens valg til visse revisorer eller revisionsfirmaer. Ad dagsordenens punkt 7: Bestyrelsen foreslår, at generalforsamlingen meddeler decharge til bestyrelsen og direktionen. Ad dagsordenens punkt 8: Bestyrelsen har fremsat følgende forslag: 8.1 Nedsættelse af Selskabets aktiekapital. 8.2 Sprogvalg på selskabsmeddelelser. 8.3 Sprogvalg på dokumenter til generalforsamlingens interne brug. 8.4 Bemyndigelse til bestyrelsen om Selskabets tilbagekøb af egne aktier. 8.5 Bemyndigelse til bestyrelsen til udlodning af ekstraordinært udbytte. 8.6 Bemyndigelse til generalforsamlingens dirigent. Ad dagsordenens punkt 8.1 I 2018 lancerede Selskabet et aktietilbagekøbsprogram med et maksimalt vederlag på op til DKK 4.000 millioner. Formålet med aktietilbagekøbsprogrammet er at reducere Selskabets aktiekapital samt at opfylde Selskabets forpligtelser i henhold til gældende aktiebaserede incitamentsprogrammer for Selskabets medarbejdere. Bestyrelsen foreslår at nedsætte Selskabets aktiekapital, således at en del af den samlede beholdning af egne aktier annulleres, mens den resterende del bevares med henblik på at opfylde Selskabets forpligtelser i forbindelse med incitamentsprogrammerne. Aktietilbagekøbsprogrammet løber i perioden fra 14. marts 2018 til 13. marts 2019. Der henvises til selskabsmeddelelserne offentliggjort på Selskabets hjemmeside www.pandoragroup.com. Bestyrelsen foreslår på den baggrund, at Selskabets aktiekapital nedsættes med nominelt DKK 10.029.003 ved annullering af nominelt 10.029.003 egne aktier á DKK 1, svarende til 9,1% af Selskabets samlede aktiekapital. I medfør af selskabslovens § 188 oplyses det, at formålet med nedsættelsen er at annullere en del af Selskabets beholdning af egne aktier. Dette formål er efter Erhvervsstyrelsens praksis at sidestille med en kapitalnedsættelse til udbetaling til aktionærerne, jf. selskabslovens § 188, stk. 1, nr. 2. Bestyrelsen oplyser i den forbindelse, at nominelt DKK 9.867.142 af førnævnte aktier er erhvervet i perioden fra 14. marts 2018 til 18. februar 2019 for i alt DKK 4.052.721.801, således at der ud over det nominelle nedsættelsesbeløb på DKK 10.029.003er blevet udbetalt DKK 4.042.692.798. De resterende aktier, nominelt DKK 161.861, erhverves i perioden indtil generalforsamlingen for en pris, der ikke afviger med mere end 10% fra den noterede kurs på NASDAQ Copenhagen på erhvervelsestidspunktet. Det endelige og samlede udbetalingsbeløb for aktierne oplyses på generalforsamlingen. Efter kapitalnedsættelsen vil Selskabets aktiekapital udgøre nominelt DKK 100.000.000. Som konsekvens af kapitalnedsættelsen foreslås det, at vedtægternes punkt 4.1 ændres, således at ordlyden efter udløbet af den i selskabslovens § 192 angivne frist vil være som følger: Selskabets aktiekapital udgør nominelt DKK 100.000.000, fordelt på aktier á DKK 0,01 eller multipla heraf. Forinden kapitalnedsættelsen gennemføres, vil Selskabets kreditorer via Erhvervsstyrelsens IT-system blive opfordret til at anmelde deres krav inden for en frist på 4 uger. Gennemførelsen af kapitalnedsættelsen og den deraf følgende ændring af vedtægterne vil efter udløbet af den nævnte 4 ugers frist blive registreret som endelig hos Erhvervsstyrelsen. Ad dagsordenens punkt 8.2 Bestyrelsen foreslår, at generalforsamlingen bemyndiger bestyrelsen til at træffe beslutning om, at selskabsmeddelelser alene udarbejdes på engelsk. Bemyndigelsen indsættes som et nyt punkt 3.2 i Selskabets vedtægter med følgende ordlyd: Selskabsmeddelelser udarbejdes alene p engelsk, sfremt bestyrelsen mtte beslutte det. Samtidig konsekvensrettes overskriften til punkt 3 fra Koncernsprog til Sprog. Ad dagsordenens punkt 8.3 Bestyrelsen foreslår, at dokumenter til generalforsamlingens interne brug (herunder indkaldelse, dagsorden, referat m.v.) fremover alene udarbejdes på engelsk. En bestemmelse herom optages i vedtægterne som et nyt punkt 8.3 med følgende ordlyd: Dokumenter til generalforsamlingens interne brug (herunder indkaldelse, dagsorden, referat m.v.) udarbejdes alene p engelsk. Ad dagsordenens punkt 8.4 Bestyrelsen foreslår, at generalforsamlingen bemyndiger bestyrelsen til i perioden indtil 13. marts 2024 at lade Selskabet erhverve egne aktier op til en samlet pålydende værdi på 10% af Selskabets aktiekapital, dog således at Selskabets beholdning af egne aktier ikke på noget tidspunkt overstiger 10% af Selskabets aktiekapital. Købsprisen, som betales i forbindelse med erhvervelsen af egne aktier, må ikke afvige mere end 10% fra den noterede kurs på NASDAQ Copenhagen på erhvervelsestidspunktet. Ad dagsordenens punkt 8.5 Bestyrelsen foreslår, at Selskabets bestyrelse bemyndiges til i tiden indtil næste ordinære generalforsamling, at træffe en eller flere beslutninger om udlodning af ekstraordinært udbytte i overensstemmelse med selskabslovens §§ 182-183 med op til i alt DKK 9,00 pr. aktie á DKK 1. Ad dagsordenens punkt 8.6 Bestyrelsen foreslår, at generalforsamlingens dirigent bemyndiges til at foretage sådanne ændringer i og tilføjelser til det på generalforsamlingen vedtagne og anmeldelsen til Erhvervsstyrelsen, som Erhvervsstyrelsen måtte kræve i forbindelse med registrering. VEDTAGELSESKRAV Bestyrelsens forslag fremsat under dagsordenens punkt 8.1 skal for at kunne vedtages tiltrædes af mindst 2/3 såvel af de afgivne stemmer som af den på generalforsamlingen repræsenterede aktiekapital. Alle øvrige forslag kan vedtages med simpelt stemmeflertal. REGISTRERINGSDATO, ADGANG, FULDMAGT OG BREVSTEMME Registreringsdato, møde- og stemmeret En aktionærs ret til at deltage i generalforsamlingen og afgive stemme fastsættes på grundlag af de aktier, som aktionæren besidder på registreringsdatoen. Registreringsdatoen er onsdag 6. marts 2019. De aktier, som den enkelte aktionær besidder, opgøres på registreringsdatoen kl. 23.59 på baggrund af aktionærens ejerforhold som indført i ejerbogen samt i henhold til meddelelser om ejerforhold, som Selskabet har modtaget, men som endnu ikke er indført i ejerbogen. Anmeldelsesfrist for deltagelse og adgangskort Deltagelse i generalforsamlingen skal være rettidigt anmeldt til Selskabet. En aktionær, dennes fuldmægtig eller rådgiver, som ønsker at deltage i generalforsamlingen og være berettiget til adgangskort, skal senest fredag 8. marts 2019 kl. 23.59 have anmeldt sin deltagelse over for Selskabet. Adgangskort sendes elektronisk via e-mail til den e-mailadresse, der er angivet i Selskabets Investorportal ved tilmeldingen. Adgangskortet skal medbringes til generalforsamlingen enten elektronisk på smartphone/tablet eller printet. Bemærk, at adgangskort udsendes pr. e-mail umiddelbart efter anmeldelse af deltagelse via Investorportalen. Aktionærer, hvis deltagelse er rettidigt anmeldt, men uden angivelse af e-mailadresse, kan afhente adgangskortet ved indgangen til generalforsamlingen mod fremvisning af ID. Stemmesedler udleveres ved indgangen til generalforsamlingen. Fuldmagt/brevstemme Aktionærer, som ikke har mulighed for at deltage i generalforsamlingen, kan enten afgive fuldmagt til bestyrelsen eller en navngiven tredjemand eller alternativt brevstemme. * Elektronisk fuldmagt eller elek http://www.pandoragroup.com/ tronisk brevstemme kan afgives via Investorportalen på Selskabets hjemmeside www.pandoragroup.com http://www.pandoragroup.com ved brug af NemID eller brugernavn og adgangskode. * Fysisk fuldmagt eller fysisk brevstemme kan afgives ved brug af fu http://www.pandoragroup.com/ ldmagts- og brevstemmeblanketten, som kan printes fra Selskabets hjemmeside www.pandoragroup.com http://www.pandoragroup.com . Den udfyldte, daterede og underskrevne fuldmagts- og brevstemmeblanket skal sendes pr. brev til Computershare A/S, Lottenborgvej 26 D, 1. sal, 2800 Lyngby, indscannet pr. e-mail til gf@computershare.dk eller pr. fax til 45 46 09 98. Fuldmagt/brevstemme kan afgives for aktier, som aktionæren besidder på registreringsdatoen opgjort på baggrund af Selskabets ejerbog samt meddelelser om ejerforhold, som Selskabet har modtaget, men som endnu ikke er indført i ejerbogen. Fuldmagtsblanketter (elektroniske eller fysiske) skal være Computershare A/S i hænde senest fredag 8. marts 2019 kl. 23.59, mens brevstemmeblanketter (elektroniske eller fysiske) skal være Computershare A/S i hænde senest tirsdag 12. marts 2019 kl. 12.00. Når brevstemmen er modtaget af Selskabet, kan den ikke tilbagekaldes. AKTIEKAPITALENS STØRRELSE, STEMMERET OG KONTOFØRENDE PENGEINSTITUT Selskabets aktiekapital udgør DKK 110.029.003, fordelt på aktier à DKK 1 . Selskabet har udpeget Nordea Bank Danmark A/S som kontoførende bank, hvorigennem Selskabets aktionærer kan udøve deres økonomiske rettigheder. SPØRGSMÅL På generalforsamlingen vil bestyrelsen og direktionen besvare spørgsmål fra aktionærerne om forhold af betydning for bedømmelsen af den reviderede Årsrapport 2018, Selskabets stilling og andre spørgsmål til behandling på generalforsamlingen. Spørgsmål kan stilles skriftligt frem til tirsdag 12. marts 2019 kl. 12.00 til Pandora A/S, Havneholmen 17-19, 1561 København V, stilet til Group Legal, att.: VP, Group Legal & General Counsel Peter Ring, eller pr. e-mail til legal@pandora.net. Aktionærers spørgsmål kan stilles på både dansk og engelsk. Spørgsmålene vil blive besvaret på engelsk og kan besvares på dansk, såfremt aktionæren måtte ønske dette. DAGSORDEN, SPROG M.V. Senest 3 uger før generalforsamlingen vil den fuldstændige, uforkortede tekst til de dokumenter, der skal fremlægges på generalforsamlingen, samt dagsordenen med de fuldstændige forslag, der skal behandles på generalforsamlingen, være tilgængelige til eftersyn i receptionen på Selskabets adresse, Havneholmen 17-19, 1561 København V, på alle hverdage i tidsrummet fra kl. 8.00 til 17.00. Senest 3 uger før generalforsamlingen vil følgende oplysninger også være tilgængelige på Selskabets hjemmeside www.pandoragroup.com https://www.globenewswire.com/Tracker?data=yjnt-DDV8ahTDcE-z2tQi6NMhfm5NKprrTSSr6vUiomaSeSnSMPOu9LHgMuOzWTLzc4shZGeyrbM7uiL1ty0nliwwEeLLjCdADxxP1SEv6E= : https://www.globenewswire.com/Tracker?data=y3mfbyTGCe_8cb7X3sOPBhXlfS2CMbQIv7-W_rLMY7sZJiOa6dMYRYYHjDy0Ytvnb3ecIyDUxCxI5eetwm8QiQ== 1. Indkaldelsen samt bilag. 2. Det samlede antal aktier og stemmerettigheder på datoen for indkaldelsen. 3. De dokumenter, der skal fremlægges på generalforsamlingen, herunder dagsordenen og de fuldstændige forslag samt den reviderede Årsrapport 2018. 4. Blanketter til tilmelding og til stemmeafgivelse ved fuldmagt og brev. De finansielle hoved- og nøgletal samt en 5-års regnskabsoversigt for Selskabet er tilgængelig på Selskabets hjemmeside www.pandoragroup.com https://www.globenewswire.com/Tracker?data=yjnt-DDV8ahTDcE-z2tQi6NMhfm5NKprrTSSr6vUiomDAftHod2PGpuUYHKHj2jAYAplTmxpI8SlTpAyjC73Mxa7-AXbyMlm1Ca1IQcJRlI= . Generalforsamlingen afholdes på engelsk. Uanset vedtægternes punkt 9.8 vil Selskabet som en service til aktionærerne tilbyde simultantolkning til eller fra dansk til de aktionærer, som måtte ønske dette under generalforsamlingen. PERSONDATA I forbindelse med generalforsamlingen indsamler, behandler og opbevarer Selskabet visse personoplysninger. I den forbindelse henvises til dokumentet om behandling af personoplysninger i forbindelse med afholdelse af generalforsamlinger i Pandora A/S, som er tilgængelig på Selskabets hjemmeside www.pandoragroup.com https://www.globenewswire.com/Tracker?data=yjnt-DDV8ahTDcE-z2tQi6NMhfm5NKprrTSSr6vUiokOYv78NNDnGuYWTUFy-OhWZunMP5CpMvrn8uwFNE3z9EgVTLnZlD7sIkxuPJpHJV8= . PRAKTISKE OPLYSNINGER Adgang og registrering til generalforsamlingen åbner onsdag 13. marts 2019 kl. 9.00, hvor der også vil blive serveret kaffe og te. København, 19. februar 2019 Pandora A/S Bestyrelsen BILAG 1 Beskrivelse af de af bestyrelsen foreslåede kandidater GENVALG: Peder Tuborgh er født i 1963 og er dansk statsborger. Peder Tuborgh har været formand og medlem af bestyrelsen siden oktober 2014 og er desuden formand for Vederlagsudvalget og medlem af Nomineringsudvalget. Peder Tuborgh anses for at være uafhængigt bestyrelsesmedlem. Peder Tuborghs særlige kompetencer, som er vigtige for udførelsen af hans bestyrelseshverv i Pandora A/S, er hans erfaring inden for generel ledelse, digital og e-handel, global og cross-platform branding samt med globale forsyningskæder. Peder Tuborgh er cand.merc. fra Odense Universitet. Han er p.t. administrerende direktør i Arla Foods amba. Peder Tuborgh er desuden næstformand for Aarhus Universitet og medlem af bestyrelsen i Global Dairy Platform. Christian Frigast er født i 1951 og er dansk statsborger. Christian Frigast har været medlem af bestyrelsen siden august 2010 og er desuden næstformand for bestyrelsen, formand for Nomineringsudvalget og medlem af Vederlagsudvalget og Revisionsudvalget. Christian Frigast anses for at være uafhængigt bestyrelsesmedlem. Christian Frigasts særlige kompetencer, som er vigtige for udførelsen af hans bestyrelseshverv i Pandora A/S, er hans erfaring inden for generel ledelse og hans aktive deltagelse i en række detailvirksomheder og andre selskaber, som har givet ham stor erfaring med og indsigt i kapitalmarkeder samt forbruger- og detailsalg. Christian Frigast har en kandidatgrad i økonomi fra Københavns Universitet. Indtil oktober 2016 har han været Managing Partner i Axcel siden selskabets grundlæggelse i 1994 og fortsætter som Executive Chairman hos Axcel Management A/S. Christian Frigast er formand for bestyrelsen hos Danmarks Skibskredit Holding A/S og EKF Danmarks Eksportkredit. Han er næstformand for bestyrelsen i PostNord, DVCA (Danish Venture Capital and Private Equity Association) og Axcel Advisory Board. Christian Frigast er også medlem af bestyrelsen i Frigast A/S, Danmarks Skibskredit og Nissens. Derudover er Christian Frigast også bestyrelsesformand og medstifter af Axcels egen tænketank, Axcelfuture, som arbejder på at fremme investeringsklimaet i Danmark, og han er adjungeret professor ved Copenhagen Business School. Andrea Dawn Alvey er født i 1967 og er amerikansk statsborger. Andrea Dawn Alvey har været medlem af bestyrelsen siden august 2010 og er desuden medlem af Revisionsudvalget og Vederlagsudvalget. Andrea Dawn Alvey anses for at være uafhængigt bestyrelsesmedlem. Andrea Dawn Alveys særlige kompetencer, som er vigtige for udførelsen af hendes bestyrelseshverv i Pandora A/S, er hendes indsigt i og erfaring inden for globale forsyningskæder, digital og e-handel, IT-drift og finansiel indsigt. Andrea Dawn Alvey har en bachelorgrad i Business Economics/Statistics fra Southern Connecticut State University. Andrea Dawn Alvey er President i Kitabco Investments, Inc. og Regional Developer for Max One Nutrition. Ronica Wang er født i 1962 og er statsborger i Hongkong. Ronica Wang har været medlem af bestyrelsen siden marts 2012 og er desuden medlem af Nomineringsudvalget. Ronica Wang anses for at være uafhængigt bestyrelsesmedlem. Ronica Wangs særlige kompetencer, som er vigtige for udførelsen af hendes bestyrelseshverv i Pandora A/S, er hendes internationale erfaring inden for mode- og smykkeindustrien, digital og e-handel, strategi og markedsføring inden for detailhandel samt global og cross-platform branding. Ronica Wang har en MBA fra Wharton Business School, University of Pennsylvania og en bachelorgrad i Applied Science and Engineering (Industrial Engineering) fra University of Toronto. Hun har desuden studeret multinational ledelse på London Business School. Ronica Wang er p.t. formand og administrerende direktør i The InnoGrowth Group, Ltd., som hun var med til at stifte i 2007. Hun er medlem af bestyrelsen i GN Store Nord A/S*. Per Bank er født i 1967 og er dansk statsborger. Per Bank har været medlem af bestyrelsen siden marts 2014 og er desuden medlem af Nomineringsudvalget. Per Bank anses for at være uafhængigt bestyrelsesmedlem. Per Banks særlige kompetencer, som er vigtige for udførelsen af hans bestyrelseshverv i Pandora A/S, er hans erfaring inden for generel ledelse, digital og e-handel, forbruger- og detailsalg samt produktion. Per Bank blev uddannet produktionsingeniør fra Syddansk Universitet. Per Bank er p.t. administrerende direktør i Salling Group A/S. Per Bank er desuden p.t. formand for bestyrelsen i F. Salling A/S og Købmand Ferdinand Sallings Mindefond samt medlem af bestyrelsen i Nationalbanken. Birgitta Stymne Göransson er født i 1957 og er svensk statsborger. Birgitta Stymne Göransson har været medlem af bestyrelsen siden marts 2016 og er desuden formand for Revisionsudvalget. Birgitta Stymne Göransson anses for at være uafhængigt bestyrelsesmedlem. Birgitta Stymne Göranssons særlige kompetencer, som er vigtige for udførelsen af hendes bestyrelseshverv i Pandora A/S, er hendes erfaring inden for generel ledelse, forbruger- og detailsalg samt finansiel indsigt og indsigt i kapitalmarkeder. Birgitta Stymne Göransson har en MBA fra Harvard Business School og en kandidatgrad i kemiteknik fra Kungliga Tekniska Högskolan i Stockholm. Birgitta Stymne Göransson arbejder p.t. som Senior Industrial Advisor. Hun er formand for bestyrelsen i BCB Medical Oy og MAG Interactive* og medlem af bestyrelsen i Elekta AB*, Midsona AB* og Sportamore AB*. NYVALG: Isabelle Parize er født 1957 og er fransk statsborger. Såfremt hun opnår valg, anses hun for at være uafhængigt bestyrelsesmedlem. Isabelle Parizes særlige kompetencer, som er vigtige for udførelsen af hendes bestyrelseshverv i Pandora A/S, er hendes operationelle erfaring inden for international detailhandel og branding både digitalt og inden for omni-channel. Herudover bidrager hun med betydelig erfaring fra sine bestyrelsesposter i henholdsvis børsnoterede og privatejede internationale selskaber. Isabelle Parize er uddannet fra Ecole Superieure de Commerce de Paris. P.t. arbejder hun som CEO i DELSEY Paris. Hun er desuden medlem af bestyrelsen i Robertet S.A.* og Air France-KLM S.A*. Sir John Peace er født i 1949 og er britisk statsborger. Såfremt han opnår valg, anses han for at være uafhængigt bestyrelsesmedlem. Sir John Peaces særlige kompetencer, som er vigtige for udførelsen af hans bestyrelseshverv i Pandora A/S, er hans mere end 35 års erfaring indenfor international detailhandel på ledelsesniveau og hans bestyrelses- og kapitalmarkedsmæssige erfaring fra Burberry Plc. og Standard Chartered Plc. Han er udnævnt som æresdoktor fra University of Nottingham og er desuden formand for bestyrelsen i Octo Telematics Ltd. * Børsnoteret selskab. OM PANDORA Pandora designer, fremstiller og markedsfører håndforarbejdede og moderne smykker af høj kvalitet til tilgængelige priser. Pandoras smykker sælges i mere end 100 lande fordelt på seks kontinenter via mere end 7.700 forhandlere, herunder mere end 2.700 konceptbutikker. Pandora blev stiftet i 1982 og har hovedkontor i København. Pandora beskæftiger på verdensplan over 32 .000 medarbejdere, hvoraf flere end 14.000 arbejder i Thailand, hvor virksomheden fremstiller sine smykker. Pandora er noteret på Nasdaq Copenhagen. I 2018 udgjorde Pandoras samlede omsætning DKK 22,8 mia. (ca. EUR 3,1 mia.). KONTAKT For yderligere information kontakt venligst: INVESTOR RELATIONS Michael Bjergby Vice President +45 3137 4171 miby@pandora.net CORPORATE COMMUNICATIONS Johan Melchior Director External Relations +45 4060 1415 jome@pandora.net Brian Granberg Senior Investor Relations Officer +45 7219 5344 brgr@Pandora.net Christian Møller Investor Relations Officer +45 7219 5361 chmo@pandora.net Vedhæftet fil * PANDORA_Company Announcement_No_500_DK https://ml-eu.globenewswire.com/Resource/Download/dca58207-3232-4d35-867d-ad3321725e44 © GlobeNewswire
FooterBanner

Finansiella instrument kan både öka och minska i värde. Det finns en risk att du inte får tillbaka de pengar du investerar. Innan du investerar i en fond bör du läsa informationsbroschyren som finns hos fondbolaget och faktabladet som du hittar i orderläggningsfönstret samt på fondens produktsida på nordnet.se.