Nyheter m m

Cision

Boozt AB15 min. fördröjning

Förändring-0.77% Senast51,50 SEK
Köp Sälj Läs mer
		

Boozt: Kallelse till extra bolagsstämma i Boozt AB

08:00 Aktieägarna i Boozt AB, org. nr 556793-5183, kallas härmed till extra bolagsstämma på Setterwalls Advokatbyrå AB:s kontor, Stortorget 23 i Malmö, måndagen den 24 juni 2019 kl. 10.00. Rätt att delta och anmälan Aktieägare som önskar delta i stämman ska: vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken måndagen den 17 juni 2019; och anmäla sig till bolaget senast måndagen den 17 juni 2019, per post under adress Boozt AB, Att. Martin Bo, Hyllie Boulevard 35, 215 37 Malmö, per e-post AGM@boozt.com eller per telefon +46(0)723250058. I anmälan ska uppges fullständigt namn, person- eller organisationsnummer, aktieinnehav, adress, telefonnummerdagtid samt ska, i förekommande fall, uppgift om antal biträden (högst två) lämnas. Förvaltarregistrerade aktier Aktieägare som har sina aktier förvaltarregistrerade genom bank eller annan förvaltare måste, för att äga rätt att delta vid stämman, tillfälligt inregistrera aktierna i eget namn hos Euroclear Sweden AB. Sådan omregistrering måste vara genomförd senast måndagen den 17 juni 2019, vilket innebär att aktieägare som önskar sådan omregistrering måste underrätta förvaltaren om detta i god tid före nämnda datum. Ombud m.m. Om aktieägare ska företrädas av ombud måste ombudet ha med skriftlig, daterad och av aktieägaren undertecknad fullmakt till stämman. Fullmakten får inte vara äldre än ett år, såvida inte längre giltighetstid (dock längst fem år) har angivits i fullmakten. Om fullmakten utfärdats av juridisk person ska ombudet också ha med aktuellt registreringsbevis eller motsvarande behörighetshandling för den juridiska personen. För att underlätta inpasseringen bör kopia av fullmakt och andra behörighetshandlingar bifogas anmälan till stämman. Fullmaktsformulär hålls tillgängligt på bolagets hemsida (www.booztfashion.com) och skickas med post till aktieägare som kontaktar bolaget och uppger sin adress. Förslag till dagordning 0. Stämmans öppnande. 1. Val av ordförande vid bolagsstämman. 2. Upprättande och godkännande av röstlängd. 3. Godkännande av dagordningen. 4. Val av en eller två justeringspersoner att justera protokollet. 5. Prövning av om bolagsstämman blivit behörigen sammankallad. 6. Beslut om införande av ett långsiktigt incitamentsprogram innefattande (A) inrättande av ett prestationsbaserat aktieprogram; (B) ändring av bolagsordningen; (C) bemyndigande för riktad emission av C-aktier; (D) bemyndigande för återköp av C-aktier; samt (E) beslut om överlåtelse av egna stamaktier. 7. Stämmans avslutande. Förslag till beslut Punkt 6: Beslut om införande av ett långsiktigt incitamentsprogram innefattande (A) inrättande av ett prestationsbaserat aktieprogram; (B) ändring av bolagsordningen; (C) bemyndigande för riktad emission av C-aktier; (D) bemyndigande för återköp av C-aktier; samt (E) beslut om överlåtelse av egna stamaktier Styrelsen föreslår att den extra bolagsstämman beslutar att införa ett långsiktigt incitamentsprogram i form av ett prestationsbaserat aktieprogram (LTI 2019) för bolagets verkställande direktör, ledande befattningshavare och nyckelpersoner i enlighet med A nedan. Beslutet ska vara villkorat dels av att extra bolagsstämman också fattar beslut om ändring av bolagsordningen enligt B nedan varigenom möjligheten att utge C-aktier införs, dels av att extra bolagsstämman fattar beslut om säkringsåtgärder enligt C - E nedan. Det långsiktiga incitamentsprogrammet är planerat att vara årligen återkommande, varför styrelsen, efter att ha utvärderat programmet, avser att återkomma med förslag till motsvarande eller justerat program inför kommande årsstämmor. A. Inrättande av ett prestationsbaserat aktieprogram Bakgrund Inför årsstämman som hölls i bolaget den 10 maj 2019 hade styrelsen utarbetat ett förslag till ett långsiktigt incitamentsprogram. Före årsstämman hade emellertid vissa internationella institutionella aktieägare informerat bolaget om att de hade för avsikt att rösta emot förslaget, vilket skulle leda till att det erforderliga majoritetskravet inte skulle uppnås vid årsstämman. Mot bakgrund av detta drog styrelsen tillbaka sitt förslag vid årsstämman. Styrelsen har nu beaktat synpunkterna från de internationella institutionella aktieägarna och upprättat föreliggande reviderat förslag till LTI 2019. Det övergripande syftet med LTI 2019 är att sammanlänka bolagets ledande befattningshavares och nyckelpersoners intressen med aktieägarnas intressen och därmed säkerställa maximalt långsiktigt värdeskapande. LTI 2019 avses även skapa ett långsiktigt fokus på resultatutveckling och tillväxt bland deltagarna. LTI 2019 bedöms vidare underlätta för bolaget att rekrytera och behålla ledande befattningshavare och nyckelpersoner. Villkor för LTI 2019 1. LTI 2019 föreslås omfatta totalt cirka 30 deltagare bestående av ledande befattningshavare och nyckelpersoner, fördelat på tre kategorier. Under förutsättning att de nedan angivna prestationsmålen uppnås eller överträffas, ska deltagare i LTI 2019 ha rätt att erhålla stamaktier i bolaget vederlagsfritt (Prestationsaktier). 2. Det totala antalet Prestationsaktier ska inte överstiga 406 994. 3. Maximalt antal Prestationsaktier som ska kunna tilldelas till deltagarna i respektive kategori ska inte överstiga det antal som framgår av tabellen nedan: Befattning Maximalt antal Prestationsaktier per deltagare Verkställande direktör 51 366 Övriga ledande Totalt kan 160 044 Prestationsaktier tilldelas till befattningshavare (7 denna kategori men ingen deltagare ska kunna tilldelas personer) mer än 32 310 Prestationsaktier. Nyckelpersoner (cirka Totalt kan 195 584 Prestationsaktier tilldelas till 23 personer) denna kategori men ingen deltagare ska kunna tilldelas mer än 21 492 Prestationsaktier. 4. Rätt att erhålla tilldelning av Prestationsaktier förutsätter att deltagaren, med förbehåll för vissa sedvanliga så kallade good leaver-undantag, har fortsatt att vara anställd av bolaget fram till den 24 juni 2022 (d.v.s. tre år efter dagen för den extra bolagsstämman). 5. De prestationsmål (Prestationsmålen) som måste uppnås eller överträffas avser (i) utvecklingen för bolagets aktiekurs (Aktiekursmålet); (ii) bolagets kundlojalitetsvärde (Net Promoter Score) (NPS-målet); (iii) bolagets organiska omsättningstillväxt (Omsättningstillväxtmålet); och (iv) bolagets resultat per aktie efter utspädning (justerat för aktierelaterade ersättningar) (EPS-målet). Antalet Prestationsaktier som kan tilldelas varje deltagare i förhållande till varje Prestationsmål ska viktas enligt följande: Prestationsmål Verkställande direktör och Nyckelpersoner övriga ledande befattningshavare Aktiekursmålet 40 % N/A NPS-målet 20 % 20 % Omsättningstillväxtmålet 20 % 40 % EPS-målet 20 % 40 % Aktiekursmålet relaterar till utvecklingen för bolagets aktiekurs under perioden från dagen för den extra bolagsstämman den 24 juni 2019 till och med den 31 december 2021. Aktiekursens utveckling kommer att mätas som den volymvägda genomsnittskursen 30 handelsdagar omedelbart efter den extra bolagsstämman den 24 juni 2019 och 30 handelsdagar omedelbart före den 31 december 2021. En ökning av aktiekursen med mindre än 24,7 procent (miniminivån) berättigar inte till någon intjäning av några av de Prestationsaktier som härrör sig till Aktiekursmålet, en ökning av aktiekursen med 24,7 procent berättigar till intjäning av 25 procent av de Prestationsaktier som härrör sig till Aktiekursmålet, en ökning av aktiekursen med 26,0 procent (målnivån) berättigar till intjäning av 50 procent av de Prestationsaktier som härrör sig till Aktiekursmålet, och en ökning av aktiekursen med 27,3 procent eller mer (maximinivån) berättigar till intjäning av samtliga av de Prestationsaktier som härrör sig till Aktiekursmålet. I händelse av en ökning av aktiekursen mellan miniminivån och målnivån respektive mellan målnivån och maximinivån kommer intjäning av de Prestationsaktier som härrör sig till Aktiekursmålet att ske linjärt mellan 25 procent och 50 procent respektive mellan 50 procent och 100 procent av de Prestationsaktier som härrör sig till Aktiekursmålet. NPS-målet är hänförligt till bolagets Net Promoter Score under det fjärde kvartalet för räkenskapsåret 2021 (NPS). En NPS under 61,0 (miniminivån) berättigar inte till någon intjäning av några av de Prestationsaktier som härrör sig till NPS-målet, en NPS om 61,0 berättigar till intjäning av 25 procent av de Prestationsaktier som härrör sig till NPS-målet, en NPS om 65,0 (målnivån) berättigar till intjäning av 50 procent av de Prestationsaktier som härrör sig till NPS-målet, och en NPS om 68,0 eller mer (maximinivån) berättigar till intjäning av samtliga av de Prestationsaktier som härrör sig till NPS-målet. I händelse av en NPS mellan miniminivån och målnivån respektive mellan målnivån och maximinivån kommer intjäning av de Prestationsaktier som härrör sig till NPS-målet att ske linjärt mellan 25 procent och 50 procent respektive mellan 50 procent och 100 procent av de Prestationsaktier som härrör sig till NPS-målet. Omsättningstillväxtmålet är hänförligt till bolagets organiska omsättningstillväxt under räkenskapsåren 2018 - 2021 och EPS-målet är hänförligt till bolagets resultat per aktie efter utspädning (justerat för aktierelaterade ersättningar) för räkenskapsåret 2021. Omsättningstillväxtmålet och EPS-målet ska fastställas av styrelsen före det att LTI 2019 erbjuds till deltagarna. För respektive Prestationsmål ska fastställas en miniminivå, en målnivå och en maximinivå. Om miniminivån inte uppnås intjänas inga Prestationsaktier relaterat till det relevanta Prestationsmålet, om miniminivån uppnås intjänas 25 procent av de Prestationsaktier som härrör sig till det relevanta Prestationsmålet, om målnivån uppnås intjänas 50 procent av de Prestationsaktier som härrör sig till det relevanta Prestationsmålet, och om maximinivån uppnås intjänas samtliga Prestationsaktier som härrör sig till det relevanta Prestationsmålet. Vid utfall mellan miniminivån och målnivån respektive mellan målnivån och maximinivån kommer intjäning av de Prestationsaktier som härrör sig till det relevanta Prestationsmålet att ske linjärt mellan 25 procent och 50 procent respektive mellan 50 procent och 100 procent av de Prestationsaktier som härrör sig till det relevanta Prestationsmålet. Styrelsen avser att presentera de beslutade målen avseende Omsättningstillväxtmålet och EPS-målet samt uppfyllelsen av dessa senast i samband med att LTI 2019 avslutas. Det slutliga antalet Prestationsaktier som intjänas av respektive deltagare ska avrundas nedåt till närmaste heltal. 6. Utöver uppnåendet av Prestationsmålen ska tilldelning av Prestationsaktier vara villkorat av att det vägda genomsnittliga kvartalsvisa ratiot (beräknat utifrån ettvar av de fyra kvartalen under räkenskapsåret 2021) för Rörelsekapital - procent av nettoomsättning rullande 12 månader som rapporterats i bolagets bokslutskommuniké för räkenskapsåret 2021 (Rörelsekapitalratiot), inte överskrider vissa nivåer som ska fastställas av styrelsen innan LTI 2019 erbjuds till deltagarna. Styrelsen ska fastställa en tröskelnivå och en maximinivå för Rörelsekapitalratiot. Om tröskelnivån överskrids men maximinivån inte uppnås ska styrelsen ha rätt att minska antalet Prestationsaktier som ska tilldelas till det lägre antal aktier som styrelsen bedömer lämpligt, och om maximinivån överskrids ska inga Prestationsaktier tilldelas i LTI 2019. 7. Innan antalet Prestationsaktier som ska tilldelas slutligen bestäms ska styrelsen även genomföra en allmän utvärdering om huruvida tilldelning enligt principerna ovan är rimlig med beaktande av bolagets resultat samt finansiella ställning samt förhållandena på aktiemarknaden och i övrigt. Om styrelsen bedömer att så inte är fallet ska styrelsen kunna besluta att reducera det antal Prestationsaktier som ska tilldelas till det lägre antal aktier som styrelsen bedömer skäligt. 8. Antalet Prestationsaktier kan komma att bli föremål för omräkning till följd av fondemission, uppdelning och sammanläggning av aktier, företrädesemissioner och liknande händelser. 9. Tilldelning och överlåtelse av Prestationsaktier till deltagarna ska ske inom 30 dagar efter den 24 juni 2022. I den utsträckning tillämpliga insiderregler skulle förhindra överlåtelse av Prestationsaktier till en deltagare inom denna period ska överlåtelse av Prestationsaktier istället göras så snart sådana begränsningar har upphört att gälla. 10. Deltagande i LTI 2019 är villkorat av att sådant deltagande lagligen kan ske, samt av att sådant deltagande enligt bolagets bedömning kan ske med rimliga administrativa kostnader för bolaget. 11. Styrelsen ska ansvara för den närmare utformningen och hanteringen av LTI 2019 inom ramen för de ovan angivna huvudsakliga villkoren samt även ha rätt att göra de smärre justeringar av dessa villkor som kan komma att påkallas till följd av legala eller administrativa förhållanden. Styrelsen ska därutöver ha rätt att göra justeringar av och avvikelser från villkoren på grund av lokala regler och förekommande marknadspraxis. Vidare, i händelse av ett offentligt uppköpserbjudande, försäljning av bolagets verksamhet, likvidation, fusion eller liknande transaktion som påverkar bolaget, ska styrelsen vara berättigad att besluta att Prestationsaktierna ska vara (helt eller delvis) intjänade och tilldelas i samband med en sådan transaktions slutförande. Styrelsen ska därvid fatta detta beslut baserat på graden av uppfyllelse av Prestationsmålen och andra faktorer som styrelsen anser relevanta. Slutligen ska styrelsen även vara behörig att anpassa villkoren för intjäning och tilldelning, om sådan intjäning och tilldelning baserats på information som senare visar sig vara inkorrekt. B. Ändring av bolagsordningen Styrelsen föreslår att den extra bolagsstämman, i syfte att möjliggöra emission av C-aktier inom ramen för LTI 2019, beslutar att införa en ny § 5 i bolagets bolagsordning i enlighet med nedanstående lydelse. Efter införandet av den nya bestämmelsen i bolagsordningen ska hittillsvarande aktier vara stamaktier. 5 § Aktieslag Aktier kan utges i två aktieslag, stamaktier och C-aktier. Stamaktier har en röst och C-aktier en tiondels röst. Aktier av varje aktieslag kan ges ut till ett antal motsvarande hela aktiekapitalet. C-aktier berättigar inte till vinstutdelning. Vid bolagets upplösning berättigar C-aktier till lika del i bolagets tillgångar som övriga aktier, dock inte med högre belopp än vad som motsvarar aktiens kvotvärde. Beslutar bolaget att emittera nya stamaktier och C-aktier, mot annan betalning än apportegendom, ska ägare av stamaktier och C-aktier äga företrädesrätt att teckna nya aktier av samma aktieslag i förhållande till antal aktier innehavaren förut äger (primär företrädesrätt). Aktier som inte tecknas med primär företrädesrätt ska erbjudas samtliga aktieägare till teckning (subsidiär företrädesrätt). Om inte sålunda erbjudna aktier räcker för den teckning som sker med subsidiär företrädesrätt, ska aktierna fördelas mellan tecknarna i förhållande till det antal aktier de förut äger och i den mån detta inte kan ske, genom lottning. Beslutar bolaget att emittera endast stamaktier eller endast C-aktier, mot annan betalning än apportegendom, ska samtliga aktieägare, oavsett om deras aktier är stamaktier eller C-aktier, äga företrädesrätt att teckna nya aktier i förhållande till det antal aktier de förut äger. Vad som ovan föreskrivs om aktieägares företrädesrätt ska äga motsvarande tillämpning vid emission av teckningsoptioner och konvertibler och ska inte innebära någon inskränkning i möjligheten att fatta beslut om emission med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt. Vid ökning av aktiekapitalet genom fondemission ska nya aktier emitteras av varje aktieslag i förhållande till det antal aktier av samma slag som finns sedan tidigare. Därvid ska gamla aktier av visst aktieslag medföra rätt till nya aktier av samma aktieslag. Vad som nu sagts ska inte innebära någon inskränkning i möjligheten att genom fondemission, efter erforderlig ändring av bolagsordningen, ge ut aktier av nytt slag. Minskning av aktiekapitalet, dock inte till mindre än det minst tillåtna aktiekapitalet, kan på begäran av ägare av C-aktie och efter beslut av bolagets styrelse eller bolagsstämma, ske genom inlösen av C-aktier. Begäran från aktieägare ska framställas skriftligen. När minskningsbeslut fattas, ska ett belopp motsvarande minskningsbeloppet avsättas till reservfonden om härför erforderliga medel finns tillgängliga. Inlösenbeloppet per C-aktie ska vara aktiens kvotvärde. Ägare av aktie som anmälts för inlösen ska vara skyldig att omedelbart efter erhållande av underrättelse om inlösenbeslut erhålla lösen för aktien eller, där Bolagsverket eller rättens tillstånd till minskningen erfordras, efter erhållande av underrättelse att lagakraftvunna beslut registrerats. C-aktier som innehas av bolaget ska på beslut av styrelsen kunna omvandlas till stamaktier. Styrelsen ska därefter genast anmäla omvandling för registrering hos Bolagsverket. Omvandlingen är verkställd när registrering skett och omvandlingen antecknats i avstämningsregistret. Som en följd av införandet av den nya paragrafen numreras de existerande paragraferna 5 - 12 i bolagsordningen om. C. Bemyndigande för riktad emission av C-aktier Styrelsen föreslår att den extra bolagsstämman beslutar att bemyndiga styrelsen att under tiden fram till nästa årsstämma, vid ett eller flera tillfällen, besluta om emission av högst 406 994 C-aktier. De nya aktierna ska med avvikelsen från aktieägarnas företrädesrätt endast kunna tecknas av en bank eller ett värdepappersbolag till en teckningskurs motsvarande kvotvärdet. Syftet med bemyndigandet samt skälet till avvikelsen från aktieägarnas företrädesrätt vid genomförande av emission är att säkerställa leverans av Prestationsaktier i LTI 2019 vilket ska ske genom att bolaget återköper de emitterade C-Aktierna enligt bemyndigandet enligt punkten D nedan och därefter, sedan C-aktierna omvandlats till stamaktier, överlåter stamaktier till deltagarna i LTI 2019 i enlighet med punkten E nedan. D. Bemyndigande för återköp av C-aktier Styrelsen föreslår att den extra bolagsstämman beslutar att bemyndiga styrelsen att under tiden fram till nästa årsstämma, vid ett eller flera tillfällen, besluta om återköp av egna C-aktier. Återköp får endast ske genom ett förvärvserbjudande som riktas till samtliga ägare av C-aktier och ska omfatta samtliga utestående C-aktier. Återköp ska även kunna ske av så kallade interimsaktier, av Euroclear Sweden AB betecknad Betald Tecknad Aktie (BTA), avseende C-aktie. Förvärv ska ske till ett pris motsvarande aktiens kvotvärde. Syftet med det föreslagna återköpsbemyndigandet är att säkerställa leverans av Prestationsaktier i LTI 2019. E. Beslut om överlåtelse av egna stamaktier I syfte att kunna fullgöra bolagets förpliktelser gentemot deltagare i LTI 2019 föreslår styrelsen att den extra bolagsstämman beslutar att bolaget ska överlåta egna stamaktier enligt följande: 1. Bolaget ska äga rätt att överlåta det antal stamaktier som bolaget maximalt är skyldigt att utge som Prestationsaktier till deltagare i LTI 2019, högst 406 994 aktier. 2. Antalet aktier som överlåts enligt LTI 2019 kan komma att bli föremål för omräkning till följd av fondemission, uppdelning av aktier, företrädesemission eller liknande händelser som påverkar antalet aktier i bolaget. 3. Rätten att förvärva stamaktier ska, med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, tillkomma deltagare i LTI 2019 som har rätt att erhålla Prestationsaktier i enlighet med villkoren för programmet. 4. Överlåtelse av aktier till deltagare i LTI 2019 ska ske vederlagsfritt och verkställas vid den tidpunkt som följer av villkoren för LTI 2019. Anslutande handlingar Styrelsens yttrande enligt 19 kap. 22 § aktiebolagslagen och anslutande handlingar enligt 19 kap. 24 § och 19 kap. 35 § jmf. 13 kap. 6 § aktiebolagslagen framgår av separata handlingar som tillhandahålls tillsammans med detta förslag. Kostnader, påverkan på nyckeltal, befintliga incitamentsprogram och utspädning LTI 2019 kommer att redovisas i enlighet med IFRS 2 som innebär att rätten att erhålla Prestationsaktier ska kostnadsföras som en personalkostnad över intjänandeperioden. Styrelsen har låtit genomföra en preliminär kostnadsberäkning för LTI 2019 baserat på en aktiekurs om 61 kronor vid införandet av programmet. Baserat på en Monte Carlo-simulering uppskattar bolaget IFRS 2-kostnaderna för de Prestationsaktier som är relaterade till Aktiekursmålet till 26,7 kronor per Prestationsaktie. IFRS 2-kostnaderna för de Prestationsaktier som är relaterade till de övriga Prestationsmålen uppskattas uppgå till 61 kronor per Prestationsaktie. Om bolaget utgår från en personalomsättning om 0 procent till dess att aktierna tilldelas ungefär tre år senare, och exkluderar framtida utdelningar i förhållande till bolagets aktie, uppskattas de totala kostnaderna för LTI 2019 (inklusive sociala avgifter) uppgå till cirka 29,7 miljoner kronor, under förutsättning att samtliga Prestationsmål uppnås fullt ut. Per dagen för kallelsen uppgår antal aktier i bolaget till 57 082 433. Maximalt antal Prestationsaktier uppgår till 406 994 stycken, vilket motsvarar en utspädning om cirka 0,71 procent av bolagets aktiekapital och röster efter full utspädning beräknat på antalet aktier som tillkommer vid maximalt utgivande av Prestationsaktier i anslutning till LTI 2019. Baserat på beräkningen av kostnader och utspädning enligt ovan hade nyckeltalet resultat per aktie för helåret 2018, med en antagen bolagsskatt om 21,4 procent, förändrats från 0,75 kronor till 0,67 kronor om bolaget hade kostnadsfört 7/36 av programmet under 2018. Skälen till avvikelsen från aktieägarnas företrädesrätt vid överlåtelser av egna stamaktier är att möjliggöra leverans av Prestationsaktier till deltagare i LTI 2019. Det finns för närvarande två incitamentsprogram i form av ett personaloptionsprogram (Optionsprogram 2015) och ett teckningsoptionsprogram (Teckningsoptionsprogram 2018/2021) utestående i bolaget. Om samtliga teckningsoptioner som utgivits i anslutning till de existerande incitamentsprogrammen utnyttjas för teckning av aktier kommer totalt 3 603 347 nya aktier att utges. Om samtliga befintliga incitamentsprogram som finns utestående och det föreslagna LTI 2019 utnyttjas fullt ut kommer totalt 4 010 341 nya aktier att utges, vilket motsvarar en total utspädning om cirka 6,56 procent av bolagets aktiekapital och röster efter full utspädning beräknat på antalet aktier som tillkommer vid fullt utnyttjande av samtliga utestående incitamentsprogram och det föreslagna LTI 2019. Ovanstående beräkningar avseende utspädning och påverkan på nyckeltal gäller med förbehåll för omräkningar av teckningsoptionerna enligt de sedvanliga omräkningsvillkor som finns i de fullständiga villkoren för programmen. Förslagets beredning Förslaget till LTI 2019 har beretts av ersättningsutskottet i samråd med externa rådgivare. Det slutliga förslaget har beslutats av styrelsen. Särskild beslutsmajoritet För giltigt beslut enligt punkt 6 krävs att förslaget biträds av aktieägare med minst nio tiondelar av såväl de avgivna rösterna som de aktier som är företrädda vid stämman. Information på stämman På stämman ska styrelsen och verkställande direktören, om någon aktieägare begär det och styrelsen anser att det kan ske utan väsentlig skada för bolaget, lämna upplysningar om förhållanden som kan inverka på bedömningen av ärenden på dagordningen. Tillhandahållande av handlingar Styrelsens fullständiga förslag till beslut enligt punkt 6 jämte anslutande handlingar enligt aktiebolagslagen kommer att hållas tillgängliga på bolagets kontor på Hyllie Boulevard 35, 215 37 Malmö och på bolagets webbplats (www.booztfashion.com) senast från och med tre veckor före stämman. Kopia av handlingarna skickas till de aktieägare som begär det och uppger sin postadress, samt kommer att finnas tillgängliga på stämman. Uppgift om antal aktier och röster i bolaget Det totala antalet aktier och röster i bolaget uppgår till 57 082 433 stycken. Bolaget innehar inga egna aktier. Behandling av personuppgifter För information om hur dina personuppgifter behandlas, se https://www.euroclear.com/dam/ESw/Legal/Integritetspolicy-bolagsstammor-svenska.pdf. ____________________ Malmö i maj 2019 Boozt AB (publ) Styrelsen För mer information, vänligen kontakta: Boozt AB (publ) Hermann Haraldsson / Group CEO / Phone: +45 20 94 03 95 / Email: heha@boozt.com Allan Junge-Jensen / Group CFO / Phone: +45 41 19 70 60 / Email: ajj@boozt.com Anders Enevoldsen / Head of IR & Corporate Communications / Phone: +45 53 50 14 53 / Email: anen@boozt.com Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 23 maj 2019 kl. 8.00 CET. Boozt är ett ledande, snabbväxande och lönsamt nordiskt teknikföretag som säljer mode online. 2018 omsatte koncernen 2 784 MSEK. Boozt erbjuder sina kunder ett omsorgsfullt urval av varumärken, anpassat för alla kundbehov och livsstilar via sin online-plattform Boozt.com. Bolaget fokuserar på att använda den senaste, egenutvecklade teknologin för att ge den bästa möjliga kundupplevelsen. Vid sidan av Boozt.com driver bolaget även Booztlet.com samt Booztlet och Beauty by Boozt i Danmark. För mer information vänligen besök www.booztfashion.com. ----------------------------------------------------------- https://news.cision.com/se/boozt/r/kallelse-till-extra-bolagsstamma-i-boozt-ab,c2822907 https://mb.cision.com/Main/15799/2822907/1050140.pdf © Cision

Finansiella instrument kan både öka och minska i värde. Det finns en risk att du inte får tillbaka de pengar du investerar. Innan du investerar i en fond bör du läsa informationsbroschyren som finns hos fondbolaget och faktabladet som du hittar i orderläggningsfönstret samt på fondens produktsida på nordnet.se.