Nyheter m m

Cision

NeuroVive Pharmaceutical AB15 min. fördröjning

Förändring1.68% Senast1,21 SEK
Köp Sälj Läs mer
		

NeuroVive Pharmaceutical: NeuroVive Pharmaceutical AB Delårsrapportjanuari - mars 2019

08:30 Första försökspersonerna rekryterade till KL1333-studien Väsentliga händelser januari - mars NeuroVive rekryterar den första försökspersonen till sin kliniska fas Ia/b-studie med KL1333. NeuroVive tillförs cirka 99 MSEK i emissionslikvid från företrädesemission. NeuroVive erhåller 28,2 miljoner SEK i en riktad nyemission. NeuroVive inleder kommersiellt partnerskap med Oroboros Instruments om forskningssubstanser inom mitokondriell medicin. Väsentliga händelser efter periodens utgång Högsta domstolen meddelade dom rörande en skiljedom mellan NeuroVive och CicloMulsion AG. NeuroVive överklagade till Högsta domstolen i vissa delar. Högsta domstolen har avslagit överklagandet. Den amerikanska läkemedelsmyndigheten, FDA, har godkänt NeuroVives IND-ansökan (Investigational New Drug) vilket möjliggör kliniska studier i USA av bolagets läkemedelskandidat NeuroSTAT. Finansiell information januari-mars 2019 Nettoomsättning: 0 (0) KSEK Övriga rörelseintäkter: 0 (174) KSEK Resultat före skatt: -13 822 (-13 053) KSEK Resultat per aktie:* -0,12 (-0,25) SEK Resultat per aktie efter utspädning:** -0,12 (-0,25) SEK * Periodens resultat dividerat med genomsnittligt antal aktier före utspädning vid periodens utgång. ** Periodens resultat dividerat med genomsnittligt antal aktier efter utspädning vid periodens utgång. Den fullständiga rapporten finns bifogad nedan samt finns tillgänglig på vår hemida www.neurovive.com. Informationen lämnades, genom nedanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 21 maj 2019 kl. 08:30. För mer information, kontakta: Catharina Johansson, CFO, IR & Communications +46 (0)46-275 62 21, ir@neurovive.com NeuroVive Pharmaceutical AB (publ) Medicon Village, 223 81 Lund, Sverige Tel: +46 (0)46 275 62 20 (växel) info@neurovive.com,www.neurovive.com För nyhetsprenumeration, gå in på http://www.neurovive.com/sv/press-releases/subscription-page/ Följ oss på LinkedIn (https://www.linkedin.com/company/neurovive-pharmaceutical-ab-ntp-/) Om NeuroVive NeuroVive Pharmaceutical AB är ett ledande företag inom mitokondriell medicin, med ett projekt i klinisk fas I (KL1333) för medfödd mitokondriell sjukdom och ett projekt som förbereds för klinisk fas II-effektstudie för behandling av måttlig till allvarlig traumatisk hjärnskada (NeuroSTAT). Forskningsportföljen omfattar också projekt för medfödda mitokondriella sjukdomar, NASH och cancer. Bolaget utvecklar läkemedel för sällsynta sjukdomar, genom den kliniska utvecklingsfasen ut på marknaden med eller utan partners. För projekt som riktar sig mot vanliga sjukdomar är målet utlicensiering i preklinisk fas. En undergrupp av molekyler inom NVP015-projektet utlicensierades 2018 till Fortify Therapeutics, ett BridgeBio-bolag, för utveckling av lokal behandling av Lebers hereditära optikusneuropati (LHON). NeuroVive är noterat på Nasdaq Stockholm (kortnamn: NVP). Aktien finns även tillgänglig för handel i USA på marknadsplatsen OTCQX Best market (OTC: NEVPF). ----------------------------------------------------------- https://news.cision.com/se/neurovive-pharmaceutical/r/neurovive-pharmaceutical-ab-delarsrapport-januari---mars-2019,c2819317 https://mb.cision.com/Main/6574/2819317/1048620.pdf © Cision

Finansiella instrument kan både öka och minska i värde. Det finns en risk att du inte får tillbaka de pengar du investerar. Innan du investerar i en fond bör du läsa informationsbroschyren som finns hos fondbolaget och faktabladet som du hittar i orderläggningsfönstret samt på fondens produktsida på nordnet.se.