Nyheter m m

Cision

Smart Eye AB15 min. fördröjning

Förändring2.30% Senast106,60 SEK
Köp Sälj Läs mer
		

Smart Eye: Kallelse till årsstämma i Smart Eye Aktiebolag

08:30 Aktieägarna i Smart Eye Aktiebolag (publ) kallas härmed till årsstämma onsdagen den 15 maj 2019 kl. 15:30 på bolagets kontor, Första Långgatan 28B, Göteborg. Inregistrering till årsstämman sker från kl.15.00. ANMÄLAN M M Aktieägare som önskar deltaga i stämman ska dels vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken torsdagen den 9 maj 2019, dels anmäla sitt deltagande till bolaget senast torsdagen den 9 maj 2019 per brev under adress Årsstämma 2019, Smart Eye Aktiebolag (publ), Att. Anders Lyrheden, Första Långgatan 28 B, 413 27 Göteborg eller via e-post arsstamma@smarteye.se. Vid anmälan bör aktieägaren uppge namn (firma), personnummer (organisationsnummer), adress och telefonnummer, namn på eventuellt medföljande biträden (högst två) samt namn och personnummer avseende eventuellt ombud. Aktieägare som företräds genom ombud ska utfärda daterad fullmakt för ombudet. Fullmaktsformulär kan erhållas på bolagets hemsida www.smarteye.se. Den som företräder juridisk person ska bifoga bestyrkt registreringsbevis. Fullmakten får inte vara äldre än ett år, om det inte anges längre giltighetstid i fullmakten som då får vara högst 5 år. Registreringsbeviset får inte vara utfärdat tidigare än ett år före stämmodagen. Fullmakt i original och behörighetshandlingar i övrigt bör vara bolaget tillhanda under ovanstående adress senast torsdagen den 9 maj 2019. FÖRVALTARREGISTRERADE AKTIER Aktieägare som låtit förvaltarregistrera sina aktier måste för att få rätt att delta i stämman registrera aktierna i eget namn i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken. Sådan inregistrering ska vara verkställd torsdagen den 9 maj 2019 och bör därför begäras hos förvaltaren i god tid före detta datum. För mer information: Martin Krantz, VD Smart Eye AB Telefon: +46 70-329 26 98 Email: martin.krantz@smarteye.se Anders Lyrheden, CFO Smart Eye AB Telefon: +46 70-320 96 95 Email: anders.lyrheden@smarteye.se Om Smart Eye Det ledande gränssnittet mellan mänsklig och artificiell intelligens. Smart Eye utvecklar AI i form av eyetrackingteknik som förstår, stödjer och förutser en individs intentioner och handlingar. Genom att noggrant studera en persons öga, ansikte och huvudrörelser kan vår teknik dra slutsatser om individens medvetenhet och mentala status. Idag finns vår eyetracking i nästa generations bilar och hjälper bilindustrin ta ett viktigt kliv mot säkrare och mer miljövänliga transportlösningar. Smart Eyes lösningar för forskningsindustrin ger nya möjligheter i komplicerade och verkliga situationer och leder vägen mot nya insikter inom rymd- och flygplansindustrin, psykologi, neurovetenskap, medicin och teknisk research. Smart Eyes huvudkontor är beläget i Göteborg, men kontor finns även i USA, Japan och Kina. Utöver det har man även partners, återförsäljare och distributörer på flera platser i Europa, USA och APAC. Smart Eyes lösningar används över hela världen av mer än 700 partners och kunder; ledande forskningsgrupper, varumärken och laboratorier så som US Air Force, NASA, BMW, Lockheed Martin, Audi, Boeing, Volvo, GM för att nämna några. http://smarteye.se/ Smart Eye är noterade på First North. Erik Penser Bank är bolagets Certified Adviser och nås på 08-463 8000 eller certifiedadviser@penser.se. Informationen lämnades för offentliggörande den 17 april, klockan 08:30. ----------------------------------------------------------- https://news.cision.com/se/smart-eye/r/kallelse-till-arsstamma-i-smart-eye-aktiebolag,c2790280 https://mb.cision.com/Main/15057/2790280/1027056.pdf © Cision
FooterBanner

Finansiella instrument kan både öka och minska i värde. Det finns en risk att du inte får tillbaka de pengar du investerar. Innan du investerar i en fond bör du läsa informationsbroschyren som finns hos fondbolaget och faktabladet som du hittar i orderläggningsfönstret samt på fondens produktsida på nordnet.se.