Nyheter m m

beQuoted

Doxa AB15 min. fördröjning

Förändring10.29% Senast3,00 SEK
Köp Sälj Läs mer
		

Doxa: Adma Förvaltnings AB offentliggör resultatet av erbjudandet till aktieägarna i Doxa

15:15 ADMA FÖRVALTNINGS AB OFFENTLIGGÖR RESULTATET AV ERBJUDANDET TILL AKTIEÄGARNA I DOXA Adma Förvaltnings AB (Adma) har idag offentliggjort resultatet av det offentliga uppköpserbjudande till aktieägarna i Doxa AB (publ) (Doxa) att överlåta samtliga aktier i Doxa (Aktier) till Adma (Erbjudandet) som lämnades den 17 juni 2019. Erbjudandehandling avseende Erbjudandet offentliggjordes den 5 juli 2019 (Erbjudande-handlingen). Sammanlagt har aktieägare i Doxa accepterat att överlåta 15 872 422 Aktier med anledning av Erbjudandet, motsvarande cirka 28,39 procent av det totala antalet utestående Aktier och röster i Doxa. Efter genomfört Erbjudande blir Adma ägare till 32 572 422 Aktier, motsvarande cirka 58,27 procent av samtliga utestående Aktier och röster i Doxa (efter full utspädning). Admas ägare, Greg Dingizian, innehar även 3 000 000 Aktier genom kapitalförsäkring, motsvarande cirka 5,4 procent av det totala antalet utestående Aktier och röster i Doxa. Fullföljande av Erbjudandet har varit villkorat enligt beskrivning i Erbjudandehandlingen. Fullföljande av Erbjudandet har inte varit villkorat av något finansieringsvillkor eller att Adma blir ägare till mer än 90 procent av aktierna. Adma har idag meddelat att samtliga villkor för fullföljandet av Erbjudandet har uppfyllts eller eftergetts. Adma har förklarat att bolaget fullföljer och avslutar Erbjudandet. Då Adma inte blir ägare till mer än 90 procent av Aktierna avser Adma inte att verka för att Aktierna avnoteras från Nasdaq First North. Rådgivare Advokatfirman Lindahl KB är legal rådgivare till Doxa i samband med Erbjudandet. Information om Erbjudandet Information om Erbjudandet finns tillgänglig på: www.admaforvaltning.se/Erbjudande/ http://www.admaforvaltning.se/Erbjudande/ Uppsala den 14 augusti 2019 Doxa AB (publ) Styrelsen För ytterligare information: Ingrid Atteryd Heiman - Styrelsens ordförande Telefon: +46 70 512 25 05 E-post: ingrid@doxa.se mailto:ingrid@doxa.se Läs mer på webben: www.doxa.se http://www.doxa.se Produkten Ceramir: www.ceramir.se http://www.ceramir.se Denna information är sådan information som Doxa AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom styrelseordförandens försorg, för offentliggörande den 14 augusti 2019 kl. 15.15 CET. Följande dokument kan hämtas från beQuoted Doxa Pressrelease 2019-08-14.pdf-http://www.bequoted.com/beQPress/download.asp?Id=26764 KORT OM DOXA Doxa är en uppsalabaserad dentalkoncern som utvecklar, tillverkar och kommersialiserar dentala biokeramiska produkter. Ceramir(r) Crown & Bridge och Ceramir(r) Bioceramic Implant Cement, de första i en rad av planerade dentala biokeramiska produkter från Doxa, är avancerade dentalcement som används för permanent cementering av kronor och broar. Koncernen består av moderbolaget Doxa AB (publ) org.nr 556301-7481 med säte i Uppsala, dotterbolaget Doxa Dental AB, org.nr. 556874-2596, med säte i Uppsala och dess dotterbolag Doxa Dental, Inc., med säte i Delaware, USA. Doxa AB är listat på Nasdaq First North med Erik Penser Bank som Certified Adviser (tel: 08-463 83 00; e-mail certifiedadviser@penser.se mailto:certifiedadviser@penser.se ). © BEQ

Finansiella instrument kan både öka och minska i värde. Det finns en risk att du inte får tillbaka de pengar du investerar. Innan du investerar i en fond bör du läsa informationsbroschyren som finns hos fondbolaget och faktabladet som du hittar i orderläggningsfönstret samt på fondens produktsida på nordnet.se.