Nyheter m m

beQuoted

Absolent Group AB15 min. fördröjning

Förändring0.55% Senast365,00 SEK
Köp Sälj Läs mer
		

Absolent Group: Kallelse till årsstämma i Absolent Group AB

10:03 KALLELSE TILL ÅRSSTÄMMA I ABSOLENT GROUP AB Aktieägarna i Absolent Group AB (publ) kallas härmed till årsstämma fredagen den 3 maj 2019 kl 15:00 på Stadshotellet på Gamla Stadens Torg 1 i Lidköping. Aktieägare som önskar delta vid årsstämman ska: dels vara infrd i av Euroclear Sweden AB frd aktiebok per fredagen den 26 april 2019; dels anmla sin avsikt att delta vid rsstmman senast fredagen den 26 april 2019. Anmälan till årsstämman kan göras per post, e-mail eller telefon. Mer information om årsstämman kommer att läggas upp på bolagets hemsida (www.absolentgroup.se http://www.absolentgroup.se ). Postadress: Absolent Group AB Kartåsgatan 1 531 40 Lidköping E-mailadress: ir@absolentgroup.se mailto:ir@absolentgroup.se Telefonnummer: 0510 - 48 40 00 Vid anmälan ska namn, person- eller organisationsnummer, telefonnummer samt eventuella biträden uppges. Uppgifter som lämnas i samband med anmälan kommer att databehandlas och användas endast för årsstämman 2019. Sker deltagande genom ombud ska detta ske med stöd av daterad fullmakt vilken bör insändas i samband med anmälan senast den 26 april 2019, detta för att underlätta inpassering vid stämman. Fullmaktsformulär hålls tillgängligt på bolagets hemsida www.absolentgroup.se http://www.absolentgroup.se och skickas med post till aktieägare som kontaktar bolaget och uppger sin adress. Om fullmakten utfärdats av juridisk person ska bestyrkt kopia av registreringsbevis (eller om sådan handling inte finns, motsvarande behörighetshandling) för den juridiska personen bifogas. Aktieägare får vid årsstämman medföra ett eller två biträden; dock endast om aktieägaren till bolaget anmäler antalet biträden på det sätt som anges ovan. Aktieägare som har sina aktier förvaltarregistrerade, genom bank eller annan förvaltare, måste, för att äga rätt att delta vid årsstämman tillfälligt inregistrera aktierna i eget namn hos Euroclear Sweden AB. Sådan omregistrering måste vara genomförd senast den 26 april 2019, vilket innebär att aktieägare som önskar sådan omregistrering måste underrätta förvaltaren om detta i god tid före nämnda datum. Förslag till dagordning rsstmmans ppnande. Val av stmmoordfrande. Upprttande och godknnande av rstlngd. Godknnande av dagordning. Val av justeringsmn. Prvning av om stmman blivit behrigen sammankallad. Verkstllande direktrens anfrande. Framlggande av rsredovisningen och revisionsberttelsen samt koncernredovisningen och koncernrevisionsberttelsen. Beslut om: (a) fastställande av resultaträkningen och balansräkningen samt koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen; (b) dispositioner beträffande bolagets vinst enligt den fastställda balansräkningen samt om avstämningsdag för vinstutdelning; (c) ansvarsfrihet åt styrelseledamöterna och verkställande direktören för verksamhetsåret 2018. Beslut om antalet styrelseledamter. Beslut om arvoden till styrelseledamter och revisorer. Val av styrelse och styrelseordfrande. Val av revisorer. Beslut om bemyndigande att besluta om emission. rsstmmans avslutande. Förslag till beslut Bolagets större aktieägare har lämnat förslag på punkterna 2 samt 10-13 i enlighet med vad som framgår nedan. Punkt 2 Val av stämmoordförande. Mikael Ekdahl ska väljas till årsstämmans ordförande. Punkt 9 (b) Förslag till utdelning. Styrelsen föreslår en utdelning om 1,50 kronor per aktie. Som avstämningsdag för utdelningen föreslås den 7 maj 2019. Under förutsättning att årsstämman beslutar i enlighet med styrelsens förslag, beräknas utdelningen komma att utsändas genom Euroclear Sweden AB:s försorg med start den 10 maj 2019. Punkt 10 Beslut om antalet styrelseledamöter. Antalet styrelseledamöter ska vara fem (5). Punkt 11 Beslut om arvoden till styrelseledamöter och revisorer. Arvode ska utgå med 200 000 kr till styrelseordföranden samt 100 000 kr till envar av de bolagsstämmovalda styrelseledamöter som inte är anställda i bolaget. Ersättning till revisorerna ska utgå enligt godkänd räkning. Punkt 12 Val av styrelse och styrelseordförande. Omval av Mikael Ekdahl, Joakim Westh, Per-Axel Fagerholm och Märta Schörling Andreen, med Mikael Ekdahl som ordförande för styrelsen. Nyval av Johan Westman. Johan Westman, född 1973, är verkställande direktör och koncernchef för AAK AB (publ). Han har en civilingenjörsexamen inom industriell ekonomi från Chalmers tekniska högskola i Göteborg. Punkt 13 Val av revisorer. Omval av Ernst & Young AB för tiden intill slutet av årsstämman 2020, varvid noteras att revisionsbolaget uppgett att, om revisionsbolaget omväljs, auktoriserade revisorn Damir Matesa kommer utses till huvudansvarig revisor. Punkt 14 Beslut om bemyndigande att besluta om emission. Styrelsen i Absolent Group AB (publ) föreslår att årsstämman bemyndigar styrelsen att, vid ett eller flera tillfällen under tiden fram till nästkommande årsstämma, med eller utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, fatta beslut om nyemission av aktier. Bemyndigandet ska även innefatta rätt att besluta om nyemission av aktier med bestämmelse om apport eller att aktie ska kunna tecknas med kvittningsrätt eller eljest med villkor som avses i 13 kap 5 första stycket 6 aktiebolagslagen. Genom beslut med stöd av bemyndigandet ska antalet aktier kunna ökas med ett antal som motsvarar högst 10 % av utestående aktier. Emission ska kunna ske för finansiering av förvärv av företag, del av företag eller verksamheter, deltagande i nyemissioner i dotterbolag eller för att stärka bolagets kapitalbas och soliditet. Vid beslut om riktad kontantemission av aktier ska de nya aktiernas teckningskurs fastställas till ett belopp motsvarande aktiernas marknadsvärde vid tiden för genomförandet av nyemissionen. Styrelsen ska även bemyndigas att med iakttagande av ovanstående villkor fatta beslut om de övriga villkor som styrelsen finner erforderliga för att genomföra emissionerna. Vidare föreslår styrelsen att styrelseordförande, eller den han utser, ska ha rätt att vidta de eventuella justeringar i beslutet som krävs för registrering vid Bolagsverket eller vid Euroclear Sweden AB:s hantering. För giltigt beslut enligt ovan krävs biträde av aktieägare med minst två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de aktier som är företrädda vid bolagsstämman. Antal aktier och röster i bolaget I bolaget finns totalt 11 320 968 aktier och röster. Upplysningar på stämman Styrelsen och VD ska, om någon aktieägare begär det, och styrelsen anser att det kan ske utan väsentlig skada för bolaget, lämna upplysningar om dels förhållanden som kan inverka på bedömningen av ett ärende på dagordningen, dels förhållanden som kan inverka på bedömningen av bolagets eller dotterföretags ekonomiska situation, dels bolagets förhållande till annat koncernföretag. Årsredovisning med revisionsberättelsen och styrelsens motiverade yttrande till beslut om vinstutdelning enligt punkt 9 b) kommer att hållas tillgängliga på bolagets huvudkontor samt på bolagets hemsida www.absolentgroup.se http://www.absolentgroup.se senast från och med fredagen den 12 april 2019, och så även styrelsens fullständiga beslutsförslag om emissionsbemyndigande senast från och med fredagen den 19 april 2019. Handlingarna sänds även till aktieägare som begär detta och som uppger sin postadress via post eller e-mail till i kallelsen angivna adresser samt kommer även att hållas tillgängliga på årsstämman. Behandling av personuppgifter För information om hur dina personuppgifter behandlas, se https://www.euroclear.com/dam/ESw/Legal/Integritetspolicy-bolagsstammor-svenska.pdf https://www.euroclear.com/dam/ESw/Legal/Integritetspolicy-bolagsstammor-svenska.pdf Lidköping i mars 2019 Absolent Group AB (publ) Styrelsen Ytterligare information Kallelsen finns även att tillgå på www.absolentgroup.se http://www.absolentgroup.se . Frågor besvaras av: VD Axel Berntsson: 0510 - 484000 Ekonomichef Ola Burenius: 0510 - 484000 Certified Adviser för Absolent Group AB (publ) är Erik Penser Bank AB. Tel 08-463 83 00. E-mail: certifiedadviser@penser.se mailto:certifiedadviser@penser.se Följande dokument kan hämtas från beQuoted Absolent Group Kallelse till arsstamma.pdf-http://www.bequoted.com/beQPress/download.asp?Id=25550 © BEQ
FooterBanner

Finansiella instrument kan både öka och minska i värde. Det finns en risk att du inte får tillbaka de pengar du investerar. Innan du investerar i en fond bör du läsa informationsbroschyren som finns hos fondbolaget och faktabladet som du hittar i orderläggningsfönstret samt på fondens produktsida på nordnet.se.