Experterna och Utmanarna

2016-05-19 11:13:28

Utfordringer i laksemarkedet

Klassisk tilbudssjokk fra Chile i kombinasjon med svak kronekurs har gitt en historisk høy laksepris. Algeoppblomstring i Chile har ført til at verdens tilbud av laks er estimert til å bli 7% lavere i år forhold til 2015. Dette vil føre til tidenes beste resultat for oppdrettsselskapene og de høye prisene vil trolig vare godt inn i 2017.


Selv om lakseprisen er historisk høy har vi valgt å ikke investere i bransjene dette semestret. Årsaken til dette er at vi mener at høy laksepris allerede er reflektert inn i dagens aksjekurser og vi ser derfor begrenset oppside. Selskapene prises til historisk høye forward multipler og det er dermed forventet at den gode tiden skal fortsette også etter 2017. Vi i børsklubben er noe skeptisk til dette og ser flere utfordringer i bransjen de neste årene.

Produksjonen i Norge nærmer seg et tak. Som følge av at myndighetene ønsker bærekraftig utvikling av laks har myndighetene innført et trafikklyssystem for økning av biomasse. Grønt lys gis de selskapene som oppfyller visse krav om blant annet miljøutslipp og maksimalgrense på lakselus. Disse selskapene kan vokse 6% av dagens biomasse annethvert år. Selskaper som får gult lys kan opprettholde dagens produksjon og får man rødt lys må man kutte produksjonen sin. Det vil trolig ikke komme mange nye konsesjoner så produksjonsvekst fra tradisjonell oppdrett vil trolig ligge rundt tre prosent fremover. Dette er langt under historisk vekst siden 90-tallet, der gjennomsnittet har ligget mellom åtte til ni prosent. Lakseselskapene har derfor et vekstproblem. At laksebransjen ligger an til lavere vekst og samtidig prises høyere på multipler indikerer at bransjen ikke er billig priset lenger.

Det kan være nærliggende tro at pris vil bli den viktigste vekstdriveren i markedet, men det er mange årsaker til at dette er mindre sunn vekst for bransjen enn volumøkninger. For det første vil det bli vanskeligere å få solgt til nye markeder når volumet slutter å vokse. Hvem vil være den første aktøren til å bruke store markedsføringskostnader i et nytt marked hvis de kan selge laksen sin til eksisterende kunder? Konsekvensen vil være at den store etterspørselsveksten vi har sett i laksebransjen trolig blir redusert og prisveksten på laks bli lavere.

For det andre har laks nære substitutter som kylling, svin og storfe. Blir laksen langt dyrere enn disse produktene vil vi se en vridningseffekt av etterspørselen slik at etterspørselen etter laks går ned, mens etterspørsel etter substitutter vil stige. Prisøkningen for de nærmeste substituttene har ligget rundt 2% de siste 15 årene. Det er derfor naivt å tro at prisen på laks vil kunne være mye høyere enn dette på lang sikt.

For det tredje ser man ofte en sterk kostnadsøkning i bransjer der prisen stiger mye. Dette fører til at høyere salgsinntekter verken gir bedre marginer eller kontantstrøm. Årsaken til dette er at ledelsen og ansatte får høyere lønn og servicenæringen til bransjen tar en større del av kaken. Et godt eksempel på dette er oljebransjen. Oljeprisen steg fra 30 dollar rundt tusenårs skiftet til 150 i 2008. Ansatte fikk solide frynsegoder og høye lønninger. Bare tenk på offshorearbeidere med turnusordninger med mye fri og millionlønninger. Ser man på servicebedrifter, eks Aker Solution og Seadrill, satt disse bedriftene igjen med store overskudd. Kontantstrømmen til de tradisjonelle oljeselskapene var derimot svak med tanke på den kraftige prisutviklingen. Vi er derfor bekymret for at sterk prisøkning ikke nødvendigvis vil gi høy kontantstrøm i årene fremover.

Lakseselskapene er derimot desperate etter å vokse. Det legges ned store investeringer for å bygge ut lakseoppdrett offshore og holde smoltproduksjon lenger på land. Det store problemet med dette er at dette er mer kapitalintensiv produksjon og det ikke er noen større etableringshindringer. Cashflowen til selskapene blir dårligere og tidligere konkurransefortrinn med unik lokasjon blir borte. Som følge av at det ikke er noen varige konkurransefortrinn med de nye produksjonsmetodene vil trolig avkastning nærme seg avkastningskrav. Dermed kan vi forvente at all superprofitt på nye investeringer blir borte. Det betyr at fremtidig vekst ikke lenger vil være lønnsom for aksjonærene.

Oppsummert så ser laksebransjen ut til å gi store overskudd i 2016 og 2017, men dette er allerede reflektert i prisen. På lang sikt vil trolig bransjen klare å løse vekstproblemene bransjen har nå, men dette kommer til å redusere konkurransefortrinnet i bransjen slik at fremtidig vekst ikke vil være lønnsom for aksjonærene. Vi er nøytrale til bransjen og har derfor valgt å ikke investere i oppdrettsselskaper dette semesteret.
FooterBanner

Finansiella instrument kan både öka och minska i värde. Det finns en risk att du inte får tillbaka de pengar du investerar. Innan du investerar i en fond bör du läsa informationsbroschyren som finns hos fondbolaget och faktabladet som du hittar i orderläggningsfönstret samt på fondens produktsida på nordnet.se.