Nordnet Hjälp
Information om ersättning

Information om ersättning

Information om ersättning

Du som kund har rätt att få information om de ersättningar som Nordnet Bank AB (Nordnet) får av, respektive betalar till, tredje part i samband med att Nordnet tillhandahåller investeringstjänster till dig. Nedan följer en sammanfattande beskrivning av dessa ersättningar och dess grundläggande villkor.


Förmedling av fondandelar


De fonder som Nordnet erbjuder handel i förvaltas av olika fondbolag. Nordnet får en ersättning, som normalt beräknas och betalas månadsvis eller kvartalsvis, för förmedling och administration av fondandelar från respektive fondbolag. Sådan ersättning beräknas normalt som:


Ersättningen kan variera mellan olika fondbolag och mellan olika fonder förvaltade av samma fondbolag.


Fondens förvaltningsavgift framgår exempelvis av fondens faktablad. I genomsnitt erhåller Nordnet en ersättning motsvarande cirka 0,5 procent per år av det hos Nordnet förvaltade kapitalet i fonder. Nordnets ersättning för förmedling av en särskild fond kan vara såväl högre som lägre än genomsnittet. Det finns olika fondtyper såsom bl.a. aktiefonder, blandfonder, hedgefonder, indexfonder, fond-i-fonder och räntefonder. För dessa fondtyper varierar förvaltningsavgiften och räntefonder har typiskt sett en lägre förvaltningsavgift än vad en aktiefond har.


Förmedling av strukturerade produkter

De strukturerade placeringar som Nordnet tillhandahåller ges ut av olika emittenter/arrangörer. Nordnet får ersättning för förmedling av de strukturerade placeringarna från respektive arrangör. Ersättningen beräknas som en procentsats av det nominella beloppet och den varierar mellan olika arrangörer samt mellan olika strukturerade placeringar tillhandahållna av samma arrangör. Ersättningen beräknas som en procentsats per löptidsår och ersättningen betalas vanligtvis ut i samband med att den strukturerade placeringen emitteras. En längre löptid innebär således att Nordnet erhåller en högre total ersättning från arrangören. Eftersom ersättningen vanligtvis erhålls vid placeringens start påverkas inte Nordnets totala ersättning om placeringen skulle förfalla innan ordinarie återbetalningsdag. I genomsnitt uppgår Nordnets ersättning, under förutsättning att placeringen löper till ordinarie återbetalningsdag, till cirka 0,5 procent per löptidsår.


Förvaring av strukturerade produkter

Nordnet erhåller ersättning för de strukturerade produkter som säljs via en förmedlare utanför Nordnets plattform, men där produkten förvaras i depå hos Nordnet. Denna ersättning, som uppgår till 0,75 % av det investerade beloppet, erhåller Nordnet endast i samband med nyteckningar av strukturerade produkter och under förutsättning att Nordnet inte erhåller någon ersättning för själva förmedlingen.


Courtagefri handel av börshandlade investeringsprodukter

Under kampanjer där Nordnets kunder erbjuds att handla börshandlade investeringsprodukter courtagefritt får Nordnet ersättning från produktens emittent/arrangör. Ersättningen beräknas som en procentuell andel av den totala volym som Nordnets kunder varje månad har omsatt i den aktuella emittentens/arrangörens produkter. Den procentuella andelens storlek bestäms mot bakgrund av vad Nordnets kunder i genomsnitt tidigare har betalat i courtage för de aktuella produkterna. Ersättningen kan således uppgå till hela eller del av det courtage som kunden hade betalat till Nordnet om handeln inte hade varit courtagefri för kunden.


Emissioner

Nordnet kan medverka vid emissioner, noteringar och andra företagshändelser. Vid marknadsföring av emissioner, noteringar och/eller andra företagshändelser får Nordnet ersättning från emittenten eller från emittentens finansiella rådgivare. Sådan ersättning beräknas normalt som:

Kapitalförvaltning

Om du är kund hos en kapitalförvaltare som samarbetar med Nordnet kan din depå finnas hos Nordnet. Nordnet har ingått avtal med de kapitalförvaltare som Nordnet samarbetar med. Dessa samarbetsavtal innebär i de flesta fall att Nordnet och kapitalförvaltaren delar på den förmedlings- och administrationsersättning som Nordnet erhåller från fondbolagen (se beskrivning ovan). Ersättningens storlek varierar mellan olika kapitalförvaltare. I genomsnitt innebär samarbetsavtalen att Nordnet utger 40 % av fondbolagens ersättning till kapitalförvaltaren.


I vissa fall innebär nämnda samarbetsavtal att Nordnet till kapitalförvaltaren betalar en del av det courtage som du som kund betalar till Nordnet. Storleken på det courtage som du betalar bestäms då inte av Nordnet, utan beror på vad du har kommit överens om med din kapitalförvaltare. Den del av courtaget som Nordnet erhåller uppgår till 0,04–0,085 % av köpeskillingen. Den överskjutande delen av det courtage som du betalar utges av Nordnet i form av en ersättning till kapitalförvaltaren. Ersättningens storlek varierar mellan 0,05–0,45 % av köpeskillingen.


Anvisning av kund

Nordnet betalar i vissa fall ersättning till tredje part som anvisar kund till Nordnet. Sådan ersättning beräknas normalt som:


Mer information

Om du önskar ytterligare information ber vi dig kontakta Kundservice på telefonnummer 08-506 330 00.