Välkommen till kundservice

Använd sökfältet för att hitta svar på dina frågor.

03023Man-Tor 8.30-17.00

Kundservice / Pension

Vad innebär den slopade avdragsrätten?

I år slopades avdragsrätten för privat pensionssparande i IPS och privatpension. Det innebär att du dubbelbeskattas för ditt kommande sparande i dessa sparformer.

Kapitalförsäkring eller investeringssparkonto kan vara alternativ när du startar ett nytt sparande. En jämförelse mellan dessa hittar du här.

Vad är en IPS?

IPS står för Individuellt pensionssparande. Till skillnad från en traditionell pensionsförsäkring finns det inget försäkringsmoment i en IPS. IPS är ett bundet sparande där du själv kan välja att spara i fonder, aktier mm.

Pensionen kan normalt betalas ut tidigast vid 55 års ålder, i minst 5 år.

Hur beskattas en IPS?

Avkastningsskatt:
I ett Individuellt Pensionssparande (IPS) betalar du en avkastningsskatt som baseras på ditt depåvärde den 1 januari varje år. Avkastningsskattens storlek beror på föregående års genomsnittliga statslåneränta. För 2019 är den 0,48 %. Detta innebär att att avkastningsskatten för 2019 blir 0,075 % (dvs 15 % av 0,5 %*).

Avdragsrätt:
Avdragsrätten för sparande i IPS slopades från och med 2016. För innehavare av enskild firma samt delägare av handels- och kommanditbolag kan dock avdragsutrymmet, beroende på aktuellt löneuttag, uppgå till 10 prisbasbelopp (prisbasbelopp för 2019 är 46 500 kr). Kontakta ditt lokala skattekontor för mer information.

Skatt vid utbetalning:
Alla utbetalningar från en IPS inkomstbeskattas.

Observera att du ej betalar skatt för kapitalvinster, men du får heller inte dra av förluster.

 

*Sedan år 2017 finns ett golv för skatteunderlaget på 0,5 %. 

Hur sätter jag in pengar på min IPS?

När du är inloggad på din depå finner du insättningsinstruktioner under menyfliken min depå och Insättningar. Klicka här för att göra en insättning nu.

Observera:

 • Det går ej att göra insättningar om pensionen är under utbetalning.
 • Du kan inte göra en insättning internt till din pensionsdepå utan måste i så fall skicka ett meddelande till Nordnet via meddelandecentralen så göra vi internflytten åt dig och självklart kostnadsfritt.

Kan jag ändra avtalad utbetalningstid?

Ja, det är möjligt. Vill du ändra utbetalningstiden måste du skriftligen meddela Nordnet detta minst en månad innan det första planerade utbetalningstillfället. Blanketten du behöver heter Ändring av pensionssparavtallänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster och återfinns även under menyfliken Tjänster följt av Blanketter. Adress finns på blankett-sidan samt på själva blanketten.

Du kommer att underrättas om utbetalning ca tre månader innan det första utbetalningstillfället.

Finns möjlighet att få ut pengar i förtid?

Ja, du kan ta ut dina pengar från IPS i förtid, om det totala värdet uppgår till maximalt ett prisbasbelopp.

Inom vilka finansiella instrument kan jag placera?

I en IPS kan du placera i följande finansiella instrument

Aktier och börser:

 • Aktier upptagna till handel på Nasdaq OMX Nordic Exchange Stockholm AB (Stockholmsbörsen)
 • Aktier upptagna till handel på Nordic Growth Market NGM AB (NGM-börsen)
 • Aktier som handlas på en reglerad marknad, dock inte aktier som endast handlas på MTF:er såsom First North, Nordic MTF, samt Spotlight Stock Market.

Andra svenska värdepapper: 

 • Teckningsrätter
 • Statsobligationer och statsskuldväxlar
 • Konvertibler, obligationer

Utländska värdepapper: 

 • Alla aktier som handlas på börserna i Oslo, Köpenhamn, Helsingfors, Tyskland.
 • Aktier som handlas på NYSE, Nasdaq samt Toronto Stock Exchange.
 • Alla aktier som handlas på en reglerad marknad inom EES eller motsvarande handelsplats utanför EES, dvs aktien måste handlas på en börs eller en annan handelsplats som kan likställas med en börs eller reglerad marknad för att vara tillåten inom IPS.

Fonder:

 • Alla svenska fonder som är investeringsfonder enligt definitionen i lagen om investeringsfonder är tillåtna inom IPS. I definitionen investeringsfond ingår såväl värdepappersfonder som specialfonder, varför samtliga dessa fonder är tillåtna inom IPS. Vidare är även s k UCITS-fonder tillåtna samt andra utländska fonder som har fått tillstånd från Finansinspektionen att sälja sina andelar i Sverige. Information om vilka utländska fonder som har fått ett sådant tillstånd finns på Finansinspektionens hemsida.
 • Övriga utländska fonder accepteras inte.

Placeringsmöjligheterna kan utökas eller begränsas beroende på vad som vid var tid godkänns av Nordnet.

Observera att det i fondförsäkring endast går att placera i Investeringsfonder enligt lag (2004:46) om Investeringsfonder samt i övriga fonder enligt Nordnets ordinarie fondutbud och att depån endast får innehålla likvider i samband med utbetalning.

Inom vilka finansiella instrument kan jag inte placera?

I en IPS är följande innehav inte tillåtna:

 • Derivat (t ex warranter, terminer, optioner, swappar)
 • Aktier som inte handlas på en reglerad marknad eller MTF eller motsvarande marknadsplats utanför EU (onoterade aktier)
 • Aktier som enbart är listade på MTF:er såsom First North, Nordic MTF samt Spotlight Stock Market.

Observera att det i fondförsäkring endast går att placera i Investeringsfonder enligt lag (2004:46) om Investeringsfonder samt i övriga fonder enligt Nordnets ordinarie fondutbud och att depån endast får innehålla likvider i samband med utbetalning.

Kan jag ägarregistrera mitt aktieinnehav inför en årsstämma?

Ja. Detta sker på samma sätt som i en vanliga depå, det vill säga en automatiskt tillfällig ägarregistrering inför bolagsstämman, vad gäller svenska aktier.

Har jag flytträtt på min IPS?

Givetvis har du rätt att flytta ditt IPS-sparande dit du själv önskar, när du själv önskar.

Önskar du flytta din IPS till Nordnet måste du först öppna en IPS-depå hos oss (max 6 månader gammal) och sedan begära en flytt. Detta gör du genom att skicka in blanketterna "Öppnande av pensionssparkontolänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster" samt "Byte av pensionssparinstitutlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster". Blanketterna hittar du även under menyfliken Tjänster följt av Blanketter och sedan menyfliken IPS.

Kan jag flytta över traditionellt pensionssparande till ett IPS-sparande?

Nej, det går inte att flytta över ett traditionellt pensionssparande till en IPS. Endast om du har ett IPS-sparande hos ett annat pensionssparinstitut (i Sverige) går det att flytta över detta sparande till en IPS hos Nordnet.

Omfattas IPS av den statliga insättningsgarantin eller investerarskyddet?

Nej, IPS omfattas inte av den statliga insättningsgarantin eller investerarskyddet. Ditt sparande i aktier och fonder hålls däremot avskilt från Nordnets tillgångar, vilket innebär att sparandet varken kan utmätas för Nordnets skulder eller ingå i konkursboet ifall Nordnet skulle gå i konkurs. De likvida medel som finns på din IPS-depå hålls inte avskilda från Nordnets tillgångar, vilket innebär att dessa medel ingår i konkursboet om Nordnet skulle försättas i konkurs. Vid en eventuell konkurs erhåller du istället en oprioriterad fordran gentemot konkursboet.

Vad händer med min IPS om jag avlider?

När en kund med en IPS avlider öppnar Nordnet en ny IPS för den/de förmånstagare som har angivits sedan tidigare. Innehaven överförs till dem utan att säljas av i den mån det är möjligt för att nå lika fördelning om det finns flera förmånstagare.

Förmånstagare:

Vid öppnande av en IPS sätts ”Make/sambo/registrerad partner, eller om sådan saknas barn” som förmånstagarförordnande. Detta kan man själv ändra genom att skicka in blanketten Ändring av pensionssparavtallänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. Om förmånstagarförordnande saknas eller om det finns angivet men ingen förmånstagare finns så säljer Nordnet av innehavet och betalar ut kapitalet till dödsboet med skatteavdrag på 30%, t. ex. standardförordnandet ovan är angivet men den avlidna kunden är ensamstående och saknar barn.

Utbetalning:

Om den avlidna kundens IPS är under utbetalning när Nordnet får kännedom om dödsfallet så kommer innehavet att föras över till förmånstagarens IPS och fortsätta att betalas ut från den enligt plan. Det går inte att stoppa eller pausa utbetalningen.

Om utbetalningen av den avlidna kundens IPS inte har påbörjats kommer innehavet att föras över till förmånstagarens IPS, utbetalningen kommer att starta när tidpunkten för den avlidna kundens utbetalningsålder inträffar. Starten av utbetalning kan både skjutas upp och tidigareläggas av förmånstagaren.

Observera:

 • För förmånstagare av en IPS finns inte någon åldersgräns för när utbetalningen till förmånstagaren kan börja däremot måste utbetalningen fortfarande pågå i minst 5 år om inte Skatteverkets krav för förtida utbetalning uppfylls.
 • Notera att inga insättningar kan göras till en förmånstagares IPS samt att förmånstagaren till en IPS inte kan ange någon förmånstagare till den IPS som förmånstagaren har ärvt. Om förmånstagaren själv avlider så kommer innehaven säljas av och likviden betalas ut till förmånstagarens dödsbo.

Mer om

Pension


Kontakta kundservice
010-583 30 00
Mån-tors 8:30-20:00
Fre - 8:30-18:00
Orderläggning mäklare
010-583 31 00


Upp

Finansiella instrument kan både öka och minska i värde. Det finns en risk att du inte får tillbaka de pengar du investerar. Innan du investerar i en fond bör du läsa informationsbroschyren som finns hos fondbolaget och faktabladet som du hittar i orderläggningsfönstret samt på fondens produktsida på nordnet.se.