Detta är ett erbjudande från Zwipe AS

Upp

Zwipe noteras på Merkur Market i Norge

Nordnet erbjuder dig möjligheten att anmäla teckning av stamaktier i Zwipe AS inför bolagets notering på Merkur Market. Eventuell tilldelning är courtagefri hos Nordnet.

Zwipe är ett norskt teknikföretag som startades 2009 och har sedan dess arbetat med att utveckla säkra, snabba och lättanvända biometriska autentiseringslösningar, som exempelvis betalkort med fingertrycksavläsare intergrerat i kortet. Utöver betalkort utvecklar bolaget även biometriska lösningar för passerkort och id-handlingar.

Zwipes nuvarande fokus är betalningslösningar och deras mångsidiga teknik möjliggör använding av befintliga kortterminaler och system utan behov av externa databaser eller batterier. Den förbättrade säkerheten som fingeravtrycksavläsare innebär, kombinerat med bekvämligheten av kontaktlös användning ger den perfekta plattformen för nästa generations betalkort. Bolagets teknik s.k "inlay" för betalkort är involverat i flera pilotprojekt med bland annat Banca Intesa Sanpaolo, en av Italiens största banker.

Zwipes VD André Løvestam startade sin karriär hos Orkla och har jobbat i ledande positioner i teknologisektorn under de senaste 12 åren, inkluderat olika styrelser. Jörgen Lantto tidigare VD på Fingerprint Cards har anslutit sig till styrelsen som ordförande. Under hans tid i Fingerprint Cards hade bolaget en signifikant god tillväxt.

 


 

 

 

 

 

 

Fakta

Pris

20 NOK per aktie*

Bolagets marknadsvärde

190 MNOK

Minsta teckningspost

350 aktier (motsvarande ca 7 324 SEK)

Courtage

0 kr

Anmälningsperiod för allmänheten

10 januari – 16 januari 2019

Sista anmälningsdag för allmänheten

16 januari kl 23:59

Pengar ska finnas tillgänglig på konto

16 januari kl 23:59

Nu kan du swisha till ditt sparande

Läs mer här

Information om tilldelning

Omkring 18 januari 2019

Förväntad första handelsdag:

28 januari 2019

Lista

Merkur Market

Kortnamn för aktien

ZWIPE

Bolagets hemsida

Zwipe.nolänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönsterGår att teckna i:

Vid överteckning kan din tilldelning, utan företräde, komma att ske med ett lägre antal än du önskat teckna eller helt utebli. Det spelar ingen roll när under teckningsperioden du anmäler dig. Transaktionen kan avbrytas, dock ej efter det att ovillkorad handeln med värdepapperen har inletts.

Fullständiga villkor:

Läs bolagets prospekt (engelska)


Betalkortsmarknaden

Zwipes partners i värdekedjan för biometriska betalningskort består utav både leverantörer och efterföljande kunder. Partners säljer komponenter som fingeravtryckssensorer och elektronikkomponenter till Zwipe, som integrerar dessa komponenter tillsammans med sin unika teknikplattform i en biometrisk "inlay" som sedan säljs till korttillverkare som integrerar det biometriska tekniken i betalkortet. Korttillverkaren säljer sedan kortutgivare som exemplevis banker, som i sin tur utfärdar betalkorten till konsumenterna. Den biometriska betalkortindustrin är en starkt växande marknad som är rotad i den tekniska utvecklingen av betalkort. Sett till de senaste tjugofem åren har utveckling gått från betalkort med magnetremsa till betalkort med chip (EMV-chip)och senast till betalkort med dubbelt gränssnitt där det räcker att endast nudda kortterminalen med betalkortet vid utförandet av små transaktioner. (Se grafiken nedan för ytterligare förtydligande)

Antal transaktioner med betalkort förväntas växa i god takt, särskilt i utvecklingsländer där regeringar och banker är drivande för en finansiell integration och migrering från kontanter till digitala betalningar. Det totala antalet betalkort (med och utan EMV-chip) i omlopp uppskattas uppgå till 18 miljarder år 2027 från 11 miljarder år 2018.

Totalt antal betalningskort i cirkulation (miljarder)

Nøkkelpunkter poLight

 

Av det totala antalet betalningskort, stod EMV korten för cirka 3 miljarder under 2017, och har av Zwipe estimerats att nå cirka 4,4 miljarder till 2025. Detta ger en CAGR på 15,7 %. Grafen nedanför visar hur många EMV-kort som ges ut årligen.

Totalt antal EMV-kort som ges ut årligen (miljoner)

Nøkkelpunkter poLight

 

Enligt Edgar, Dunn och Company (2018) kommer antalet biometriska dubbla gränssnittskort att öka till cirka 7 miljarder år 2027, vilket motsvarar 38% av alla betalkort i omlopp. Det här är den totala marknaden inom vilken Zwipes betalningslösning fungerar.

Totalt antal biometriska dubbelgränssnittskort i omlopp (miljoner)


Nøkkelpunkter poLight

Bolagets mål på medellångsikt

Zwipes mål på medellångsikt är att vara första handvalet när det gäller betalkort. Vidare siktar man på att ha en dynamisk platform där biometriska betalkort kan kopplas samman med IoT(Internet of Things) och id-handlingar. Finansiella mål på medellångsikt är:

  • Årlig intäkt på 1 miljard NOK
  • Årlig försäljning av 20-40 miljoner inbyggda system för biometriska kort vilket innebär en marknadsandel på 30%.
    Vid dessa volymer förväntas bolaget nå break-even
  • Genomsnittligt försäljningspriset per system ska ligga i intervallet USD 3-4
  • Bruttomarginal på 28% -35%

 

 

*Valutaväxling

Var god observera att aktierna noteras i norska kronor. Om du själv inte har ett NOK-konto kopplat till den aktie och fonddepå där du ansöker om teckning så står du själv för eventuell valutarisk. Observera även att det måste finnas tillräckligt mycket pengar för hela din teckning på ett eventuellt NOK-konto annars så dras beloppet motsvarande hela din godkända teckning i din hemvaluta. I det fallet så växlar Nordnet automatiskt din ansökan till NOK, och debiterar då en växlingsavgift om 0,25% enligt prislista.

Risker

Från och med den 3 januari 2018 tillkommer nya krav på rapportering och översyn av teckningar vid företagshändelser i och med implementeringen av MIFID II/MIFIR. Av den anledningen kommer Nordnet förbehålla sig rätten att stryka svar på företagshändelser där de nya kraven inte är uppfyllda. De nya kraven gör gällande att bland annat att en depå som innehas av minderårig behöver svar erläggas via fullmaktsinnehavare och företagskunder behöver ha rapporterat in en LEI-kod till Nordnet för att kunna delta i företagshändelser. Läs mer om LEI för företagskunder härlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Notera att aktierna inte erbjuder någon garanterad intäkt och inget kapitalskydd, en investering i aktierna är endast lämpad för investerare som inte har ett behov av en garanterad intäkt eller kapitalskydd. En investerare som väljer att investera i aktier i erbjudandet ska vara kapabel att utvärdera fördelar och risker med en sådan investering och kunna bära eventuella förluster som kan uppstå i samband med en investering i aktier.

Eftersom Nordnet inte har all information om dig som kund med avseende på de kriterier som tas i beaktning (läs mer härlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster) så kommer Nordnet inte kunna genomföra en fullständig målmarknadsbedömning. De kriterier som Nordnet har kännedom om kommer dock att beaktas. Bland annat medför det att instrument som är avsedda för professionella kunder inte kommer att erbjudas till icke-professionella kunder, du som innehavare kan dock alltid sälja instrument oaktat målmarknadsbedömning. Kunskapsnivån kommer Nordnet att säkerställa genom att du som kund gör kunskapstesten på Nordnets hemsida.

Målmarknadsbedömningen är inte att anses som en passandebedömning i enlighet med MiFID II eller en rekommendation till någon investerare eller grupp av investerare att investera i, införskaffa, eller vidta någon annan åtgärd rörande aktier i Erbjudandet.

Zwipes verksamhet är, liksom allt företagande, förenad med risk. Det är därför av stor vikt att vid bedömning av bolagets verksamhet beakta relevanta risker. Finansiella instrument kan både öka och minska i värde. Hela det investerade kapitalet kan förloras, och en investerare bör göra en samlad utvärdering av informationen i prospektet tillsammans med en allmän omvärldsbedömning. Ett antal faktorer utanför bolagets kontroll påverkar dess resultat och finansiella ställning.

I bolagets prospekt listas de riskfaktorer som av bolaget bedöms vara de som kan komma att få störst inverkan på bolagets framtida utveckling. Förteckningen över tänkbara riskfaktorer skall inte anses som fullständig. Riskerna är inte heller rangordnade efter grad av betydelse. Innan du tecknar aktier i Zwipes bör du läsa bolagets prospekt som finns tillgängligt här och på bolagets hemsida.

Eventuella beslut om att investera i Zwipes måste uteslutande fattas baserat på informationen, i dess helhet, i prospektet där ovan nämnda riskfaktorer ingår.

Nordnet mottar en engångsersättning från bolaget eller rådgivaren i Erbjudandet i samband med noteringen. Läs mer om tredjepartsersättningar härlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. Observera att tilldelningen bestäms av bolagets styrelse i samråd med de finansiella rådgivarna. Nordnet beslutar ej kring tilldelning. För mer information om tilldelningsprinciper, se prospektet.

Materialet ovan som är hämtat från erbjudandehandlingarna har inte granskats av Nordnet före publicering. Nordnet friskriver sig helt från ansvar för det resultat som kan bli följden av att en användare på olika sätt utnyttjar detta material.

Materialet ska inte uppfattas som att Nordnet tillhandahåller investeringsrådgivning eller sprider investeringsrekommendationer.

 

Teckna aktier courtagefritt

Teckna aktier som Nordnet-kund


Om du är kund hos Nordnet kan du snabbt och enkelt delta i börsintroduktionen när du är inloggad.

Logga in på Nordnet

Teckna dig för aktier i erbjudandet under fliken Min depå > Nyintroduktioner.

Bli kund och teckna aktier


Är du privatperson men ännu inte Nordnetkund? Börja med att öppna ett konto, efter det kan du teckna aktier i inloggat läge.

Öppna ett konto med BankID – det tar bara några minuter. Att öppna ett konto och bli kund kostar ingenting.

Logga in och sätt in pengar. På Nordnet kan du swisha in pengar till ditt konto!

Teckna aktier i erbjudandet via fliken Min depå > Nyintroduktioner.

Finansiella instrument kan både öka och minska i värde. Det finns en risk att du inte får tillbaka de pengar du investerar. Innan du investerar i en fond bör du läsa informationsbroschyren som finns hos fondbolaget och faktabladet som du hittar i orderläggningsfönstret samt på fondens produktsida på nordnet.se.