Det här är ett erbjudande från Ranplan Group AB (publ)

Upp

Ranplan noteras på Nasdaq First North

Nordnet erbjuder dig möjligheten att ansöka om aktier i Ranplan Group AB inför bolagets notering på Nasdaq First North. Eventuell tilldelning är courtagefri hos Nordnet.

Kort om bolaget

Ranplan marknadsför en serie av egenutvecklade avancerade planeringsverktyg för trådlösa nätverk. Verktygen möjliggör för kunder såsom mobiloperatörer, telekomutrustningsleverantörer, systemintegratörer och neutrala nätleverantörer att noggrant planera, designa och förutsäga täckningen och kapaciteten hos trådlösa inomhusnätverk, vilket reducerar såväl tidsåtgång som kostnader i samband med konstruktionen av dessa. Genom att använda Ranplans planeringsverktyg kan installationskostnaden för det trådlösa nätverket reduceras med upp till 30 procent.

Bolaget grundades 2006 av professor Jie Zhang i Storbritannien som ett forskningsbolag i syfte att utföra forskning med fokus på trådlös kommunikation inom byggnader och i täta stadsmiljöer. Under 2012 startade Ranplan utvecklingen av en serie trådlösa radiofrekvensplanerings-, simulations- och optimeringsverktyg och lanserade 2015 sin första produkt samt Huawei och Ericsson som sina första kunder.

Ranplan erhöll nyligen godkännande från den amerikanska mobiloperatören Verizon för användandet av Ranplans mjukvara vid planering av inomhusnätverk på den amerikanska marknaden. Bolaget har också ingått ett återförsäljaravtal med Teoco, en av de största leverantörerna i världen av utomhusplaneringsverktyg, vilket möjliggör Teocos försäljning av Bolagets verktyg. Teoco är en av de ledande leverantörerna av analys-, försäkrings- och optimeringslösningar till över 300 kunder*. Bolaget har också Ericsson och Huawei, två av världens största leverantörer av telekomutrustning, som sina kunder.

Under det första kvartalet 2018 fördubblade Ranplan nästan sina intäkter jämfört med motsvarande period föregående år. Bolaget förväntar sig ha fortsatt goda intäkter under det andra kvartalet 2018, då orderstocken per den 31 mars 2018 uppgick till 7,2 miljoner kronor.

Ranplan är nu redo att expandera sina kommersiella aktiviteter globalt.

Motiv och användning av emissionslikvid

Förutsatt att Erbjudandet fulltecknas kommer Bolaget tillföras cirka 50 miljoner SEK efter avdrag för transaktionskostnader. Intäkterna från Erbjudandet är tänkt att användas enligt nedan:

  • Försäljning och marknadsföring (60 % av emissionslikviden) Försäljning och marknadsföring avser främst investeringar kopplade till personal i USA, Europa, Mellanöstern, Asien samt Stillahavsregionen. Den nya personalen förväntas förstärka support för försäljning, teknisk förhandsförsäljning och efterförsäljning som bland annat ska fokusera på att generera försäljning inom Bolagets existerande avtal samt öka försäljningen genom nya kundavtal.

  • Programvaruutveckling och forskning (23 % av emissionslikviden) Likviden från Erbjudandet kommer även användas för mjukvaruutveckling och forskning i syfte att öka personalstyrkan inom de båda områdena för att utveckla nya funktioner och ny teknologi till existerande mjukvaruprodukter som efterfrågas av kunderna, samt för att genomföra viss forskning om potentiella nya lösningar som kan bidra till en ökning av försäljningen av existerande mjukvaruprodukter samt generera ny försäljning på närliggande marknader.

  • Stärka bolagets balansräkning och allmänna företagsändamål (17 % av emissionslikviden)
    Bolaget bedömer att tillräckligt rörelsekapital saknas varför Bolaget kommer att avsätta en del av likviden för att stärka bolagets balansräkning och allmänna företagsändamål.

* Källa: http://www.teoco.com/about-us/


Fakta

Kort fakta

 

Pris

10,30 kronor per aktie

Bolagets marknadsvärde före erbjudandet (pre money)

145 miljoner kronor

Anmälningsperiod

24 maj - 7 juni 2018

Courtage

0 kr

Sista svarsdag till Nordnet

7 juni kl. 23:59

Pengar ska finnas på depån

7 juni kl. 23:59

Nu kan du swisha till ditt sparande

Läs mer här

Minsta teckning

750 aktier, motsvarande 7725 kronor.

Förväntad första handelsdag

28 juni 2018

Lista

Nasdaq First North

Kortnamn för aktien

RPLAN

Bolagets hemsida

www.ranplanwireless.comlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Går att teckna i:

Vid överteckning kan din tilldelning, utan företräde, komma att ske med ett lägre antal än du önskat teckna eller helt utebli. Det spelar ingen roll när under teckningsperioden du anmäler dig. Transaktionen kan avbrytas, dock ej efter det att ovillkorad handeln med värdepapperen har inletts.

Fullständiga villkor:

Läs bolagets prospekt

Produkt

Mer än 80 % av datatrafiken i mobilnäten genereras inom byggnader samtidigt som endast omkring 2 % av de kommersiella fastigheterna har ett dedikerat trådlöst nätverk i byggnaderna*. Mobiltelefonanvändare använder i allt högre utsträckning mer datatrafikkrävande applikationer och tjänster i folktäta byggnader som exempelvis flygplatser, bibliotek, kaféer och tunnelbanor. För att kunna använda högkvalitativa och kostnadseffektiva trådlösa nätverk i byggnader måste radiofrekvensplaneringsverktyg, som till exempel Ranplan-produkter, användas. Signaltäckningen av en 4G (LTE) trådlös nätverksutformning i en byggnad framgår av figur nedan.

3D-signaltäckningskarta av Ranplan Professional

Exempel på trådlös täckningsförutsebarhet i 3D i en byggnad

Ranplans verktyg kan utläsa kvaliteten på ett trådlöst nätverk i en byggnad genom visualisering av bra respektive dålig täckning samt bra respektive dåliga kapacitetsområden i relation till planerade nätverk. Därefter kan verktyget optimera täckningen och kapaciteten.

Av figuren ovan framgår att signaltäckningen är starkast på byggnadens översta våning, vilket representeras av områdena i rött, medan områdena i gult och grönt visar godtagbara nivåer. Signaltäckningen i de blåa hörnen av byggnaden är svag eller dålig och därmed ej godtagbar. Genom att använda Ranplans produkter kan planeringsingenjören förbättra designen av det planerade trådlösa nätverket för att säkerställa att det uppfyller de förväntade prestandakraven.

Tekniken möjliggör för en planeringsingenjör att, med hjälp av den goda förutsebarheten i ett planerat nätverks täckning och kapacitet inom en byggnad, ge besked om nätverkets täckningskapacitet innan ett nätverk distribueras.

Alla trådlösa nätverk kräver planering innan utplacering för att bästa kvalitet ska kunna säkerställas och nätverkets användares behov av täckning och kapacitet ska kunna tillfredställas.

Efterfrågan på Ranplans verktyg för trådlös planering och optimering av verktyg återspeglas av den ökande komplexiteten i 3G, 4G (LTE) och 5G tekniker implementerade i trådlösa nätverk.

Mobiloperatörer använder samma kostsamma spektrum för både nätverk utomhus och inomhusnätverk, vilket kan leda till oönskade störningar mellan de två nätverken. Inomhusnätverk måste planeras med hänsyn till nätverket utomhus för att säkerställa att störningar minskas. Ranplans trådlösa planeringsverktyg är världens enda kombinerade verktyg för planering inomhus och i täta utomhusmiljöer.

Marknaden

Fyra avgörande marknadssegmentsmöjligheter

  • Den trådlösa marknaden för mobilkommunikation i byggnader. Denna marknad beräknas växa från 4,8 miljarder USD 2015 till 16,7 miljarder USD 2020 (en genomsnittlig årlig tillväxttakt (CAGR) om 28,1 % under prognosperioden)[1]
  • Den offentliga trygghets- och säkerhetsmarknaden. Denna marknad värderades till 250 miljarder USD 2016 och förväntas överstiga 500 miljarder USD 2022 (en genomsnittlig årlig tillväxttakt (CAGR) om 14 % under prognosperioden)[2]
  • Den industriella marknaden för IoT. Denna marknad förväntas värderas till 933 miljarder USD 2025[3]
  • Högteknologiska städer. Denna marknad förväntas växa från 424 miljarder USD 2017 till 1 201 miljarder USD 2022 (en genomsnittlig årlig tillväxttakt (CAGR) om 23,1 % under prognosperioden)[4]

[1] https://www.marketsandmarkets.com/PressReleases/in-building-wireless.asplänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

[2] https://www.marketsandmarkets.com/Market-Reports/public-safety-security-market-1024.htmllänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

[3] https://www.grandviewresearch.com/press-release/global-industrial-internet-of-things-iiot-marketlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

[4] https://www.marketsandmarkets.com/PressReleases/smart-cities.asplänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Konkurrens

Marknaden för ett trådlöst nätverksplaneringsverktyg för byggnader som stöder WiFi och mobilteknologier som 3G-, 4G- (LTE) och 5G-teknologi samt för offentliga säkerhetstjänster och industriell IoT-teknik är relativt ny. Den är dock etablerad och alltjämt växande med få leverantörer som konkurrerar om kunderna.

Dessutom finns det en efterfrågan på ett trådlöst nätverksplaneringsverktyg som möjliggör planering av samordnade trådlösa nätverk i byggnader och utomhus för att säkerställa interaktionen mellan nätverken blir optimal. Ranplans lösningar stöder detta krav vilket skiljer Ranplan från konkurrenterna.

Det finns två konkurrenter som erbjuder trådlösa radiofrekvensplaneringsverktyg som stöder bland annat WiFi, offentliga säkerhetstjänster och IoT-teknik: iBwave Solutions och EDX Wireless. Dessa konkurrerande verktyg är dock begränsade till att endast omfatta planering av trådlösa nätverk i byggnader.

Risker

Från och med den 3 januari 2018 tillkommer nya krav på rapportering och översyn av teckningar vid företagshändelser i och med implementeringen av MIFID II/MIFIR. Av den anledningen kommer Nordnet förbehålla sig rätten att stryka svar på företagshändelser där de nya kraven inte är uppfyllda. De nya kraven gör gällande att bland annat att en depå som innehas av minderårig behöver svar erläggas via fullmaktsinnehavare och företagskunder behöver ha rapporterat in en LEI-kod till Nordnet för att kunna delta i företagshändelser. Läs mer om LEI för företagskunder härlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Notera att aktierna inte erbjuder någon garanterad intäkt och inget kapitalskydd, en investering i aktierna är endast lämpad för investerare som inte har ett behov av en garanterad intäkt eller kapitalskydd. En investerare som väljer att investera i aktier i erbjudandet ska vara kapabel att utvärdera fördelar och risker med en sådan investering och kunna bära eventuella förluster som kan uppstå i samband med en investering i aktier.

Eftersom Nordnet inte har all information om dig som kund med avseende på de kriterier som tas i beaktning (läs mer härlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster) så kommer Nordnet inte kunna genomföra en fullständig målmarknadsbedömning. De kriterier som Nordnet har kännedom om kommer dock att beaktas. Bland annat medför det att instrument som är avsedda för professionella kunder inte kommer att erbjudas till icke-professionella kunder, du som innehavare kan dock alltid sälja instrument oaktat målmarknadsbedömning. Kunskapsnivån kommer Nordnet att säkerställa genom att du som kund gör kunskapstesten på Nordnets hemsida.

Målmarknadsbedömningen är inte att anses som en passandebedömning i enlighet med MiFID II eller en rekommendation till någon investerare eller grupp av investerare att investera i, införskaffa, eller vidta någon annan åtgärd rörande aktier i Erbjudandet.

Ranplans verksamhet är, liksom allt företagande, förenad med risk. Det är därför av stor vikt att vid bedömning av bolagets verksamhet beakta relevanta risker. Finansiella instrument kan både öka och minska i värde. Hela det investerade kapitalet kan förloras, och en investerare bör göra en samlad utvärdering av informationen i prospektet tillsammans med en allmän omvärldsbedömning. Ett antal faktorer utanför bolagets kontroll påverkar dess resultat och finansiella ställning.

I bolagets prospekt listas de riskfaktorer som av bolaget bedöms vara de som kan komma att få störst inverkan på bolagets framtida utveckling. Förteckningen över tänkbara riskfaktorer skall inte anses som fullständig. Riskerna är inte heller rangordnade efter grad av betydelse. Innan du tecknar aktier i Ranplan bör du läsa bolagets prospekt som finns tillgängligt här och på bolagets hemsida.

Eventuella beslut om att investera i Ranplan måste uteslutande fattas baserat på informationen, i dess helhet, i prospektet där ovan nämnda riskfaktorer ingår.

Nordnet mottar en engångsersättning från bolaget eller rådgivaren i Erbjudandet i samband med noteringen. Läs mer om tredjepartsersättningar härlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. Observera att tilldelningen bestäms av bolagets styrelse i samråd med de finansiella rådgivarna. Nordnet beslutar ej kring tilldelning. För mer information om tilldelningsprinciper, se prospektet.

Materialet ovan som är hämtat från erbjudandehandlingarna har inte granskats av Nordnet före publicering. Nordnet friskriver sig helt från ansvar för det resultat som kan bli följden av att en användare på olika sätt utnyttjar detta material.

Materialet ska inte uppfattas som att Nordnet tillhandahåller investeringsrådgivning eller sprider investeringsrekommendationer.

 

Anmäl intresse via Nordnet

Teckna aktier som Nordnet-kund


Om du är kund hos Nordnet kan du snabbt och enkelt anmäla intresse om deltaganed i nyintroduktionen när du är inloggad.

Logga in på Nordnet

Teckna dig för aktier i erbjudandet under fliken Min depå > Nyintroduktioner.

Bli kund och teckna aktier


Är du privatperson men ännu inte Nordnetkund? Börja med att öppna ett konto, efter det kan du teckna aktier i inloggat läge.

Öppna ett konto med BankID – det tar bara några minuter. Att öppna ett konto och bli kund kostar ingenting.

Logga in och sätt in pengar. På Nordnet kan du swisha in pengar till ditt konto!

Anmäl intresse i erbjudandet via fliken Min depå > Nyintroduktioner.

Finansiella instrument kan både öka och minska i värde. Det finns en risk att du inte får tillbaka de pengar du investerar. Innan du investerar i en fond bör du läsa informationsbroschyren som finns hos fondbolaget och faktabladet som du hittar i orderläggningsfönstret samt på fondens produktsida på nordnet.se.