Det här är ett erbjudande från Selectimmune Pharma AB (publ)

Upp

Selectimmune Pharma noteras på Spotlight Stock Market

Nordnet erbjuder dig möjligheten att anmäla teckning av units i Selectimmune Pharma inför bolagets notering på Spotlight Stock Market. Eventuell tilldelning är courtagefri hos Nordnet.

Kort om bolaget

Bolagets upptäckter skyddas av fem nya patentfamiljer. Läkemedelsprojekten har bred potential att adressera viktiga medicinska behov och marknaderna för infektionsbehandling är stora, nationellt och internationellt. Bolagets affärsidé är att utveckla de nya läkemedlen till kliniskt proof-of-concept innan de vidareutvecklas licensieras ut till aktörer inom läkemedelsindustrin.

Forskargruppen vid Lunds universitet har under lång tid studerat kroppens immunsvar och de mekanismer som avgör om försvaret mot infektioner fungerar. Forskningen har finansierats av stora forskningsanslag (totalt cirka 150 MSEK) och upptäckterna har publicerats i ledande internationella tidskrifter. SelectImmune Pharma grundades i februari 2017, för att driva läkemedelsutvecklingen, i samarbete med Lunds universitet, vilket regleras genom avtal.

World Health Organization (WHO) utnämner antibiotikaresistens och bristen på läkemedel mot infektioner till vår tids största hälsoproblem. Effektiva alternativ till antibiotikabehandling är en nödvändighet – ett måste SelectImmune Pharma är ett innovativt biotechbolag som utvecklar immunoterapi som alternativ till antibiotika. Forskningen som utgör basen för SelectImmune Pharmas verksamhet har bedrivits i över 20 år vid Lunds universitet vilket resulterat i att bolaget idag erbjuder fem väl dokumenterade strategier för infektionsbekämpning. Läkemedelsprojekten har bred potential att adressera viktiga medicinska behov i stora patientgrupper. I stället för att döda bakterierna med antibiotika hjälper Bolagets produkter patienten att själv döda bakterierna och läka infektionen. Genom bolagets detaljerade molekylära analyser är det möjligt att ’’trycka på de rätta knapparna’’ i immunsystemet. Det goda immunsvaret stimuleras och skadliga effekt hämmas.

I framgångsrika djurförsök har bolagets läkemedelskandidater visats skydda mot olika typer av infektioner i urinvägarna, motverka urosepsis (blodförgiftning) och hämma inflammation. Bolagets upptäckter skyddas av fem patentfamiljer. De immateriella rättigheterna omfattar både användning av befintliga läkemedel för nya indikationer och utvecklingen av nya läkemedel. Patent är sökta i USA, Europa, Asien och Australien och patent har beviljats i USA. Marknaderna för infektionsbehandling är stora, nationellt och internationellt. Beslut har fattats om att inleda fas II-studier rörande infektion, inflammation och kronisk smärta i urinvägarna. Studierna syftar till att skapa ett underlag för vidare utveckling av bolagets produkter till registrerade läkemedel.

Fakta

Kort fakta

 

Teckningskurs

15 SEK per unit, motsvarande 7,50 SEK per B-aktie

Bolagets marknadsvärde före erbjudandet
(pre money)

87,5 MSEK

Emissionsvolym

30 MSEK

Anmälningsperiod

27 maj - 11 juni 2019

Courtage

0 kr

Sista svarsdag till Nordnet

10 juni 23:59 2019

Pengar ska finnas på depån

10 juni 23:59 2019

Nu kan du swisha till ditt sparande

Läs mer här

Minsta teckning

400 units (motsvarande 6 000 SEK)därefter jämna poster om 10 units

Förväntad första handelsdag

26 juni 2019

Lista

Spotlight Stock Market

Kortnamn för aktien

SELECT

Går att teckna i:

Specifika krav för att få teckna

För att få en godkänd ansökan krävs det att du som kund utfört kunskapstestet: "Aktierelaterade värdepapper". Har du ej utfört testet eller inte vet om du utfört testet så kan du klicka på knappen nedan.

*= Detta erbjuande består utav units. En unit kostar 15 SEK/st och består utav två(2) aktier och en(1) vederlagsfri teckningsoption. Varje teckningsoption ger rätt till teckning av en (1) ny aktie till teckningskursen 8 SEK under perioden 3 september - 17 september 2020

Vid överteckning kan din tilldelning, utan företräde, komma att ske med ett lägre antal än du önskat teckna eller helt utebli. Det spelar ingen roll när under teckningsperioden du anmäler dig. Transaktionen kan avbrytas, dock ej efter det att ovillkorad handeln med värdepapperen har inletts.

Fullständiga villkor:

Teaser

Prospekt

Läkemedelskandidater

SelectImmune Pharma nya läkemedelskandidater är lovande alternativ till antibiotika, med tydliga behandlingseffekter i relevanta djurmodeller. Den gemensamma nämnaren för dessa nya substanser är att de hämmar överdriven immunitet orsakad av infektioner. De oönskade effekterna kan verkligen vara påtagliga vid infektion. De värsta symptomen och de svåraste skadorna på olika vävnader orsakas av obalans i immunsystemet. För mycket av det goda leder till akuta och kroniska inflammationsprocesser, som galopperar iväg med patientens hälsa. De fem substanserna bildar tre grupper (Grupp I-III).

Grupp I.
Nya indikationer för etablerade läkemedel inom infektionsområdet.

 • Klinisk studie av IL-1 receptor hämmare inleds 2019.
 • En väl etablerad organisation för kliniska studier, med integrerad forskning och ett nätverk av kliniska samarbeten.
 • Första indikationerna är akut och kronisk cystit.
 • Bolaget för diskussioner med ledande producenter och avser att snarast sluta avtal med ledande producent (er) av Interleukin 1 hämmare.
 • Bolaget avser att vidareutveckla NK1R hämmare i djurmodell, mot Fas II studier.
 • Bolaget kommer att inleda diskussioner kring användning av antiinflammatoriska terapier i den patientgrupp med akut ock kronisk cystit med svår smärta i nedre urinvägarna

Grupp II.

Skyddande molekyler från ”snälla bakterier” förbättrar balansen i immunsvaret.

 • Bakterieproteiner ska renframställas, tillverkas i större skala, testas för toxicitet och effekt samt utvecklas för kliniska prövningar.
 • Genom att förstå hur de “snälla” bakteriernas proteiner kan vara till nytta, planerar SelectImmune att utveckla läkemedel för framtida infektionsbehandling.
 • Specifika hämmare av bakterieproteiner från “farliga” bakterier och av deras effekter på infekterad vävnad, kan bromsa sjukdomsprocesser medan patienten själv läker ut infektionen. SelectImmune ska driva denna utveckling framåt under perioden.
 • Dessa molekyler har också potential som generella inflammationshämmare. Detta ska undersökas i sjukdomsmodeller för t.ex. inflammatorisk tarmsjukdom och astma.

Grupp III.
Hämmare av IRF7 – en ny immunoterapi skyddar mot njurinflmammation och uro-sepsis.

 • Bolaget avser att utveckla denna siRNA-baserade behandling av svåra bakterieinfektioner i njurarna med spridning till blodet.
 • Med bolagets erfarenhet av utveckling från upptäckter till klinik, och våra nätverk av exporter är detta möjligt.
 • Bolaget kommer att söka samarbeten med stora läkemedelsföretag, som utvecklar samma teknologi för andra kliniska indikationer.

Utvecklingsplan

SelectImmune Pharmas substanser identifierar nya behandlingsstrategier, som selektivt stärker det nyttiga och hämmar det destruktiva immunförsvaret. I en era av sviktande antibiotikabehandling är dessa framsteg ytterst angelägna och viktiga att föra ut till patienter som behöver nya läkemedel. Återkommande infektioner är ett stort kliniskt problem som tidigare kunnat behandlas med antibiotika. Forskargruppens studier föreslår en ny princip för infektionsbehandling, genom att selektivt stärka försvaret och samtidigt hämma det destruktiva immunförsvaret. Strategierna för utvecklingen av de fem läkemedelskandidaterna sammanfattas nedan:

Emissionslikvid

Bolagets generella rörelsekapitalbehov sammanhänger framförallt av genomförande av fas II-studier av befintliga läkemedel (Grupp I) under 2019 och 2020 samt att utveckla de nya substanserna (Grupp II) till klinisk proof-of-concept. För att tillgodose sitt kapitalbehov bjuder SelectImmune Pharma in allmänheten att teckna aktier och teckningsoptioner i den nyemission av units vars teckningsperiod löper under perioden 27 maj – 11 juni 2019.

Nyemissionen genomförs inför listning av bolagets aktier på Spotlight Stock Market. Tillförd nettolikvid från Erbjudandet vid full teckning om 27,5 MSEK kommer att användas för att under 2019 och 2020 genomföra fas II-studier rörande befintliga läkemedel där SelectImmune Pharma har sökt patent för användning inom nya indikationsområden (se Grupp I ovan) samt till att under samma period utveckla nya substanser som kan användas som alternativ till antibiotika till klinisk proof-of-concept (se Grupp II ovan).

Uppskattningsvis kommer hälften av emissionslikviden (13,8 MSEK) att användas för nämnda fas II-studier vilket även prioriteras. Resterande hälft (13,8 MSEK) kommer att användas för utveckling av andra substanser till klinisk proof-of-concept. Då bolagets fokus är på forskning och utveckling har bolaget utvecklat en virtuell organisation med relativt låga operationella kostnader genom att kostnader främst aktiveras när arbete påbörjas.

Teckningsåtaganden

Av det totala nyemissionsbeloppet på cirka 30,0 MSEK har bolaget erhållit skriftliga teckningsåtaganden om 18,8 MSEK motsvarande 62,5 procent av Erbjudandet. Utav teckningsåtaganden har befintliga ägare åtagit sig att teckna för 8,6 MSEK bland annat FV Group AB och Understödsföreningen Prometheus Pension. Därutöver har teckningsåtagande erhållits från ett antal externa investerare om 10,2 MSEK.

Kunskapstest- ett krav för en godkänd ansökan

För att en ansökan om teckning av units i Selectimmune Pharma ska vara godkänd behöver du som kund ha utfört kunskapstest. Nordnet måste enligt lag säkerställa att du har tillräcklig kunskap om de produkter du vill investera i. Syftet är att du ska förstå produkterna och på så sätt kunna ta bättre investeringsbeslut.

För att utföra kunskapstestet eller kontrollera att du utfört kunskapstestet, klicka på knappen ovan till höger.

Units i detta erbjudande

I detta erbjudande tecknar du som kund units istället för aktier. En Unit består utav två (2) Selectimmune Pharma B-aktier + en (1) vederlagsfri teckningsoption av serien TO 1 B. För varje teckningsoption finns mäjligheten att teckna en (1)ny B-aktie till teckningskursen 8 SEK under perioden
3 - 17 september 2020. Kostnaden för en unit är 15 SEK/st.

Risker

Från och med den 3 januari 2018 tillkommer nya krav på rapportering och översyn av teckningar vid företagshändelser i och med implementeringen av MIFID II/MIFIR. Av den anledningen kommer Nordnet förbehålla sig rätten att stryka svar på företagshändelser där de nya kraven inte är uppfyllda. De nya kraven gör gällande att bland annat att en depå som innehas av minderårig behöver svar erläggas via fullmaktsinnehavare och företagskunder behöver ha rapporterat in en LEI-kod till Nordnet för att kunna delta i företagshändelser. Läs mer om LEI för företagskunder härlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Notera att aktierna inte erbjuder någon garanterad intäkt och inget kapitalskydd, en investering i aktierna är endast lämpad för investerare som inte har ett behov av en garanterad intäkt eller kapitalskydd. En investerare som väljer att investera i aktier i erbjudandet ska vara kapabel att utvärdera fördelar och risker med en sådan investering och kunna bära eventuella förluster som kan uppstå i samband med en investering i aktier.

Eftersom Nordnet inte har all information om dig som kund med avseende på de kriterier som tas i beaktning (läs mer härlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster) så kommer Nordnet inte kunna genomföra en fullständig målmarknadsbedömning. De kriterier som Nordnet har kännedom om kommer dock att beaktas. Bland annat medför det att instrument som är avsedda för professionella kunder inte kommer att erbjudas till icke-professionella kunder, du som innehavare kan dock alltid sälja instrument oaktat målmarknadsbedömning. Kunskapsnivån kommer Nordnet att säkerställa genom att du som kund gör kunskapstesten på Nordnets hemsida.

Målmarknadsbedömningen är inte att anses som en passandebedömning i enlighet med MiFID II eller en rekommendation till någon investerare eller grupp av investerare att investera i, införskaffa, eller vidta någon annan åtgärd rörande aktier i Erbjudandet.

Selectimmune Pharma verksamhet är, liksom allt företagande, förenad med risk. Det är därför av stor vikt att vid bedömning av bolagets verksamhet beakta relevanta risker. Finansiella instrument kan både öka och minska i värde. Hela det investerade kapitalet kan förloras, och en investerare bör göra en samlad utvärdering av informationen i prospektet tillsammans med en allmän omvärldsbedömning. Ett antal faktorer utanför bolagets kontroll påverkar dess resultat och finansiella ställning.

I bolagets prospekt listas de riskfaktorer som av bolaget bedöms vara de som kan komma att få störst inverkan på bolagets framtida utveckling. Förteckningen över tänkbara riskfaktorer skall inte anses som fullständig. Riskerna är inte heller rangordnade efter grad av betydelse. Innan du tecknar units i Selectimmune Pharma bör du läsa bolagets prospekt som finns tillgängligt här och på bolagets hemsida.

Eventuella beslut om att investera i Selectimmune Pharma måste uteslutande fattas baserat på informationen, i dess helhet, i prospektet där ovan nämnda riskfaktorer ingår.

Nordnet mottar en engångsersättning från bolaget eller rådgivaren i Erbjudandet i samband med noteringen. Läs mer om tredjepartsersättningar härlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. Observera att tilldelningen bestäms av bolagets styrelse i samråd med de finansiella rådgivarna. Nordnet beslutar ej kring tilldelning. För mer information om tilldelningsprinciper, se prospektet.

Materialet ovan som är hämtat från erbjudandehandlingarna har inte granskats av Nordnet före publicering. Nordnet friskriver sig helt från ansvar för det resultat som kan bli följden av att en användare på olika sätt utnyttjar detta material.

Materialet ska inte uppfattas som att Nordnet tillhandahåller investeringsrådgivning eller sprider investeringsrekommendationer.

 

Anmäl intresse via Nordnet

Teckna aktier som Nordnet-kund


Om du är kund hos Nordnet kan du snabbt och enkelt anmäla intresse om deltaganed i nyintroduktionen när du är inloggad.

Logga in på Nordnet

Teckna dig för aktier i erbjudandet under fliken Min depå > Nyintroduktioner.

Bli kund och teckna aktier


Är du privatperson men ännu inte Nordnetkund? Börja med att öppna ett konto, efter det kan du teckna aktier i inloggat läge.

Öppna ett konto med BankID – det tar bara några minuter. Att öppna ett konto och bli kund kostar ingenting.

Logga in och sätt in pengar. På Nordnet kan du swisha in pengar till ditt konto!

Anmäl intresse i erbjudandet via fliken Min depå > Nyintroduktioner.

Finansiella instrument kan både öka och minska i värde. Det finns en risk att du inte får tillbaka de pengar du investerar. Innan du investerar i en fond bör du läsa informationsbroschyren som finns hos fondbolaget och faktabladet som du hittar i orderläggningsfönstret samt på fondens produktsida på nordnet.se.