Detta är ett erbjudande från Mälardalens Omsorgsfastigheter Holding AB

Upp

Mälardalen
Omsorgfastigheter noteras på Spotlight Stock Market

Nordnet erbjuder dig möjligheten att anmäla teckning av stamaktier i Mälardalen Omsorgsfastigheter Holding AB (publ) inför bolagets notering på Spotlight Stock Market. Eventuell tilldelning är courtagefri hos Nordnet.

Kort om bolaget

Mälardalen Omsorgsfastigheter Holding AB ett fastighetsbolag som äger en portfölj med 25 centralt belägna samhällsfastigheter där huvudvikten av fastigheterna är så kallade LSS-boenden (LSS = Lagen om stöd och service till funktionshindrade). I detta undersegment av samhällsfastigheter finns ett stort underliggande behov i kombination med brist på platser för patienter som behöver vård. I tillägg har Mälardalen Omsorgsfastigheter Holding AB engagerat Kvalitena AB som förvaltare till portföljen.

Kort sammanfattning och highlights

  • Förutsägbara och trygga kassaflöden där hyresgästerna är stat, kommun och landsting eller backas av stat (skattefinansierade verksamheter)
  • Staten har totalansvar för att tillgodose denna service enligt LSS lagstiftningen. I kombination med restriktioner för nyetableringar resulterar detta i att hyresgästerna har begränsade möjligheter att flytta
  • Utdelningskapacitet på ca 7,5% per år (utbetalas kvartalsvis). Det har identifierats specifika hyrespotential på kortsikt, 2-3 år, vilket skulle kunna bidra till att lyfta utdelningskapaciteten till uppemot 8,5% per år har
  • Geografiskt och segmentfokuserad portfölj med erfaren förvaltare, Kvalitena AB
  • 25 fastigheter belägna i Stor-Stockholm, Uppsala och Mälardalen. Portföljen består i huvudsak av LSS boenden. 19 av de 25 fastigheterna utgörs LSS boenden, de övriga 6 är förskolor och vårdcentraler. Total hänför sig ca 62% av hyresintäkterna ifrån LSS boenden och arealmässigt så utgör de 10 största fastigheterna ca 65% av portföljen.
  • Attraktiva lägen och uppsida i hyror bidrar till begränsad risk samt god alternativanvändning
  • Befintlig uppsida i hyror och utvecklingspotential (hyresökningar, utökning av kvadratmeter och nya byggrätter samt yield kompression) som skulle kunna en potentiell IRR förbättring med hela 10 baspunkter
  • Underliggande fastighetsvärde på 550 MSEK med 7-årig skuldfinansiering på plats. LTV 65% och eget kapital på 200 MSEK
  • Initial net yield på 5.0%, WAULT på ca 7 år och bruttohyra på ca 32 MSEK för 2019 (snitthyra ca 1900 SEK/kvm)

Nordnet har fått som uppdrag att sprida 5% av aktiekapitalet motsvarande 10 MSEK

För mer information se:

Informationsmemorandum

Fakta

Pris

100 SEK per aktie

Emissionsvolym

200 MSEK

Minsta teckningspost

55 aktier motsvarande 5 500 SEK

Courtage

0 kr

Anmälningsperiod

12 - 30 april 2019

Sista anmälningsdag för allmänheten

30 april 23:59

Pengar ska finnas tillgänglig på konto

30 april 23:59

Nu kan du swisha till ditt sparande

Läs mer här

Förväntad första handelsdag:

1 Juli 2019

Lista

Spotlight Stock Market

Går att teckna i:

Vid överteckning kan din tilldelning, utan företräde, komma att ske med ett lägre antal än du önskat teckna eller helt utebli. Det spelar ingen roll när under teckningsperioden du anmäler dig. Transaktionen kan avbrytas, dock ej efter det att ovillkorad handeln med värdepapperen har inletts.

Fullständiga villkor:

Informationsmemorandum

Fastigheternas geografiska position

Risker

Från och med den 3 januari 2018 tillkommer nya krav på rapportering och översyn av teckningar vid företagshändelser i och med implementeringen av MIFID II/MIFIR. Av den anledningen kommer Nordnet förbehålla sig rätten att stryka svar på företagshändelser där de nya kraven inte är uppfyllda. De nya kraven gör gällande att bland annat att en depå som innehas av minderårig behöver svar erläggas via fullmaktsinnehavare och företagskunder behöver ha rapporterat in en LEI-kod till Nordnet för att kunna delta i företagshändelser. Läs mer om LEI för företagskunder härlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Notera att aktierna inte erbjuder någon garanterad intäkt och inget kapitalskydd, en investering i aktierna är endast lämpad för investerare som inte har ett behov av en garanterad intäkt eller kapitalskydd. En investerare som väljer att investera i aktier i erbjudandet ska vara kapabel att utvärdera fördelar och risker med en sådan investering och kunna bära eventuella förluster som kan uppstå i samband med en investering i aktier.

Eftersom Nordnet inte har all information om dig som kund med avseende på de kriterier som tas i beaktning (läs mer härlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster) så kommer Nordnet inte kunna genomföra en fullständig målmarknadsbedömning. De kriterier som Nordnet har kännedom om kommer dock att beaktas. Bland annat medför det att instrument som är avsedda för professionella kunder inte kommer att erbjudas till icke-professionella kunder, du som innehavare kan dock alltid sälja instrument oaktat målmarknadsbedömning. Kunskapsnivån kommer Nordnet att säkerställa genom att du som kund gör kunskapstesten på Nordnets hemsida.

Målmarknadsbedömningen är inte att anses som en passandebedömning i enlighet med MiFID II eller en rekommendation till någon investerare eller grupp av investerare att investera i, införskaffa, eller vidta någon annan åtgärd rörande aktier i Erbjudandet.

Mälardalens Omsorgsfastigheter verksamhet är, liksom allt företagande, förenad med risk. Det är därför av stor vikt att vid bedömning av bolagets verksamhet beakta relevanta risker. Finansiella instrument kan både öka och minska i värde. Hela det investerade kapitalet kan förloras, och en investerare bör göra en samlad utvärdering av informationen i prospektet tillsammans med en allmän omvärldsbedömning. Ett antal faktorer utanför bolagets kontroll påverkar dess resultat och finansiella ställning.

I bolagets prospekt listas de riskfaktorer som av bolaget bedöms vara de som kan komma att få störst inverkan på bolagets framtida utveckling. Förteckningen över tänkbara riskfaktorer skall inte anses som fullständig. Riskerna är inte heller rangordnade efter grad av betydelse. Innan du tecknar aktier i Mälardalens Omsorgsfastigheter bör du läsa bolagets prospekt som finns tillgängligt här och på bolagets hemsida.

Eventuella beslut om att investera i Mälardalens Omsorgsfastigheter måste uteslutande fattas baserat på informationen, i dess helhet, i prospektet där ovan nämnda riskfaktorer ingår.

Nordnet mottar en engångsersättning från bolaget eller rådgivaren i Erbjudandet i samband med noteringen. Läs mer om tredjepartsersättningar härlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. Observera att tilldelningen bestäms av bolagets styrelse i samråd med de finansiella rådgivarna. Nordnet beslutar ej kring tilldelning. För mer information om tilldelningsprinciper, se prospektet.

Materialet ovan som är hämtat från erbjudandehandlingarna har inte granskats av Nordnet före publicering. Nordnet friskriver sig helt från ansvar för det resultat som kan bli följden av att en användare på olika sätt utnyttjar detta material.

Materialet ska inte uppfattas som att Nordnet tillhandahåller investeringsrådgivning eller sprider investeringsrekommendationer.

 

Anmäl intresse via Nordnet

Teckna aktier som Nordnet-kund


Om du är kund hos Nordnet kan du snabbt och enkelt anmäla intresse om deltaganed i nyintroduktionen när du är inloggad.

Logga in på Nordnet

Teckna dig för aktier i erbjudandet under fliken Min depå > Nyintroduktioner.

Bli kund och teckna aktier


Är du privatperson men ännu inte Nordnetkund? Börja med att öppna ett konto, efter det kan du teckna aktier i inloggat läge.

Öppna ett konto med BankID – det tar bara några minuter. Att öppna ett konto och bli kund kostar ingenting.

Logga in och sätt in pengar. På Nordnet kan du swisha in pengar till ditt konto!

Anmäl intresse i erbjudandet via fliken Min depå > Nyintroduktioner.

Finansiella instrument kan både öka och minska i värde. Det finns en risk att du inte får tillbaka de pengar du investerar. Innan du investerar i en fond bör du läsa informationsbroschyren som finns hos fondbolaget och faktabladet som du hittar i orderläggningsfönstret samt på fondens produktsida på nordnet.se.