Ferroamp noteras på Nasdaq First North

Nordnet erbjuder dig möjligheten att anmäla teckning av units i Ferroamp Elektronik AB (publ) inför bolagets notering på nasdaq First North. Eventuell tilldelning är courtagefri hos Nordnet.

Kort om bolaget

Ferroamp utvecklar, tillverkar och marknadsför en plattform, EnergyHub-systemet bestående av både hård- och mjukvara med tillhörande algoritmer, för effekt- och energioptimering som resulterar i stora besparingar för kunder i form av minskade elnätsavgifter och energiförluster. Ferroamps produkterbjudande består i dagsläget av två delar, där EnergyHub-systemet utgör den primära delen, och tilläggsprodukter utgör den andra. Plattformen möjliggör även stegvis utbyggnad och integration av solel, energilagring och elbilsladdning i fastigheter. Bolaget har i dagsläget närmare 500 installationer och återkommande kunder, där så gott som samtliga större svenska fastighetsbolag ingår. Under 2018 ökade bolagets omsättning med 53% och bolagets orderingång med 90%. Målet är att ytterligare fördubbla omsättningen under 2019.

Solpaneler, batterier i fastigheter och även batterierna i elbilar använder likström. Genom att koppla samman dessa med EnergyHub i ett lokalt likströmsnät minimerar Ferroamp den totala investeringen i hårdvara samtidigt som omvandlingsförlusterna till och från det allmänna växelströmsnätet minskar jämfört med traditionella system. Ferroamps produkterbjudande är skalbart för olika typer av byggnader från stora kommersiella fastigheter till villaområden och villor och möjliggör ett optimalt utnyttjande av sol- eller vindenergi, integrerat med batterilagring eller elbilar. Därmed försäkras också en minimal belastning av det publika elnätet och stora kostnadsbesparingar.

Ferroamps system har en tillgänglig marknad för flerbostadsfastigheter och kommersiella fastigheter om 1,4 miljarder SEK per år i Sverige. Motsvarande marknad för villor är drygt 3 miljarder baserat på
antalet fastigheter. Av dessa 3 miljarder bedöms cirka 20 procent av marknaden vara direkt tillgänglig för Ferroamps nuvarande erbjudande. De globala marknaderna där Ferroamps system är aktuellt är betydligt större inom ett flertal segment:

 • Den globala marknaden för växelriktare för solenergi uppgår 2025 till 130 miljarder SEK
 • Marknaden för energilager uppgår till 32 miljarder sek 2017 och förväntas attrahera 5000 miljarder SEK under de närmaste 22 åren.
 • Marknaden för microgrids beräknas uppgå till 250 miljarder SEK, vilket inkluderar en stor del av energilagren i föregående uppskattning 3, samt
 • Marknaden för elbilar beräknas uppgå till över 1000 miljarder SEK 2023.

Affärsidé

Bolagets affärsidé är att utveckla, tillverka och marknadsföra en plattform för effekt- och energioptimering, vilket sparar kostnader för kunder och ökar nyttan med anslutna alternativa energikällor.

Fakta

Kort fakta

 

Pris

16 kronor per unit*

Bolagets marknadsvärde före
erbjudandet (pre money)

ca 95 miljoner kronor

Anmälningsperiod

8 februari - 22 februari 2019

Courtage

0 kr

Sista svarsdag till Nordnet

22 februari kl. 23:59

Pengar ska finnas på depån

22 februari kl. 23:59

Nu kan du swisha till ditt sparande

Läs mer här

Minsta teckning

350 units, motsvarande

5 600 kronor

Förväntad första handelsdag

22 mars 2019

Lista

Nasdaq First North

Kortnamn för aktien

FERRO

Bolagets hemsida

ferroamp.comlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Går att teckna i:

Specifika krav för att få teckna

För att få en godkänd ansökan krävs det att du som kund utfört kunskapstestet: "Aktierelaterade värdepapper". Har du ej utfört testet eller inte vet om du utfört testet så kan du klicka på knappen nedan.

Vid överteckning kan din tilldelning, utan företräde, komma att ske med ett lägre antal än du önskat teckna eller helt utebli. Det spelar ingen roll när under teckningsperioden du anmäler dig. Transaktionen kan avbrytas, dock ej efter det att ovillkorad handeln med värdepapperen har inletts.

*= Detta erbjuande består utav units. En unit består utav en(1) aktie á 16 kr st och en(1) vederlagsfri teckningsoption. Varje tvåtal (2) teckningsoptioner ger rätt till teckning av en (1) ny aktie till teckningskursen 21 SEK under perioden 1-31 mars 2020

Föredelar med EnergyHub


 • LÄGRE INVESTERINGSKOSTNADER:
  I konventionella system behövs minst en växelriktare för omvandling mellan växelspänning och
  likspänning för varje tillämpning (såsom en för solel, en för batteri, en för bil och så vidare) medan endast en gemensam växelriktare
  används i Ferroamps lösning. Detta ger lägre investeringskostnader.
 • LÄGRE FÖRLUSTER I SYSTEMET:
  Med en likspänningsbaserad teknik fås i genomsnitt 50 procent lägre omvandlingsförluster jämfört med konventionella system som annars behöver upprepade omvandlingar mellan växelspänning och likspänning.
 • MINDRE KOSTNADER MED RESURSDELNING:
  När fastigheter förbinds med ett likspänningsnät kan energi från solceller delas, vilket ger kostnadsfördelar eftersom den producerade energin kan användas inom de anslutna fastigheterna istället för att varje fastighets
  överskott annars skulle ha sålts till det publika elnätet för låg ersättning. Härigenom ökar graden av egenförbrukning av den
  producerade solenergin. Vidare kan gemensam batterikapacitet vara mindre än om varje fastighet skulle förses med separata batterier.
 • MINSKADE ELNÄTAVGIFTER GENOM UTJÄMNING AV EFFEKTTOPPAR:
  Med solpaneler, elbil och batteri uppkopplat på ett gemensamt likspänningsnät uppnås kraftfulla möjligheter till styrning av anläggningen. Därmed kan toppar i förbrukningen utjämnas vilket i sin tur
  leder till lägre elnätavgifter och effekttariffer.
 • MINSKA FASTA ELKOSTNADER:
  Med Ferroamps patenterade fasbalansering kan fastighetens huvudsäkring hållas på lägsta optimala nivå
  och därmed minimera den fasta anslutningsavgiften.
 • SNABBARE LADDNING AV ELBIL:
  Fasbalanseringstekniken möjliggör också att elbilars laddning dynamiskt fördelas ut på de tre faserna och möjliggör upp till tre gånger snabbare laddning.

 

 

 

Mål till 2022

Bolagets övergripande mål är att till 2022 vara internationellt etablerat med en omsättning på 400 MSEK. Ett utbyggt återförsäljarnät, marginalförbättringar och stegvis övergång till en cloudlösning som tillhandahåller ett mjukvarubaserat servicekoncept med mycket högt kundvärde är viktiga aktiviteter för att nå målen med repetitiva intäkter. Ovanstående målsättningar kräver ytterligare investeringar för att uppnås, vilket är bakgrunden och motivet till det föreliggande Erbjudandet som uppgår till 40 MSEK, med vilket Bolaget avser att säkerställa finansieringen. Bolaget har erhållit teckningsförbindelser och garantier om 32 MSEK från ett konsortium av investerare som arrangerats av bolagets finansiella rådgivare, upp till sammanlagt cirka 80 procent av det totala Erbjudandet.


Affärsmodell

 Kärnan i Ferroamps erbjudande är EnergyHub-systemet, en hårdvaruplattform med inbyggd mjukvara samt patenterade funktioner. Det modulära Systemet säljs till kund i form av olika byggblock, där block kan köpas till vartefter behoven förändras. Detta förenklar installation
av ytterligare energikällor såsom solceller och batterier eller laddplatser för elbilar och underlättar även för att
bygga ut systemet om plattformen ska användas till flera fastigheter. I ett senare skede kommer även tilläggsprodukter att erbjudas genom abonnemangstjänster. I dagsläget monteras produkterna i Ferroamps lokaler i Spånga, men i samband med att fler produkter tillverkas avser Bolaget att söka nya strategiska partnerskap avseende leverans- och produktionsprocessen. Bolagets fokussegment är idag kommersiella fastigheter, hyreshus och bostadsrättsföreningar

Emissionslikviden

Emissionslikviden(efter emissionkostander) på 35,9 MSEK ska användas till följande:

 • Marknad och försäljning (inkl rörelsekapital): 13,9 MSEK
 • Industrialisering generation 2.0: 13 MSEK
 • Övrigt/reserv: 9 MSEK

Kunskapstest- ett krav för en godkänd ansökan

För att en ansökan om teckning av aktier i Ferroampska vara godkän behöver du som kund ha utfört kunskapstest. Nordnet måste enligt lag säkerställa att du har tillräcklig kunskap om de produkter du vill investera i. Syftet är att du ska förstå produkterna och på så sätt kunna ta bättre investeringsbeslut.

För att utföra kunskapstestet eller kontrollera att du utfört kunskapstestet, klicka på knappen ovan till höger.

Units i detta erbjudande

I detta erbjudande tecknar du som kund units istället för aktier. En Unit består utav 1(en) Ferroamp aktie + 1(en) vederlagsfri teckningsoption av serien 2020 (TO1). Ägaren av en teckningsoption har möjlighet att för varje tvåtal (2) teckningsoptioner teckna en (1) ny aktie till teckningskursen 21 SEK under perioden 1-31 mars 2020. Kostnaden för en unit är 16 kr/st.


Risker

Från och med den 3 januari 2018 tillkommer nya krav på rapportering och översyn av teckningar vid företagshändelser i och med implementeringen av MIFID II/MIFIR. Av den anledningen kommer Nordnet förbehålla sig rätten att stryka svar på företagshändelser där de nya kraven inte är uppfyllda. De nya kraven gör gällande att bland annat att en depå som innehas av minderårig behöver svar erläggas via fullmaktsinnehavare och företagskunder behöver ha rapporterat in en LEI-kod till Nordnet för att kunna delta i företagshändelser. Läs mer om LEI för företagskunder härlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Notera att aktierna inte erbjuder någon garanterad intäkt och inget kapitalskydd, en investering i aktierna är endast lämpad för investerare som inte har ett behov av en garanterad intäkt eller kapitalskydd. En investerare som väljer att investera i aktier i erbjudandet ska vara kapabel att utvärdera fördelar och risker med en sådan investering och kunna bära eventuella förluster som kan uppstå i samband med en investering i aktier.

Eftersom Nordnet inte har all information om dig som kund med avseende på de kriterier som tas i beaktning (läs mer härlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster) så kommer Nordnet inte kunna genomföra en fullständig målmarknadsbedömning. De kriterier som Nordnet har kännedom om kommer dock att beaktas. Bland annat medför det att instrument som är avsedda för professionella kunder inte kommer att erbjudas till icke-professionella kunder, du som innehavare kan dock alltid sälja instrument oaktat målmarknadsbedömning. Kunskapsnivån kommer Nordnet att säkerställa genom att du som kund gör kunskapstesten på Nordnets hemsida.

Målmarknadsbedömningen är inte att anses som en passandebedömning i enlighet med MiFID II eller en rekommendation till någon investerare eller grupp av investerare att investera i, införskaffa, eller vidta någon annan åtgärd rörande aktier i Erbjudandet.

Ferroamp verksamhet är, liksom allt företagande, förenad med risk. Det är därför av stor vikt att vid bedömning av bolagets verksamhet beakta relevanta risker. Finansiella instrument kan både öka och minska i värde. Hela det investerade kapitalet kan förloras, och en investerare bör göra en samlad utvärdering av informationen i prospektet tillsammans med en allmän omvärldsbedömning. Ett antal faktorer utanför bolagets kontroll påverkar dess resultat och finansiella ställning.

I bolagets prospekt listas de riskfaktorer som av bolaget bedöms vara de som kan komma att få störst inverkan på bolagets framtida utveckling. Förteckningen över tänkbara riskfaktorer skall inte anses som fullständig. Riskerna är inte heller rangordnade efter grad av betydelse. Innan du tecknar aktier i Ferroamp bör du läsa bolagets prospekt som finns tillgängligt här och på bolagets hemsida.

Eventuella beslut om att investera i Ferroamp måste uteslutande fattas baserat på informationen, i dess helhet, i prospektet där ovan nämnda riskfaktorer ingår.

Nordnet mottar en engångsersättning från bolaget eller rådgivaren i Erbjudandet i samband med noteringen. Läs mer om tredjepartsersättningar härlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. Observera att tilldelningen bestäms av bolagets styrelse i samråd med de finansiella rådgivarna. Nordnet beslutar ej kring tilldelning. För mer information om tilldelningsprinciper, se prospektet.

Materialet ovan som är hämtat från erbjudandehandlingarna har inte granskats av Nordnet före publicering. Nordnet friskriver sig helt från ansvar för det resultat som kan bli följden av att en användare på olika sätt utnyttjar detta material.

Materialet ska inte uppfattas som att Nordnet tillhandahåller investeringsrådgivning eller sprider investeringsrekommendationer.

Finansiella instrument kan både öka och minska i värde. Det finns en risk att du inte får tillbaka de pengar du investerar. Innan du investerar i en fond bör du läsa informationsbroschyren som finns hos fondbolaget och faktabladet som du hittar i orderläggningsfönstret samt på fondens produktsida på nordnet.se.