Detta är ett erbjudande från Coeli Real Estate Fund I AB

Upp

Investera i Coeli Real Estate Fund I

Coeli Real Estate Fund I´s affärsidé är att erbjuda sina kunder att investera i fastigheter i svenska storstadsregioner med stabila kassaflöden och utvecklingspotential. Fondens avkastningsmål är att avkastningen till investerarna ska överstiga 10 procent per år efter avgifter.

Motiv och erbjudande

Coeli Real Estate kommer att ta in 400 miljoner kronor i eget kapital. Före sommaren genomfördes den första emissionen då ca 110 mkr togs in. I denna andra emission erbjuds nu även Nordnets kunder att ta del av investeringsmöjligheten.

Fonden gjorde under juli 2017 sitt första förvärv av två fastigheter i Stockholmsregionen. En mängd attraktiva fastigheter har identifierats och dialoger med säljarna pågår. Kapitalet kommer att användas för att förvärva vissa av dessa fastigheter och därmed utöka fastighetsportföljen.

Placeringsstrategi

Fonden kommer primärt att investera i svenska fastigheter i de områden i storstadsregionerna där tillväxten och befolkningsökningen är som störst.

Fondens målsättning är att ge hög avkastning genom investeringar i fastigheter med exploateringspotential som dessutom har underliggande kassaflöden. Fastigheterna ligger i eftertraktade områden under utveckling vilket ökar möjligheten att skapa nya byggrätter. Fondens investeringsobjekt kan vara bostäder, kontor eller industrilokaler. Genom denna strategi begränsas nedsidan i förvaltningen samtidigt som avkastningspotentialen är attraktiv.

Coeli Real Estate Fund I

Coeli Real Estate I är en alternativ investeringsfond och bolagets verksamhet består i att investera på den svenska fastighetsmarknaden. Upp till 100 procent av bolagets investeringsbara medel kan komma att investeras direkt eller indirekt i fastigheter.

Bolaget avser att avveckla sin verksamhet och realisera sina investeringar efter sex år. Om Bolaget, vid utgången av sexårsperioden, bedömer det som mer fördelaktigt för investerarna, kan Bolaget senarelägga avvecklingen med maximalt två år.

Fakta

Kort fakta

 

Pris

267 kronor/aktie

Anmälningsperiod

28 augusti 2017 - 29 september 2017

Courtage

0 kr

Sista svarsdag till Nordnet

29 september

Pengar ska finnas på depån

29 september kl. 23:59

Minsta teckning

400 aktier, motsvarande 106 800 kronor, därefter i jämna poster om 200 aktier.

Förväntad första handelsdag

13 oktober 2017

Livslängd

6+1+1 år

Transaktionsstsorlek:

Totalt ca 400 miljoner kronor

Årlig avgift:

0,80 %

Målsättning totalavkastning

10-15 % år

Bolagets hemsida

Bolagets hemsidalänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

 

Går att teckna i:

Vid överteckning kan din tilldelning, utan företräde, komma att ske med ett lägre antal än du önskat teckna eller helt utebli. Det spelar ingen roll när under teckningsperioden du anmäler dig. Transaktionen kan avbrytas, dock ej efter det att ovillkorad handeln med värdepapperen har inletts.

Fullständiga villkor:

Läs bolagets prospektlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Om Coeli Asset Management

Coeli etablerades år 1994. Dagens Coeli förvaltar totalt 11 miljarder i egna fonder och Private Equity och erbjuder investerare ett brett utbud av olika placeringsalternativ. I vårt sortiment ingår aktivt förvaltade fonder, räntebärande instrument, hedgefonder och Private Equity. Vårt sistnämnda segment, Private Equity, startades upp år 2006 och sedan dess har vi startat tolv private equity-fonder. Coelis kapitalförvaltning utökar nu sitt förvaltningserbjudande genom att öppna dörren till en ytterligare placeringsmöjlighet som ger dig som mindre investerare en möjlighet till en exponering mot fastighetsmarknaden. Bolaget kommer att placera sina tillgångar huvudsakligen i exploaterings- och utvecklingsfastigheter i Sverige. Bolaget har en opportunistisk investeringsstrategi där målsättningen med förvaltningen är att skapa en hög avkastning. Fondens avkastningsmål är att avkastningen till investerarna ska överstiga 10 procent per år efter avgifter. Bolagets placeringsobjekt är exploateringsfastigheter, där huvudfokus kommer att vara att skapa byggrätter för bostadsändamål, samt utvecklingsfastigheter med tillhörande byggrätter som ska utvecklas till användning främst för bostadsändamål och omställningsprojekt såsom omvandling från hyresrätt till bostadsrätt.

Vi ser fastighetsmarknaden för bostäder som stark och stabil. På den svenska bostadsmarknaden uppskattar man ett stort behov av bostäder samtidigt som det råder bostadsbrist i majoriteten av landets kommuner. Befolkningsprognosen tyder på väsentligt ökat behov av både bostadsyta och samhällsfastighetsyta, vilket i sin tur ställer krav på ökade investeringar och ökad produktionstakt. Låga och i stort sett obefintliga vakanser, hög efterfrågan på nyproducerade bostäder och låga driftskostnader på nyproduktion ger förutsättningar för goda investeringar. Det rådande låga ränteläget är särskilt gynnsamt för fastighetsinvesteringar då det sänker lånekostnaderna som krävs i en sektor med finansieringsbehov, vilket i sin tur driver värdeutvecklingen på fastigheter. Vi har därför öppnat upp denna möjlighet så att våra investerare, både privata och institutionella, ska få en allokering mot fastighetsmarknaden som lämpar sig väl till att balansera risken och öka diversifieringen i sin portfölj. Historiskt har investeringar i fastigheter, både genom ett direkt ägande och via börsen, överpresterat i jämförelse med andra tillgångsslag.

Genom att ständigt följa fastighetsmarknaden och kontinuerligt utvärdera fastighetsprojekt försöker vi skapa ett tydligt mervärde till våra investerare. Bolaget föredrar att investera i fastighetsprojekt som har bra potential att skapa byggrätter med framtida lagstadgad detaljplan, omställningsprojekt såsom omvandling från hyresrätt till bostadsrätt och andra byggprojekt med hög sannolikhet om bra lönsamhet vid försäljning.

För dig som har intresse av att närmare följa verksamheten i våra bolag, är vårt mål att vara så transparanta och öppna som möjligt rörande de investeringar som vi väljer att göra. Det finns även tillfälle att komma på något av de många seminarier som Coeli har på sina kontor löpande under året.

En investering i den här typen av verksamhet är alltid förenat med risk och för en mer utförlig riskanalys så hänvisar jag till avsnitt "Riskfaktorer" på sidan R2 i detta prospekt.

Coeli ger er vårt löfte om att vi som förvaltar Coeli Real Estate Fund I AB ska göra vårt bästa för att skapa god avkastning på våra investerares kapital. Har ni frågor eller vill diskutera Coeli Real Estate är ni varmt välkomna att höra av er till mig.

Vad är Nasdaq First North Premier?

 

Nasdaq Stockholm har två olika listor på First North, Nasdaq First North och Nasdaq First North Premier. Den senarenämnda, som bolaget avser att noteras på har högre inträdeskrav än "vanliga" First North. Bolagen som är noterade på First North Premier förbinder sig även till att följa mer strikta regler för redovisning och informationsgivning, jämfört med övriga bolag noteraed på First North.

Nasdaqs intention med listan är att vidare hjälpa bolag att få mer uppmärksamhet från investerare och därmed högre likviditet. Avsikten är även att hjälpa bolag att bli mer öppna mot investerare och hjälpa bolagen att förbereda för att börsnoteras på huvudmarknaden (Nasdaq Stockholm).

Risker

Coeli Real Estate Fund I ABs verksamhet är, liksom allt företagande, förenad med risk. Det är därför av stor vikt att vid bedömning av bolagets verksamhet beakta relevanta risker. Finansiella instrument kan både öka och minska i värde. Hela det investerade kapitalet kan förloras, och en investerare bör göra en samlad utvärdering av informationen i prospektet tillsammans med en allmän omvärldsbedömning. Ett antal faktorer utanför bolagets kontroll påverkar dess resultat och finansiella ställning.

I bolagets prospekt listas de riskfaktorer som av bolaget bedöms vara de som kan komma att få störst inverkan på bolagets framtida utveckling. Förteckningen över tänkbara riskfaktorer skall inte anses som fullständig. Riskerna är inte heller rangordnade efter grad av betydelse. Innan du tecknar aktier i Coeli Real Estate Fund I bör du läsa bolagets prospekt som finns tillgängligt här länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönsteroch på bolagets hemsida.

Finansiella instrument kan både öka och minska i värde. Det finns en risk att du inte får tillbaka de pengar du investerar. Innan du investerar i en fond bör du läsa informationsbroschyren som finns hos fondbolaget och faktabladet som du hittar i orderläggningsfönstret samt på fondens produktsida på nordnet.se.