Detta är ett erbjudande från Coeli Real Estate Fund I AB

Upp

Investera i Coeli Real Estate Fund I

Coeli Real Estate Fund I:s affärsidé är att erbjuda sina kunder att investera i ”citynära” industrifastigheter med stor potential att omvandlas till bostadshus. Fastigheterna har stabila kassaflöden och ligger i svenska storstadsregioner. Fondens avkastningsmål är att avkastningen till investerarna ska överstiga 10 procent per år efter avgifter.

Placeringsstrategi

Fondens strategi är att ta tillvara på den befolkningstillväxt och urbaniseringstrend som nu pågår. Boverket räknar med att befolkningen kommer att öka med cirka en miljon människor till och med år 2025 och för att möta denna tillväxt behövs cirka 70 000 bostäder byggas per år de kommande åren. Fonden kommer primärt att investera i svenska industrifastigheter i storstadsregionerna där tillväxten och befolkningsökningen är som störst.

Fastigheterna har stabila kassaflöden med potential att omvandlas till bostäder då fastigheterna ligger i områden under omvandling. Målsättningen är att tillsammans med kommunen ta fram byggrätter för att sedan sälja fastigheterna till de större bostadsutvecklarna som i sin tur uppför bostads- eller hyresrätt.

Motiv och erbjudande

Fonden kommer att ta in 400 mkr i eget kapital. Två emissioner har redan genomförts och genom dessa har ungefär hälften av kapitalet tagits in. I denna tredje emission erbjuds Nordnets kunder att ta del av investeringsmöjligheten.

Fonden har hittills förvärvat fyra fastigheter i Stockholmsregionen. En mängd attraktiva fastigheter har identifierats och dialoger med säljarna pågår. Kapitalet kommer att användas för att förvärva vissa av dessa fastigheter och därmed utöka fastighetsportföljen. Totalt kommer portföljen bestå av 10-15 fastigheter.

Coeli Real Estate Fund I

Coeli Real Estate I är en alternativ investeringsfond och bolagets verksamhet består i att investera på den svenska fastighetsmarknaden. Upp till 100 procent av bolagets investeringsbara medel kan komma att investeras direkt eller indirekt i fastigheter.

Fonden avser att sälja samtliga fastigheter efter sex år. Om fonden vid utgången av sexårsperioden bedömer det som mer fördelaktigt för investerarna, kan fonden senarelägga försäljningarna med maximalt två år.

Fakta

Kort fakta

 

Pris

269 kronor/aktie

Anmälningsperiod

22 november 2017 - 26 december 2017

Courtage

0 kr

Minsta teckning

400 aktier, motsvarande 107 600 kronor, därefter i jämna poster om 200 aktier.

Tilldelningsbesked:

Omkring den 10 januari 2018.

Livslängd

6+1+1 år

Transaktionsstsorlek:

Totalt ca 400 miljoner kronor

Årlig avgift:

0,80 %

Målsättning totalavkastning

10-15 % år

Bolagets hemsida

Bolagets hemsidalänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

 

Går att teckna i:

Vid överteckning kan din tilldelning, utan företräde, komma att ske med ett lägre antal än du önskat teckna eller helt utebli. Det spelar ingen roll när under teckningsperioden du anmäler dig. Transaktionen kan avbrytas, dock ej efter det att ovillkorad handeln med värdepapperen har inletts.

Fullständiga villkor:

Läs bolagets prospektlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Om Coeli Asset Management

Coeli etablerades år 1994. Dagens Coeli förvaltar totalt 11 miljarder i egna fonder och Private Equity och erbjuder investerare ett brett utbud av olika placeringsalternativ. I vårt sortiment ingår aktivt förvaltade fonder, räntebärande instrument, hedgefonder och Private Equity. Vårt sistnämnda segment, Private Equity, startades upp år 2006 och sedan dess har vi startat tolv private equity-fonder. Coelis kapitalförvaltning utökar nu sitt förvaltningserbjudande genom att öppna dörren till en ytterligare placeringsmöjlighet som ger dig som mindre investerare en möjlighet till en exponering mot fastighetsmarknaden. Bolaget kommer att placera sina tillgångar huvudsakligen i exploaterings- och utvecklingsfastigheter i Sverige. Bolaget har en opportunistisk investeringsstrategi där målsättningen med förvaltningen är att skapa en hög avkastning. Fondens avkastningsmål är att avkastningen till investerarna ska överstiga 10 procent per år efter avgifter. Bolagets placeringsobjekt är exploateringsfastigheter, där huvudfokus kommer att vara att skapa byggrätter för bostadsändamål, samt utvecklingsfastigheter med tillhörande byggrätter som ska utvecklas till användning främst för bostadsändamål och omställningsprojekt såsom omvandling från hyresrätt till bostadsrätt.

Vi ser fastighetsmarknaden för bostäder som stark och stabil. På den svenska bostadsmarknaden uppskattar man ett stort behov av bostäder samtidigt som det råder bostadsbrist i majoriteten av landets kommuner. Befolkningsprognosen tyder på väsentligt ökat behov av både bostadsyta och samhällsfastighetsyta, vilket i sin tur ställer krav på ökade investeringar och ökad produktionstakt. Låga och i stort sett obefintliga vakanser, hög efterfrågan på nyproducerade bostäder och låga driftskostnader på nyproduktion ger förutsättningar för goda investeringar. Det rådande låga ränteläget är särskilt gynnsamt för fastighetsinvesteringar då det sänker lånekostnaderna som krävs i en sektor med finansieringsbehov, vilket i sin tur driver värdeutvecklingen på fastigheter. Vi har därför öppnat upp denna möjlighet så att våra investerare, både privata och institutionella, ska få en allokering mot fastighetsmarknaden som lämpar sig väl till att balansera risken och öka diversifieringen i sin portfölj. Historiskt har investeringar i fastigheter, både genom ett direkt ägande och via börsen, överpresterat i jämförelse med andra tillgångsslag.

Genom att ständigt följa fastighetsmarknaden och kontinuerligt utvärdera fastighetsprojekt försöker vi skapa ett tydligt mervärde till våra investerare. Bolaget föredrar att investera i fastighetsprojekt som har bra potential att skapa byggrätter med framtida lagstadgad detaljplan, omställningsprojekt såsom omvandling från hyresrätt till bostadsrätt och andra byggprojekt med hög sannolikhet om bra lönsamhet vid försäljning.

För dig som har intresse av att närmare följa verksamheten i våra bolag, är vårt mål att vara så transparanta och öppna som möjligt rörande de investeringar som vi väljer att göra. Det finns även tillfälle att komma på något av de många seminarier som Coeli har på sina kontor löpande under året.

En investering i den här typen av verksamhet är alltid förenat med risk och för en mer utförlig riskanalys så hänvisar jag till avsnitt "Riskfaktorer" på sidan R2 i detta prospekt.

Coeli ger er vårt löfte om att vi som förvaltar Coeli Real Estate Fund I AB ska göra vårt bästa för att skapa god avkastning på våra investerares kapital. Har ni frågor eller vill diskutera Coeli Real Estate är ni varmt välkomna att höra av er till mig.

Risker

Coeli Real Estate Fund I ABs verksamhet är, liksom allt företagande, förenad med risk. Det är därför av stor vikt att vid bedömning av bolagets verksamhet beakta relevanta risker. Finansiella instrument kan både öka och minska i värde. Hela det investerade kapitalet kan förloras, och en investerare bör göra en samlad utvärdering av informationen i prospektet tillsammans med en allmän omvärldsbedömning. Ett antal faktorer utanför bolagets kontroll påverkar dess resultat och finansiella ställning.

Materialet ovan som är hämtat från Coeli har inte redigerats eller granskats av Nordnet före publicering. Materialet ska inte uppfattas som att Nordnet tillhandahåller investeringsrådgivning eller sprider investeringsrekommendationer. I bolagets prospekt listas de riskfaktorer som av bolaget bedöms vara de som kan komma att få störst inverkan på bolagets framtida utveckling. Förteckningen över tänkbara riskfaktorer skall inte anses som fullständig. Riskerna är inte heller rangordnade efter grad av betydelse. Innan du tecknar aktier i Coeli Real Estate Fund I bör du läsa bolagets prospekt som finns tillgängligt här länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönsteroch på bolagets hemsida.

Finansiella instrument kan både öka och minska i värde. Det finns en risk att du inte får tillbaka de pengar du investerar. Innan du investerar i en fond bör du läsa informationsbroschyren som finns hos fondbolaget och faktabladet som du hittar i orderläggningsfönstret samt på fondens produktsida på nordnet.se.