Detta är ett erbjudande från ChromoGenics AB

Teckna utan företräde i Chromogenics nyemission

Nordnet erbjuder dig möjligheten att köpa teckningsrätter samt teckna aktier utan företräde direkt via Nordnet.

Investeringsidé

Kursen i Chomogenics har fallit kraftigt det senaste året, antagligen som en följd av utebliven försäljning och förväntan om behov av ytterligare nyemissioner. Sedan sommaren har försäljningen tilltagit kraftfullt, med kommunicerade orders på 23,5 MSEK och en offertstock som anges till ”över 100 MSEK”.

På nyemissionskursen 0,60 SEK är bolagsvärdet 26 MSEK, före emissionen. Det kan tyckas lågt för ett Bolag med mycket stark IP portfölj och bra fart i orderingången.

Kort om Chromogenics

ChromoGenics erbjuder dynamiskt, inbyggt solskydd för fönster och fasadglas. ConverLight anpassar ljusgenomsläppet för högsta komfort och energieffektivitet.

De 4 viktigaste drivkrafterna för ChromoGenics:

Inomhuskomforten: Behåll utsikten men blockera oönskat solljus och värmeinslag

Designen: full arkitektonisk frihet för vackra fa­sader utan markiser och jalusier

Miljön: Väsentligt mindre behov av luft­konditionering – som enligt the Economist1 är en av de stora miljöbovarna i vår tid

Priset: glas med integrerade solskydd är kost­nadseffektivare än alternativen över tid

1.Economist, Aug 25th 2018

Teknisk plattform

ChromoGenics bildades som en avknoppning från Ångströmlaboratoriet vid Uppsala Universitet 2003, där prof Claes Göran Granqvist bedrivit forskning inom elektrokromism under mer än 20 år. Baserat på resultaten har ChromoGenics utvecklat en patenterad[1] elektrokrom teknologi, ConverLight™, som gör det möjligt att styra transparensen i glas och därigenom även reglera inflödet av både värme och ljus. Med en svag elektrisk spänning kan genomskinligheten ändras från ljust till mörkt. Totalt har sedan 2003 ca 500 miljoner kronor investerats i utvecklingen av ChromoGenics dynamiska glas, utveckling av produktionsprocesser, etablering av produktionsanläggning m.m.

[1] Under det mångåriga utvecklingsarbetet har en patentportfölj byggts upp som bedöms täcka väsentliga material, processer och applikationer i arton patentfamiljer. Det finns även en omfattande upparbetad kunskap inom produktionsprocesser som stärks ytterligare av de strategiska samarbeten som etablerats.

 

Garantier och teckningsförbindelser

Emissionen är garanterad till 78 %, varav 2% avser teckningsförbindelser och 76 % avser garantiåtaganden.

Senaste nytt om ChromoGenics​

Läs mer.

Fakta om företrädesemissionen

Fakta

 

Pris

0,60 SEK per aktie

Teckningsperiod

28 januari - 15 februari 23:59

Handel med teckningsrätter

28/1- 13/2 17:30

Pengar ska finnas på depån

15 februari 23:59

Courtage

0 kr*

Minsta teckning

1 teckningsrätt ger ägaren rätt till att teckna en ny aktie. Emissionen erbjuder möjlighet till ansökan om teckning utan teckningsrätter.

Marknadsplats

Nasdaq First North

Ticker för teckningsrätter

CHRO TR

Bolagets hemsida

Chromogenics.comlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Går att teckna i:

Vid överteckning kan din tilldelning om du tecknar utan företräde, komma att ske med ett lägre antal än du önskat teckna eller så kan tilldelning helt utebli. Det spelar ingen roll när under teckningsperioden du anmäler dig. Transaktionen kan avbrytas, dock ej efter det att ovillkorad handel med värdepappret inletts.

*= Courtage utgår vid teckning av aktier utan företräde. Vid handel med teckningsrätter betalar du courtage enligt din courtageklass, se min ekonomi för att se di n aktuella courtageklass. Vår prislista fin der du härlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Fullständiga villkor:

Prospekt

Bakgrund och motiv till emissionen

Det har förekommit vissa initiala störningar inom produktionsprocessen för ConverLight, vilka belastar resultaten år 2017 och 2018. Genom investeringar och utvecklings­arbete har felen åtgärdats och produktionen har successivt förbättrats och Bolaget anser att leveranserna idag uppfyller högt ställda kvalitetskrav. 2017 och 2018 har varit tuffa år som lärt ChromoGenics mycket och bolaget har lyft teknikplattformen, produktionen samt sälj och leveranskapacitet.

 

Att marknaden vill ha produkterna syns nu tydligt. En upparbetad offertvolym överstigande 100 MSEK och en orderingång om 23,5 MSEK för Q3-Q4, 2018 finns avseende ConverLight och den nyligen förvär­vade statiska solskyddslösningen I-Window.

Likviden från föreliggande nyemission ska användas för att finansiera investeringar i rörelsekapital samt fortsatt marknadssatsning och produktutveckling.

Teckna aktier med stöd av teckningsrätter

Om du ägt ChromoGenics aktier på avstämningsdagen den 24 januari har du nu tilldelats teckningsrätter som bokats in på ditt konto. Villkoren är följande: en (1) aktie ger dig tre (3) teckningsrätter. En (1) teckningsrätt ger dig möjligheten att teckna en (1) ny aktie i ChromoGenics. Priset per ny aktie är 0,60 SEK/styck. Möjligheten att utnyttja teckningsrätter hittar du i menyn under Min depå/Mina företagshändelser. Notera att du behöver lämna svara för dina teckningsrätter senast 10 februari annars kommer Nordnet att försöka sälja dina teckningsrätterna så att du får pengar för dem istället.

Utnyttjar du dina teckningrätter är du garanterad tilldelning av de nya aktierna du tecknar. Du har även möjlighet att teckna aktier i ChromoGenics utan teckningsrätter, tilldelningen är då inte garanterad.(se mer information nedan)

Äger du inga teckningsrätter idag? Du kan köpa teckningsrätter på marknaden under perioden 28 januari -13 februari, klicka härlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. Vid handel med teckningsrätter betalar du courtage som vid köp av aktier på samma lista. Glöm ej bort att lämna svar under Min depå/Mina företagshändelser när du köpt teckningsrätter.

Teckna aktier utan företräde

Du kan under perioden 28 januari - 15 februari teckna aktier i ChromoGenics emission utan teckningrätter. Erbjudandet hittar du i menyn under Min depå/ Övriga företagshändelser. Pengar för din ansökan behöver finnas på depån senast den 15 februari 23:59 annars kan ansökan komma att förvägras. Tilldelning av aktier är ej garanterad och bestäms av styrelsen tillsammans med bolagets rådgivare.

Risker

Från och med den 3 januari 2018 tillkommer nya krav på rapportering och översyn av teckningar vid företagshändelser i och med implementeringen av MIFID II/MIFIR. Av den anledningen kommer Nordnet förbehålla sig rätten att stryka svar på företagshändelser där de nya kraven inte är uppfyllda. De nya kraven gör gällande att bland annat att en depå som innehas av minderårig behöver svar erläggas via fullmaktsinnehavare och företagskunder behöver ha rapporterat in en LEI-kod till Nordnet för att kunna delta i företagshändelser. Läs mer om LEI för företagskunder härlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Notera att aktierna inte erbjuder någon garanterad intäkt och inget kapitalskydd, en investering i aktierna är endast lämpad för investerare som inte har ett behov av en garanterad intäkt eller kapitalskydd. En investerare som väljer att investera i aktier i erbjudandet ska vara kapabel att utvärdera fördelar och risker med en sådan investering och kunna bära eventuella förluster som kan uppstå i samband med en investering i aktier.

Eftersom Nordnet inte har all information om dig som kund med avseende på de kriterier som tas i beaktning (läs mer härlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster) så kommer Nordnet inte kunna genomföra en fullständig målmarknadsbedömning. De kriterier som Nordnet har kännedom om kommer dock att beaktas. Bland annat medför det att instrument som är avsedda för professionella kunder inte kommer att erbjudas till icke-professionella kunder, du som innehavare kan dock alltid sälja instrument oaktat målmarknadsbedömning. Kunskapsnivån kommer Nordnet att säkerställa genom att du som kund gör kunskapstesten på Nordnets hemsida.

Målmarknadsbedömningen är inte att anses som en passandebedömning i enlighet med MiFID II eller en rekommendation till någon investerare eller grupp av investerare att investera i, införskaffa, eller vidta någon annan åtgärd rörande aktier i Erbjudandet.

ChromoGenics verksamhet är, liksom allt företagande, förenad med risk. Det är därför av stor vikt att vid bedömning av bolagets verksamhet beakta relevanta risker. Finansiella instrument kan både öka och minska i värde. Hela det investerade kapitalet kan förloras, och en investerare bör göra en samlad utvärdering av informationen i prospektet tillsammans med en allmän omvärldsbedömning. Ett antal faktorer utanför bolagets kontroll påverkar dess resultat och finansiella ställning.

I bolagets prospekt listas de riskfaktorer som av bolaget bedöms vara de som kan komma att få störst inverkan på bolagets framtida utveckling. Förteckningen över tänkbara riskfaktorer skall inte anses som fullständig. Riskerna är inte heller rangordnade efter grad av betydelse. Innan du tecknar aktier i ChromoGenics bör du läsa bolagets prospekt som finns tillgängligt här och på bolagets hemsida.

Eventuella beslut om att investera i ChromoGenicsmåste uteslutande fattas baserat på informationen, i dess helhet, i prospektet där ovan nämnda riskfaktorer ingår.

Nordnet mottar en engångsersättning från bolaget eller rådgivaren i Erbjudandet i samband med noteringen. Läs mer om tredjepartsersättningar härlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. Observera att tilldelningen bestäms av bolagets styrelse i samråd med de finansiella rådgivarna. Nordnet beslutar ej kring tilldelning. För mer information om tilldelningsprinciper, se prospektet.

Materialet ovan som är hämtat från erbjudandehandlingarna har inte granskats av Nordnet före publicering. Nordnet friskriver sig helt från ansvar för det resultat som kan bli följden av att en användare på olika sätt utnyttjar detta material.

Materialet ska inte uppfattas som att Nordnet tillhandahåller investeringsrådgivning eller sprider investeringsrekommendationer.

 

Anmäl intresse via Nordnet

Teckna aktier som Nordnet-kund


Om du är kund hos Nordnet kan du snabbt och enkelt anmäla intresse om deltaganed i nyintroduktionen när du är inloggad.

Logga in på Nordnet

Teckna dig för aktier i erbjudandet under fliken Min depå > Nyintroduktioner.

Bli kund och delta i emissionen


Är du privatperson men ännu inte Nordnetkund? Börja med att öppna ett konto, efter det kan du teckna aktier i inloggat läge.

Öppna ett konto med BankID – det tar bara några minuter. Att öppna ett konto och bli kund kostar ingenting.

Logga in och sätt in pengar. På Nordnet kan du swisha in pengar till ditt konto!

Anmäl intresse i erbjudandet via fliken Min depå > Nyintroduktioner.

Finansiella instrument kan både öka och minska i värde. Det finns en risk att du inte får tillbaka de pengar du investerar. Innan du investerar i en fond bör du läsa informationsbroschyren som finns hos fondbolaget och faktabladet som du hittar i orderläggningsfönstret samt på fondens produktsida på nordnet.se.