Detta är ett erbjudande från Svenska Bostadsfonden 14 AB (publ)

Upp

Svenska Bostadsfonden 14 genomför nyemission

 

Nordnet erbjuder dig möjligheten att teckna aktier i Svenska Bostadsfonden 14:s nyemission. Målavkastning för bolaget är 6-9 procent per år, med målsättning att den löpande utdelningen ska uppgå till  2-3 procent. Eventuell tilldelning är courtagefri hos Nordnet.

Svenska Bostadsfonden 14 AB (publ) är en AIF-fond noterad på NGM Nordic AIF. Fonden äger och förvaltar svenska bostadshyresfastigheter. Sedan Svenska Bostadfonden grundades för 15 år sedan har de lanserat 15 fonder på den svenska marknaden och de fortsätter att växa.

Fonderna drivs i svensk aktiebolagsform och fastigheterna förvaltas utifrån fem regionala kontor. De tio första fonderna är avvecklade med en genomsnittlig totalavkastning på drygt sju procent per år.

Svenska Bostadsfonden 14 har en evig placeringshorisont men du som investerare kommer att få möjlighet att lösa in dina aktier till NAV-kursen vart femte år. Naturligtvis kan du sälja dina aktier dagligen över börsen. Placeringen riktar sig mot såväl privatpersoner och företag som stiftelser och institutioner. Självklart går det att teckna sig via sitt ISK-konto eller via kapitalförsäkring.

Bostadshyresfastigheter basen i en investeringsportfölj

Reala tillgångar har i generationer utgjort basen i investerares portföljer. Fastigheter används ofta för att sprida placeringarna mellan olika tillgångsslag, och därmed minska risknivån med bibehållen eller förbättrad avkastning.

En trygg fastighetsform

Bostadshyresfastigheter är ett tryggt fastighetsslag att investera i. Anledningen är den reglerade hyressättningen och att bostäder generellt sett är mindre konjunkturkänsliga än exempelvis lokaler. Även historiken talar sitt tydliga språk: bostadshyresfastigheter har under de senaste 30 åren haft en genomsnittlig avkastning som ligger marginellt lägre än aktier men till en avsevärt lägre risk.

Tidigare fonders avkastning

De av Svenska Bostadsfondens fonder som avvecklats, fond 1-10, har under respektive fonds löptid uppvisat en hög totalavkastning. Totalavkastningen har för samtliga enskilda fonder varit tvåsiffrig, och för fem av fonderna har avkastningen varit högre än 50 procent. För två av fonderna uppgick den totala avkastningen till nära 100 procent. Den genomsnittliga årliga avkastningen för fonderna uppgick till drygt sju procent per år med en variation på mellan 3,5 och 12 procent per år för de individuella fonderna. Det innebär att den reala avkastningen – nominell avkastning minus faktisk inflation – var i linje med fondernas målsättning. Det är viktigt att påpeka att även om avkastningen varierat från år till år har den i jämförelse med exempelvis aktiemarknaden varit tämligen jämn och stabil.

Löpande utdelning

Avkastningen består av hyresintäkter från våra hyresgäster minus de kostnader vi har för drift, underhåll, räntor och amorteringar. Det innebär att så länge våra lägenheter är uthyrda får vi ett normalt överskott som, efter betalning av räntor och amorteringar till bank, kan användas till årliga utdelningar. Med bostadsbrist i över 80 procent av Sveriges kommuner ser även den framtida prognosen mycket lovande ut. Fonden investerar i huvudsak på tillväxt- och pendlingsorter med ett diversifierat näringsliv.

Fakta

Kort fakta

 

Teckningskurs

52 000 kr/A-aktie

Anmälningsperiod

28 januari – 22 februari 2019

Courtage

0 kr

Förvaltningsavgift

0,65%

Prestationsbaserat arvode

20% av utdelat kapital över avkastningströskeln
(90 dagars SSVX)

Pengar ska finnas på depån

22 februari 2019

Minsta teckning

1 aktie, 52 000 kr

Tilltänkt första handelsdag

29 mars 2019

Lista

NGM Nordic AIF

Kortnamn för aktien

SB14 A

Bolagets hemsida

sbf14.selänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

 

Går att teckna i:

Specifika krav för att få teckna:

För att få en godkänd ansökan krävs det att du som kund utfört kunskapstestet: "komplexa fonder". Har du ej utfört testet eller inte vet om du utfört testet så kan du klicka på knappen nedan.

Vid överteckning kan din tilldelning, utan företräde, komma att ske med ett lägre antal än du önskat teckna eller helt utebli. Det spelar ingen roll när under teckningsperioden du anmäler dig. Transaktionen kan avbrytas, dock ej efter det att ovillkorad handeln med värdepapperen har inletts. Fondandelarna anses vara ett komplicerat instrument. För att Nordnet skall godkänna din teckning i erbjudandet behöver du ha genomfört en passandebedömning för komplexa fonder, som du kan göra härlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Fullständiga villkor:

Fondbroschyr

Produktblad

 

Vd har ordet

" För oss är det av största vikt att säkerställa att båda våra två
viktigaste intressegrupper är nöjda – dvs såväl hyresgäster som
investerare. De är båda lika viktiga för vår framgång och deras
olika behov sätter samtidigt även fokus på vårt dubbla uppdrag att fungera både som hyresvärd och tillgångsförvaltarare.
För att hyresgästerna ska trivas har vi byggt upp en egen
förvaltningsorganisation som ger oss en tydlig närvaro och
löpande kundkontakt och vi verkar idag från fem kontor; Jönköping, Kalmar, Luleå, Malmö och Stockholm. Nöjda hyresgäster är en förutsätning för ett gott förvaltningsresultat."

Daniel Gorosch,
vd Svenska Bostadsfonden

Highlights


Svenska Bostadsfonden:

  • Är den snabbast växande publika fastighetsfonden i Sverige, som riktar sig till privatinvesterare, och som enbart investerar i bostadshyresfastigheter
  • Har cirka 3,5 miljarder kronor under förvaltning
  • Förvaltar omkring 3 400 lägenheter fördelat på 20 orter
  • Har en ambitiös miljöpolicy med kvantitativa energiförbrukningsmål och grön el
  • Arbetar aktivt på lokal nivå med både uthyrning och förvaltningRisker

Från och med den 3 januari 2018 tillkommer nya krav på rapportering och översyn av teckningar vid företagshändelser i och med implementeringen av MIFID II/MIFIR. Av den anledningen kommer Nordnet förbehålla sig rätten att stryka svar på företagshändelser där de nya kraven inte är uppfyllda. De nya kraven gör gällande att bland annat att en depå som innehas av minderårig behöver svar erläggas via fullmaktsinnehavare och företagskunder behöver ha rapporterat in en LEI-kod till Nordnet för att kunna delta i företagshändelser. Läs mer om LEI för företagskunder härlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Notera att fondandelarna inte erbjuder någon garanterad intäkt och inget kapitalskydd, en investering i fondandelarna är endast lämpad för investerare som inte har ett behov av en garanterad intäkt eller kapitalskydd. En investerare som väljer att investera i fondandelarna i erbjudandet ska vara kapabel att utvärdera fördelar och risker med en sådan investering och kunna bära eventuella förluster som kan uppstå i samband med en investering i aktier.

Fondandelarna anses vara ett komplicerat instrument. För att Nordnet skall godkänna din teckning behöver du ha genomfört en passandebedömning för komplexa fonder, som du kan göra härlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Eftersom Nordnet inte har all information om dig som kund med avseende på de kriterier som tas i beaktning (läs mer härlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster) så kommer Nordnet inte kunna genomföra en fullständig målmarknadsbedömning. De kriterier som Nordnet har kännedom om kommer dock att beaktas. Bland annat medför det att instrument som är avsedda för professionella kunder inte kommer att erbjudas till icke-professionella kunder, du som innehavare kan dock alltid sälja instrument oaktat målmarknadsbedömning. Kunskapsnivån kommer Nordnet att säkerställa genom att du som kund gör kunskapstesten på Nordnets hemsida.

Målmarknadsbedömningen är inte att anses som en passandebedömning i enlighet med MiFID II eller en rekommendation till någon investerare eller grupp av investerare att investera i, införskaffa, eller vidta någon annan åtgärd rörande aktier i erbjudandet.

Svenska Bostadfondens verksamhet är, liksom allt företagande, förenad med risk. Det är därför av stor vikt att vid bedömning av bolagets verksamhet beakta relevanta risker. Finansiella instrument kan både öka och minska i värde. Hela det investerade kapitalet kan förloras, och en investerare bör göra en samlad utvärdering av informationen i prospektet tillsammans med en allmän omvärldsbedömning. Ett antal faktorer utanför bolagets kontroll påverkar dess resultat och finansiella ställning.

I bolagets prospekt listas de riskfaktorer som av bolaget bedöms vara de som kan komma att få störst inverkan på bolagets framtida utveckling. Förteckningen över tänkbara riskfaktorer skall inte anses som fullständig. Riskerna är inte heller rangordnade efter grad av betydelse. Innan du tecknar fondandelar i Svenska Bostadfonden bör du läsa bolagets prospekt som finns tillgängligt här och på bolagets hemsida.

Eventuella beslut om att investera i Svenska Bostadfonden måste uteslutande fattas baserat på informationen, i dess helhet, i prospektet där ovan nämnda riskfaktorer ingår.

Nordnet mottar en engångsersättning från bolaget eller rådgivaren i Erbjudandet i samband med noteringen. Läs mer om tredjepartsersättningar härlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. Observera att tilldelningen bestäms av bolagets styrelse. Nordnet beslutar ej kring tilldelning. För mer information om tilldelningsprinciper, se prospektet.

Materialet ovan som är hämtat från erbjudandehandlingarna har inte granskats av Nordnet före publicering. Nordnet friskriver sig helt från ansvar för det resultat som kan bli följden av att en användare på olika sätt utnyttjar detta material.

Materialet ska inte uppfattas som att Nordnet tillhandahåller investeringsrådgivning eller sprider investeringsrekommendationer.

Finansiella instrument kan både öka och minska i värde. Det finns en risk att du inte får tillbaka de pengar du investerar. Innan du investerar i en fond bör du läsa informationsbroschyren som finns hos fondbolaget och faktabladet som du hittar i orderläggningsfönstret samt på fondens produktsida på nordnet.se.