Detta är ett erbjudande från BBS-Bioactive Bone Substitutes Oyj

Bioactive Bone Substitutes genomför spridningsemission

För att underlätta handel och öka likviditeten i BBS-Bioactive Bone Substitutes aktien i Sverige genomför BBS nu en spridningsemission i Sverige. Nordnet erbjuder dig möjligheten att teckna aktier med rabatt. Eventuell tilldelning är courtagefri hos Nordnet.

Om BBS

Bolagets teknologi, ARTEBONE®, är ett nästa generations bensubstitut som inriktar sig på behandling av bendefekter och läkningsproblem i framförallt lemmar såsom hand- och fotleder, i skulderblad och i bäcken. Teknologin bygger på biologiskt aktivt benprotein, innehållande tillväxtfaktorer som har extraherats från renben, kombinerat med strukturgivande TCP (trikalciumfosfat) granulat, vilket utgör de två huvudkomponenterna för effektiv benuppbyggnad. Den första produkten, ARTEBONE® ready-to-use paste, en injicerbar pasta i en användningsklar spruta, är färdig och ansökan om en CE-märkning som möjliggör kommersialisering i EU pågår.

Genom grundare och Vd Pekka Jalovaaras breda nätverk format efter åratal som ortopedisk kirurg och professor så är förståelsen av marknadsbehov och användning av ortopedibehandlingar inom bolaget mycket hög. Lansering av bolagets första produkt planeras därför att först fokusera på försäljning och distribution till de nordiska länderna, Europa och sedan USA genom egna kanaler samt etablerade partners.

Bolaget har egen tillverkning och äger en etablerad produktionsprocess för renbenextrakt samt innehar en licens från det finska läkemedelsverket FIMEA för tillverkning på den egna produktionsanläggningen i Reisjärvi, Finland. Den nuvarande produktionskapaciteten är 25 000 doser av ARTEBONE® per år motsvarande ett uppskattat försäljningsvärde om 25 MEUR vid full produktion och potentiell maxkapacitet bedöms vara 500 000 doser per år baserat på nuvarande mängd renslakt i Finland.

Verksamhet

Bolaget grundades år 2003 av ortopediprofessor Pekka Jalovaara och Tuomo Halonen, grundare av det ledande globala förpackningsmaskinstillverkaren Elecster. BBS teknologi, ARTEBONE®, grundar sig på forskning från Uleåborg universitet i norra Finland och det är i Uleåborg som bolaget har sitt säte. BBS börsnoterades i februari 2018 i en dubbellistning på både Nasdaq First North Sverige och Nasdaq First North Finland.

Bolagets produkter baserat på ARTEBONE® teknologin klassas som medicinskteknisk utrustning och teknologin skyddas av fem globala patentfamiljer. Över 10 års omfattande forskning och utveckling ligger bakom framställandet av teknologin. Akademiska, samt officiella, djurförsök och genomförda kliniska tester har visat att ARTEBONE® har fördelaktiga egenskaper för främjandet av effektiv benläkning jämfört med andra produkter på marknaden. Bolaget bedömer därför att teknologin har potential att transformera hela den ortopediska kirurgin.

Marknadsvärdet för bensubstitut i de 10 största marknaderna uppgår till över 2,9 miljarder US-dollar enligt bolagets beräkningar, med en förväntad årlig tillväxttakt på 4,3% till år 2026. Varje år görs i BBS segment cirka 1 miljon operationer i USA och 440 000 stycken på Europas fem största marknader.

Bolagets strategi har fokuserats på att utveckla teknologin ARTEBONE® som medicinteknisk utrustning klass III för att inte behöva genomgå de vida kliniska utvecklingsfaserna som är nödvändigt för ett läkemedel, vilket i vanliga fall tar cirka 10 år. I jämförelse med processen för ett godkännande av medicinteknisk utrustning klass III har BBS redan genomfört den mindre kliniska studie som krävs. Nu är bolaget i slutfasen för en kommersialiseringsmöjliggörande CE-märkning för bolagets första produkt. BBS har även färdigställt en egen produktionsanläggning för att minimera en beroendeställning och skydda immateriella rättigheter.

Bolaget är nu i slutfasen av CE-märkningsprocessen med endast en kompletterande djurstudie kvar som efterfrågats av Notified Body. Denna studie initieras i augusti 2019 och utgör det sista nödvändiga steget för CE-märkningens godkännande, vilket innebär en möjlighet att påbörja lanseringen i Norden och i EU av bolagets första produkt ARTEBONE® ready-to-use paste. CE-märkningen förväntas bli klar under första halvåret år 2020. Expansion till USA är planerat som ett nästa steg varför bolaget redan gjort en så kallad pre-submission ansökan till FDA (U.S. Food and Drug Administration) och så snart CE-märkningen har beviljats kommer bolaget att fortsätta ansökningsprocessen om ett FDA 510 (k) godkännande för kommersialisering i USA.

Efter uppnådd CE-märkning av ARTEBONE® ready-to-use paste väntas produktfamiljen expanderas till att också inkludera ARTEBONE® protein-coated blocks och ARTEBONE® protein-coated granules för att kunna behandla större områden inom bendefekter och läkningsproblem.

Fakta om emissionen

Fakta

 

Pris

28,10 kr per aktie

Teckningsperiod

17 juni - 30 juni 23:59

Pengar ska finnas på depån

30 juni 23:59

Besked om tilldelning

1 juli

Courtage

0 kr*

Minsta teckning

200 aktier

De nya aktierna börjar handlas

10 juli

Marknadsplats

Nasdaq First North

Ticker för aktier

BONES

Bolagets hemsida

bbs-artebone.fi/länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Går att teckna i:

Vid överteckning kan din tilldelning om du tecknar utan företräde, komma att ske med ett lägre antal än du önskat teckna eller så kan tilldelning helt utebli. Det spelar ingen roll när under teckningsperioden du anmäler dig. Transaktionen kan avbrytas, dock ej efter det att ovillkorad handel med värdepappret inletts.

*= Courtage utgår vid teckning av aktier utan företräde. Vid handel med teckningsrätter betalar du courtage enligt din courtageklass, se min ekonomi för att se din aktuella courtageklass. Vår prislista finner du härlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Vd har ordet

”Bäste investerare, det är med hög förväntan som vi nu närmar oss en CE-märkning på vår första produkt, vilket innebär att vår ARTEBONE® teknologi snart kan finnas tillgängligt som ett alternativ för ortopediska kirurger när de behandlar svåra benläkningar. Tillsammans med mitt team så har vi ägnat över 10 år till att ta fram denna teknologin som jag själv saknade när jag arbetade som ortopedisk kirurg. Vi satsar nu på att ta vår första produkt till marknad och fortsätta etablera bolaget som ledande inom den ortobiologiska marknaden.”

Pekka Jalovaara

Vd BBS-Bioactive Bone Substitutes

Motiv till emissionen

Motivet till aktieemissionen är främst att bolaget vill expandera sin aktieägarbas i Sverige samt öka handelsvolymen i aktien. Vidare vill bolaget fortsätta arbetet med uppbyggnad och förstärkning av organisationen för att påbörja kommersialiseringen och förbereda inför försäljningsstart av bolagets först ARTEBONE® produkt samt även stödja de pågående ansökningarna för CE-märkning respektive FDA godkännande.

Av emissionslikviden, som kommer att uppgå till cirka 11,7-15,8 miljoner kronor, efter emissionskostnader, reserveras därför i prioritetsordning cirka 20% för påbörjan av kommersialiseringsprocessen, cirka 30% för pågående ansökningarna för CE-märkning respektive FDA godkännande samt cirka 50% för uppbyggnad och förstärkning av organisationen.

Erbjudandet

Erbjudandet omfattar högst 509 000 nya aktier till en teckningskurs om lägst 25 kronor men högst 33 kronor per aktie, motsvarande ett värde om högst cirka 16,8 miljoner kronor. Emissionskursen har fastställts som ett volymvägt genomsnitt av aktuell handelskurs mellan den 17 juni 2019 och den 28 juni 2019 med rabatt om 10 %.

Teckningsperioder pågår under perioden 17 juni till och med den 30 juni 2019.

Teckna aktier

Du kan under perioden 17 juni – 30 juni teckna aktier i BBS-Bioactive Bone Substitutes aktieemission. Erbjudandet hittar du i menyn under Min depå/ Övriga företagshändelser. Pengar för din ansökan behöver finnas på depån senast den 30 juni 23:59 annars kan ansökan komma att förvägras. Tilldelning av aktier är ej garanterad och bestäms av styrelsen tillsammans med bolagets rådgivare.

Risker

Från och med den 3 januari 2018 tillkommer nya krav på rapportering och översyn av teckningar vid företagshändelser i och med implementeringen av MIFID II/MIFIR. Av den anledningen kommer Nordnet förbehålla sig rätten att stryka svar på företagshändelser där de nya kraven inte är uppfyllda. De nya kraven gör gällande att bland annat att en depå som innehas av minderårig behöver svar erläggas via fullmaktsinnehavare och företagskunder behöver ha rapporterat in en LEI-kod till Nordnet för att kunna delta i företagshändelser. Läs mer om LEI för företagskunder här.

Notera att aktierna inte erbjuder någon garanterad intäkt och inget kapitalskydd, en investering i aktierna är endast lämpad för investerare som inte har ett behov av en garanterad intäkt eller kapitalskydd. En investerare som väljer att investera i aktier i erbjudandet ska vara kapabel att utvärdera fördelar och risker med en sådan investering och kunna bära eventuella förluster som kan uppstå i samband med en investering i aktier.

Eftersom Nordnet inte har all information om dig som kund med avseende på de kriterier som tas i beaktning (läs mer här) så kommer Nordnet inte kunna genomföra en fullständig målmarknadsbedömning. De kriterier som Nordnet har kännedom om kommer dock att beaktas. Bland annat medför det att instrument som är avsedda för professionella kunder inte kommer att erbjudas till icke-professionella kunder, du som innehavare kan dock alltid sälja instrument oaktat målmarknadsbedömning. Kunskapsnivån kommer Nordnet att säkerställa genom att du som kund gör kunskapstesten på Nordnets hemsida.

Målmarknadsbedömningen är inte att anses som en passandebedömning i enlighet med MiFID II eller en rekommendation till någon investerare eller grupp av investerare att investera i, införskaffa, eller vidta någon annan åtgärd rörande aktier i Erbjudandet.

BBS-Bioactive Bone Substitutes verksamhet är, liksom allt företagande, förenad med risk. Det är därför av stor vikt att vid bedömning av bolagets verksamhet beakta relevanta risker. Finansiella instrument kan både öka och minska i värde. Hela det investerade kapitalet kan förloras, och en investerare bör göra en samlad utvärdering av informationen i prospektet tillsammans med en allmän omvärldsbedömning. Ett antal faktorer utanför bolagets kontroll påverkar dess resultat och finansiella ställning.

I materialet tillgängligt via denna sida och bolagets hemsida listas de riskfaktorer som av bolaget bedöms vara de som kan komma att få störst inverkan på bolagets framtida utveckling. Förteckningen över tänkbara riskfaktorer skall inte anses som fullständig. Riskerna är inte heller rangordnade efter grad av betydelse. Innan du tecknar aktier i BBS-Bioactive Bone Substitutes bör du läsa bolagets material som finns tillgängligt här och på bolagets hemsida.

Eventuella beslut om att investera i BBS-Bioactive Bone Substitutes måste uteslutande fattas baserat på informationen, i dess helhet, som är tillgängligt på denna sida och bolagets hemsida där ovan nämnda riskfaktorer ingår.

Nordnet mottar en engångsersättning från bolaget eller rådgivaren i Erbjudandet i samband med noteringen. Läs mer om tredjepartsersättningar här. Observera att tilldelningen bestäms av bolagets styrelse i samråd med de finansiella rådgivarna. Nordnet beslutar ej kring tilldelning. För mer information om tilldelningsprinciper, se prospektet.

Materialet ovan som är hämtat från erbjudandehandlingarna har inte granskats av Nordnet före publicering. Nordnet friskriver sig helt från ansvar för det resultat som kan bli följden av att en användare på olika sätt utnyttjar detta material.

Materialet ska inte uppfattas som att Nordnet tillhandahåller investeringsrådgivning eller sprider investeringsrekommendationer.

 

Anmäl intresse via Nordnet

Teckna aktier som Nordnet-kund


Om du är kund hos Nordnet kan du snabbt och enkelt anmäla intresse om deltaganed i nyintroduktionen när du är inloggad.

Logga in på Nordnet

Teckna dig för aktier i erbjudandet under fliken Min depå > Nyintroduktioner.

Bli kund och delta i emissionen


Är du privatperson men ännu inte Nordnetkund? Börja med att öppna ett konto, efter det kan du teckna aktier i inloggat läge.

Öppna ett konto med BankID – det tar bara några minuter. Att öppna ett konto och bli kund kostar ingenting.

Logga in och sätt in pengar. På Nordnet kan du swisha in pengar till ditt konto!

Anmäl intresse i erbjudandet via fliken Min depå > Nyintroduktioner.

Finansiella instrument kan både öka och minska i värde. Det finns en risk att du inte får tillbaka de pengar du investerar. Innan du investerar i en fond bör du läsa informationsbroschyren som finns hos fondbolaget och faktabladet som du hittar i orderläggningsfönstret samt på fondens produktsida på nordnet.se.