Upp

Detta är ett erbjudande från Lannebo Fonder

Högst avkastning bland alla Sverigefonder på Morningstar på tio år*!

Lannebo Sverige Pluslänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster fyller tio år och har högst avkastning i kategorin
Sverigefonder under tioårsperioden*. Hur arbetar förvaltarna och
varför fungerar deras process?

Fondförvaltarna Robin Pettersson och Martin Wallin.

”Aktiv förvaltning är grunden i vårt arbete. Jag ser det som ett stort ansvar och vi lever med det 24/7”, säger Martin Wallin.

Fonden förvaltas utifrån en filosofi baserad på långsiktighet, riskmedvetenhet och självständighet. Förvaltarduon har en disciplinerad process som bygger på egen analys, täta bolagsbesök och ständig utvärdering.

Lannebo Sverige Plus har samma grundportfölj som Lannebo Sverige – koncentrerad till cirka 30 bolag med väldefinierade verksamheter. Därtill har Lannebo Sverige Plus extra verktyg som kan ge förvaltarna möjlighet att skapa ytterligare överavkastning: de kan blanka aktier och de kan placera upp till 10 procent utanför Norden.

Tioårshistoriken visar att processen och verktygen har fungerat väl i flera typer av marknadsklimat. Här förklarar förvaltarna sin process i fyra steg:

*382%. Avser perioden sedan Lannebo Sverige Plus startades 2008-12-11 till 2018-12-11 inom kategorin Sverigefonder på Morningstar som funnits minst lika länge som Lannebo Sverige Plus. På en femårsperiod 20131211 till 20181211 är avkastningen 86%. Avkastningssiffrorna är efter avgifter och utan hänsyn tagen till inflation. Jämförelseindex SIXPRX har under samma perioder avkastat 59% och 274%.

Fakta

Fondens namn

Lannebo Sverige Plus

Fondbolag

Lannebo Fonder

Tillgångsslag

Aktier

Förvaltningsavgift

1,00 %. Rörlig avgift 20% på ev överavkastning*

Fondens startdatum

2008-12-11

Minsta köp

100 kr

Risk

5/7

ISIN

SE0002686584

Bolagets hemsida

www.lannebo.se

 

*Rörlig avgift utgår endast om värdeutvecklingen i fonden överstigit utvecklingen för fondens avkastningströskel som är SIX Portfolio Return Index.

1. Värderingsdriven metodik

”Utgångspunkten är en normaliserad ansats till värderingen av bolag. Genom god kunskap om historiken och en egen åsikt om framtiden, försöker vi bedöma det långsiktiga värdet av ett bolag. När värdet tydligt avviker från priset på börsen köper eller säljer vi om möjligheten till god avkastning motsvarar risken. Strategin ger möjlighet att ta ett steg tillbaka och ifrågasätta värderingen på börsen - har priset på vinsterna stigit för mycket eller har det pressats ner för hårt.”

” ”Idag styrs allt mer pengar mekaniskt och genom indexförvaltning vilket till viss del åsidosätter värderingsanalysen som är det mest centrala. Å andra sidan medför det möjligheter för oss som aktiva förvaltare att agera för att över tid skapa god avkastning”, säger Martin Wallin.

”Ett exempel är Electrolux som vi anser ha en väldefinierad verksamhet. Här finns en tydlig historik och vi vet vad som driver och påverkar utvecklingen i bolaget. Vi bedömer balansräkningen som stark, vi tror intjäningen kommer att normaliseras och innehavet är nu ett av de större i fonden.”

 

2. Arbetar nära ett mindre antal bolag

Investeringarna bygger på företagsanalys och värdeinriktad aktieanalys. I Lannebo Sverige Plus är portföljen därför koncentrerad till cirka 30 bolag där Martin och Robin har positiva såväl som negativa uppfattningar om aktierna. Med fokus på ett mindre antal bolag ger de sig själva möjlighet att öka och fördjupa kunskapen kring företagen och därmed över tid fatta fler korrekta beslut.

Det går att läsa sig till mycket kunskap men det är också väldigt nyttigt att träffa och besöka företag och se deras verksamheter. Förvaltarna har genom Lannebo Fonder ett upparbetat nätverk som, i kombination med att de är stora och långsiktiga ägare i portföljbolagen, gör att de får god access till företagsledningar. Bolagsbesök är en del av duons vardag:

”Vi träffar löpande bolagen vi följer. Utan sådana möten och kunskapsinhämtningar skulle vi inte kunna göra en kvalificerad bedömning och arbeta som vi gör”, säger Martin Wallin och berättar om det senaste mötet med Stora Ensos VD på temat konsolidering inom industrin i allmänhet och hållbarhet i synnerhet.”

3. Våga ha en uppfattning som avviker från marknaden

Det räcker inte bara med att prognostisera bolagens vinster väl. En del av arbetet består i att förstå vad resten av marknaden tycker och hur de har positionerat sig.

”Även om vi främst fokuserar på våra egna åsikter lägger vi en del tid på att utvärdera vad resten av marknaden tycker. Det gäller att förstå hur förväntningarna i marknaden ligger och där har vi nära relationer med flera duktiga externa analytiker”, säger Robin Pettersson.

Fonden är sällan överviktad mot bolag där det är som mest fokus och störst intresse. Det hänger ihop med den normaliserade ansatsen till värdering. När intresset för ett bolag är som störst brukar det sammanfalla med att företagsledningen är som mest positiv vilket då ger stor tilltro till framtiden och hög värdering av vinster. ”I dessa lägen är det svårt att göra en bra investering då riskerna överstiger avkastningspotentialen. För att långsiktigt skapa bra avkastning är det därför viktigt att göra investeringar till rätt pris, där det finns en större differens mellan långsiktigt värde och dagens marknadspris”, anser Martin och Robin.

 

4. Ordentligt med tålamod

Förvaltarna tar stora positioner i ett mindre antal bolag. Fonden kommer därför i det korta perspektivet med stor sannolikhet att avvika från sitt jämförelseindex, både på upp- och nedsidan. Aktiekurser rör sig på grund av en mängd olika anledningar och ofta av orsaker som inte har med ett företags operationella utveckling att göra. Förvaltarna menar att god kunskap om portföljbolagen ger möjlighet att ha tålamod och inte påverkas av marknadens alla kortsiktiga störningar.

”Vi ska inte låta oss påverkas för mycket av allmänt brus i marknaden. Därför ser vi det som viktigt att vi har förståelse för de investeringar vi gör. När något går fel i en placering kan vi med större sannolikhet förstå anledningen bakom och därefter ta ett mer rationellt beslut”, säger Robin Pettersson.

Att ha ett längre tidsperspektiv och tålamod i sin investeringsstrategi är grunden till god avkastning över tid men det kräver också att hela kedjan är långsiktig, från fondspararen till förvaltaren såväl som börsbolaget.

”Vi lever med att förvalta fonder och det förtroende vi fått. Samtidigt som uthållighet och viss envishet är viktigt måste man också vara ödmjuk och kunna inse när man har fel. Men historiskt har vi haft fler rätt en fel samtidigt som våra stora positioner bidragit väl, det arbetar vi för att fortsätta lyckas med”, säger Martin Wallin.

Riskinformation

Historisk avkastning är ingen garanti för framtida utveckling. De pengar som placeras i fonder kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta beloppet.

Finansiella instrument kan både öka och minska i värde. Det finns en risk att du inte får tillbaka de pengar du investerar. Innan du investerar i en fond bör du läsa informationsbroschyren som finns hos fondbolaget och faktabladet som du hittar i orderläggningsfönstret samt på fondens produktsida på nordnet.se.