Detta är ett erbjudande från Svenska Bostadsfonden 14 AB (publ)

Upp

Svenska Bostadsfonden 14 genomför nyemission

Nordnet erbjuder dig möjligheten att anmäla teckning av aktier i Svenska Bostadsfonden 14:s nyemission. Beräknad prognos för  genomsnittlig totalavkastning är 6-9 procent per år, med målsättning att den löpande utdelningen ska uppgå till  2-3 procent efter att fonden är fullinvesterad. Eventuell tilldelning är courtagefri hos Nordnet.

Svenska Bostadsfonden 14 AB (publ) är en AIF-fond noterad på Nordic NGM AIF. Fonden äger och förvaltar svenska bostadshyresfastigheter. Sedan Svenska Bostadfonden grundades för 12 år sedan har de lanserat 15 fonder på den svenska marknaden och de fortsätter att växa.

Fonderna drivs i svensk aktiebolagsform och fastigheterna förvaltas utifrån fem regionala kontor. De tio första fonderna är avvecklade med en genomsnittlig totalavkastning på drygt sju procent per år. Svenska Bostadsfonden 14 har en investeringshorisont på sju år och riktar sig mot såväl privatpersoner och företag som stiftelser och institutioner.

Bostadshyresfastigheter basen i en investeringsportfölj

Reala tillgångar har i generationer utgjort basen i investerares portföljer. Fastigheter används ofta för att sprida placeringarna mellan tillgångsslag, och därmed minska risknivån med bibehållen avkastning.

En trygg fastighetsform

Bostadshyresfastigheter är ett tryggt fastighetsslag att investera i. Anledningen är den reglerade hyressättningen och att bostäder generellt sett är mindre konjunkturkänsliga än exempelvis lokaler. Även historiken talar sitt tydliga språk: bostadshyresfastigheter har under de senaste 30 åren haft en genomsnittlig avkastning som ligger marginellt lägre än aktier men till en avsevärt lägre risk.

Sju procent förväntad avkastning

De av Svenska Bostadsfondens fonder som avvecklats, fond 1-10, har under respektive fonds löptid uppvisat en hög totalavkastning. Totalavkastningen har för samtliga enskilda fonder varit tvåsiffrig, och för fem av fonderna har avkastningen varit högre än 50 procent. För två av fonderna uppgick den totala avkastningen till nära 100 procent. Den genomsnittliga årliga avkastningen för fonderna uppgick till drygt sju procent per år med en variation på mellan 3,5 och 12 procent per år för de individuella fonderna. Det innebär att den reala avkastningen – nominell avkastning minus faktisk inflation – var i linje med fondernas målsättning. Det är viktigt att påpeka att även om avkastningen varierat från år till år har den i jämförelse med exempelvis aktiemarknaden varit tämligen jämn och stabil.

Löpande utdelning

Utdelningen i fonden beräknas vara något lägre i början av investeringsperioden då fastigheter förvärvas, för att sedan öka under resterande del av innehavstiden när fonden blivit fullinvesterad. Först vid avvecklingen realiseras värdeökningen på fastigheterna.

Avkastningen består av hyresintäkter från våra hyresgäster minus de kostnader vi har för drift, underhåll, räntor och amorteringar. Det innebär att så länge våra lägenheter är uthyrda får vi ett normalt överskott som, efter betalning av räntor och amorteringar till bank, kan användas till årliga utdelningar. Med bostadsbrist i över 80 procent av Sveriges kommuner ser även den framtida prognosen mycket lovande ut. Fonden investerar i huvudsak på tillväxt- och pendlingsorter med ett diversifierat näringsliv.

Fakta

Kort fakta

 

Teckningskurs

51 500 kr/A-aktie

Anmälningsperiod

6 nov – 24 nov 2017

Courtage

0 kr

Sista svarsdag till Nordnet

2017-11-24

Pengar ska finnas på depån

2017-11-24

Minsta teckning

1 aktie, 51 500 kr

Tilltänkt tilldelningsdag

28 november 2017

Lista

NGM Nordic AIF

Kortnamn för aktien

SB14 A

Bolagets hemsida

svenskabostadsfonden.selänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Går att teckna i:

Vid överteckning kan din tilldelning, utan företräde, komma att ske med ett lägre antal än du önskat teckna eller helt utebli. Det spelar ingen roll när under teckningsperioden du anmäler dig. Transaktionen kan avbrytas, dock ej efter det att ovillkorad handeln med värdepapperen har inletts.

Fullständiga villkor:

Fondbroschyr

Produktblad

Inbjudan presentationer:

Under teckningsperioden anordnas olika informationstillfällen. Läs mer och anmäl dig direkt hos svenskabostadsfonden.selänk till annan webbplats.

Vd har ordet

"När jag presenterar Svenska Bostadsfonden brukar jag lyfta fram våra två viktigaste grupper av intressenter: hyresgäster och investerare. De är båda lika viktiga för vår framgång. Med hyresgäster som trivs i våra fastigheter, kombinerat med lokalt närvarande förvaltning, följer i förlängningen också bättre driftnetto och därmed en bättre avkastning på det sparkapital vi förvaltar åt våra investerare."

Lars Swahn,
vd Svenska Bostadsfonden

Highlights


Svenska Bostadsfonden:

  • Är den snabbast växande publika fastighetsfonden i Sverige, som inriktar sig mot privatinvesterare, och som enbart investerar i bostadshyresfastigheter
  • Har cirka 3 miljarder kronor under förvaltning
  • Förvaltar omkring 3 500 lägenheter fördelat på 21 orter
  • Har en ambitiös miljöpolicy med kvantitativa energiförbrukningsmål och grön el
  • Arbetar aktivt på lokal nivå med både uthyrning och förvaltningRisker


Svenska Bostadsfonden 14 AB:s (publ) verksamhet är, liksom allt företagande, förenad med risk. Det är därför av stor vikt att vid bedömning av bolagets verksamhet beakta relevanta risker.

Finansiella instrument kan både öka och minska i värde. Hela det investerade kapitalet kan förloras, och en investerare bör göra en samlad utvärdering av informationen i prospektet tillsammans med en allmän omvärldsbedömning. Ett antal faktorer utanför bolagets kontroll påverkar dess resultat och finansiella ställning. I bolagets prospekt listas de riskfaktorer som av bolaget bedöms vara de som kan komma att få störst inverkan på bolagets framtida utveckling. Förteckningen över tänkbara riskfaktorer skall inte anses som fullständig. Riskerna är inte heller rangordnade efter grad av betydelse.

Innan du tecknar aktier i Svenska Bostadsfonden 14 AB (publ) bör du läsa bolagets prospekt som finns tillgängligt härlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning.


Presentation av erbjudandet

Finansiella instrument kan både öka och minska i värde. Det finns en risk att du inte får tillbaka de pengar du investerar. Innan du investerar i en fond bör du läsa informationsbroschyren som finns hos fondbolaget och faktabladet som du hittar i orderläggningsfönstret samt på fondens produktsida på nordnet.se.