Detta är ett erbjudande från IRRAS

Upp

IRRAS noteras på Nasdaq First
North Premier

Nordnet erbjuder dig möjligheten att ansöka om aktieri IRRAS inför bolagets notering på Nasdaq First North Premier. Eventuell tilldelning är courtagefri hos Nordnet.

Kort om IRRAS

IRRAS AB (eller ”Bolaget”) är ett medicintekniskt bolag i kommersiell fas som för närvarande inriktar sig på design, utveckling och kommersialisering av innovativa lösningar för att underlätta kirurgiska ingrepp i behandling av olika typer av hjärnsjukdomar, med målet att väsentligt förbättra resultatet för patienter, minska den tid patienten behöver tillbringa på både intensivvårdsavdelning och slutenvårdsavdelning, och bidra till hälsoekonomiska fördelar för både sjukhus och andra vårdgivare.

Bolagets initiala produktfokus ligger på intrakraniella vätskehanteringslösningar som nyttjar den egenutvecklade plattformstekniken IRRAflow, som är ett CE-märkt, helt integrerat, slutet medicintekniskt system som möjliggör både intelligent intrakraniell vätskehantering och noggrann övervakning i realtid av intrakraniellt tryck.

Initialt fokuserar Bolaget på att kommersialisera IRRAflow på marknaderna för hemorragisk stroke och kroniskt subduralhematom. Bolaget påbörjade en kommersiell lansering av IRRAflow i Tyskland i maj 2017 och har därefter påbörjat den kommersiella expansionen av IRRAflow genom att utse återförsäljare för totalt 42 länder, däribland Kina, Indien och Japan. I juni 2017 lämnade IRRAS in en 510(k)-ansökan för IRRAflow till amerikanska läkemedelsmyndigheten (FDA) för övervakning av intrakraniellt tryck och dränering av hjärn-ryggmärgsvätska. Bolaget förväntar sig ett slutligt beslut från FDA under det första kvartalet 2018 och kommer då att initiera kommersialisering av IRRAflow i USA om FDA-godkännande erhålls.

Konkurrensfördelar

 • Produkt-/behandlingsfördelar med IRRAflow. Bolaget anser att dess IRRAflow-system erbjuder betydande fördelar jämfört med konventionell övervakning av intrakraniellt tryck och dräneringssystem, vilket förväntas leda till att IRRAflow blir den marknadsledande medicintekniska produkten för övervakning av intrakraniellt tryck och intrakraniell vätskehantering vid intrakraniella blödningstillstånd.
 • Hälsoekonomiska fördelar. IRRAflow har uppvisat hälsoekonomiska fördelar som Bolaget menar kommer att stärka marknadsacceptansen och den kommersiella försäljningen.
 • Fördelaktig ersättning för sjukhuskostnader. Per den 8 november 2017 har IRRAflow en så kallad DRG-kod i totalt 14 EU-länder. Detta innebär att myndigheterna i respektive land godkänt produkten och ger en fastställd monetär ersättning för sjukhuskostnader för varje utförd behandling med IRRAflow.
 • Värdefulla kommersiella relationer. Bolaget har avtal med 12 sjukhus i Tyskland som genomför neurokirurgiska behandlingar. Vidare har Bolaget ingått ett återförsäljaravtal med Helios Group (Helios Kliniken GmbH), den största privata sjukhuskedjan i Tyskland med 27 sjukhus med neurokirurgi.
 • Flera expansionsmöjligheter för kärnteknologin för IRRAflow. Bolaget anser att dess IRRAflow-plattform har flera ytterligare applikationsmöjligheter. Bolagets initiala tillväxtstrategi är att utveckla ytterligare indi­kationer för IRRAflow inom neurokirurgi, inkluderat en mindre version av katetern. Därutöver avser Bolaget att använda IRRAflow för vätskehantering vid behand­ling av sjukdomar i kroppen (t.ex. bukabscesser). Dessutom bedömer Bolaget att det kan utveckla IRRAflow-teknologin till att skapa ett nytt system för läkemedelstillförsel till hjärnan. Vidare bedömer Bolaget att IRRAflow kommer att kunna tillföra läke­medel till andra delar av kroppen som historiskt sett varit svårbehandlade.
 • Erfaret ledningsteam. IRRAS har ett kunnigt ledningsteam med avsevärd samlad erfarenhet av att utveckla innovativa medicintekniska produkter och behandlingsystem.

På grund av det stora intresset och genom mottagandet av IRRAflow sedan den kommersiella lanseringen anser Bolaget att betydande värde kan skapas genom att tidigarelägga de planerade marknadsaktiviteterna. Dessutom anser Bolaget att plattformstekniken IRRAflow har åtskilliga applikationsmöjligheter i tillägg till de patientgrupper som IRRAflow redan adresserar (hemorragisk stroke och kroniskt subduralhematom).

Mot bakgrund av ovanstående, anser IRRAS att man har kommit till en fas där det är lämpligt att notera Bolagets aktier på Nasdaq First North Premier som, förutom att utöka Bolagets ägarbas, även skulle ge tillgång till de svenska och internationella kapitalmarknaderna. Dessutom anser IRRAS att noteringen kommer att bidra till ökade möjligheter för att attrahera och behålla nyckelpersoner, något som är särskilt viktigt i den kommersialiserings- och tillväxtfas som Bolaget nyligen påbörjat. IRRAS styrelse har vidare som målsättning att verka för att, bland annat beroende på marknadsförutsättningar, notera Bolaget på Nasdaq Stockholms huvudlista inom tolv månader från dess att noteringen på Nasdaq First North Premier fullbordats.

Fakta

Kort fakta

 

Pris

45 - 50 kronor per aktie

Värdering pre-money

775 - 861 miljoner kronor

Erbjudandets storlek

Högst 350 miljoner kronor

Rådgivare:

ABG Sundal Collier, Vator Securities

Anmälningsperiod

14 november 2017 - 20 november 2017

Courtage

0 kronor

Sista svarsdag till Nordnet

20 november

Pengar ska finnas på depån

20 november kl. 23:59

Minsta teckning

150 aktier, motsvarande högst 7500 kronor därefter i poster om 50 aktier

Högsta teckning

22 500 aktier

Förväntad första handelsdag

22 november

Lista

Nasdaq First North Premier

Kortnamn för aktien

IRRAS

Bolagets hemsida

www.irras.comlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

 

Går att teckna i:

Vid överteckning kan din tilldelning, utan företräde, komma att ske med ett lägre antal än du önskat teckna eller helt utebli. Det spelar ingen roll när under teckningsperioden du anmäler dig. Transaktionen kan avbrytas, dock ej efter det att ovillkorad handeln med värdepapperen har inletts.

Fullständiga villkor:

Se prospekt

Motiv till erbjudandet

Genomförandet av IRRAS marknadssatsning och expansionsstrategi medför betydande investeringar under de kommande åren. Totalt bedömer Bolaget att det föreligger ett underskott om cirka 260 MSEK under denna period. För att säkerställa den finansiering som behövs för att genomföra Bolagets tillväxtstrategi, utveckla forskningssportföljen och för att stödja rörelsekapitalbehovet till dess Bolaget blir självfinansierande, har IRRAS beslutat att genomföra en nyemission i samband med notering på Nasdaq First North Premier. Förutsatt att erbjudandet fulltecknas kommer bruttolikviden att uppgå till 350 MSEK och nettolikviden till 316 MSEK efter kostnader relaterade till erbjudandet. Bolaget har för avsikt att använda en sådan emissionslikvid med följande prioritetsordning:

 • Kommersiell expansion av den neurokirurgiska affären, inklusive inträde på marknaden i USA och förstärkning av försäljningsorganisationen i EU – cirka 90 MSEK.
 • Utveckling av ytterligare funktioner inom neurokirurgi, inklusive en mindre version av IRRAflow-katetern – cirka 40 MSEK.
 • Utveckling av IRRAflow för andra indikationer i kroppen – cirka 40 MSEK.
 • Utveckling av ett nytt system för tillförsel av läkemedel med IRRAflow – cirka 90 MSEK.
 • Buffert för oförutsedda kostnader och förseningar vid genomförandet av den kommersiella planen respektive Bolagets plan för forskning och utveckling – cirka 55 MSEK.

Bolagets marknad

Bolaget marknadsför initialt IRRAflow för övervakning av intrakraniellt tryck och intrakraniell vätskehantering hos patienter med hemorragisk stroke och kroniskt subduralhematom i EU. IRRAS planerar vidare att IRRAflow ska börja marknadsföras i USA under 2018 om regulatoriskt godkännande erhålls. Bolaget beräknar att de årliga marknadsmöjligheterna i EU respektive USA för användningen av IRRAflow-engångsartiklar vid hemorragisk stroke och kroniskt subduralhematom är cirka 900 MEUR.

Ett ytterligare marknadssegment inom vilket Bolaget anser att IRRAflow kan användas är traumatiskt subduralhematom, vilket ökar den årliga totala marknadsmöjligheten med 344 MEUR, dvs. till mer än 1,2 miljarder EUR varje år.

Bolagets finansiella mål

IRRAS styrelse har antagit följande finansiella mål:

Försäljning
Det långsiktiga tillväxtmålet är att uppnå intäkter överstigande 250 MSEK för räkenskapsår 2020.

Bruttomarginal
Bruttomarginalmålet för räkenskapsår 2020 är att ha en bruttomarginal överstigande 70 procent.

Rörelseresultat
Bolagets ska vara lönsamt på en rörelseresultatnivå för fjärde kvartalet 2019.

Forskning och utveckling

 

 • Bolaget utvecklar en tilläggsfunktion till IRRAflow-systemet för att möjliggöra kontinuerlig övervakning av hjärnelastans, vilken förväntas bli tillgänglig under andra halvan av 2018. Tilläggsfunktionen förväntas varna läkarna för en förutsedd höjning av intrakraniellt tryck innan den orsakar skada.
 • Bolaget planerar att utvidga den kommersiella lanseringen inom hemorragisk stroke och kroniskt subduralhematom genom att utveckla en mindre version av katetern för IRRAflow vilken förväntas bli tillgänglig under den andra halvan av 2018. Bolagets bedömning är att nuvarande regulatoriska godkännanden omfattar den mindre versionen av katetern.
 • Den första indikationen utanför det centrala nervsystemet som IRRAflow avses användas för är behovet av effektiv tömning av bukabscesser – en infektionssjukdom med hög dödlighet och som innebär förlängd sjukhusvistelse för patienter. Produktexpansionen till sjukdomstillstånd i andra delar av kroppen än det centrala nervsystemet förväntas ske senare delen av 2019.
 • Bolaget anser att det kan använda kärnteknologin för IRRAflow för att utveckla ett nytt system för läkemedelstillförsel med mål att lösa tidigare avsaknad av system för läkemedelstillförsel till hjärnan. Vidare bedömer Bolaget att IRRAflow kommer att kunna tillföra läkemedel till andra delar av kroppen som historiskt sett varit svårbehandlade. Inget system på marknaden kan leverera mer än ett fåtal milliliter läkemedel per dag lokalt i det centrala nervsystemet, på grund av den lokala och generella toxicitet de skapar, och detta är anledningen till att direkt läkemedelstillförsel inte är terapeutiskt effektiv för djupt liggande sjukdomar antingen i centrala nervsystemet eller resten av kroppen. Forsknings- och utvecklingsprogrammet för läkemedelstillförsel förväntas påbörjas under den andra halvan av 2018.

Patentöversikt

IRRAflow har för närvarande patent i 20 länder. Den nuvarande patentportföljen inkluderar skydd på viktiga marknader i Europa, USA och resten av världen. IRRAS patent kan indelas i tre patentfamiljer.

Den första patentfamiljen avser vätskeutbytessystemet, Fluid Exchange Catheter System, som omfattar den ursprungliga uppfinningen samt användningsmetod. Den andra patentfamiljen avser vätskeutbytessystemet och processen att rensa en vätskeutbyteskateter, Fluid Exchange Catheter System and Process of Unblocking a Fluid Exchange Catheter, där Bolaget utvecklar omfattningen av patentkraven samt nyckelfunktioner. Ansökan har lämnats in om en tredje patentfamilj för att fånga upp ytterligare funktioner och viktiga lärdomar som återfinns i den kliniska version 2.0 av IRRAflow-enheten.

IRRAS historik


Vad är Nasdaq First North Premier?

 

Nasdaq Stockholm har två olika listor på First North, Nasdaq First North och Nasdaq First North Premier. Den senarenämnda, som bolaget avser att noteras på har högre inträdeskrav än "vanliga" First North. Bolagen som är noterade på First North Premier förbinder sig även till att följa mer strikta regler för redovisning och informationsgivning, jämfört med övriga bolag noteraed på First North.

Nasdaqs intention med listan är att vidare hjälpa bolag att få mer uppmärksamhet från investerare och därmed högre likviditet. Avsikten är även att hjälpa bolag att bli mer öppna mot investerare och hjälpa bolagen att förbereda för att börsnoteras på huvudmarknaden (Nasdaq Stockholm).

Risker

IRRAS verksamhet är, liksom allt företagande, förenad med risk. Det är därför av stor vikt att vid bedömning av bolagets verksamhet beakta relevanta risker. Finansiella instrument kan både öka och minska i värde. Hela det investerade kapitalet kan förloras, och en investerare bör göra en samlad utvärdering av informationen i prospektet tillsammans med en allmän omvärldsbedömning. Ett antal faktorer utanför bolagets kontroll påverkar dess resultat och finansiella ställning.

I bolagets prospekt listas de riskfaktorer som av bolaget bedöms vara de som kan komma att få störst inverkan på bolagets framtida utveckling. Förteckningen över tänkbara riskfaktorer skall inte anses som fullständig. Riskerna är inte heller rangordnade efter grad av betydelse. Innan du tecknar aktier i IRRAS bör du läsa bolagets prospekt som finns tillgängliga på bolagets hemsida.

Eventuella beslut om att investera i IRRAS måste uteslutande fattas baserat på informationen, i dess helhet, i prospektet där ovan nämnda riskfaktorer ingår.

Finansiella instrument kan både öka och minska i värde. Det finns en risk att du inte får tillbaka de pengar du investerar. Innan du investerar i en fond bör du läsa informationsbroschyren som finns hos fondbolaget och faktabladet som du hittar i orderläggningsfönstret samt på fondens produktsida på nordnet.se.