Det här är ett erbjudande från Freetrailer Group A/S

Upp

Freetrailer noteras på AktieTorget

Nordnet erbjuder dig möjligheten att ansöka om aktier i Freetrailer inför bolagets notering på Aktietorget. Eventuell tilldelning är courtagefri hos Nordnet.

 

Kort om bolaget

Freetrailer är ett teknikföretag som arbetar inom delningsekonomin. Bolaget har utvecklat en digital plattform som tillåter kunder att med hjälp av en applikation och ett elektroniskt lås, Freelock, att reservera, hämta och återlämna släpvagnar på den tid som kunder själv önskar. Tack vare Freetrailers självbetjäningsteknologi kan kunden själv välja om denne vill hyra en släpvagn genom en av Bolagets samarbetspartners eller om kunden föredrar att låna ett släp utan någon kontakt med Freetrailers partners. Freelock kan än så länge bara användas hos IKEA Danmark, men Bolagets avsikt är att sprida det till fler marknader. Lanseringen av Freelock hos övriga samarbetspartners i Danmark samt i Sverige, initialt hos IKEA, inleds redan i maj 2018.

 

Verksamheten

 • Freetrailer är ett teknologibolag som med en unik delningsekonomisk affärsmodell har etablerat sig som en absolut marknadsledare med fler än 30 samarbetspartners fördelat på 188 uthyrningsställen, 1 470 släpvagnar i verksamheten och 360 000 uthyrningar per år. Freetrailer har genomfört mer än 2 miljoner uthyrningar i samarbete med sina partners.
 • Bolaget har haft kontinuerlig tillväxt i både intäkter och vinst under alla år från 2007/08 till 2013/14 och blev hedrat som ett av endast tre danska bolag som fick Gazelle-priset sju år i rad.
 • Bolaget har sedan 2014/15 investerat mer än 10 MDKK i Bolagets teknologi och organisationen. Detta innebär att både affärsmodellen och teknologin nu är ännu mer skalbar och att ledningen har stärkts på flera väsentliga positioner.
 • Med cirka 30 MDKK i omsättning och positivt resultat före extraordinära kostnader är Freetrailer nu redo att börja sin nästa långa tillväxtresa för att realisera sin stora potential.

Marknaden

 • Freetrailer är det enda bolaget på marknaden som enbart fokuserar på utlåning av släpvagnar och som samtidigt erbjuder kunder möjligheten att låna en släpvagn helt utan motprestation.
 • De nordiska länderna utgör en potentiell marknad om totalt cirka 10 000 släpvagnar från Freetrailer, vilket är 7 gånger den nuvarande verksamheten.

Potential

Det finns generellt sett gynnsamma förutsättningar för Freetrailer i de flesta västerländska länder. Potentialen beror på att det grundläggande behovet av enkel och billig tillgång till transport av varor och egendom är universellt och att det i Danmark och i andra länder som liknar Danmark redan finns ett stort antal bilar och släpvagnar. De nordiska länderna utgör en potentiell marknad om totalt cirka 10 000 släpvagnar från Freetrailer, vilket är 7 gånger den nuvarande verksamheten.

Freetrailer har förväntningar om att lyckas med en trefaldig ökning av verksamheten under de närmaste fem åren på de marknader där de redan finns. Därtill tillkommer potentialen på de övriga målmarknaderna i Finland, Tyskland och Beneluxländerna. Med Tyskland som den största marknaden anses potentialen på de nya marknaderna vara cirka tre gånger större än de befintliga marknaderna. Detta öppnar upp för en möjlig tiofaldig ökning av Freetrailers verksamhet. Med hjälp av självbetjäningssystemet (smartphone-appen och Freelock) bedömer Bolaget att de har löst de utmaningar som tidigare gjort att lanseringen i Tyskland fick skjutas upp och är nu redo att expandera verksamheten.

Fakta

Kort fakta

 

Pris

4,50 DKK per aktie*

Bolagets marknadsvärde före erbjudandet (pre money)

27,4 miljoner DKK

Anmälningsperiod

14 maj - 29 maj 2018

Teckningsförbindelser

60%

Courtage

0 kr

Sista svarsdag till Nordnet

29 maj kl. 23:59

Pengar ska finnas på depån

29 maj kl. 23:59

Nu kan du swisha till ditt sparande

Läs mer här

Minsta teckning

1200 aktier, motsvarande 5400 DKK.

Förväntad första handelsdag

14 juni 2018

Lista

AktieTorget

Kortnamn för aktien

FREETR

Bolagets hemsida

www.freetrailer.comlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Går att teckna i:

Vid överteckning kan din tilldelning, utan företräde, komma att ske med ett lägre antal än du önskat teckna eller helt utebli. Det spelar ingen roll när under teckningsperioden du anmäler dig. Transaktionen kan avbrytas, dock ej efter det att ovillkorad handel med värdepapperen har inletts.


Fullständiga villkor:

Läs bolagets memorandum

Motiv och användning av emissionslikvid

Freetrailer behöver inte något kapitaltillskott för driften av den befintliga verksamheten.

Den likvid som tillförs Freetrailer genom noteringsemissionen ska framförallt användas inom tre huvudområden:

 • Marknadsföring och försäljning: cirka 50 procent
  Bolaget strävar efter att öka omsättningen i främst Sverige och Norge. I Sverige har Freetrailer cirka 400 släpvagnar och cirka 75 000 uthyrningar per år. Bolagets förhoppning är att antalet uthyrningar ska öka kraftigt med hjälp av bland annat mer intensiva försäljnings- och marknadsföringsinsatser eftersom Freetrailer i stort sett inte marknadsfört sig i Sverige tidigare. Under räkenskapsåret 2018/2019 är målet att introducera självbetjäningssystemet med smartphone-appen och låset Freelock i samtliga länder där Bolaget är verksamt. Det kommer innebära att verksamheten övergår till att vara en helt digital tjänst och därmed behöver samarbetspartners inte någon personal som hanterar uthyrningarna. Genom detta blir uthyrningarna även mer flexibla vilket har uppskattats av konsumenterna. Låset Freelock är redan etablerat i Danmark och där kunde Freetrailer konstatera att IKEA:s uthyrningar ökade med nästan 50 procent när det systemet infördes. Bolaget siktar vidare på etablera sig på den finska marknaden under 2019/2020 och efter det ska den geografisk expansion ske i Tyskland och Beneluxländerna.
 • Förstärkning av balansräkningen: cirka 25 procent
  Det andra syftet med kapitalanskaffningen är att skapa förutsättningar för Bolaget att ha en stark finansiell ställning och kunna ingå avtal med fler samarbetspartners. Bolaget leasar merparten av de släpvagnar som erbjuds till uthyrning. Detta innebär att finansiärer i leasingavtalen ställer krav på att Bolaget måste ha ett visst eget kapital. Således behöver Freetrailer öka det egna kapitalet för att kunna leasa fler släpvagnar.
 • Teknologiutveckling: cirka 25 procent
  Det tredje huvudsyftet med kapitalanskaffningen är att fortsatt utveckla den digitala plattformen som kunder och samarbetspartners använder vid uthyrningen och som Bolaget själva har utvecklat. Freetrailer avser att använda en del av emissionslikviden till att vidareutveckla IT-plattform, Business Intelligence och anställa fler till Bolagets IT-avdelning.

Video - Det här är Freetrailer

Risker

Från och med den 3 januari 2018 tillkommer nya krav på rapportering och översyn av teckningar vid företagshändelser i och med implementeringen av MIFID II/MIFIR. Av den anledningen kommer Nordnet förbehålla sig rätten att stryka svar på företagshändelser där de nya kraven inte är uppfyllda. De nya kraven gör gällande att bland annat att en depå som innehas av minderårig behöver svar erläggas via fullmaktsinnehavare och företagskunder behöver ha rapporterat in en LEI-kod till Nordnet för att kunna delta i företagshändelser. Läs mer om LEI för företagskunder härlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Notera att aktierna inte erbjuder någon garanterad intäkt och inget kapitalskydd, en investering i aktierna är endast lämpad för investerare som inte har ett behov av en garanterad intäkt eller kapitalskydd. En investerare som väljer att investera i aktier i erbjudandet ska vara kapabel att utvärdera fördelar och risker med en sådan investering och kunna bära eventuella förluster som kan uppstå i samband med en investering i aktier.

Eftersom Nordnet inte har all information om dig som kund med avseende på de kriterier som tas i beaktning (läs mer härlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster) så kommer Nordnet inte kunna genomföra en fullständig målmarknadsbedömning. De kriterier som Nordnet har kännedom om kommer dock att beaktas. Bland annat medför det att instrument som är avsedda för professionella kunder inte kommer att erbjudas till icke-professionella kunder, du som innehavare kan dock alltid sälja instrument oaktat målmarknadsbedömning. Kunskapsnivån kommer Nordnet att säkerställa genom att du som kund gör kunskapstesten på Nordnets hemsida.

Målmarknadsbedömningen är inte att anses som en passandebedömning i enlighet med MiFID II eller en rekommendation till någon investerare eller grupp av investerare att investera i, införskaffa, eller vidta någon annan åtgärd rörande aktier i Erbjudandet.

Freetrailers verksamhet är, liksom allt företagande, förenad med risk. Det är därför av stor vikt att vid bedömning av bolagets verksamhet beakta relevanta risker. Finansiella instrument kan både öka och minska i värde. Hela det investerade kapitalet kan förloras, och en investerare bör göra en samlad utvärdering av informationen i prospektet tillsammans med en allmän omvärldsbedömning. Ett antal faktorer utanför bolagets kontroll påverkar dess resultat och finansiella ställning.

I bolagets prospekt listas de riskfaktorer som av bolaget bedöms vara de som kan komma att få störst inverkan på bolagets framtida utveckling. Förteckningen över tänkbara riskfaktorer skall inte anses som fullständig. Riskerna är inte heller rangordnade efter grad av betydelse. Innan du tecknar aktier i Freetrailer bör du läsa bolagets prospekt som finns tillgängligt här och på bolagets hemsida.

Eventuella beslut om att investera i Freetrailer måste uteslutande fattas baserat på informationen, i dess helhet, i prospektet där ovan nämnda riskfaktorer ingår.

Nordnet mottar en engångsersättning från bolaget eller rådgivaren i Erbjudandet i samband med noteringen. Läs mer om tredjepartsersättningar härlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. Observera att tilldelningen bestäms av bolagets styrelse i samråd med de finansiella rådgivarna. Nordnet beslutar ej kring tilldelning. För mer information om tilldelningsprinciper, se prospektet.

Materialet ovan som är hämtat från erbjudandehandlingarna har inte granskats av Nordnet före publicering. Nordnet friskriver sig helt från ansvar för det resultat som kan bli följden av att en användare på olika sätt utnyttjar detta material.

Materialet ska inte uppfattas som att Nordnet tillhandahåller investeringsrådgivning eller sprider investeringsrekommendationer.

*Valutaväxling

Var god observera att aktierna noteras i danska kronor. Om du själv inte har ett DKK-konto kopplat till den depå där du ansöker om teckning så står du själv för eventuell valutarisk. Observera även att det måste finnas tillräckligt mycket pengar för hela din teckning på ett eventuellt DKK-konto annars så dras beloppet motsvarande hela din godkända teckning i din hemvaluta. I det fallet så växlar Nordnet automatiskt din ansökan till DKK, och debiterar då en växlingsavgift om 0,25% enligt prislista.

 

Anmäl intresse via Nordnet

Teckna aktier som Nordnet-kund


Om du är kund hos Nordnet kan du snabbt och enkelt anmäla intresse om deltaganed i nyintroduktionen när du är inloggad.

Logga in på Nordnet

Teckna dig för aktier i erbjudandet under fliken Min depå > Nyintroduktioner.

Bli kund och teckna aktier


Är du privatperson men ännu inte Nordnetkund? Börja med att öppna ett konto, efter det kan du teckna aktier i inloggat läge.

Öppna ett konto med BankID – det tar bara några minuter. Att öppna ett konto och bli kund kostar ingenting.

Logga in och sätt in pengar. På Nordnet kan du swisha in pengar till ditt konto!

Anmäl intresse i erbjudandet via fliken Min depå > Nyintroduktioner.

Finansiella instrument kan både öka och minska i värde. Det finns en risk att du inte får tillbaka de pengar du investerar. Innan du investerar i en fond bör du läsa informationsbroschyren som finns hos fondbolaget och faktabladet som du hittar i orderläggningsfönstret samt på fondens produktsida på nordnet.se.