Detta är ett erbjudande från Cibus Nordic Real Estate AB (publ) 

Upp

Nordnet erbjuder dig möjligheten att anmäla teckning av stamaktier i Cibus Nordic Real Estate AB (publ) inför bolagets notering på Nasdaq First North Stockholm.

Cibus är ett fastighetsbolag med fokus på matbutiker i Norden. Portföljen utgörs idag av 123 matbutiker som man tecknat avtal att förvärva för EUR 735 miljoner. För att delfinansiera förvärvet genomför bolaget nu en nyemission om EUR 311 miljoner.

En investering i Cibus är tänkt att ge en exponering mot den finska ekonomin och matkonsumtionen i landet med fastigheter som yttersta säkerhet. Fastighetsportföljen omfattar 123 fastigheter som till två tredjedelar är belägna i södra Finland och primärt kring Helsingforsområdet. Uthyrningsarean på dessa fastigheter är totalt 437 860 m² med en vakans om cirka 5 %. Fastigheternas värde uppgår till EUR 767 miljoner och belåningsgraden är 60%. Bolaget har för avsikt att ge en årlig utdelning om 8 %.

Investeringsaspekter

  • Diversifierad portfölj med starka ankarhyresgäster
  • Över 90 % av bolagets hyresintäkter kommer från fastigheter som är uthyrda till tre välkända och marknadsledande finska bolag (Kesko, S Group och Tokmanni)
  • Låg operationell risk då hyresgästerna står för merparten av de fastighetsrelaterade kostnaderna
  • Finland är och förväntas förbli Nordens tillväxtmotor, den finska ekonomin förväntas växa 2,3 % under 2018
  • Försäljning av livsmedel har låg konjunkturkänslighet vilket skapar förutsättningar för stabila hyresintäkter
  • Substansrabatt på 5 % mot externa värderingar. Fastigheterna förvärvas för EUR 735 miljoner och är externt värderade till EUR 767 miljoner.

Institutioner och professionella investerare har lämnat teckningsförbindelser och indikativa teckningar på 62% av erbjudandet. Management som investerar EUR 5 miljoner i samband med noteringen och har två års lock up på aktierna.

Två delar av erbjudandet

Via Nordnet så kan du teckna i delen som är riktat mot institutioner.
Minsta teckning i den institutionella delen är EUR 100 000, motsvarande ca en miljon kronor.

Delen mot allmänheten är begränsad till EUR 2,5 miljoner i total tilldelning och kan därmed innebära kraftigt begränsad tilldelning. Delen mot institutioner är resterande erbjudandet. Du tecknar dig i det institutionella erbjudandet om du tecknar via Nordnet även om du är privatperson.

Fakta

Teckningskurs

EUR 10 per aktie

Minsta teckning

EUR 100 000 (ca en miljon kronor - 10 000 aktier)

Betalningsvaluta

Betalning sker i svenska kronor baserat aktuell växelkurs vid allokering

Anmälningsperioden

12 februari 2018 – 27 februari 2018 kl. 23:59

Besked om tilldelning

2 mars

Pengar ska finnas på depån

27 februari kl. 23:59

Förväntad första handelsdag

9 mars

Förväntad årlig utdelning

Cirka 8 %

Totalt fastighetsvärde

EUR 767 miljoner

Courtage

0 kr

Rådgivare

Pareto Securities

Marknadsplats

Nasdaq First North Stockholm

Kortnamn för aktien

Cibus

ISIN-kod

SE0010832204

Bolagets hemsida

http://www.cibusnordic.com/länk till annan webbplats

 

Går att teckna i:

Vid överteckning kan din tilldelning, utan företräde, komma att ske med ett lägre antal än du önskat teckna eller helt utebli. Det spelar ingen roll när under teckningsperioden du anmäler dig. Transaktionen kan avbrytas, dock ej efter det att ovillkorad handeln med värdepapperen har inletts.

Fastigheternas geografi

Risker

Från och med den 3 januari 2018 tillkommer nya krav på rapportering och översyn av teckningar vid företagshändelser i och med implementeringen av MIFID II/MIFIR. Av den anledningen kommer Nordnet förbehålla sig rätten att stryka svar på företagshändelser där de nya kraven inte är uppfyllda. De nya kraven gör gällande att bland annat att en depå som innehas av minderårig behöver svar erläggas via fullmaktsinnehavare och företagskunder behöver ha rapporterat in en LEI-kod till Nordnet för att kunna delta i företagshändelser. Läs mer om LEI för företagskunder härlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Notera att aktierna inte erbjuder någon garanterad intäkt och inget kapitalskydd, en investering i aktierna är endast lämpad för investerare som inte har ett behov av en garanterad intäkt eller kapitalskydd. En investerare som väljer att investera i aktier i erbjudandet ska vara kapabel att utvärdera fördelar och risker med en sådan investering och kunna bära eventuella förluster som kan uppstå i samband med en investering i aktier.

Eftersom Nordnet inte har all information om dig som kund med avseende på de kriterier som tas i beaktning (läs mer härlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster) så kommer Nordnet inte kunna genomföra en fullständig målmarknadsbedömning. De kriterier som Nordnet har kännedom om kommer dock att beaktas. Bland annat medför det att instrument som är avsedda för professionella kunder inte kommer att erbjudas till icke-professionella kunder, du som innehavare kan dock alltid sälja instrument oaktat målmarknadsbedömning. Kunskapsnivån kommer Nordnet att säkerställa genom att du som kund gör kunskapstesten på Nordnets hemsida.

Målmarknadsbedömningen är inte att anses som en passandebedömning i enlighet med MiFID II eller en rekommendation till någon investerare eller grupp av investerare att investera i, införskaffa, eller vidta någon annan åtgärd rörande aktier i Erbjudandet.

 

Cibus Nordic Real Estates verksamhet är, liksom allt företagande, förenad med risk. Det är därför av stor vikt att vid bedömning av bolagets verksamhet beakta relevanta risker. Finansiella instrument kan både öka och minska i värde. Hela det investerade kapitalet kan förloras, och en investerare bör göra en samlad utvärdering av informationen i prospektet tillsammans med en allmän omvärldsbedömning. Ett antal faktorer utanför bolagets kontroll påverkar dess resultat och finansiella ställning.

I bolagets prospekt listas de riskfaktorer som av bolaget bedöms vara de som kan komma att få störst inverkan på bolagets framtida utveckling. Förteckningen över tänkbara riskfaktorer skall inte anses som fullständig. Riskerna är inte heller rangordnade efter grad av betydelse. Innan du tecknar aktier i Cibus Nordic Real Estate bör du läsa bolagets prospekt som finns tillgängligt här och på bolagets hemsida.

Eventuella beslut om att investera i Cibus Nordic Real Estate måste uteslutande fattas baserat på informationen, i dess helhet, i prospektet där ovan nämnda riskfaktorer ingår.

Nordnet mottar en engångsersättning från bolaget eller rådgivaren i Erbjudandet i samband med noteringen. Läs mer on tredjepartsersättningar härlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. Observera att tilldelningen bestäms av bolagets styrelse i samråd med de finansiella rådgivarna. Nordnet beslutar ej kring tilldelning. För mer information om tilldelningsprinciper, se prospektet.

Materialet ovan som är hämtat från erbjudandehandlingarna har inte granskats av Nordnet före publicering. Nordnet friskriver sig helt från ansvar för det resultat som kan bli följden av att en användare på olika sätt utnyttjar detta material.

Materialet ska inte uppfattas som att Nordnet tillhandahåller investeringsrådgivning eller sprider investeringsrekommendationer.

Finansiella instrument kan både öka och minska i värde. Det finns en risk att du inte får tillbaka de pengar du investerar. Innan du investerar i en fond bör du läsa informationsbroschyren som finns hos fondbolaget och faktabladet som du hittar i orderläggningsfönstret samt på fondens produktsida på nordnet.se.