Hoppa till huvudinnehållet

“Som investerare vill du bli inspirerad”

För snart ett år sedan släppte vi vår nya app. Mycket har hänt sedan dess med bland annat nya funktioner och en mörk design, så kallad dark mode. Vi satte oss ner med Slim Ayadi, produktägare för appen för att kolla in vad som händer framåt och vad hans team jobbar med just nu.

Hej Slim! Tack för att du ville ställa upp på en intervju. Berätta lite om dig själv, vem är du och vad gör du?

– Jag är en intensiv och passionerad finansnörd med djup erfarenhet som trader, market-maker, derivatmäklare i London, institutionell fondförvaltare och grundare av två fintech startups – nu senast med fokus på institutionell derivatorderläggning. Just nu gästspelar jag som produktägare till Nordnets app. Som produktägare är det min roll att leverera en omfattande vision för den bästa möjliga investeringsappen och genomföra vår ständigt föränderliga färdplan: Jag tar till mig feedback och input från våra användare, prioriterar alla förslag och tillsammans med vårt app-team tänker vi ut lösningar som gör det enkelt för våra kunder att gå från idé till investering.

För den som inte använder appen idag, varför ska man ladda ner den tycker du?

– Man ska ladda ned Nordnets app för att ha Nordens vassaste investeringsverktyg i fickan och nå Nordnets fantastiska utbud var som helst, när som helst!

Vad ligger i pipen för ditt team just nu?

– Som investerare vill du bli inspirerad, enkelt kunna placera ditt kapital samt följa upp dina order och portfölj. Givet min bakgrund har vi lagt ned mycket tid på att optimera just investeringsflödet. Det kommer bli progressivt ännu smidigare att gå från idé till handling i appen, samtidigt som användarna har än mer tydlig och heltäckande information för att ta bra beslut.

Hur jobbar ni med kunders feedback och synpunkter på appen?

– Vi lyssnar kontinuerligt på kundernas förslag och idéer. Vi har både kanaler in från kundtjänst i de olika länderna, samt från kundomdömen på sociala medier och app-sidorna. Den interaktionen är en av de roligaste delarna av jobbet.

Hur avgör ni vilken feedback som är viktigast? Är det svårt att prioritera?

– För varje förslag måste vi göra en avvägning; Hur många berör det här? Blir upplevelsen bättre för de flesta användarna? Blir den bättre för vissa utan att göra den sämre för andra? Väldigt ofta ligger förslaget redan i vår roadmap och prioriteras i vanlig ordning. Men ibland får man inspiration till något man inte tänkt på alls. Passar idéerna in kan den ta app-upplevelsen till en helt annan nivå. Då måste man våga riskera att ändra invanda mönster för att slutresultatet blir så mycket bättre. Det kräver att man kan sin sak; en blandning av datadrivna beslut och ren magkänsla.

– Det pågår ju en ständig kamp om uppmärksamhet så vi uppskattar extra mycket att våra användare och kunder tar sig tid att kontakta oss med feedback. Därför är det en så fantastisk känsla att återkomma till en kund som haft en synpunkt eller idé om en funktion och säga ”Nu kan du uppdatera din app för vi har genomfört ditt förslag!”

Vad kan man vänta sig för nya features framåt?

– Vi fortsätter att utgå från våra användares behov för att erbjuda en friktionsfri och komplett investeringsupplevelse. Utöver ett förbättrat investeringsflöde, släpper vi inom kort möjligheten att välja favoritkonton i appen och jobbar på att erbjuda ett antal starkt efterfrågade funktioner: möjligheten att överföra pengar, ett lättare sätt att kommunicera med Nordnets kundtjänst via appen och en totalt omarbetad graf-funktion som ska göra kurvorna relevant både för hobby-investerarna och aktiva traders.

Tack för intervjun och glad sommar!

– Tack själv, och glöm inte din powerbank på semestern!

Läs mer och ladda ner Nordnets app

English version:

Inspiration is key for investors

Almost a year ago we released our new app. Many new features have been introduced since then, including our acclaimed Dark Mode. We sat down with Slim Ayadi, product owner for the app, to find out the latest news and what his team is working on right now.

Hi Slim! Thank you for taking the time to talk to us. Tell us a little about yourself—who are you and what do you do?

– I am a passionate finance geek with deep experience in prop trading, market-making, derivatives sales and institutional fund management. I’m also the founder of two fintech startups – most recently with a focus on institutional derivatives order placing. Currently I am making a guest appearance as product owner for the Nordnet app. My role is to deliver a comprehensive vision for the best investment app possible and execute on an ever-changing roadmap: I take feedback and input from our users and set priorities for our proposals. Then, together with our app team, we think of solutions that make it easy for our customers to go from idea to investment.

For those who are not yet using the app, why do you think they should download it?

– Downloading the Nordnet app places the Nordic region’s sharpest investment tool in your pocket, allowing you to reach Nordnet’s fantastic range of investments anywhere, anytime!

What’s in the pipeline for your team right now?

– As an investor, you want an app to provide inspiration, to help you easily invest your capital, and to offer a convenient way to follow up on your orders and portfolio. Drawing on my trading experience, we have spent a lot of time optimizing the investment flow. We haven’t finished though—even now, we are still working to make the path from idea to action even smoother, while providing users with the clear, comprehensive information they need to make good decisions.

How do you use customer feedback and opinions about the app?

– We are always listening! We are constantly gathering customers’ suggestions and ideas. We keep track of our clients’ feedback via Nordnet customer service in the Nordic countries, and we consult customer reviews on social media and app pages. This interaction is one of the most exciting parts of the job.

How do you decide which feedback is most important? Is it difficult to prioritise?

– For each proposal, we consider fundamental trade-offs. How many people are affected by this? Will this change make the experience better for most users? Can this improve the experience for some users, without making it worse for others? Very often, the proposals we get are already in our roadmap, so they are prioritized in the usual order. But sometimes they provide inspiration for something we hadn’t thought of yet. Once in a while, if a new idea is compatible with our roadmap and general themes, it can take the app experience to a completely different level. When that happens, you have to be bold and depart from established patterns, because the end result will be so much better. Of course, this requires you to really know your stuff; it’s a mixture of data-driven decision-making and pure gut feeling. There is a constant battle for user and consumer attention in today’s teeming tech landscape, so we really appreciate it when users take the time to contact us with feedback. It’s a fantastic feeling when we can come back to a customer who offered a modification or an idea for a feature, and say “Update your app, we implemented your proposal!”

What kind of new features can we expect to find in the future?

– We have remained focused on our users’ need for a seamless, complete investment experience.  In addition to improving the investment flow, we are about to release the “favourite account” function, and we are working on adding several highly-requested features: the ability to transfer money between accounts, an easier way to communicate with Nordnet’s customer service via the app, and a thoroughly-revamped charting functionality that should make the curves relevant to hobby investors and active traders alike.

Thanks for the interview and happy summer!

– Thank you, and don’t forget your power bank on your holiday!

Read more and download the Nordnet app

Vi vill bara påminna om att börsen ger och tar. Även om sparande i aktier och fonder gett historiskt god avkastning över tid finns inga garantier för framtida avkastning.

Det finns risk att du inte får tillbaka de pengar du investerat.

Är du inte Nordnetkund? Kom igång med ditt sparande här!

I kommentarsfältet nedan kan du som läsare kommentera innehållet i detta blogginlägg och ta del av andra läsares kommentarer. Kommentarsinnehåll representerar således inte Nordnets åsikt. Nordnet granskar inte kommentarer innan de publiceras, men vi kommer att ta bort olämpliga kommentarer för det fall sådana förekommer. Vill du veta mer om hur Nordnet behandlar dina personuppgifter, klicka här.

guest
0 Kommentarer
"Inline" feedbacks
Se alla kommentarer