Hoppa till huvudinnehållet

Klimatinvesteringar: Om inte nu, när? Om inte du, vem?

Detta inlägg är marknadsföring.

Av alla utmaningar inom miljöfrågor, sociala frågor och bolagsstyrning (ESG) som företag står inför i dag, så finns det en som förenar dem alla – en utmaning som är så trängande att den framträder över många andra.

Det är ”E” för miljöfrågor (Environment). ”E” för elefanten i rummet. ”E” för den nödsituation (Emergency) som vi nu alla står inför – vår fossildrivna civilisations misslyckande med att ta itu med klimatförändringarna.

Det akuta hotet om global uppvärmning kräver en revolution i våra energisystem. Vi är redan sent ute – men inte för sent. Som kapitalförvaltare och investerare har vi fortfarande makten att förändra världen genom att bidra till att flytta flera biljoner dollar till klimatvänliga investeringar. Historien kan döma oss hårt om vi inte gör det.

Acceptera utmaningen

Genom att föreskriva en begränsning av den globala uppvärmningen till ”betydligt lägre än 2 °C över förindustriella nivåer” och att ”sträva efter att begränsa temperaturökningen till 1,5 °C” åtog sig 195 länder genom Parisavtalet 2015 att på ett radikalt och meningsfullt sätt ändra sin utsläpps- och klimatpolitik.
Det är en utmaning att uppnå dessa mål men många små bidrag kan leda till en stor inverkan. Hur kan du avgöra om din portfölj är på rätt spår?

Sätta nya standarder

Tack vare det arbete som utförts av organisationer som CDP (tidigare Carbon Disclosure Project), arbetsgruppen för klimatrelaterad finansiell information (Taskforce for Climate-Related Financial Disclosure,TCFD) och initiativet för vetenskapsbaserade mål (Science-Based Targets initiative, SBTi) finns nu ett transparent ramverk för att beräkna, prognostisera och rapportera data om företagens koldioxidutsläpp.

Vetenskapsbaserade mål (Science Based Targets, SBT) kopplar företags beräknade koldioxidutsläpp till en beräknad genomsnittlig temperaturökning. Detta ”skalas upp” så att vi kan länka en hel investeringsportfölj till en specifik temperatursiffra. Vi tror att detta är ett mycket enkelt och effektivt mått för stora och små investerare att ta i beaktande.

Tyvärr är temperatursiffrorna inte någon trevlig läsning i nuläget. De flesta större jämförelseindex för aktier innebär för närvarande en temperaturökning på runt 4 °C eller mer, vilket kan vara förödande för jordens ekosystem.1

EUs referensvärdesförordningar – pusselbiten som saknas

Hur kan vi göra framsteg för att möta våra klimatmål om de flesta stora investeringsindex innebär farligt hög global uppvärmning? Svaret: skapa nya index.

EU håller på att uppdatera sina förordningar om referensvärden, för att tvinga indexskapare att viktiga befintliga referensvärden överensstämmer med Parisavtalets målscenarion.

EU uppmuntrar även till att skapa referensvärden för klimatomställning (Climate Transition Benchmarks, CTB) och referensvärden för anpassning till Parisavtalet (Paris Aligned Benchmarks, PAB). Dessa index kommer att göra det mycket enklare att skapa investeringsinstrument som överensstämmer med Parisavtalet och börja finansiera övergången till en 1.5°C-värld. Vi anser att CTB- och PAB-märkningarna snart kan bli lika vanliga som ekologisk märkning för livsmedelsprodukter. De kommer att tjäna ett liknande syfte – ett snabbt sätt att säkerställa att en investering är ”ren” och klimatvänlig. Den indirekta effekten blir att stigmatisera index som inte följer det, vilket är nästan alla stora jämförelseindex som fortfarande används av investerare idag.

EU:s nya referensvärdesförordningar kan åstadkomma en verklig revolution och leda till en värld där ett företags värdering är mer beroende av företagens koldioxidavtryck.

En god cirkel

Att publicera temperaturscenarion för de stora jämförelseindexen kan komma att påverka nästan alla. Alla de stora finansiella institut som du kanske känner till inklusive fond- och förmögenhetsförvaltare, privata banker och rådgivarnätverk kan bli förknippade med ett visst temperaturscenario (och därmed även en de facto ståndpunkt om klimatförändringarna) av kunder och media. Denna påtryckning skulle kunna leda till en kapplöpning mot ”botten av termometern”.

Vid en sådan granskning förväntar vi oss att instituten börjar migrera sina investeringar mot CTB- eller PAB-indexen. Samtidigt förväntar vi oss att aktieägarna pressar sin ledningsgrupp att påskynda energiövergången om värderingen av ett företag styrs av dess koldioxidavtryck.

Således skapas en god cirkel, som drivs av framåtblickande reglering och den allmänna opinionen.

Endast i illustrativt syfte.

Årtiondets affär

Enligt vår uppfattning prissätter dagens aktiemarknader energi- och elkostnader på en orealistiskt och ohållbart låg nivå eftersom de inte tar hänsyn till de ”verkliga kostnaderna” för koldioxidutsläpp. De räknar inte heller in i de flera biljoner dollar som behövs för att omvandla världens energisammansättning.

Vissa uppskattningar tyder för närvarande på att vi måste behålla 80 % av kända fossila bränslereserver under jord eller riskera att värma upp vår planet långt över de röda linjerna som dragits av vetenskapsmän och regeringar.2

Aktiemarknaderna prissätter dock fortfarande vissa av dessa reserver i oljeproducenternas aktiekurser. Dessa orealistiska antaganden kan vara en dold risk i din portfölj.

”Avkarboneringsportföljer” är inte möjliga utan att minska exponeringen mot en potentiell återhämtning för fossila bränslen. Det beror på att det handlar om avyttring av dessa potentiella källor till avkastning. För oss är det en portföljrisk värd att ta. Att anta utmaningen erbjuder en verklig potential för visionärer som ser till helheten. Vi tror att det kommer att vara den stora affären under det kommande decenniet och framöver. För att implementera denna affär vänder vi oss till världens ledande indexleverantörer och deras nya index.

Klimatindex och ETF:er – motorvägen för övergången

Vi anser att en kvantitativ, regelbaserad metod är det bästa sättet att använda den enorma (och ständigt växande) mängden tillgänglig klimatdata. Två företag som är marknadsledande inom investeringsindex är S&P Dow Jones och MSCI. Dessa företag har byggt upp sin klimatexpertis genom att köpa dataleverantörer och delar nu denna expertis i de klimatindex som är berättigade till de tidigare nämnda EU CTB- och PAB-märkningarna.

Det räcker förstås inte att bara bygga dessa nya klimatindex för att vinna klimatkampen. Investerarna måste faktiskt använda dem. Att i stor skala flytta över pengar till dessa index är det som hjälper mänskligheten att vända trenden för klimatförändringar.

Tidiga användare kan spela en nyckelroll här. Det skulle räcka med att några få betydande, aktiva och engagerade tillgångsägare går över till vissa index och ETF:er för att uppmuntra många andra utan tid och resurser att bygga upp sina egna klimatvänliga portföljer att följa.

Endast i illustrativt syfte.

En unik chans

Vi står på branten till ett paradigmskifte för investeringsvärlden. Den kommande förändringen kan vara jämförbar med den digitala tidsålderns uppgång, vilken gav oss några av de största företag som vi känner till idag. De genomgripande ändringarna av referensvärdesförordningar kan vara en katalysator för en renare och grönare framtid.

Alla kan spela en roll i den här revolutionen, från världens största tillgångsägare till den enskilda investeraren som du själv, som kanske planerar för en bekväm pension. Tänk bara: en person som klickar på knappen och flyttar sina pengar till klimatåtgärdsfonder har en mycket större påverkan än samma person som slutar flyga eller använder kollektivtrafik eller blir vegan.3 Vad händer om flera miljoner av oss gör det?

Detta är en unik chans för leverantörer av börshandlade fonder att vara förkämpar för förändring och sätta makten i människors händer med ett knapptryck.

Det är inte för sent. Ditt bidrag är inte för litet. Tillsammans har vi makten att förändra världen.

Utforska vårt sortiment av börshandlade klimatomställningsfonder som utformats för att uppfylla Parisavtalets mest ambitiösa mål – att begränsa den globala uppvärmningen till 1,5 °C.

Lyxor ETF: s klimatförändringar – avgift inom parentes:

1 Källa: EU Technical Expert Group (TEG) on Sustainable Finance Interim Report on Climate Benchmarks, juni 2019.
2 Källa: Bill McKibben, författare och ledare för miljögruppen 350.org, https://350.org/why-we-need-to-keep-80-percent-of-fossil-fuels-in-the-ground/
3 Källa: https://www.nordea.com/en/sustainability/sustainability-news/nordeas-illustrative-analysis-on-carbon-footprint-from-savings.html

Riskinformation

Société Générale och Lyxor International Asset Management (LIAM) rekommenderar att investerare noggrant läser avsnittet om “investeringsrisker” i produktdokumentationen (prospekt och faktablad med basfakta för investerare). Prospekt och faktablad finns tillgängliga kostnadsfritt på www.lyxoretf.com och kan även erhållas på begäran från client-services-etf@lyxor.com.

Med undantag för Storbritannien där denna kommunikation ges ut av Lyxor Asset Management UK LLP, som är auktoriserat och står under tillsyn av Financial Conduct Authority i Storbritannien med registreringsnummer 435658, ges informationen ut av Lyxor International Asset Management (LIAM), ett franskt förvaltningsbolag auktoriserat av Autorité des marchés financiers och som lyder under bestämmelserna i UCITS-direktivet (2014/91/EU) och i AIFM-direktivet (2011/61/EU). Société Générale är ett franskt kreditinstitut (bank) som är auktoriserat av den franska tillsynsmyndigheten Autorité de contrôle prudentiel et de résolution.

De produkter som omnämns är föremål för marknadsgarantavtal vars syfte är att säkerställa produkternas likviditet på London Stock Exchange, med ett antagande om normala marknadsförhållanden och normalt fungerande datorsystem. Andelar i en specifik UCITS ETF förvaltad av en kapitalförvaltare och köpta på sekundärmarknaden, kan vanligtvis inte säljas tillbaka direkt till kapitalförvaltaren. Investerare måste köpa och sälja andelar på sekundärmarknaden med hjälp av en förmedlare (t.ex. en aktiemäklare) och kan ådra sig avgifter för detta. Dessutom kan investerare bli tvungna att betala mer än det aktuella substansvärdet när de köper andelar och erhålla mindre än det aktuella substansvärdet när de säljer dem. Den uppdaterade sammansättningen av produktens investeringsportfölj finns på www.lyxoretf.com. Dessutom publiceras ett indikativt substansvärde på Reuters och Bloombergs webbsidor för produkten. Det kan även finnas omnämnt på webbplatser för börser där produkten är noterad.

Innan en investering i produkten görs ska investerare söka oberoende finansiell, skatte-, redovisnings- och juridisk rådgivning. Det är varje enskild investerares ansvar att fastställa att man är behörig att teckna eller investera i denna produkt. Detta dokument är av kommersiellt slag och har ingen reglerande funktion. Detta material är av kommersiellt slag och har ingen reglerande funktion. Detta dokument utgör inget erbjudande och ingen inbjudan om att komma med ett erbjudande från Société Générale eller Lyxor Asset Management (tillsammans med närstående företag, Lyxor AM) eller någon av deras respektive dotterbolag om att köpa eller sälja de produkter som nämns här.

Finansiella instrument kan både öka och minska i värde. Det finns en risk att du inte får tillbaka de pengar du investerar.

Innan du investerar i en fond bör du läsa informationsbroschyren som finns hos fondbolaget och faktabladet som du hittar i orderläggningsfönstret samt på fondens produktsida på nordnet.se

Är du inte Nordnetkund? Kom igång med ditt sparande här!

I kommentarsfältet nedan kan du som läsare kommentera innehållet i detta blogginlägg och ta del av andra läsares kommentarer. Kommentarsinnehåll representerar således inte Nordnets åsikt. Nordnet granskar inte kommentarer innan de publiceras, men vi kommer att ta bort olämpliga kommentarer för det fall sådana förekommer. Vill du veta mer om hur Nordnet behandlar dina personuppgifter, klicka här.

guest
1 Kommentar
Äldst
Nyast Mest gillade
"Inline" feedbacks
Se alla kommentarer
Lina Hult
Lina Hult
2021-11-04 15:46

Glöm inte att uppmuntra gröna investeringar och välja ett grönt elavtal! Hittade bra information om hur man kan göra detta på http://www.elavtaldirekt.se/gron-el . Sluta stöda gamla kolinvesteringar.