Jakten på de bästa utdelningsaktierna

Detta inlägg är marknadsföring.

Chefsportföljförvaltare Peter Nielsen har sedan 2004 analyserat och investerat i utdelningsaktier åt Danske Invest. Här berättar han om arbetet med att hitta de mest attraktiva högutdelande företagen.

Vad är en utdelningsaktie?
En utdelningsaktie är en aktie där utdelningen i relation till aktiekursen ligger över marknadsnivån. I Europa uppgår utdelningen per aktie i genomsnitt till cirka 3 procent av aktiekursen, medan nivån på den globala aktiemarknaden ligger kring 2 procent.

Vad är utmärkande för de bolag ni investerar i?
Vi investerar i företag som har en rimlig balans mellan att betala ut utdelning och investera i verksamheten för att öka den framtida vinsten. Företagen bör inte betala ut en för stor andel av överskottet i utdelning, eftersom man måste investera för att upprätthålla eller förbättra det förväntade framtida resultatet. Normalt representeras utdelningsaktier av företag som har en ganska stabil utveckling och relativt få tillväxtmöjligheter utan att vara konjunkturkänsliga. Den kombinationen leder normalt till att mer än 50 procent av vinsten betalas ut i utdelning.

Hur identifierar ni de mest attraktiva utdelningsaktierna?
Vi använder en kvantitativ modell som sorterar aktiemarknaden och ger oss en lista med de 40 procent av företagen som har den bästa kombinationen av en hög utdelning, en låg värdering och en hög stabil avkastning på eget kapital. Vi går kontinuerligt igenom listan i jakt på nya potentiella investeringar som vi kan analysera mer ingående. Det kan också uppstå idéer när vi träffar de olika företagen.

Vad letar ni efter när ni söker nya aktier till portföljen?
Vi tittar på om företaget uppfyller våra krav vad gäller kvalitet, delta och värdering.  Kvalitet är om företagets balansräkning är sund, vilket innebär att det finns en viss andel eget kapital i företaget samt att skuldsättningen inte är för hög. Men kvalitet handlar också om att företaget har en bra, stabil affärsmodell, en kompetent ledning och hur avkastningen på det investerade kapitalet ser ut. Delta handlar om att upptäcka företagets utvecklingspotential, medan värderingen är det som redan är inräknat i aktiekursen.

Hur ser värderingen på utdelningsaktier ut just nu?
De flesta aktier i vår portfölj har en lägre värdering än aktiemarknaden generellt, vilket är ett uttryck för att marknaden har lägre tillväxtförväntningar på företagen. Vi har inte något problem med att tillväxtförväntningarna på våra företag är låga, eftersom vi befinner oss i en period där den globala ekonomiska tillväxten inte är särskilt hög sett i ett historiskt perspektiv. Den låga värderingen minskar risken för att våra företag missar marknadens förväntningar.

Kan du nämna en aktie som har varit en besvikelse i förhållande till dina förväntningar?
Det franska oljebolaget Total hade tidigare en god balans mellan att investera i  verksamheten och betala ut utdelning, men det låga oljepriset gör att företagets projekt har blivit mindre lönsamma. Alla oljebolag försöker minska sin utdelning. Det är förvisso begripligt, men Total valde att betala ut merparten av utdelningen i form av nya aktier. Kombinationen av Totals förändrade utdelningspolicy och oljesektorns förändrade fundamenta gjorde att vi sålde aktien.

Vilket företag är du glad över att ha investerat i?
Under 2013 investerade vi i det brittiska försäkringsbolaget Direct Line Insurance Group. Företaget var tidigare en del av Royal Bank of Scotland, men knoppades av och börsnoterades 2012. Man såg till att företaget var mycket välkapitaliserat och hade starka reserver och ett mål ställdes upp om att ledningen skulle prioritera vinst framför marknadsandelar. Företaget valde sedan att sortera bort de dåliga kunderna samt att avveckla aktiviteter som ledningen inte såg någon långsiktig potential i. Sammantaget har det lett till att vinsten ökat, kostnaderna sänkts och Direct Line har betalat ut en stor extrautdelning.

Vilka sektorer bedömer du kommer att betala ut attraktiva utdelningar under 2017?
Jag bedömer att det framför allt är två områden där utdelningsaktier fortsatt kommer att vara attraktiva under 2017. Det ena är försäkringsbranschen, eftersom räntorna är låga, vilket gör att investeringsavkastningen är låg. Det tvingar försäkringsbolagen att fokusera på försäkringsverksamheten, vilket innebär att det ska finnas ett överskott när kostnader och skadeutgifter dras från premien. Vi ser att vinsten inte påverkas nämnvärt av om det är bra eller dåliga tider, eftersom människor alltid behöver försäkringar. En annan fördel för försäkringsbolagen är att de inte har stora behov av att investera i ny teknik varje år. Vi uppskattar att 70–80 procent av vinsten varje år blir ett överskott som går till aktieägarna inom försäkringssektorn. Sektorn är också lågt värderad och företagen välkapitaliserade.

Den andra sektorn är det vi kallar reglerade kraft- och vattenbolag. Det är företag som äger och driver infrastrukturen för el och gas. I Europa satsas det på utbyggnad och mer flexibilitet vad gäller produktion, transmission och distribution av el och gas. När de här företagen uppgraderar infrastrukturen avtalar de med en offentlig myndighet om ett investeringsprogram och myndigheten bestämmer hur mycket bolaget får lov att tjäna. Programmen löper oftast mellan fyra och åtta år och under den perioden vet bolagen vad  resultatet blir, vilket innebär att framtida kassaflöden kan diskonteras med ganska stor säkerhet.

Text: 
Namn: Peter Nielsen
Yrke: Chefsportföljförvaltare för Danske Invest med fokus på europeiska och globala utdelningsaktier
Erfarenhet: 21 år
Utbildning: Magisterexamen i finans och redovisning

TÄNK PÅ RISKEN
Faktablad och Informationsbroschyr finns att tillgå på danskeinvest.se. Kom ihåg att investeringar alltid är förenat med risk och att du i värsta fall kan förlora hela ditt investerade kapital. Konsultera alltid en rådgivare innan du gör en investering, och ta reda på om en viss investering passar din investeringsprofil.

Finansiella instrument kan både öka och minska i värde. Det finns en risk att du inte får tillbaka de pengar du investerar.

Är du inte Nordnetkund? Kom igång med ditt sparande här!

I kommentarsfältet nedan kan du som läsare kommentera innehållet i detta blogginlägg och ta del av andra läsares kommentarer. Kommentarsinnehåll representerar således inte Nordnets åsikt. Nordnet granskar inte kommentarer innan de publiceras, men vi kommer att ta bort olämpliga kommentarer för det fall sådana förekommer.
Vill du veta mer om hur Nordnet behandlar dina personuppgifter, klicka här.

guest
0 Kommentarer
"Inline" feedbacks
Se alla kommentarer