GAM Star Credit Opportunities – hur hanterar fonden dagens räntesituation?

Detta inlägg är marknadsföring.

Uppmärksamheten i Sverige och i hela den Europeiska Unionen kommer nu att vända sig mot riktningen av räntor till följd av den ekonomiska tillväxten i regionen, trots att den kommer ifrån en relativt låg nivå.  Även om räntorna går upp så småningom, förväntar vi oss inte att höjningnen kommer att vara särskilt brant, men anser att det måste hållas under uppsikt.

GAM Star Credit Opportunities huvudsakliga avkastningskällor

Under en tid har vi positionerat GAM Star Credit Opportunities* så att vi är förberedda på när ränteläget normaliseras dvs höjs. Det finns två viktiga avkastningskällor för fonden.

Utdelning

  • Den första, vilken är betydande och alltid positiv, är utdelningen från de underliggande obligationerna. Just nu ligger utdelningen på utvalda värdepapper i euro, många av dem investment-grade, på över 4%. Det här återspeglas i fondens avkastning som i slutet på Juli var 5.4%, jämfört med 3.31% för referensvärdet.**Vi äger värdepapper som t.ex obligationer med fast eller rörlig ränta vilka erbjuder avkastning som skiftar när räntorna ändras. Fonden drar nytta av en ränteökning och bevarar avkastningen som erbjuds till investerare. Fördelarna med kupongutbetalning – ofta utbetald kvartalsvis – är ofta undervärderade men borde inte underskattas. Fonden har givit en utedelning på över 6% per år sedan lanseringen 2011 och just nu riktar vi oss på en utdelning på 5%.

Realiserade/orealiserade vinster/förluster

  • Den andra avkastningskomponenten för fonden är realiserade /orealiserade kapitalvintser eller förluster. Generellt,  då fonden följer en fundamental buy-and-hold strategi – köper obligationer och behåller dem till löptidens slut – är den här komponenten av avkastningen till stor del ett resultat av att priserna går upp och ner över tid.På senare tid har det tillkommit fundamentala förbättringar i många av obligationerna i fonden och utdelningen som kom med ränteavkastningen kompletterades av högre priser.

Fondens investeringsunivers

Fonden investerar huvudsakligen i investment-grade emittenter, men vi är berädda att köpa obligationer längre ner I företagets kapitalstruktur för att hitta den bästa kombinationen av avkastning, värde och bevarandet av kapital.

Betydande innehav i finansiella företag

Ett inslag i fonden är betydande innehav i finansiella företag – över 70%. Medan många obervatörer associerar finansiella bolag med universalbanker, vill vi att våra investerare är uppmärksamma på att det finns många skillnader i affärsmodeller och balansräkningar bland våra olika innehav. Vi skiljer tydligt mellan universalbanker, kapitalförvaltare, mäklare, livförsäkrings- och skadeförsäkringsbolag. I våra innehav i icke-finansiella företag ingår ett brett spektrum av globala namn.

Positiv uppfattning om underliggande innehav

Vi förväntar oss en fortsättning på en fler-årig process av kapitalförbättringar, kostnadsbesparingar och en förbättring av affärsmodeller för finansiella instutitioner för att ge en positiv knuff till sina kreditvärderingar.

För dem här institutionerna, som har lyckats förbli mycket lönsamma, kommer detta fortsättningsvis att göra deras oprioriterade skulder, inklusive kontingentkapitalpapper, väldigt attraktiva för fondens investeringar.

*USD Ordinary Share Class, all data från GAM, per den 31 juli 2017

**Barclays US Aggregate Corporate Total Return Index i USD

Text: GAM

Ansvarsbegränsning:
Källa: GAM, om inget annat anges. (Om tillämpligt och, om inte annat anges, visas avkasting utan avgifter, NAV till NAV).
GAM har inte självständigt verifierat informationen från andra källor och ingen garanti kan ges om huruvida sådan information är korrekt, sann eller komplett och GAM ger ingen garanti, uttryckt eller underförstått, angående sådan information.
Varje ansträngning har gjorts för att säkerställa att informationen är korrekt, men GAM kan inte hållas ansvarigför eventuella fel eller utelämnanden. Samtidigt som alla ansträngningar har gjorts för att säkerställa exaktheten i det finansiella informationen. Här bör man notera att en del av informationen kan vara baserad på oreviderad eller annars ej verifierad information.
Detta dokument är inte avsett att distribueras till eller användas av personer eller enheter med nationalitet eller hemvist, hemort eller säte i en stat eller ett land där sådan distribution, publicering, tillgängliggörande eller användning strider mot lagar eller andra bestämmelser.
Ansvaret för vidare användning av fondbeskrivningarna i detta dokument ligger enbart hos förmedlaren. Ingenting som ingår här utgör investerings- juridisk- skatte eller annan rådgivning, och är inte heller ämnat att vara det enda underlag vid investering eller annat beslut.
Detta dokument kvalificeras som marknadsföringsmaterial. Synpunkterna som uttrycks här är de som tillhör fondförvaltaren vid tidpunkten och kan komma att ändras.
Priset på aktier kan gå ner såväl som upp och priset beror på fluktuationer i de finansiella marknaderna utanför GAMs kontroll.  Som en följd finns det en risk att en investerare inte får tillbaka det belopp som investerats.
Tidigare avkastning är inte en indikation på framtida avkastning och hänvisningar till ett värdepapper är inte en rekommendation att köpa eller sälja det värdepappret.
Innehav och tillgångsallokeringar kan komma att ändras. Priserna som citerats hänvisar till ackumuleringsaktier, om inget annat anges.
Historiska data kan vara föremål för omräkning vid olika tidspunkter.
Det här är inte en inbjudan att investera i någon GAM-produkt eller -strategi. Investeringar bör endast göras efteren noggrann läsning av det nuvarande prospektet, erbjunandeavtalet, Key Investor Information Dokumentet “KIID”, bolagsordningen och nuvarande års- och halvårsrapporter (“juridiska dokument “), samt efter att ha hört en oberoende finans- och skattspecialist.
De juridiska dokumenten kan erhållas i kopia och gratis från adresserna nedan.Vissa delfonder får inte registreras för försäljning i alla jurisdiktioner. Därför ingen aktiv marknadsföring utföras för dem.
Teckning kommer endast att erhållas och aktier eller andelar utgivna på grundval av det aktuella fondprospektet.
Fondandelar har inte registrerats enligt US Securities Act från 1933, med tillägg (“Securities Act”) och fonden är inte registrerad enligt US Investment Company Act från 1940, med tillägg (“The Company Act”). Således kan inte sådana aktier erbjudas, säljas eller distribueras i USA eller amerikanska personer om inte ett undantag är tillgängligt. Men enligt ett undantag från registrering enligt Securities Act  och The Company Act kan aktierna säljas eller vidareförsäljas i USA eller till vissa kvalificerade amerikanska investerare i transaktioner som inte utgör ett offentligt erbjudande. Vissa GAM-produkter stängda för alla amerikanska investerare.
I det här materialet / presentationen kan nämnas delfonder från GAM Star Fund p.l.c, med registrerat kontor på George Court, 54-62 Townsend Street, Dublin 2, Irland, ett paraplybolag med rörligt kapital och segregerat ansvar mellan delfonderna, införlivade enligt Irlands lagar och godkända av Centralbanken i Irland (CBI) som en UCITS- fond i enlighet med direktiv 2009/65 /EC. Förvaltningsbolaget är GAM Fund Management Limited, George’s Court, 54-62 Townsend Street,Dublin 2, Irland. SVERIGE: Den engelska versionen av prospektet och den svenska versionen av KIID kan erhållas gratis från MFEX Mutual Funds Exchange AB, Linnégatan 9-11,114 47 Stockholm eller på internet på www.gam.com.
Inom Storbritannien har detta material utfärdats och godkänts av GAM London Ltd, 20 King Street,London SW1Y 6QY, auktoriserad och reglerad av Financial Conduct Authority.

Finansiella instrument kan både öka och minska i värde. Det finns en risk att du inte får tillbaka de pengar du investerar.

Är du inte Nordnetkund? Kom igång med ditt sparande här!

I kommentarsfältet nedan kan du som läsare kommentera innehållet i detta blogginlägg och ta del av andra läsares kommentarer. Kommentarsinnehåll representerar således inte Nordnets åsikt. Nordnet granskar inte kommentarer innan de publiceras, men vi kommer att ta bort olämpliga kommentarer för det fall sådana förekommer.
Vill du veta mer om hur Nordnet behandlar dina personuppgifter, klicka här.

guest
0 Kommentarer
"Inline" feedbacks
Se alla kommentarer