Fem skäl att investera passivt i gröna obligationer

Detta inlägg är marknadsföring.

Trots rekordinflöden till ESG-ETFer hittills under 2020 – och ett starkt år för nyemission av gröna obligationer – ser trenden att investera hållbart endast ut att accelerera. I den här bloggen ger François Millet, chef för Strategi, ESG & Innovation, fem skäl till varför investerare bör överväga att ta en passiv väg till investeringar i gröna obligationer.

Det har skett flera förödande klimathändelser de senaste åren; från cyklonen Idai som krävde tusentals liv i sydöstra Afrika, till Frankrike som registrerade sin högsta temperatur någonsin på 45,9°C. Venedig såg sina gator och torg härjade av översvämningar, bara för att nästan torka ut två månader senare. Där var de förödande skogsbränderna i Australien, som krävde 14,8 miljoner tunnland buskmark, vilket motsvarar dubbla Belgiens yta. *

Några av dessa klimathändelser kan helt enkelt ha varit normala för vår natur och vårt klimat men deras tilltagande frekvens och intensitet kan mycket väl vara en bieffekt av klimatförändringar.
Det är ett rejält uppvaknande men vi uppmuntras av förändringen i tankesätt som vi såg starta 2019, som fortsatt under 2020 och som har förstärkts av Covid-19-krisen. Vare sig det är Extinction Rebellions protester eller den så kallade ”Greta-effekten” så växer momentum för klimataktion och som inflödena visar är allt fler investerare med på tåget.

Detta är mycket goda nyheter eftersom pengar har makten att förändra utvecklingen i världen. Framför allt kan gröna obligationer påskynda övergången till en koldioxidsnål framtid eftersom deras intäkter är öronmärkta för att finansiera miljövänliga projekt och tillgångar.

Vi på Lyxor anser att det bästa sättet att investera i gröna obligationer är att välja en passiv fond. Här är varför.

1. Tydligare standardisering

En gemensam utmaning för ESG-investerare (Environmental – miljö, Social – sociala frågor och Governance – bolagsstyrning) är att de måste handskas med bristen på standardisering. Även om det finns vissa fastställda ramar är det enklare sagt än gjort att nå samförstånd kring vad som gör ett företag “bra” eller “dåligt”. I slutänden handlar det ofta om personliga värderingar, prioriteringar och val.

Men i den gröna obligationsvärlden är det lättare att få en tydlig bild av vad som faktiskt gör en obligation “grön”. Den gröna obligationsmarknaden är sannolikt det mest standardiserade området för hållbara investeringar, särskilt i jämförelse med betygsbaserade ESG-fonder eller tematiska fonder med heterogena kriterier.

Gröna obligationer emitteras vanligtvis enligt ramar som motsvarar Green Bond Principles (GBP) och fastställs av International Capital Market Association (ICMA). En del förhåller sig till andra ramverk, men de ges ofta ut av stater eller överstatliga organisationer som i alla fall följer riktlinjer som är i linje med principerna för gröna obligationer (GBP). Merparten av dessa självutnämnda gröna obligationer får också synpunkter från andra områdeskunniga parter. Climate Bonds Initiative (CBI), en investerarinriktad icke vinstdrivande organisation som verkar för en klimatanpassning av obligationsmarknaderna, kan också certifiera gröna obligationer.

Eftersom ICMA till stor del består av emittenter, banker, värdepappershandlare och mäklare med ett huvudsakligen emittentinriktat perspektiv har CBI mer att erbjuda investerarna. Förutom att CBI helt rättar sig efter principerna för gröna obligationer (GBP) tar de ytterligare ett steg genom att bedöma hur utgivarna använder sina intäkter, vilka redovisningsstandarder de har och i vilken mån de följer en strikt taxonomi. Värt att nämna är också att CBI:s vd är medlem i EU-kommissionens tekniska expertgrupp för hållbara finanser (TEG). Följaktligen tas CBI:s taxonomi på största allvar.

2. Skapa samförstånd

CBI:s roll när det kommer till att definiera såväl en robust taxonomi som standarder för gröna obligationer bygger på återkoppling från arbetsgrupper bestående av investerare, forskare, överstatliga och icke-statliga organisationer och banker. Genom en löpande dialog kan CBI hålla marknaden informerad, samtidigt som det skapas förutsättningar för en sund utveckling mot en grönare värld.

I december 2019 lanserade CBI den tredje upplagan av Climate Bonds Standard som ska säkerställa överensstämmelse med den nya EU-standarden för gröna obligationer (GBS) och den senaste versionen av Green Bond Principles (GBP) genom stärkta krav på gröna definitioner och information.

Utfallet innehåller värdefulla insikter för emittenter av gröna obligationer. I en färsk undersökning som genomförts av CBI med Lyxor som medsponsor uttryckte bland annat europeiska investerare ett stort intresse för företagsemittenter inom sektorerna energi, allmännytta och industri. Vad man än tycker så har företag i dessa branscher som står för en så stor del av utsläppen en avgörande roll för att uppnå European Climate Foundations mål om netto-nollutsläpp av växthusgaser senast 2050. Vikten av att redan nu etablera en dialog om ökad utgivning av gröna obligationer i dessa branscher är därför helt grundläggande. Att undvika dem är inte svaret, men att investera i deras obligationer kan åtminstone vara en del av det.

Så oavsett vilken typ av emittent det gäller kan investerare placera i deras gröna obligationer med gott samvete och i trygg förvissning om att intäkterna endast kommer användas till att finansiera miljövänliga projekt och tillgångar. CBI:s standardisering, som grundas på samförstånd och strikt taxonomi, banar väg för passiva investeringar och minskar risken för “grönmålning” där investeringar framställs som mer miljövänliga än vad de egentligen är. Hos Lyxor kan endast gröna obligationer som är godkända av CBI inkluderas i de index som ligger till grund för vårt ETF-utbud av gröna obligationer.

3. Ökad transparens

Alla investerare vill ha öppenhet kring vart deras pengar går, och ännu mer när det kommer till känsliga ESG-investeringar som gröna obligationer. Som för alla passiva börshandlade fonder ges dagligen lättåtkomlig information om fondinnehaven. Du finner den online på Lyxors produktsidor.
Dessutom kan den som investerar i våra ETF:er med gröna obligationer se direkt hur intäkterna används. I diagrammet nedan framgår kategoriindelningen för användning av intäkter (UoP) i jämförelseindexet Solactive Green Bond EUR USD IG som är underliggande för den ETF vi lanserades 2017.3

Men det är inte allt. Att veta vilka kategorier dina pengar finansierar är förstås praktiskt, men inte tillräckligt för att få en fullständig bild av din investerings inverkan. Därför erbjuder vi månadsrapporter på vår webbplats med detaljerade uppgifter om våra fonders klimat- och hållbarhetspåverkan.

Vi erbjuder även mer konkreta siffror för förnybar produktionskapacitet (i MWh) och undvikna utsläpp (i ton koldioxid). I mer lättrelaterade termer uppskattar vi att inverkan från vår första ETF med gröna obligationer under en ettårsperiod motsvarar snittenergiförbrukningen för drygt 5 000 hushåll eller motsvarande i undvikna utsläpp från närmare 12 000 passagerarfordon under ett år.4

Uppskattad inverkan från Lyxor Green Bond (DR) UCITS ETF under ett års tid.4

4. Lägre kostnader

Som tidigare nämnts innebär förbättringar vad gäller insamling, rensning och standardisering av ESG-data att indexleverantörer kan omvandla ESG-mål till indexdata med en hög grad av precision, korrekthet och transparens.

Förvaltare av aktiva gröna obligationsfonder måste ta ut högre avgifter för att täcka analyskostnader och analytikerlöner. Den regelbaserade naturen hos börshandlade fonder som följer index innebär i stället att kostnaderna för investerarna kan hållas nere. Gällande vårt utbud av börshandlade fonder med gröna obligationer väljs värdepappren ut av det index som vi valt (byggt med Solactive) med utgångspunkt i ett startområde för gröna obligationer som är godkända av CBI.
På så vis kommer alltså våra investerare fortfarande kunna dra nytta av analyser och expertis hos CBI som med sina drygt 60 anställda är ledande på den gröna obligationsmarknaden. Och allt detta utan att det leder till högre avgifter som hos aktiva förvaltare.

5. Diversifierad exponering

En annan fördel som kommer med passiva investeringar i gröna obligationer är diversifiering. När det gäller vårt ETF-utbud stämmer det på flera plan. För det första är vår exponering global och täcker emittenter från utvecklade ekonomier som Frankrike, Tyskland och USA men även tillväxtmarknader som Kina, Indien och Brasilien.5

För det andra väljer de underliggande indexen ut gröna obligationer från en rad olika typer av emittenter, som stater (t.ex. Belgien), regioner eller städer (t.ex. Stockholms kommun), överstatliga organisationer (t.ex. Europeiska investeringsbanken), utvecklingsbanker (Asiatiska utvecklingsbanken (ADB)) och företag i olika sektorer (Apple, Bank of America, Iberdrola m.fl.).5

Källa: Lyxor International Asset Management, Bloomberg. Data per 2019-08-30.

Slutligen, och precis som med liknande globala exponeringar, fördelas våra fonder över olika löptidskategorier, vilket innebär att durationsnivåerna är jämförbara med traditionella jämförelseindex.

Nämnvärt är att aktiva förvaltare av gröna obligationer ibland kan hävda att de erbjuder bättre riskjusterad avkastning tack vare fundamentala analyser och egna ESG-ramar. Men enligt våra analyser har en del aktiva gröna obligationsfonder inte något emot det som på engelska kallas ’closet tracking’ och i själva verket följer de bara ett jämförelseindex. Så varför betala mer för något man kan få till en bråkdel av priset på annat håll?

Investera som ditt samvete säger

Om klimatkrisfrågan ligger dig lika varmt om hjärtat som den gör hos oss bör du överväga att investera i vårt innovativa ETF-utbud av gröna obligationer för att göra en påtaglig och viktig skillnad. Vår fond som lanserades 2017 var då först i världen i sitt slag. Sedan dess har den belönats med prestigefyllda Greenfin, en nationell certifiering för privata investeringar i en grön ekonomi som infördes av den franska regeringen efter FN:s klimatkonferens (COP21). Märkningen intygar fondens trovärdighet när det gäller dess fokus att finansiera en grön ekonomi och ställer erkänt höga krav på den “gröna” kvaliteten hos underliggande tillgångar.

1Källa: The Guardian, 19 december 2019: https://www.theguardian.com/commentisfree/2019/dec/20/2019-has-been-a-year-of-climate-disaster-yet-still-our-leaders-procrastinate
2Källa: BBC News, 3 januari 2020: https://www.bbc.com/news/world-australia-50951043
3Källa: Lyxor International Asset Management, Climate Bonds Initiative. Data per 2019-08-26. En del gröna obligationer i jämförelseindexet har en användning av intäkter som överlappar med flera kategorier.

4Källa: Lyxor International Asset Management, 1 december 2019. Dessa indikatorer står för 43 % av portföljens viktning, i de fall data fanns tillgängliga. Fondens förvaltade tillgångar var vid tiden för beräkningen 160 mn euro. Närmare förklaringar om metod och antaganden kan erhållas på begäran.
5Källa: Lyxor International Asset Management, Solactive, per 2020-01-06. *Källa: ABC Australia, 5 mars 2020

Riskinformation

Société Générale och Lyxor International Asset Management (LIAM) rekommenderar att investerare noggrant läser avsnittet om “investeringsrisker” i produktdokumentationen (prospekt och faktablad med basfakta för investerare). Prospekt och faktablad finns tillgängliga kostnadsfritt på www.lyxoretf.com och kan även erhållas på begäran från client-services-etf@lyxor.com.

Med undantag för Storbritannien där denna kommunikation ges ut av Lyxor Asset Management UK LLP, som är auktoriserat och står under tillsyn av Financial Conduct Authority i Storbritannien med registreringsnummer 435658, ges informationen ut av Lyxor International Asset Management (LIAM), ett franskt förvaltningsbolag auktoriserat av Autorité des marchés financiers och som lyder under bestämmelserna i UCITS-direktivet (2014/91/EU) och i AIFM-direktivet (2011/61/EU). Société Générale är ett franskt kreditinstitut (bank) som är auktoriserat av den franska tillsynsmyndigheten Autorité de contrôle prudentiel et de résolution.

De produkter som omnämns är föremål för marknadsgarantavtal vars syfte är att säkerställa produkternas likviditet på London Stock Exchange, med ett antagande om normala marknadsförhållanden och normalt fungerande datorsystem. Andelar i en specifik UCITS ETF förvaltad av en kapitalförvaltare och köpta på sekundärmarknaden, kan vanligtvis inte säljas tillbaka direkt till kapitalförvaltaren. Investerare måste köpa och sälja andelar på sekundärmarknaden med hjälp av en förmedlare (t.ex. en aktiemäklare) och kan ådra sig avgifter för detta. Dessutom kan investerare bli tvungna att betala mer än det aktuella substansvärdet när de köper andelar och erhålla mindre än det aktuella substansvärdet när de säljer dem. Den uppdaterade sammansättningen av produktens investeringsportfölj finns på www.lyxoretf.com. Dessutom publiceras ett indikativt substansvärde på Reuters och Bloombergs webbsidor för produkten. Det kan även finnas omnämnt på webbplatser för börser där produkten är noterad.

Innan en investering i produkten görs ska investerare söka oberoende finansiell, skatte-, redovisnings- och juridisk rådgivning. Det är varje enskild investerares ansvar att fastställa att man är behörig att teckna eller investera i denna produkt. Detta dokument är av kommersiellt slag och har ingen reglerande funktion. Detta material är av kommersiellt slag och har ingen reglerande funktion. Detta dokument utgör inget erbjudande och ingen inbjudan om att komma med ett erbjudande från Société Générale eller Lyxor Asset Management (tillsammans med närstående företag, Lyxor AM) eller någon av deras respektive dotterbolag om att köpa eller sälja de produkter som nämns här.

Finansiella instrument kan både öka och minska i värde. Det finns en risk att du inte får tillbaka de pengar du investerar.

Är du inte Nordnetkund? Kom igång med ditt sparande här!

I kommentarsfältet nedan kan du som läsare kommentera innehållet i detta blogginlägg och ta del av andra läsares kommentarer. Kommentarsinnehåll representerar således inte Nordnets åsikt. Nordnet granskar inte kommentarer innan de publiceras, men vi kommer att ta bort olämpliga kommentarer för det fall sådana förekommer.
Vill du veta mer om hur Nordnet behandlar dina personuppgifter, klicka här.

guest
0 Kommentarer
"Inline" feedbacks
Se alla kommentarer