Det här är ett erbjudande från Atvexa AB

Upp

Atvexa noteras på First North

Nordnet erbjuder dig möjligheten att anmäla teckning av stamaktier i Atvexa inför bolagets notering på First North. Eventuell tilldelning är courtagefri hos Nordnet.

Kort om Atvexa

Atvexa är ett värderingsdrivet ägar- och utvecklingsbolag för verksamheter inom förskola och skola och är en av de ledande aktörerna på utbildningsmarknaden i Sverige. Atvexagruppen har uppvisat cirka 30 procents genomsnittlig årlig och lönsam tillväxt sedan starten 2009 genom förvärv, nyetableringar och expansion i befintliga verksamheter.

I Atvexagruppen ingår 15 självständiga varumärken. Av dessa är 14 varumärken koncentrerade till Storstockholm, en av Europas snabbast växande regioner. Vidare finns Atvexa representerat i Skåne, genom ett varumärke, sedan november 2017. I dotterbolagen ingår totalt 74 förskolor, 15 skolor och en särskola, belägna i Nacka, Täby, Sollentuna, Vallentuna, Järfälla, Stockholm, Enköping, Norrtälje, Tyresö, Upplands Väsby, Solna, Uppsala, Österåker och Höllviken, med cirka 1 700 medarbetare samt 8 400 barn och elever. Dotterbolagen drivs under olika varumärken och har en stark position på sina lokala marknader.

Atvexa drivs av en stark övertygelse om att det ska finnas olika förskolor och skolor med olika pedagogiska inriktningar och arbetssätt för att alla barn ska kunna hitta rätt lärandemiljö.

Verksamheten särskiljer sig på marknaden genom sin decentraliserade organisation som präglas av att varje enskilt verksamhetsdrivande dotterbolag arbetar självständigt och har en egen ledning. Atvexa lägger dock stor vikt vid ett målinriktat, aktivt, nära och engagerat ägarskap med fokus på att bland annat stötta respektive verksamhets chef och följa upp verksamheten utifrån olika aspekter för att på så vis säkerställa kvalitet och identifiera eventuella utvecklingsbehov. Tonvikten vid Atvexas ägarstyrning ligger på vad som ska uppnås, inte hur det ska uppnås. Atvexas modell innebär även att synergieffekter uppnås på frivillig basis genom att medarbetare från respektive dotterbolag möts och delar idéer på kontinuerlig basis och därigenom vidareutvecklar verksamheterna. Entreprenörskapet vårdas inom Atvexagruppen och tron på de enskilda verksamheternas och individernas förmåga att utveckla verksamheterna är central.

Den förestående nyemissionen tillsammans med noteringen möjliggör för Atvexa att ta tillvara de tillväxtmöjligheter som finns på en marknad med växande barn- och elevunderlag och som präglas av ett stort antal förskole- och grundskoleverksamheter där grundare av olika skäl söker ny ägare, till exempel i samband med generationsskiften eller för att förverkliga planer på utveckling och expansion.

Cornerstone-investerarna (Humle Kapitalförvaltning och Lancelot Asset Management) har åtagit sig att förvärva totalt 900 000 B-aktier i Erbjudandet, motsvarande cirka 8,3 procent av det totala antalet B-aktier i Bolaget efter Erbjudandet och 60,2 procent av det totala antalet aktier i Erbjudandet under förutsättning att Erbjudandet blir fulltecknat och Övertilldelningsoptionen utnyttjas till fullo.

Fakta

Kort fakta

 

Pris

50 kronor per aktie

Bolagets marknadsvärde före erbjudandet (pre money)

504 miljoner kronor

Cornerstone-investerare:

Humle Kapitalförvaltning och Lancelot Asset Management

Anmälningsperiod

30 november - 11 december 2017

Courtage

0 kr

Sista svarsdag till Nordnet

11 december kl. 23:59 2017

Pengar ska finnas på depån

11 december kl. 23:59 2017

Nu kan du swisha till ditt sparande

Läs mer här

Minsta teckning

100 aktier, motsvarande 5 000 kronor, och därefter i jämna poster om 50 aktier. Högsta tillåtna teckning är 16 000 aktier.

Förväntad första handelsdag

13 december 2017

Lista

First North

Kortnamn för aktien

ATVEXA

Bolagets hemsida

www.atvexa.selänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

 

Går att teckna i:

Vid överteckning kan din tilldelning, utan företräde, komma att ske med ett lägre antal än du önskat teckna eller helt utebli. Det spelar ingen roll när under teckningsperioden du anmäler dig. Transaktionen kan avbrytas, dock ej efter det att ovillkorad handeln med värdepapperen har inletts.

VD-ord

Redan från starten har vi i Atvexa haft en tydlig idé om vad vi vill åstadkomma och som vi uttrycker i vår vision: ”Med aktivt ägande och självständiga dotterbolag skapar vi de bästa förutsättningarna för alla barn att växa”. Vi drivs av en stark övertygelse att mångfald är bra och att det inte finns en modell som passar alla. Genom att stödja och utveckla förskolor och skolor med olika pedagogiska inriktningar, arbetssätt och lärandemiljö kommer de flestas behov att tillmötesgås.

Våra verksamheter präglas av pedagogisk mångfald under sina respektive lokala, välkända och kvalitetsledande varumärken. Många gånger har verksamheterna byggts upp av starka entreprenörer med en bakgrund som pedagoger från kommunal verksamhet. De har i decennier levt med sina verksamheter och i flertalet fall är de även privat en del av det lokala samhället. En del önskar expandera sina verksamheter, men har inte ekonomiska resurser eller vilja att ta den finansiella risk det innebär, andra önskar lämna över till nya ägare på grund av ålder. För de flesta är en avgörande faktor vid val av nya ägare hur verksamheten kommer att utvecklas och drivas efter en försäljning, vare sig entreprenören och grundaren fortsätter inom verksamheten eller inte.

Vi i Atvexa upplever och tror att det i Sverige för närvarande pågår och under många år framåt kommer att pågå ett generationsskifte där många drivande personer inom förskola och skola letar efter nya långsiktiga ägare som har förmåga att vidareutveckla verksamheterna inom ramen för den kultur och det koncept som byggts upp. Här spelar Atvexa en viktig roll i att säkerställa fortsatt mångfald inom förskola och skola i Sverige och därmed stödja den idé om mångfald och lokala alternativ som en gång låg bakom friskolereformen. Vi erbjuder välskötta verksamheter att arbeta självständigt, med samma inriktning som tidigare, under samma varumärke och med egen ledning. Vår roll som ägare är att sätta och följa vissa övergripande mål inom kvalitet, ekonomi och strategi samt säkerställa finansiell stabilitet. Vi styr genom våra dotterbolags styrelser men står inte i vägen för den operativa verksamheten. Tonvikten ligger på vad som ska uppnås – inte hur det ska uppnås.

Vi tillför även värde genom att skapa forum för ledare och medarbetare från respektive dotterbolag där de kontinuerligt möts för att dela idéer och erfarenheter samt bygga nätverk. Vi är övertygade om att vår utvecklingsorienterade modell som uppmuntrar till samarbete, innovation och bibehållet entreprenörskap skapar mer värde för såväl barn som ägare än en centralstyrd modell. De bästa idéerna utvecklas i verksamheterna och de rätta besluten fattas nära barnen av engagerande medarbetare.

Atvexa har som ambition att fortsätta växa genom förvärv av nya verksamheter, genom organisk tillväxt i våra befintliga verksamheter och genom att våra dotterbolag, med stöd från Atvexas ledning, genomför tilläggsförvärv. Vår tillväxt har huvudsakligen skett genom att överskott i verksamheterna finansierat förvärv. Samtidigt ser vi möjligheter att i snabbare takt ta tillvara det stora utbud av välskötta förskolor och skolor som skulle få en utvecklande närmiljö inom Atvexa. Genom att bjuda in fler ägare, inklusive våra anställda, kommer vi framöver i ännu högre grad ta tillvara det entreprenörskap och den mångfald Sverige erbjuder idag. Vi tror på en miljö där kvalitet står i första rummet och stabil lönsamhet är ett medel att skapa värde för alla intressenter.

Katarina Sjögren
Verkställande direktör för Atvexa.

Finansiella mål

En ekonomi i balans är en förutsättning för att kunna jobba långsiktigt. Vi jobbar inte med vinstmaximering, men vår syn är att alla verksamheter måste jobba mot en tydlig och rimlig vinstnivå.

 • Tillväxt
  Intäktstillväxten ska uppgå till 15 procent per år, via såväl organisk tillväxt som via förvärv.
 • Lönsamhet
  Rörelsemarginalen (EBIT-marginalen) ska över tid uppgå till fem procent.
 • Kapitalstruktur
  Soliditet om minst 40 procent.
 • Utdelningspolicy
  Det fria kassaflödet avses främst att återinvesteras i verksamheten i syfte att finansiera framtida tillväxt. Vid utrymme kan på sikt överskott komma att delas ut, dock med hänsyn tagen till Bolagets investeringsbehov och finansiella ställning.

Marknadsöversikt

Översikt av det svenska skolväsendet (exklusive vuxenutbildning)

Utveckling av andel av elever som går i fristående förskolor, grundskolor och gymnasieskolor 2005/06-2015/2016

Andel godkända ansökningar om att starta skola 2017, fördelat per kommuntyp

Marknaden för förskoleverksamhet

Marknadsstorlek och tillväxt

Marknaden för grundskoleverksamhet

Marknadsstorlek och tillväxt

Atvexa - nyckeltal

Bilden nedan illustrerar Atvexas historik avseende intäktstillväxt och EBITA-marginal.

Detaljerad intäktsutveckling för perioden 2013/2014-2016/2017 presenteras nedan.

Intäktsutvecklingen för perioden 2009/2010-2016/2017 presenteras nedan.

Under perioden 2014/2015-2016/2017 uppgick Atvexas genomsnittliga kassaflödesgenerering till 95,3 procent.

Historik

Risker

Atvexas verksamhet är, liksom allt företagande, förenad med risk. Det är därför av stor vikt att vid bedömning av bolagets verksamhet beakta relevanta risker. Finansiella instrument kan både öka och minska i värde. Hela det investerade kapitalet kan förloras, och en investerare bör göra en samlad utvärdering av informationen i prospektet tillsammans med en allmän omvärldsbedömning. Ett antal faktorer utanför bolagets kontroll påverkar dess resultat och finansiella ställning.

I bolagets prospekt listas de riskfaktorer som av bolaget bedöms vara de som kan komma att få störst inverkan på bolagets framtida utveckling. Förteckningen över tänkbara riskfaktorer skall inte anses som fullständig. Riskerna är inte heller rangordnade efter grad av betydelse. Innan du tecknar aktier i Atvexa AB bör du läsa bolagets prospekt som finns tillgängligt här och på bolagets hemsida.

Eventuella beslut om att investera i Atvexa måste uteslutande fattas baserat på informationen, i dess helhet, i prospektet där ovan nämnda riskfaktorer ingår.

Finansiella instrument kan både öka och minska i värde. Det finns en risk att du inte får tillbaka de pengar du investerar. Innan du investerar i en fond bör du läsa informationsbroschyren som finns hos fondbolaget och faktabladet som du hittar i orderläggningsfönstret samt på fondens produktsida på nordnet.se.