Det här är ett erbjudande från AlzeCure Pharma AB(publ)

Upp

AlzeCure Pharma noteras på Nasdaq First North Premier

Nordnet erbjuder dig möjligheten att anmäla teckning av stamaktier i AlzeCure Pharma inför bolagets notering på Nasdaq First North Premier. Eventuell tilldelning är courtagefri hos Nordnet.

Kort om bolaget

AlzeCure Pharma är ett svenskt läkemedelsbolag som är aktivt inom forskning och utveckling av innovativa och effektiva läkemedel inom hjärnsjukdomar, med ett primärt fokus på Alzheimers sjukdom. Bolaget utvecklar parallellt fem primära läkemedelskandidater utifrån de två plattformarna, NeuroRestore och Alzstatin. NeuroRestore består av symptomlindrande läkemedelskandidater där den primära kandidaten, ACD855, är planerad att inleda kliniska Fas I-studier i december 2018. Bolagets andra plattform, Alzstatin, består av sjukdomsmodifierande och preventiva läkemedelskandidater. AlzeCure planerar att två till tre av bolagets läkemedelskandidater kommer att befinna sig i kliniska studier under 2020. Genom en diversifierad läkemedelsportfölj som angriper centrala signalmekanismer i hjärnan möjliggörs även andra indikationer såsom kognitiva störningar vid traumatisk hjärnskada, sömnapné och Parkinsons sjukdom.

Erfaret team

AlzeCures organisation innefattande forsknings-, utvecklings- och ledningsgrupp besitter tillsammans mer än 100 års erfarenhet från globala läkemedelsföretag. Bolagets nuvarande ledningsgrupp utgjorde tidigare en del av AstraZenecas neurologi- och smärtforskningsenhet där de var centralt involverade i forskning och utveckling av både symptomatiska och sjukdomsmodifierande läkemedel för behandling av Alzheimers. Resultatet från forskningen ledde till flera kommersiella licensieringsaffärer, såsom en BACE-hämmare som licensierades till Eli Lilly 2014 för en totalsumma om upp till 500 MUSD.

Två läkemedelsplattformar

AlzeCures läkemedelskandidater är riktade mot signalvägar som är genetiskt kopplade till Alzheimers sjukdom, vilket väsentligt ökar chanserna att lyckas. Läkemedelskandidaterna är oralt tillgängliga småmolekyler som effektivt penetrerar blod-hjärnbarriären. Bolaget bedriver biomarkörsdriven utveckling för att i de kliniska prövningarna behandla rätt patienter vid rätt tidpunkt med rätt substans och rätt dos.

Bolagets plattform NeuroRestore består av symptomlindrande och potentiellt sjukdomsmodifierande läkemedel. Läkemedelskandidaterna inom NeuroRestore stimulerar en central signaleringsväg i hjärnan som är essentiell för nervcellernas funktion och har en stark genetisk koppling till kognitiva störningar i exempelvis Alzheimers. NeuroRestore har i prekliniska tester påvisat potential att förstärka den störda signaleringen och därigenom agera som ett symptomlindrande preparat i indikationer med nedsatta kognitiva förmågor. Den primära läkemedelskandidaten inom NeuroRestore plattformen, ACD855, är ett redan godkänt veterinärläkemedel tillgänglig för behandling av en CNS-indikation i djur.

AlzeCures sjukdomsmodifierande läkemedelsplattform, Alzstatin, fokuserar på att minska produktionen av Aβ i hjärnan utan att samtidigt påverka viktiga funktioner i kroppen. De prekliniska testerna har visat att den första kandidaten, ACD679, kan minska bildandet av Aβ42-peptiden med upp till 50 procent utan att påverka annan gammasekretassignalering. Att Aβ är en behandlingsbar patologi styrks av nyligen redovisade studieresultat på antikroppen BAN2401 (BioGen, Eisai & BioArctic) som i sen klinisk fas påvisar en potentiell sjukdomsmodifierande effekt på såväl klinisk funktion som inlagring av Aβ i hjärnan. Bolaget bedömer därför att studieresultaten validerar amyloid-hypotesen och därmed Alzstatins inriktning. Det medicinska behovet är avsevärt inom Alzheimers och en sjukdomsmodifierande behandling mot Alzheimer bedöms kunna nå över 10 miljarder USD i årlig försäljning.

AlzeCure har tre beviljade patentfamiljer. Bolaget har sitt huvudkontor samt bedriver forskning och utveckling på Karolinska Institutet Science Park i Huddinge. AlzeCure bedömer att AstraZeneca investerade totalt cirka 200 MSEK i Alzstatin innan AlzeCure tog över projektet. Därtill har AlzeCure erhållit forskningsanslag, support, bidrag och anslag i samarbete med akademiska grupper som har investerats i bolagets två läkemedelsplattformar. Bidragen har kommit från bland annat Alzheimerfonden, Alzheimer Drug Discovery Foundation i USA, Vinnova och EU Horizon 2020. Bolaget bedömer att tiden nu är rätt att utveckla effektiva läkemedel mot neurodegenerativa sjukdomar.

 

Fakta

Kort fakta

 

Teckningskurs

14 kronor per aktie

Bolagets marknadsvärde före erbjudandet (pre money)

329 miljoner kronor

Anmälningsperiod

7 november - 16 november 2018

Courtage

0 kr

Sista svarsdag till Nordnet

16 november kl. 23:59

Pengar ska finnas på depån

16 november kl. 23:59

Nu kan du swisha till ditt sparande

Läs mer här

Minsta teckning

700 aktier motsvarande
9 800 kr

Förväntad första handelsdag

28 november 2018

Lista

Nasdaq First North Premier

Kortnamn för aktien

ALZCUR

Bolagets hemsida

alzecurepharma.selänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Går att teckna i:

Vid överteckning kan din tilldelning, utan företräde, komma att ske med ett lägre antal än du önskat teckna eller helt utebli. Det spelar ingen roll när under teckningsperioden du anmäler dig. Transaktionen kan avbrytas, dock ej efter det att ovillkorad handeln med värdepapperen har inletts.

Fullständiga villkor:

Läs bolagets prospekt

VD har ordet

Alzheimers sjukdom är en progressiv, degenerativ och dödlig sjukdom som saknar effektiva och tillfredsställande behandlingar. Alzheimers är den vanligaste formen av demenssjukdomar och står för 60 – 80 procent av alla fall. Hög ålder är den största riskfaktorn för att utveckla sjukdomen och med en ökande medellivslängd står samhället inför ett ökande folkhälsoproblem. De senaste årens läkemedelsforskning har bidragit till att bota många patienter, inte minst inom cancerområdet. Ökad kunskap kring riskfaktorer, förbättrad diagnostik och nya banbrytande behandlingar gör att vi blir allt bättre på att behandla och bota olika former av cancer. Inom flera allvarliga indikationer, såsom Alzheimers sjukdom, saknas dock fortfarande tillfredsställande behandlingar. Demensvården i Sverige kostar idag omkring 63 miljarder SEK årligen, vilket är mer än för både cancer och hjärt- och kärlsjukdomar tillsammans. Globalt beräknas antalet drabbade tredubblas inom 30 år, från 47 miljoner till 132 miljoner år 2050.

AlzeCure – starkt team med fokus på ett stort medicinskt behov

AlzeCure består av ett starkt team med lång erfarenhet av industriell läkemedelsframtagning. Våra forskare har arbetat med Alzheimers och andra neurodegenerativa sjukdomar under många år innan vi grundade AlzeCure. Teamets kompetens sträcker sig över hela värdekedjan inom läkemedelsutveckling, från molekylframtagning till kliniska studier. Vi har jobbat med allt ifrån tidiga till sena läkemedelsprojekt, generering av nya projekt, projektledning, strategi och inlicensiering. Vi har också nära samarbete med ledande forskare inom fältet, som till exempel Professor Bengt Winblad vid Karolinska Institutet, för att säkerställa att våra kommande kliniska studier utformas på bästa sätt. Avsaknaden av effektiva behandlingar mot Alzheimers har medfört att läkemedelskandidater nyligen har givits så kallad fast track-status hos den amerikanska myndigheten Food and Drug Administration (FDA). Detta visar också på det skriande behovet av nya behandlingar.

AlzeCures behandlingar är inriktade både på symptomlindring och prevention

Vi är övertygade om att tiden nu är kommen för att framgångsrikt utveckla effektiva behandlingar mot Alzheimers. Under de senaste åren har stora framsteg gjorts inom diagnostik och klinisk forskning, vilket har lett till en ökad kunskap kring Alzheimers och ökade chanser att lyckas med läkemedelsutveckling. AlzeCure utvecklar läkemedel utifrån två plattformar – NeuroRestore och Alzstatin – som inriktas mot två nyckelfynd i sjukdomen: störningen av nervcellernas normala funktion som leder till symptom samt inlagringen av amyloida plack i hjärnan. NeuroRestore fokuserar på en störning i en specifik signalväg i hjärnan som leder till kognitiv nedsättning. Vi har i prekliniska studier med NeuroRestore kunnat påvisa att våra läkemedelsubstanser både förstärker kommunikationen mellan nervcellerna och förbättrar den kognitiva förmågan. Vi planerar att inleda kliniska studier med den första läkemedelskandidaten inom NeuroRestore, ACD855, under slutet av 2018. Vår sjukdomsmodifierande läkemedelsplattform, Alzstatin, fokuserar på att minska produktionen av amyloidogent Aβ i hjärnan. Vi har i prekliniska tester inom Alzstatin visat att vi, genom att modulera funktion av enzymet gammasekretas, kan minska bildandet av Aβ42 med upp till 50 procent, utan att påverka annan signalering som är viktig för cellerna. Målmolekylen styrks av nyligen redovisade studieresultat som vi bedömer validerar amyloid-hypotesen och därmed Alzstatins inriktning. Nyligen har vi även sett stora framsteg tas mot blodbaserad diagnostik, vilket medför en kostnadseffektiv möjlighet att kunna screena högriskpopulationer, och därmed kunna identifiera rätt patienter i sjukdomens presymptomatiska fas till våra kommande kliniska studier. Utöver de ledande läkemedelskandidaterna i projekten - ACD855 (NeuroRestore) och ACD679 (Alzstatin) - utvecklar vi ytterligare substanser, vilket ger oss flera möjligheter att nå hela vägen till godkänt läkemedel. Vi planerar att under 2020 ha två till tre läkemedelskandidater i klinik. Sammantaget är jag övertygad att vi står inför en oerhört spännande period och resa mot nya effektiva läkemedel för behandling av Alzheimers. I takt med att vi har kunnat avancera våra projekt har vi också märkt ett ökande intresse från både läkemedelsindustrin, forskare och opinionsbildare. Vi kommer även att presentera AlzeCure och vårt utvecklingsprogram vid viktiga konferenser och vetenskapliga sammankomster inom området. Kapitalanskaffningen som nu genomförs i samband med listningen på Nasdaq First North Premier är ett viktigt steg i bolagets utveckling och stärker våra finansiella resurser för den fortsätta utvecklingen av våra substanser. Det är ett viktigt arbete som vi har framför oss - för att rädda liv och förbättra livskvaliteten för miljontals människor som drabbats av Alzheimers – och vi vill gärna att ni är med oss på denna fantastiska och viktiga resa.

AlzeCures projektportfölj

AlzeCure utvecklar parallellt fem läkemedelskandidater utifrån de två plattformarna, NeuroRestore och Alzstatin.

  • Inom NeuroRestore utvecklas en ny generation symptomlindrande läkemedel.
  • Inom Alzstatin utvecklas sjukdomsmodifierande och preventiva läkemedel.

Den primära läkemedelskandidaten inom NeuroRestore, ACD855, är planerad att inleda kliniska Fas I-studier i december 2018. AlzeCure planerar att två till tre av bolagets läkemedelskandidater kommer att befinna sig i kliniska studier under 2020. Genom en diversifierad läkemedelsportfölj möjliggörs även indikationer som kognitiva störningar vid traumatisk hjärnskada, sömnapné och Parkinsons sjukdom.

Styrkor och konkurrensfördelar

AlzeCure anser att bolaget har flera styrkor och konkurrensfördelar som ökar sannolikheten för att lyckas i de kliniska prövningarna:

Organisation med lång erfarenhet från industriell läkemedelsutveckling

AlzeCure grundades av de fem forskarna Johan Sandin (VD), Gunnar Nordvall, Pontus Forsell, Johan Lundkvist och Magnus Halldin som samtliga har arbetat på AstraZeneca. Dessa personer besitter mer än 100 års sammanlagd erfarenhet från forskning, utveckling, regulatoriska frågor och inlicensiering från flera stora läkemedelsföretag, såsom AstraZeneca, Merck Frosst och Orexo. Forskarna har publicerat flera studier i högt rankade vetenskapliga tidskrifter som PNAS, The Journal of Biological Chemistry och The Journal of Neuroscience. AlzeCure har även ett starkt nätverk av KOL:s inom neurodegenerativa sjukdomar. KOL:s funktion är att bistå bolaget med råd och kunskap i specifika frågor samt i att bidra till att optimera bolagets studier (prekliniska och kliniska).

Tydlig bas i indikationernas genetiskt kopplade signalvägar, biologiska profiler och därigenom validerade målmekanismer

AlzeCure bedömer att bolagets läkemedelskandidater har en stor sannolikhet att lyckas i de kliniska studierna då AlzeCures läkemedelskandidater är specifikt riktade mot signalvägar med genetisk koppling till Alzheimers sjukdom. Den senaste forskningen innefattar upptäckten av flera genetiska associationer till sjukdomen, fler tillförlitliga biomarkörer för att med högre precision kunna selektera patienter till de kliniska studierna, samt förbättrad diagnostik.

Läkemedlen baseras på småmolekyler som penetrera blod-hjärnbarriären

AlzeCures läkemedelskandidater baseras på småmolekyler, som har flera fördelar gentemot biologiska läkemedel, såsom antikroppar:

  • Småmolekyler ger en bättre permeabilitet över blod-hjärnbarriären (BBB) än biologiska läkemedel, och är därför relativt väl passande för behandling av hjärnans sjukdomar. Endast 0,1–0,2 procent av antikroppar som injiceras och når blodbanan penetrerar BBB.
  • Småmolekyler kan ges som oral behandling, såsom i tablettform, vilket är både bekvämt och kostnadseffektivt fördelaktigt för patienten jämfört med invasiva, intravenösa injektioner, som generellt sett bör utföras hos vårdgivare. Läkemedel i tablettform har även en lång hållbarhet.
  • Småmolekyler är billigare att producera än biologiska läkemedel, vilket är fördelaktigt vid långvarig behandling av kroniska sjukdomar.
  • Med småmolekyler ges möjlighet att i högre grad kunna skräddarsy den farmakologiska profilen, till exempel genom modulatorer, jämfört med biologiska läkemedel.
  • Småmolekyler ger inte upphov till immunogenicitet, vilket biologiska läkemedel potentiellt kan göra och som kan begränsa deras farmakologiska effekt.

Läkemedelsutveckling driven av biomarkörer och translationella försök

Biologiska markörer, biomarkörer, fyller flera viktiga funktioner i den kliniska utvecklingen, allt ifrån att diagnostisera och definiera rätt patientgrupp till att följa behandlingens effektivitet under testerna. Att med olika biomarkörer kunna definiera och inkludera mer homogena patientgrupper spelar därför en mycket viktig roll för att öka chanserna till positiva resultat i de kliniska prövningarna. I de kliniska testerna är det viktigt att testa kandidaterna med rätt dosering och under rätt tid. Med tillgång till rätt biomarkörer, möjliggörs att redan i tidiga kliniska prövningar (Fas I) kunna följa behandlingens effektivitet under en begränsad tid och därigenom också uppskatta de rätta doserna för de längre och mer kostsamma Fas II/III-studierna.

Innovativ och differentierad portfölj bestående av såväl symptomlindrande som sjukdomsmodifierande läkemedelskandidater samt back-up-program för Alzheimers och relaterade sjukdomar

AlzeCure har en innovativ och differentierad portfölj av läkemedelskandidater inom neurodegenerativa sjukdomar. Bolaget utvecklar parallellt fem läkemedelskandidater och har därtill en portfölj av flera ej tillkännagivna småmolekyler under utveckling. Läkemedelskandidaterna inriktas primärt mot Alzheimer men de biologiska målmekanismerna möjliggör även andra indikationer såsom neurotrofisk keratit och kognitiva nedsättningar till följd av traumatisk hjärnskada och sömnapné. Bolagets plattform NeuroRestore består av innovativa symptomlindrande och potentiellt sjukdomsmodifierande läkemedel som, såvitt AlzeCure känner till, är den enda plattformen som fokuserar på att påverka både NGF- och BDNF-signalering. Plattformen Alzstatin består av innovativa första generationens sjukdomsmodifierande läkemedel som, enligt AlzeCure passar väl för tidig, långvarig behandling av sjukdomen. Bolaget bedömer att den differentierade läkemedelsportföljen ökar sannolikheten att lyckas samt ökar intresset för bolaget hos eventuella samarbetspartners.

Stark säkerhetsprofil i läkemedelkandidaternas verkningsmekanismer

De biologiska mekanismer som AlzeCure påverkar med läkemedelskandidater i plattformarna NeuroRestore och Alzstatin är som tidigare nämnts specifikt riktade mot signalvägar som har en genetisk koppling till Alzheimers sjukdom. Dessa signalvägar har också andra viktiga funktioner i kroppen och angreppssättet på dessa system är viktigt för att undvika biverkningar. AlzeCures samtliga läkemedelskandidater är så kallade modulatorer som inte blockerar den normala funktionen hos det biologiska systemet som till exempel en inhibitor (hämmare) kan göra. Därmed minimerar AlzeCure risken för oönskade biverkningar i de kliniska prövningarna, vilket är viktigt för behandling av indikationer som Alzheimers, där läkemedlet ges under lång tid. En sjukdomsmodifierande preventiv terapi för Alzheimers behöver ges tidigt i sjukdomsförloppet, innan symptom uppkommit och bör fortgå under många år. AlzeCure bedömer därför att Alzstatins mekanism är lämpad som preventiv långtidsbehandling av sjukdomen. Den primära läkemedelskandidaten inom NeuroRestore plattformen, ACD855, är ett redan godkänt veterinärläkemedel. Säkerhetsprofilen för substansen är därmed redan känd, och AlzeCure bedömer att risken för att ACD855 och övriga läkemedelskandidater inom NeuroRestore kommer att uppvisa oväntade toxicitetsproblem i de tidiga faserna är begränsad.


Vad är Nasdaq First North Premier?

Nasdaq Stockholm har två olika listor på First North, Nasdaq First North och Nasdaq First North Premier. Den senare nämnda, som bolaget avser att noteras på har högre inträdeskrav än "vanliga" First North. Bolagen som är noterade på First North Premier förbinder sig även till att följa mer strikta regler för redovisning och informationsgivning, jämfört med övriga bolag noterad på First North.

Nasdaqs intention med listan är att vidare hjälpa bolag att få mer uppmärksamhet från investerare och därmed högre likviditet. Avsikten är även att hjälpa bolag att bli mer öppna mot investerare och hjälpa bolagen att förbereda för att börsnoteras på huvudmarknaden (Nasdaq Stockholm).

Det är AlzeCures målsättning att, beroende på bland annat rådande marknadsförutsättningar, notera AlzeCure på Nasdaq Stockholms huvudlista inom 12 månader efter att noteringen på Nasdaq First North Premier fullföljts.

Risker

Från och med den 3 januari 2018 tillkommer nya krav på rapportering och översyn av teckningar vid företagshändelser i och med implementeringen av MIFID II/MIFIR. Av den anledningen kommer Nordnet förbehålla sig rätten att stryka svar på företagshändelser där de nya kraven inte är uppfyllda. De nya kraven gör gällande att bland annat att en depå som innehas av minderårig behöver svar erläggas via fullmaktsinnehavare och företagskunder behöver ha rapporterat in en LEI-kod till Nordnet för att kunna delta i företagshändelser. Läs mer om LEI för företagskunder härlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Notera att aktierna inte erbjuder någon garanterad intäkt och inget kapitalskydd, en investering i aktierna är endast lämpad för investerare som inte har ett behov av en garanterad intäkt eller kapitalskydd. En investerare som väljer att investera i aktier i erbjudandet ska vara kapabel att utvärdera fördelar och risker med en sådan investering och kunna bära eventuella förluster som kan uppstå i samband med en investering i aktier.

Eftersom Nordnet inte har all information om dig som kund med avseende på de kriterier som tas i beaktning (läs mer härlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster) så kommer Nordnet inte kunna genomföra en fullständig målmarknadsbedömning. De kriterier som Nordnet har kännedom om kommer dock att beaktas. Bland annat medför det att instrument som är avsedda för professionella kunder inte kommer att erbjudas till icke-professionella kunder, du som innehavare kan dock alltid sälja instrument oaktat målmarknadsbedömning. Kunskapsnivån kommer Nordnet att säkerställa genom att du som kund gör kunskapstesten på Nordnets hemsida.

Målmarknadsbedömningen är inte att anses som en passandebedömning i enlighet med MiFID II eller en rekommendation till någon investerare eller grupp av investerare att investera i, införskaffa, eller vidta någon annan åtgärd rörande aktier i Erbjudandet.

AlzeCure verksamhet är, liksom allt företagande, förenad med risk. Det är därför av stor vikt att vid bedömning av bolagets verksamhet beakta relevanta risker. Finansiella instrument kan både öka och minska i värde. Hela det investerade kapitalet kan förloras, och en investerare bör göra en samlad utvärdering av informationen i prospektet tillsammans med en allmän omvärldsbedömning. Ett antal faktorer utanför bolagets kontroll påverkar dess resultat och finansiella ställning.

I bolagets prospekt listas de riskfaktorer som av bolaget bedöms vara de som kan komma att få störst inverkan på bolagets framtida utveckling. Förteckningen över tänkbara riskfaktorer skall inte anses som fullständig. Riskerna är inte heller rangordnade efter grad av betydelse. Innan du tecknar aktier i AlzeCure bör du läsa bolagets prospekt som finns tillgängligt här och på bolagets hemsida.

Eventuella beslut om att investera i AlzeCure måste uteslutande fattas baserat på informationen, i dess helhet, i prospektet där ovan nämnda riskfaktorer ingår.

Nordnet mottar en engångsersättning från bolaget eller rådgivaren i Erbjudandet i samband med noteringen. Läs mer om tredjepartsersättningar härlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. Observera att tilldelningen bestäms av bolagets styrelse i samråd med de finansiella rådgivarna. Nordnet beslutar ej kring tilldelning. För mer information om tilldelningsprinciper, se prospektet.

Materialet ovan som är hämtat från erbjudandehandlingarna har inte granskats av Nordnet före publicering. Nordnet friskriver sig helt från ansvar för det resultat som kan bli följden av att en användare på olika sätt utnyttjar detta material.

Materialet ska inte uppfattas som att Nordnet tillhandahåller investeringsrådgivning eller sprider investeringsrekommendationer.

 

Anmäl intresse via Nordnet

Teckna aktier som Nordnet-kund


Om du är kund hos Nordnet kan du snabbt och enkelt anmäla intresse om deltaganed i nyintroduktionen när du är inloggad.

Logga in på Nordnet

Teckna dig för aktier i erbjudandet under fliken Min depå > Nyintroduktioner.

Bli kund och teckna aktier


Är du privatperson men ännu inte Nordnetkund? Börja med att öppna ett konto, efter det kan du teckna aktier i inloggat läge.

Öppna ett konto med BankID – det tar bara några minuter. Att öppna ett konto och bli kund kostar ingenting.

Logga in och sätt in pengar. På Nordnet kan du swisha in pengar till ditt konto!

Anmäl intresse i erbjudandet via fliken Min depå > Nyintroduktioner.

Finansiella instrument kan både öka och minska i värde. Det finns en risk att du inte får tillbaka de pengar du investerar. Innan du investerar i en fond bör du läsa informationsbroschyren som finns hos fondbolaget och faktabladet som du hittar i orderläggningsfönstret samt på fondens produktsida på nordnet.se.